Rebalans budžeta za 2008. g. - rasprava o amandmanu SVM-a

PREDSEDNIK: Na član 5. razdeo 26. i 55a amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bálint Pásztor, Elvira Kovács, Árpád Fremond, László Varga, Esad Džudžević i Bajram Omeragić.

Vlada nije prihvatila amandman.

Odbor za finansije prihvatio je amandman. 

Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li neko želi reč? 

Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospođo predsednice, gospođo ministarko za telekomunikacije i informaciono društvo, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman je dosta specifičan, najmanje iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je poslednji za danas, poslednji za večeras prema dogovoru, a drugi razlog je što je Odbor za finansije podržao ovaj amandman. Ovaj amandman je bio jedini koji je podržao Odbor za finansije, ali na žalost Vlada nije podržala ovaj amandman i to je razlog zbog kojeg moram da pričam o ovom amandmanu i da vas ubedim, dame i gospodo narodni poslanici, da podržite naš amandman u danu za glasanje. 

Svi narodni poslanici poslaničkih grupa manjina su potpisali ovaj amandman koji se odnosi na finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Naime, u budžetu za 2008. godinu bilo je predviđeno, odnosno jeste predviđeno da Nacionalni savet nacionalnih manjina raspolažu sa iznosom od 150 miliona dinara. Na žalost, stanje je malo pogoršano Predlogom rebalansa budžeta za ovu godinu, jer nije tačno navedeno u predloženom rebalansu koliko pripada nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a trenutno 15 nacionalnih saveta imamo, znači 15 nacionalnih zajednica su formirale svoje nacionalne savete. 

Kada kažem da nije precizno određeno koliko pripada iz budžeta nacionalnim savetima prema Predlogu rebalansa, onda to kažem iz razloga što je u predloženom rebalansu navedeno i sada ću da citiram deo sredstava ove aproprijacije, radi se o razdelu koji reguliše Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Znači, "deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i za predsedavanje dekadom Roma."

Predložili smo da ovaj član glasi - deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 150 miliona dinara namenjen je za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i isto tako smo predložili određeni iznos, taj iznos koji je bio i u originalnom budžetu za 2008. godinu, za finansiranje dekada Roma. Znači, po ovom osnovu je dosta specifičan amandman jer nismo predložili to da se dodeli više sredstava nacionalnim savetima. Nismo predložili ni da se dodeli manje sredstava, jednostavno se radi o jednoj metodološkoj interveniciji, jer ako bi ovo ovako ostalo onda bi to mogao biti presedan i za budžet za 2009. godinu, što bi već mogao da bude problem. 

Nacionalni saveti moraju znati unapred koliko sredstava pripada tim nacionalnim savetima ukupno, da bi mogli na osnovu određenih kriterijuma podeliti međusobno iznos. Nije nikakva tajna da koordinacija predsednika svih nacionalnih saveta raspoređuje predložena sredstva između nacionalnih saveta, na osnovu objektivnih kriterijuma, kakva su brojčanost, odnosno broj stanovnika koji pripadaju određenim nacionalnim zajednicama, broj članova nacionalnih saveta, broj institucija određene nacionalne zajednice itd. Zbog toga predlažemo da se na precizan način odredi koliko pripada nacionalnim savetima nacionalnih manjina, na način kako je to bilo predviđeno izvornim budžetom za 2008. godinu. Međutim, tu postoji još jedan problem na koji ja moram da vam ukažem, a to je, o tome smo govorili i prošle godine i pretprošle godine, da se nacionalni saveti i dan danas vode kao nevladine organizacije. To jednostavno nije stanje koje odgovara Ustavu i to nije stanje koje odgovara pravnom sistemu Republike Srbije. To ne odgovara odredbama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine. 

Naime, na osnovu člana 75. Ustava Republike Srbije pripadnici nacionalnih manjina mogu, radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, izabrati svoje nacionalne savete. Nacionalni saveti nisu nevladine organizacije. Nacionalni saveti nisu udruženja građana, naravno da nacionalne zajednice imaju i svoja udruženja građana, kao što imaju svi, odnosno mogu imati svi u ovoj državi, ali to nisu nacionalni saveti. Molim predstavnika, odnosno predstavnicu Ministarstva finansija da ovo ispravimo u budžetu za 2009. godinu, jer su nacionalni saveti najviši organi kulturne autonomije na osnovu Ustava i na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Nacionalni saveti su osnivači izdavačkih preduzeća, novina, kulturnih zavoda itd. Nacionalni saveti bi trebalo da budu posebna stavka, odnosno posebna ekonomska klasifikacija u Zakonu o budžetu i da se konkretno vidi koliko je sredstava predviđeno finansiranju nacionalnih saveta, u sledećoj godini i u sledećim godinama.

Bitno je i to što je formirano, na naš predlog, na naš zahtev Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. To ministarstvo je ovih dana izradilo radnu verziju Nacrta zakona o nacionalnim savetima i ja se nadam da će taj nacrt zakona biti usvojen u Vladi do kraja godine i da će se naći pred poslanicima početkom sledeće godine, jer smo taj zakon trebali usvojiti još pre više od četiri godine. To je sledeći korak u regulisanju položaja nacionalnih saveta nacionalnih manjina u pravnom poretku Republike Srbije. 

