A 2008. évi költségvetés módosításáról szóló törvény - a VMSZ módosítási indítványának vitája

PREDSEDNIK: Na član 5. razdeo 26. i 55a amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bálint Pásztor, Elvira Kovács, Árpád Fremond, László Varga, Esad Džudžević i Bajram Omeragić.

Vlada nije prihvatila amandman.

Odbor za finansije prihvatio je amandman. 

Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li neko želi reč? 

Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.

PÁSZTOR BÁLINT: Gospođo predsednice, gospođo ministarko za telekomunikacije i informaciono društvo, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman je dosta specifičan, najmanje iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je poslednji za danas, poslednji za večeras prema dogovoru, a drugi razlog je što je Odbor za finansije podržao ovaj amandman. Ovaj amandman je bio jedini koji je podržao Odbor za finansije, ali na žalost Vlada nije podržala ovaj amandman i to je razlog zbog kojeg moram da pričam o ovom amandmanu i da vas ubedim, dame i gospodo narodni poslanici, da podržite naš amandman u danu za glasanje. 

Svi narodni poslanici poslaničkih grupa manjina su potpisali ovaj amandman koji se odnosi na finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Naime, u budžetu za 2008. godinu bilo je predviđeno, odnosno jeste predviđeno da Nacionalni savet nacionalnih manjina raspolažu sa iznosom od 150 miliona dinara. Na žalost, stanje je malo pogoršano Predlogom rebalansa budžeta za ovu godinu, jer nije tačno navedeno u predloženom rebalansu koliko pripada nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a trenutno 15 nacionalnih saveta imamo, znači 15 nacionalnih zajednica su formirale svoje nacionalne savete. 

Kada kažem da nije precizno određeno koliko pripada iz budžeta nacionalnim savetima prema Predlogu rebalansa, onda to kažem iz razloga što je u predloženom rebalansu navedeno i sada ću da citiram deo sredstava ove aproprijacije, radi se o razdelu koji reguliše Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Znači, "deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i za predsedavanje dekadom Roma."

Predložili smo da ovaj član glasi - deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 150 miliona dinara namenjen je za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i isto tako smo predložili određeni iznos, taj iznos koji je bio i u originalnom budžetu za 2008. godinu, za finansiranje dekada Roma. Znači, po ovom osnovu je dosta specifičan amandman jer nismo predložili to da se dodeli više sredstava nacionalnim savetima. Nismo predložili ni da se dodeli manje sredstava, jednostavno se radi o jednoj metodološkoj interveniciji, jer ako bi ovo ovako ostalo onda bi to mogao biti presedan i za budžet za 2009. godinu, što bi već mogao da bude problem. 

Nacionalni saveti moraju znati unapred koliko sredstava pripada tim nacionalnim savetima ukupno, da bi mogli na osnovu određenih kriterijuma podeliti međusobno iznos. Nije nikakva tajna da koordinacija predsednika svih nacionalnih saveta raspoređuje predložena sredstva između nacionalnih saveta, na osnovu objektivnih kriterijuma, kakva su brojčanost, odnosno broj stanovnika koji pripadaju određenim nacionalnim zajednicama, broj članova nacionalnih saveta, broj institucija određene nacionalne zajednice itd. Zbog toga predlažemo da se na precizan način odredi koliko pripada nacionalnim savetima nacionalnih manjina, na način kako je to bilo predviđeno izvornim budžetom za 2008. godinu. Međutim, tu postoji još jedan problem na koji ja moram da vam ukažem, a to je, o tome smo govorili i prošle godine i pretprošle godine, da se nacionalni saveti i dan danas vode kao nevladine organizacije. To jednostavno nije stanje koje odgovara Ustavu i to nije stanje koje odgovara pravnom sistemu Republike Srbije. To ne odgovara odredbama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine. 

Naime, na osnovu člana 75. Ustava Republike Srbije pripadnici nacionalnih manjina mogu, radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, izabrati svoje nacionalne savete. Nacionalni saveti nisu nevladine organizacije. Nacionalni saveti nisu udruženja građana, naravno da nacionalne zajednice imaju i svoja udruženja građana, kao što imaju svi, odnosno mogu imati svi u ovoj državi, ali to nisu nacionalni saveti. Molim predstavnika, odnosno predstavnicu Ministarstva finansija da ovo ispravimo u budžetu za 2009. godinu, jer su nacionalni saveti najviši organi kulturne autonomije na osnovu Ustava i na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Nacionalni saveti su osnivači izdavačkih preduzeća, novina, kulturnih zavoda itd. Nacionalni saveti bi trebalo da budu posebna stavka, odnosno posebna ekonomska klasifikacija u Zakonu o budžetu i da se konkretno vidi koliko je sredstava predviđeno finansiranju nacionalnih saveta, u sledećoj godini i u sledećim godinama.