Do sada sam govorio o nacionalnim savetima, ali na kraju želim da kažem i to da bismo želeli da nacionalne manjine budu u većoj meri prisutne u budžetu za 2009. godinu u odnosu na budžet za 2008. godinu. Mi smo imali određene amandmane na Predlog budžeta za tekuću godinu pre godinu dana. Ti amandmani na žalost nisu bili usvojeni, ali se nadam da ćemo uspeti u sledećim nedeljama da se dogovorimo sa ministarkom i sa ministrom za ljudska i manjinska prava, da ti amandmani odnosno amandmani slične sadržine budu uključeni u budžet, jer bi se radilo o veoma bitnim stvarima, koje nisu predviđene ni ovim budžetom, nisu bile predviđene ni budžetom za 2007. godinu, ni budžetima u prethodnim godinama. Tu se radi na primer o formiranju Fonda za nacionalne manjine koje je isto tako na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina trebalo formirati još 2002. godine. Radi se o finansiranju projekata nacionalnih zajednica iz oblasti kulture i informisanja, radi se o finansiranju učeničkih domova, čiji osnivač nije država nego nevladini sektor ili tradicionalne crkve i verske zajednice. Na primer, Vojvođanski Mađari imaju takvih četiri ili pet učeničkih domova i bilo bi jako bitno da se oni finansiraju iz budžeta, jer imaju vrlo važne obaveze, odnosno izvršavaju pod znacima navoda vrlo bitne zadatke. 

Isto tako smo predložili prošle godine adaptaciju crkava nacionalnih manjina. Ni taj amandman nije prošao, pa sam iskoristio mogućnost i priliku da ukažem na bitnost tih amandmana i da apelujem sa ovog mesta da sada kada još uvek imamo vremena da razmotrimo ove amandmane, odnosno ove prioritete i da ti prioriteti budu uključeni u budžet za 2009. godinu. Da se nacionalne manjine u mnogo većoj meri vide u budžetu nego što je to bio slučaj u budžetu za ovu godinu i u budžetima za prethodne godine. 

Što se tiče ovog amandmana molim narodne poslanike da podrže ovaj amandman, kada to Vlada nije učinila, jer bi to bilo vrlo bitno sa metodološke strane i bilo bi vrlo dobro da na taj način bude formulisan budžet za 2009. godinu. Hvala na pažnji. Laku noć.

PREDSEDNIK: Najpre gospođa Nada Kolundžija.

NADA KOLUNDŽIJA: Želim da kažem da će parlamentarna većina prihvatiti ovaj amandman i da ćemo u danu za glasanje glasati za njega. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PREDSEDNIK: Gospodin Krasić, a zatim gospodin Tomić.
 
ZORAN KRASIĆ: Divno što se rasplamsala rasprava povodom vrlo značajne teme. Samo polako. Zašto je značajna tema? Danas je bilo govora verovatno o 20 i nešto amandmana, i u petak je bilo negde oko pedesetak. Gotovo svi amandmani koji su podneti odbijeni su od strane Vlade Republike Srbije i to je obrazloženje i objašnjenje zašto se odbija stereotipno, da ne kažem identično. Povodom ovog amandmana koji je predmet rasprave, Vlada Republike Srbije, znači Mirko Cvetković, bivši ministar finansija, a sada predsednik Vlade, gospođa koja je ministar finansija nekada zastupnik MMF za Srbiju i naravno pod budnim okom Borisa Tadića oni su rekli, gospodin Balint, da je vaš amandman loš, da je neprihvatljiv i to su objasnili na sledeći način. Ukoliko bi se prihvatio predloženi amandman koji u sebi sadrži samofinansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predsedavanja dekadom Roma bilo bi dovedeno u pitanje finansiranje drugih nevladinih organizacija, a kako su ovi rashodi izvršeni od početka godine predloženi amadman u osnovi bio bi suprotan članu 5. stav 7. Zakona o budžetskom sistemu i članu 9. Predloga zakona. Gotovo identičn obrazloženje Vlade za skoro sve amandmane koji su odbijeni. Znači, radi se o teškom nedostatku sa gledišta Vlade. Nemam ništa protiv što je gospođa Kolundžija izašla i što je u ime poslaničke većine, skupštinske većine rekla da će u danu za glasanje oni da glasaju za ovaj amandman, verovatno će da obezbede i potreban broj glasova i da to uđe u konačni tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije. Onda se pojavljuje problem koji nije samo pravno-tehničke prirode, u Ministarstvu finansija, odnosno kod Vlade. Kako ćete onda vi to da rešite kada je amandman pravno-tehnički nesavršen. Rešićete ga. Tako ste mogli da rešite problem tehničke nesavršenosti svih amandmana koji su podneti na ovaj Predlog zakona ukoliko smatrate da su oni celishodni opravdani i prihvatljivi. Vi ste to sve odbili i odbacili. 

Zašto je došlo do te drastične promene mišljenja? Iz protog razloga što bez glasova te grupe poslanika ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije ne bi mogao da bude izglasan. Tih pet, šest glasova su nešto bez čega nema. Vama je to neophodno, jer ste vi to ovo već sve potrošili. Vi ste samodošli ovde da izvršite legalizaciju. Znači, gospođa Donka, oni imaju dobar sistem pritisaka. Ne ulazim u suštinu amandmana, vidite i sami i nemam namere da ulazim u suštinu amandmana, ali moram da kažem i vama i vama i onima koji gledaju ovaj prenos, mi smo naučili, izvukli smo lekciju iz ovoga. Pre vas mi smo izvukli lekciju kada je bila ona sednica u Domu Narodne skupštine, pa je bio prisutan i Boris Tadić, pa je Laslo Varga iskritikovao Borisa Tadića, a on sa mesta mu je pretio, uzdisao, pa smo telom onako štitili Lasla Vargu kroz hodnik da prođe, pa mu rekli ti imaš pravo da pričaš sa govornice šta misliš, ne sme niko da ti preti pa makar bio i Boris Tadić. Samo nekoliko dana je bilo potrebno da ta grupa podrži i da se napravi ova Vlada Republike Srbije. Nemam ništa protiv toga, to je vaš politički stav. Moram da obavestim građane kakav je politički stav, kako se on to menja.

Gospođa Donka Banović je potpuno u pravu. Gospodin Balint je potpuno u pravu, on je lepo napisao amandman. On je obuhvatio dva dela ovog predloga zakona. Prvi deo što se menja i drugi deo postojeće stanje. Zašto? Zato što je služba postala ministarstvo, napravljen je presek sa poslovanjem službe i tu je konstatovano da je već potrošeno na ovoj ekonomskoj klasifikaciji 481 u okviru razdela 55A 93.241.000 i ne vidi se koliko dinara. Taj iznos se sada nalazi u razdelu 26 EK 481 - 76.805.000, ali sada je drugi naziv firme, sada je ministarstvo. Znači, ono što je nemoguće kod sličnih ekonomskih klasifikacija gde se radi o zbirnom prikazivanju nekog iznosa koji se deli na više asocijacija i organizacija, onda je postalo moguće. Samo da bi prošao ovaj zakon. Eto, principijelnosti, eto stručnosti, eto bavljenja brojevima, a ne mišljenjima, kako je rekla gospođa koja je na rehabilitaciji sada posle one sednice u petak što je održana. Vidite kako se to menja. Zbog čega se menja? Principijelni stav je isti, on se zasniva na tome, drži vodu dok majstori odu i zasniva se na principu - daćemo mi vama, mnogo više ostaje nama.

To je poenta. Neće Rasim i ovi da se ljute, to je sitno, to je u okviru toga, pa otišlo vamo, otišlo onamo, nema veze. Gde smete da dirnete kod Mlađe Dinkića. Oči ima da vam izvadi. Negirate njegov autoritet, njegovu struku, sada suficit, sada deficit, sada deficit deficit, pukla Evropa, Srbija stabilna. To su sve poruke koje dobijamo sa ovog mesta. Paljenje Skupštine je demokratski čin. (Kuca dva puta u drvo.) Primitivizam. Čukneš dva puta nogom, to je primitivizam, a ovaj je zapalio Skupštinu i kaže to je demokratska stvar, kako da ne. Ne znam da li se od tolike demokratije pališe neke skupštine za proteklih 10 - 15 godina u inostranstvu. Nigde se ne pali ljudi, nigde. Lupate po šerpama, tamo očukaste one šerpe, samo štetu napraviste, a mi dva puta (kuca dva puta u drvo) katastrofa, primitivizam, Skupština ne radi. Zašto? Zašto vređate državu? Zašto vređate Republiku Srbiju? Dajte malo intelegentnije završavajte taj posao ako već treba da ga završite.

Ako morate taj prljavi posao, radite to malo sa stilom, nemojte tako nasilno 126, 128, 126 i postalo je merilo za sve u ovoj Srbiji. Malo inteligencije dajte, vešto prevarite, nadigravajte se malo. Budite malo, bavite se malo politikom u krajnjem slučaju, vežbajte elokvenciju i disanje ako treba. Ovako ćutite, branite se ćutanjem, jedini argument vam je 126 ruku u vazduhu ili ako ne bude to, onda može i iz Soluna, Bodruma, odakle hoćete, ne bi me iznenadilo da iz KP Doma neko glasa za vas. Uopšte me ne bi iznenadilo. Evropski čovek godine Knežević, a sada evo ga u zatvoru. Znam da je to bilo sve spremljeno za Pajtića da ga smirite, i on će da dođe na red, kažem vam, doći će na red.Ne može ta vaša unutrašnja protivrečnost je opasna. Ta vaša unutrašnja protivrečnost nije ideološke prirode, nije političkog pogleda na život u Srbiji, nego koristoljublja. Evo vam dokaza koristoljube, nemam ništa protiv. Gospodin Balint je završio posao kako je hteo. Vrlo je ozbiljno rekao, zašto bih ja glasao za ovo, ako mi ne date ono što nama treba. Treba im za interne stvari, da se prepucavaju tamo pošto imaju dve - tri stranke itd. Sve se slaže, nema nikakvih problema.

Molim vas napravite nešto što je kriterijum, što je merilo, što može da se primeni u svakoj identičnoj situaciji. Mi smo ovde imali 50 identičnih situacija, vi ste rekli ne, to ne može to je u suprotnosti sa zakonom i budžetskim sistemom. Evo, sad sam pročitao obrzaloženje Vlade, koja je rekla - ma ne dolazi u obzir ovo što je Balint predložio, ali kada je Balint rekao - znate šta, može se desiti da mi ne dođemo tog dana kada je vreme za glasanje. Odmah je amandman postao visoko smislen, poželjan, prihvatljiv, ako sam pogrešio prezime, izvinjavam se, prihvatljiv itd. 

Naravno, ne želim da taj kriterijum primenite prema amandmanima Srpske radikalne stranke, ne želim. Želim da prncipijelno sagledavate naše amandmane, ali nažalost, još nisam doživeo tu priliku da vidim ideološko neslaganje. Ja vašu ideologiju ne znam, osim za grabi fotelju, drpi pare, drpi upravni odbor, drpi neku poziciju, baš me briga šta se dešava jugu Srbije, to mene ne interesuje, moja zona interesovanja je Beograd, Narodna skupština i okolo dva-tri kilometra. To je vaša ideologija. Naravno da je dobro da građani Republike Srbije i u ove sitne sate prate televizijske prenose Narodne skupštine, jer je ovo jedino mesto gde se čuje istina, i jedino mesto gde može da se raspravlja i hvala jadnom servisu i RTS-u što poštuje Narodnu skupštinu.

PREDSEDNIK: Gospodin Tomić, a zatim gospodin Pásztor Bálint, a onda gospodin Šormaz.

ŽELJKO TOMIĆ: Poštovana predsednice, poštovano predsendištvo, poštovane kolege narodni poslanici, radi znanja i ravnanja, gospodine Pastor, javljam se po amandmanu, ali zbog vaše diskusije, osim zakona koje ste spominjali, a pogledajte koje su godine kada su nastali, pa će doći do punog smisla onog što ću upravo da kažem. Setićete se da je Vlada od 2004. godine, koji je prvi zakon koji je donet. To su bile izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, gde su nacionalne zajednice dobile nesumnjivo priliku da na određeni način sigurno sede u ovom parlamentu, što do tada nije bio slučaj. Osnivanje i pune emancipacije Nacionalnog saveta, takođe se dogodilo tada. Potpuno krunisanje naravno uvek može da se nadogradi, jer pitanje je i nacionalnih zajednica i nacionalnih saveta i svega što se naslanja na ta pitanja, doživelo je u Ustavu Republike Srbije gde su pitanja ljudskih i manjinskih prava doživela da budu zastupljena u više od jedne trećine teksta Ustava Republike Srbije. 

Podsetiću vas, pomenuli ste i 2002. godinu, šta je tada trebalo uraditi. Sećate se ko je tada bio potpredsednik Vlade Republike Srbije, tadašnji predsednik vaše stranke Saveza vojvođanskih Mađara Jožef Kasa. Jedan jedini dokument tada nije donet, jedan jedini papirić nije donet o tim pitanjima. Pogledajte delatnost Vlade od 2004. godine po ovim pitanjima, zaključno sa donošenjem Ustava šta se sve tada dogodilo. Drago mi je što će vaš amandman proći i ja ću lično glasati za njega, ali mi je i ljudski i kao poslaniku krivo što isto to, samo u nekom drugom pakovanju ne može da prođe zato je predloženo od predstavnika opozicije, ali da niste na ovaj način uspeli, da li je to zato što od vaše podrške zavise određene stvari u okviru ove rasprave o čemu  večeras pričamo. Možda je bolje da su svi pripadnici nacionalnih zajednica u Srbiji kupili skije i na skijalištima možda bi izboksovali više za svoja prava nego na ovaj način da mora to da se radi. Hvala. 
 
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Gospodin Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, istine radi moram da kažem nekoliko činjenica. Godine 2002. kada je gospodin Jožef Kasa bio potpredsednik Vlade Republike Srbije jeste donet zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Istina je i da je tada donet taj zakon u Saveznoj skupštini, pošto je i postojala savezna država i to je bilo u nadležnosti savezne države. S druge strane, nemojte misliti, dame i gospodo narodni poslanici da smo mi toliko jeftini da podržavamo ovu vladu samo zbog toga što je prihvatila ovaj amandman kojim amandmanom nije predviđeno povišenje ni za dinar. Mi smo tu samo intervenisali u metodološkom smislu. To ne znači da smo promenili mišljenje, gospodine Krasiću, ni o Demokratskoj stranci, ni o svim ostalim strankama, jer se i zahvaljujemo Demokratskoj stranci Srbije što će podržati ovaj amandman, ali sam malopre rekao koji amandmani prošle godine nisu prošli u vezi poboljšanja položaja nacionalnih manjina u budžetu za 2008. godinu. Svi znamo kakva je vladajuća koalicija tada postojala. 

Mi smo zahvalni svim strankama koje su svesne činjenice da evropske vrednosti uključuju i poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Ali nije rešeno pitanje privatizacije medija na jezicima nacionalnih manjina. Još uvek nije donet zakon o nacionalnim savetima, još uvek se ne finansiraju iz republičkog budžeta institucije nacionalnih manjina. Još uvek su pripadnici nacionalnih manjina u nedovoljnoj meri zastupljeni u organima državne uprave, u policiji, carini itd. Mi se nadamo da će to biti poboljšano za vreme ove vlade, ali nažalost u prethodnom periodu u vezi privatizacije medija, u vezi donošenja zakona o nacionalnim savetima, u vezi mera kojima bismo poboljšali učešće pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave, ništa nije učinjeno. Tako da bih pozvao sve poslanike i sve stranke da iskreno rade na poboljšanju položaja nacionalnih zajednica i nacionalne zajednice će sigurno tačno znati da prosude koja stranka je manje, a koja stranka je više učinila zarad poboljšanja položaja nacionalnih manjina. Hvala lepo.

PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Najpre gospodin Krasić po Poslovniku, pa gospodin Markićević po amandmanu, gospodin Šormaz, pa vi. 

ZORAN KRASIĆ: Javio sam se, ali ne mogu na sve da odgovorim ovo što je gospodin pre mene pričao, jer ja to nisam ni pričao. Ja sam samo pričao metodološki i principijelno zašto je jedan amandman usvojen, a slični amandmani nisu usvojeni. Ja ću samo oko toga da se zadržim, obzirom da je gospodin pre mene rekao da, odnosno upozorio me da oni nisu tako jeftini i da se njihova misija završava samo na ovom amandmanu. On je to vrlo lepo rekao. 

Ja sam samo pre toga rekao da ta klackalica, parlamentarna većina, itd., doduše gospođa Kolundžija je rekla da je ona prihvatila amanaman u ime parlamentarne većine, to znači u ime podnosioca amandmana. To je vrlo značajno. Znači, ta klackalica, tih pet glasova su neophodni za nešto krupno. Koje ćete vi račune njima da ispostavljate ja ne znam. Kakav ste dogovor naprvili, ja ne znam. Ja samo znam da ste vi zvanično rekli da podržavate evropsku vladu, proevropski blok i Borisa Tadića. Znam da sam pre godinu i po dana morao da stojim između Borisa Tadića i Lasla Varge, da Laslo Varga bezbedno izađe iz Narodne skupštine. Rekao sam, ako te neko bude dirnuo, javi se, ja ću da te branim. To je najkorektnije što može. I dalje stojim pri tome. Ali, ja sam kritikovao ovu većinu kako neprincipijelno prilazi amandmanima. Ako je to formula kako ste vi uspeli da vaš amandman prođe, hajde da ih prevarimo. Ja kada napišem amandman, vi se potpišite. Znači, to je sigurna formula da će amandman da prođe. 

Kada bude novi budžet Republike Srbije za 2009. godinu, da se dogovorimo mi ćemo da napišemo pet amandmana koji će da budu u prilog socijalne zaštite građana Republike Srbije, razvoja nedovoljno razvijenih područja, sa molbom da vi potpišete te amandmane, kao da su vaši. Kada to budemo završili, onda ćemo biti sigurni da će ti amandmani da se usvoje. Potpuno sam siguran da i vi delite mišljenje povodom ovoga što sam rekao. Znači, ja sam samo pričao o jednoj tehnici kako funkcioniše ova proevropska vlada. Sada, kada ste videli kako izgleda ta proevrpska vlada, ako ste principijelni, verovatno ćete morati da napravite neki otklon, to je neki novi izraz, da se odmaknete, da napravite jasnu distancu, jer u ovom sveopštem zamešateljstvu može da se desi da neko loše protumači da i vi delite neke njihove vrednosti. U ovoj opštoj osudi Vlade za kriminal, da i vi budete kolateralna šteta po osnovu kriminala. Ali, to je po sistemu: "Ko sa đavolom tikve sadi, mora da vodi računa o svojoj glavi". 

PREDSEDNIK: Reč ima gospodin Markićević, po amandmanu, a zatim gospodin Šormaz.

comments powered by Disqus

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca

22. april 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM u Subotici

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. april 2024.

09,00 - Subotica - sastanak sa predsednikom Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, Belom Čorbom i predsednikom Stranke mađarskog jedinstva, Zoltanom Smieškom

11,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

25. april 2024.

13,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

17,30 - Budimpešta - Svečani prijem premijera Mađarske, Viktora Orbana, povodom Konferencije CPAC Hungary

18,30 - Budimpešta - sastanak sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom

19,00 - Budimpešta - Gala večera u organizaciji „Alapjogokért Központ“ i „New York Young Republican Club“ povodom Konferencije CPAC Hungary

26. april 2024.

09,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

10,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, glavnim savetnikom premijera Viktora Orbana, Žoltom Njitraijem

15,50 - Budimpešta - Učešće u panel diskusiji „United We Stand“ na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

28. april 2024.

08,15 - Subotica - potpis podrške listi SVM 

29. april 2024.

09,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

14,00 - Subotica - Svečanost povodom uručenja državnog priznanja povodom nacionalnog praznika Mađarske u Generalnom konzulatu Mađarske

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji „Közügyek” na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

1. maj 2024.

12,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Na dnevnom redu: Izbor Vlade

17,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. maj 2024.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,50 - Beograd - Dan za glasanje (Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Izbor Vlade)

6. maj 2024.

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

7. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító“ (na mađarskom jeziku uživo)

09,00 - Subotica - Razgovor sa polaznicima Mathias Corvinus Collegium-a (MCC)

18,00 - Senta - Sastanak kordinatora, aktivista i kandidata SVM-a

8. maj 2024.

10,00 - Subotica - Obilazak investicije na Vodozahvatu 1

10,45 - Subotica - Obilazak radova na asfaltiranju Cvetne ulice, MZ Mali Radanovac

12,00 - Majdan - Obilazak Vizitorskog centra

12,40 - Banatsko Aranđelovo - Obilazak Doma kulture

13,20 - Novi Kneževac - Obilazak obnovljene zgrade Narodne biblioteke i crkve

16,00 - Martonoš - Obilazak obnovljenih javnih objekata

17,00 - Male Pijace - Obilazak Doma kulture

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima, projekcija filma

9. maj 2024.

11,00 - Pačir - Obilazak Eko česme i Termalne banje

12,00 - Stara Moravica - Obilazak sale za fizičko vaspitanje OŠ „Stari Kovač Đula“

12,40 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi velike terase doma kulture

13,00 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi ulice Grofa Ištvana Sečenjija

19,00 - Hajdukovo - Sastanak sa građanima, projekcija filma

10. maj 2024.

10,00 - Čoka - Obilazak Rkt. Crkve Svetog Trojstva

10,30 - Čoka - Obilazak pristupnog puta do reciklažnog dvorišta

11,15 - Ostojićevo - Obilazak pristupnog puta Ostojićevo-Jazovo

11,30 - Jazovo - Obilazak doma Udruženja za očuvanje mađarske nacionalne tradicije „Sent Ištvan Kiralj”

12,15 - Sajan - Obilazak Doma kulture

13,00 - Kikinda - Obilazak OŠ “Klara Feješ”

13,50 - Nova Crnja - Obilazak Doma kulture

16,20 - Torda - Poseta Domu Civilnih organizacija

17,20 - Zrenjanin - Obilazak Salona „Tina“ d.o.o.

17,45 - Zrenjanin - Obilazak Osnovne škole „Sonja Marinković“

18,20 - Mužlja - Obilazak Sportskog centra „Lehel“

19,00 - Mužlja - Sastanak sa građanima

11. maj 2024.

09,30 - Gunaroš - Proslava 100. godišnjice DVD u Gunarošu

10,15 - Bačka Topola - Uređenje obale jezera

11,15 - Subotica - Porodično prepodne u MZ Novo Selo

11,45 - Subotica - Sportski teren (Stipe Grgića 60.) - uređivanje okoline

12. maj 2024.

14,30 - Bačka Topola - Sastanak sa Žigmondom Barnom Palom, zamenikom ministra za poslove Evropske Unije, poslanikom u parlamentu Mađarske

17,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak preduzeća Gemini-GM

18,10 - Bečej - Obilazak Rolometal d.o.o.

19,00 - Bečej – Sastanak sa građanima

13. maj 2024.

13,45 - Beograd - Sastanak sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

17,30 - Bačka Topola - Obilazak bazena 

18,00 - Bačka Topola - Sastanak sa građanima

14. maj 2024.

11,00 - Bačka Topola - Otvaranje Mentorskog programa Fondacije „Prosperitati”

14,00 - Palić - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima ustanovama i udruženjima po konkursu NSMNM

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe Remek dela umetničke kolonije Nađbanja iz privatnih zbirki

18,00 - Subotica - Obilazak Sinagoge i sastanak sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem

15. maj 2024.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji „Hangadó Szerda” Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Subotica - Koncert orkestra “Hot Jazz Band”-a u Subotičkoj sinagogi

16. maj 2024.

11,00 - Mol - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Kulturnog društva “Čoboljo”

11,30 - Ada - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Društva za negovanje tradicije “Vadvirag” i obilazak Biblioteke “Sarvaš Gabor“

12,45 - Senta - Hala sportova - Prezentacija projekta termalnog jezera

18,00 - Kanjiža - Sastanak sa građanima

17. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak OŠ „Miroslav Antić“

10,15 - Palić - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

10,45 - Palić - Obilazak Vikend naselja

11,20 - Šupljak - Obilazak Kostolanji kuće

11,40 - Obilazak puta Šupljak-Male Pijace

14,00 - Subotica - Sastanak sa Tamašom Dajčom, nosiocem liste Fides-KNDP na izborima u Mađarskoj za Evropski parlament

15,25 - Kanjiža - Obilazak Vojvođanske rvačke akademije

18,00 - Bačka Topola - Obilazak TSC Fudbalske akademije

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima

18. maj 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Prva vojvođanska medijska konferencija

12,30 - Hajdukovo - Obilazak uređenja teniskog terena, parka i sportskog centra

19. maj 2024.

09,00 - Šupljak - Sveta misa na praznik Pedesetnice, nakon toga sastanak sa građanima

16,00 - Bački Vinogradi - Svečani program povodom Dana majki

20. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak tabli na šetalištu postavljene u čast Lajošu Vermešu

10,30 - Subotica - Obilazak konzervatorskih radova na Rajhlovoj palati, zgradi Savremene galerije

18,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Zorka

19,00 - Kelebija – Obeležavanje Pedesetnice

21. maj 2024.

09,00 - Subotica - Šetnja ulicom Braće Radića od evangelističke crkve, konferencija za medije u ulici Matije Gupca ispred poslastičarnice „Daraboš” i poseta Pozorištu „Deže Kostolanji”

10,30 - Subotica - Poseta Zubotehničkoj laboratoriji „G-dent“

16,00 - Feketić - Doček Ištvana Holika, poslanika Fides-KDNP u Parlamentu Mađarske i obilazak radova na zgradi OŠ „Nikola Đuraković”

16,30 - Obilazak akumulacionog jezera „Potok” između Malog Iđoša i Lovćenca

17,15 - Mali Iđoš - Obilazak D.o.o. Wood and More

17,45 - Mali Iđoš - Obilazak Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“

18,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa građanima u sali Pozorišta

22. maj 2024.

10,30 - Subotica - Poseta Vojvodini Odbora nacionalnog jedinstva Parlamenta Mađarske

11,30 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

14,00 - Senta - Obilazak atletske staze

16,15 - Senta - Otkrivanje biste Šandora Petefija u OŠ „Šandor Petefi”

17,20 - Kevi - Obilazak radova na asfaltiranju puta Kevi-Buranjšor

17,40 - Tornjoš – Obilazak OŠ „Temerkenj Ištvan“

18,10 - Čantavir - Oblizak završenih radova na objektu ogranka Gradske biblioteke

18,30 - Čantavir - Sastanak sa građanima, projekcija filma

23. maj 2024.

09,15 - Subotica - Sastanak sa Leventeom Mađarem, zamenikom ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske

10,00 - Subotica - Obilazak HEPA projekta D.o.o. za industriju, građevinarstvo i trgovinu „Aktiv” i konferencija za medije

11,10 - Kanjiža - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima po konkursu Fondacije „Prosperitati” za kupovinu seoskih kuća, odnosno za preduzetništva

12,00 - Adorjan - Kontakt d.o.o., svečana predaja poljoprivrednog razvojnog projekta od velikog značaja

14,45 - Mol - Sastanak sa Balažem Đerfijem, predsednikom Nacionalne agrarne komore, kandidatom EP liste Fides-KDNP

15,00 - Mol - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva

15,50 - Senta - Obilazak sedišta Saveza agrarnih udruženja Vojvodine, sastanak sa predstavnicima kancelarija domaćina sela

17,00 - Senta - Osnivačka sednica Udruženja mađarskih trenera Vojvodine

17,30 - Senta - Obilazak „Medica Netter” ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

18,00 - Senta - Sastanak sa građanima

24. maj 2024.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list “Magyar Szó” i nedeljnik Hét Nap”

11,00 - Subotica - Intervju za „Informer TV“

13,00 - Nosa - Obilazak gazdinstva poljoprivrednog proizvođača Andraša Kiš Torme

13,30 - Nosa - Obilak Doma kulture

17,00 - Budimpešta - Svečana dodela nagrade „Mladi za građansku Mađarsku“, dobitnik je Studentski dom „Evropa” iz Novog Sada

25. maj 2024.

09,30 - Palić - Sastanak sa Silardom Nemetom, potpredsednikom Fidesa, poverenikom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, predsednikom Mađarskog rvačkog saveza

10,00 - Palić - Palićke Olimpijske igre i Memorijalni dani „Lajoš Vermeš” – polaganje venaca kod spomenika Lajoša Vermeša

10,15 - Palić - Otvaranje izložbe u Eko centru

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Vojvođanskog galopa

14,00 - Subotica (Veliki Radanovac) - Porodični dan u organizaciji „Radio Marija“, glavni predavač: msgr. Laslo Felfeldi, biskup pečujski

18,00 - Subotica - Finale Vojvođanskog galopa i uručenje nagrada

20,00 - Bezdan - Svečana skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bezdan, povodom 145. godišnjice od osnivanja

26. maj 2024.

16,00 - Palić - Svečano otvaranje festivala folklorne muzike “Folk Music Fest”

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Peščara

20,00 - Palić - Koncert Zvonka Bogdana

27. maj 2024.

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Obilazak ulice Ernesta Kuna

10,00 - Subotica - Otkrivanje spomen ploče Karolju Birou

17,00 - Čoka - Razgovor o sportu osoba sa invaliditetom u Kulturno obrazovnom centru sa Palom Sekerešem olimpijcem i kandidatom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament

18,00 - Čoka - Prisustvo treningu Stonoteniskog kluba

19,00 - Ada - Obilazak obnovljene Hale sportova i sastanak sa rukovodstvom Rukometnog kluba

19,30 - Ada - Sastanak sa građanima

28. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10,00 - Sombor - Stručni sastanak sa rukovodiocima javnih obrazovnih ustanova

10,30 - Sombor - Obilazak radova na obnovi zgrade Doma zdravlja

11,30 - Telečka - Obilazak obnovljene zgrade Mesne zajednice i uvid u planove, obilazak crkve

13,20 - Bezdan - Svečani početak radova na zgradi doma kulture/pozorišta

16,00 - Kupusina - Obilazak radova na obnovi zgrade Rimokatoličke crkve Sv. Ana

17,00 - Sombor - Sastanak sa građanima

29. maj 2024.

09,00 - Subotica - Obilazak radova na obnovljenom igralištu u MZ Makova sedmica

10,00 - Bajmok - Svečanost povodom obnovljenog spomenika bitke kod Kaponje

10,30 - Bajmok - Obilazak Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla

11,00 - Bajmok - Sastanak sa građanima

12,00 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

13,00 - Subotica - Snimanje intervjua za RTV YU ECO (na programu u četvrtak u 20,00)

17,00 - Novi Sad - Obilazak zgrade sedišta „Mađar soa”

17,40 - Novi Sad - Otkrivanje biste Petera Pazmanja u Studentskom domu „Evropa“

18,15 - Novi Sad - Sastanak sa građanima

30. maj 2024.

09,00 - Palić - Obilazak radova na Vodotornju 

09,20 - Palić - Sastanak sa Janošem Bokom, ministrom za evropske poslove u Vladi Mađarske

09,30 - Palić - Sastanak sa građanima na Velikoj terasi

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,30 - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet” iz Budimpešte

14,00 - Subotica - Sastanak sa Kingom Gal kandidatkinjom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament u sedištu SVM-a i šetnja centrom Subotice

15,10 - Subotica - Obilazak obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

16,00 - Subotica - Predstavljanje rada institucija u okviru Mađarske medijske kuće

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima i završna manifestacija u izbornoj kampanji SVM-a

19,00 - Subotica - Koncert Zoltana Mage u Sinagogi

20,00 - Subotica - „Razgovor sa povodom“ na YU ECO TV

1. jun 2024.

11,00 - Zrenjanin - Biskupsko ređenje zrenjaninskog biskupa mons. Mirka Štefkovića

2. jun 2024.

07,30 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

3. jun 2024.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

4. jun 2024.

11,00 - Gest (Mađarska) - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva, predaja dvorca Tisa, govor premijera Mađarske, Viktora Orbana

16,00 - Bački Vinogradi - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva

18,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. jun 2024.

10,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu Srpski telegraf

12,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Magyar Hangok“ mađarskom nacionalnom radiju Hír FM (na mađarskom jeziku; emitovanje u subotu u 8 časova)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM-a u Subotici

6. jun 2024.

12,00 - Segedin - Sastanak sa predstavnicima Samouprave Srba u Mađarskoj i državnim sekretarom u Kabinetu premijera Mađarske za saradnju sa crkvama i nacionalnim manjinama, Miklošem Šoltesom

7. jun 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za jutarnji dnevnik RTS-a (emitovanje 9. juna)

8. jun 2024.

11,00 - Ada - 60. folklorni festival „Gyöngyösbokréta”; svečano otvaranje u 12,40

9. jun 2024.

19,00 - Budimpešta - Praćenje izbornih rezultata koalicije Fides-KDNP za Evropski parlament

11. jun 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

08,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom za oblast građevinarstva u Ministarstvu saobraćaja i građevinarstva Mađarske, Regeom Lanskijem i predstavnicima „ÉMI Nonprofit Kft.” (Neprofitno d.o.o. za kontrolu kvaliteta u građevinarstvu i inovacije) iz Mađarske, zatim obilazak Katedrale Sv. Terezije Avilske

12. jun 2024.

18,00 - Budimpešta - Sednica Stalnog komiteta Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

13. jun 2024.

09,00 - Budimpešta - Sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

14. jun 2024.

10,00 - Senta - Svečano otvaranje nove prodavnice Manufakture Réel Chocolate

18,00 - Kula - Gala program poljoprivrednog priloga „Magvető” dnevnog lista na mađarskom jeziku „Magyar Szó” i program MKC „Nepker” iz Kule povodom zatvaranja sezone

15. jun 2024.

11,00 - Čantavir - Učešće na obeležavanju Dana naselja

16. jun 2024.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom godišnjice deportacije Jevreja

17. jun 2024.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Đurović, ambasadorkom Srbije u Mađarskoj

14,00 - Beograd - Intervju za Mađarsku nacionalnu agenciju MTI

18. jun 2024.

11,00 - Subotica - Sastanak sa subotičkim biskupom, mons. Ferencom Fazekašem

17,00 - Kanjiža - Obeležavanje 30. rođendana Saveza vojvođanskih Mađara

20. jun 2024.

13,00 - Bačka Topola - Godišnji sastanak saradnika Fondacije „Prosperitati”

22. jun 2024.

10,00 - Rijeka - Konferencija o nacionalnoj politici u Karpatskom basenu

24. jun 2024.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

25. jun 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

26. jun 2024.

16,30 - Subotica - Sastanak sa premijerom Milošem Vučevićem, predsednikom Srpske napredne stranke

28. jun 2024.

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - XII Festival mekike

29. jun 2024.

10,00 - Subotica - XI Humanitarni dani lavande

1. jul 2024.

08,50 - Subotica - Prijem učenika i nastavnika Benediktinske gimnazije i doma učenika „Gergej Cucor” iz Đera u Mađarskoj koji su na studijskom putovanju u Srbiji

12,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u Parlamentu Mađarske, ministrom građevinarstva i saobraćaja, Janošem Lazarom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

2. jul 2024.

16,00 - Revfilep, Mađarska - Sastanak partnerskih organizacija „Mathias Corvinus Collegium”-a

3. jul 2024.

11,00 - Zrenjanin - Sastanak sa zrenjaninskim biskupom, mons. Mirkom Štefkovićem

12,00 - Zrenjanin - Sastanak sa lokalnim čelnicima SVM-a

4. jul 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Svečano otvaranje XXI Vojvođanskog otvorenog univerziteta omladinske organizacije „VIFÓ“ i panel diskusija

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM-a u Subotici

5. jul 2024.

19,30 - Beograd - Svečano otvaranje i prijem ambasadora Mađarske u Srbiji povodom predsedavanja Mađarske Savetom Evropske unije

8. jul 2024.

10,00 - Novi Sad - Sastanak sa predsednikom Skupštine AP Vojvodine, Balintom Juhasom

10,30 - Novi Sad - Sastanak sa Majom Gojković, predsednicom Pokrajinske vlade

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

9. jul 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10. jul 2024.

09,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Skupštine grada Subotice

11. jul 2024.

13,00 - Budimpešta - Sastanak sa šefom Kabineta premijera Mađarske, državnim sekretarom, Janošem Nađem

12. jul 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom Radio-televizije Vojvodine

14. jul 2024.

10,30 - Hajdukovo - VIII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2024.

11,00 - Subotica - Snimanje političke emisije „Napjaink” Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu 22. jula u 20,00 časa)