Bitno je i to što je formirano, na naš predlog, na naš zahtev Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. To ministarstvo je ovih dana izradilo radnu verziju Nacrta zakona o nacionalnim savetima i ja se nadam da će taj nacrt zakona biti usvojen u Vladi do kraja godine i da će se naći pred poslanicima početkom sledeće godine, jer smo taj zakon trebali usvojiti još pre više od četiri godine. To je sledeći korak u regulisanju položaja nacionalnih saveta nacionalnih manjina u pravnom poretku Republike Srbije. 

Do sada sam govorio o nacionalnim savetima, ali na kraju želim da kažem i to da bismo želeli da nacionalne manjine budu u većoj meri prisutne u budžetu za 2009. godinu u odnosu na budžet za 2008. godinu. Mi smo imali određene amandmane na Predlog budžeta za tekuću godinu pre godinu dana. Ti amandmani na žalost nisu bili usvojeni, ali se nadam da ćemo uspeti u sledećim nedeljama da se dogovorimo sa ministarkom i sa ministrom za ljudska i manjinska prava, da ti amandmani odnosno amandmani slične sadržine budu uključeni u budžet, jer bi se radilo o veoma bitnim stvarima, koje nisu predviđene ni ovim budžetom, nisu bile predviđene ni budžetom za 2007. godinu, ni budžetima u prethodnim godinama. Tu se radi na primer o formiranju Fonda za nacionalne manjine koje je isto tako na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina trebalo formirati još 2002. godine. Radi se o finansiranju projekata nacionalnih zajednica iz oblasti kulture i informisanja, radi se o finansiranju učeničkih domova, čiji osnivač nije država nego nevladini sektor ili tradicionalne crkve i verske zajednice. Na primer, Vojvođanski Mađari imaju takvih četiri ili pet učeničkih domova i bilo bi jako bitno da se oni finansiraju iz budžeta, jer imaju vrlo važne obaveze, odnosno izvršavaju pod znacima navoda vrlo bitne zadatke. 

Isto tako smo predložili prošle godine adaptaciju crkava nacionalnih manjina. Ni taj amandman nije prošao, pa sam iskoristio mogućnost i priliku da ukažem na bitnost tih amandmana i da apelujem sa ovog mesta da sada kada još uvek imamo vremena da razmotrimo ove amandmane, odnosno ove prioritete i da ti prioriteti budu uključeni u budžet za 2009. godinu. Da se nacionalne manjine u mnogo većoj meri vide u budžetu nego što je to bio slučaj u budžetu za ovu godinu i u budžetima za prethodne godine. 

Što se tiče ovog amandmana molim narodne poslanike da podrže ovaj amandman, kada to Vlada nije učinila, jer bi to bilo vrlo bitno sa metodološke strane i bilo bi vrlo dobro da na taj način bude formulisan budžet za 2009. godinu. Hvala na pažnji. Laku noć.

PREDSEDNIK: Najpre gospođa Nada Kolundžija.

NADA KOLUNDŽIJA: Želim da kažem da će parlamentarna većina prihvatiti ovaj amandman i da ćemo u danu za glasanje glasati za njega. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PREDSEDNIK: Gospodin Krasić, a zatim gospodin Tomić.
 
ZORAN KRASIĆ: Divno što se rasplamsala rasprava povodom vrlo značajne teme. Samo polako. Zašto je značajna tema? Danas je bilo govora verovatno o 20 i nešto amandmana, i u petak je bilo negde oko pedesetak. Gotovo svi amandmani koji su podneti odbijeni su od strane Vlade Republike Srbije i to je obrazloženje i objašnjenje zašto se odbija stereotipno, da ne kažem identično. Povodom ovog amandmana koji je predmet rasprave, Vlada Republike Srbije, znači Mirko Cvetković, bivši ministar finansija, a sada predsednik Vlade, gospođa koja je ministar finansija nekada zastupnik MMF za Srbiju i naravno pod budnim okom Borisa Tadića oni su rekli, gospodin Balint, da je vaš amandman loš, da je neprihvatljiv i to su objasnili na sledeći način. Ukoliko bi se prihvatio predloženi amandman koji u sebi sadrži samofinansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predsedavanja dekadom Roma bilo bi dovedeno u pitanje finansiranje drugih nevladinih organizacija, a kako su ovi rashodi izvršeni od početka godine predloženi amadman u osnovi bio bi suprotan članu 5. stav 7. Zakona o budžetskom sistemu i članu 9. Predloga zakona. Gotovo identičn obrazloženje Vlade za skoro sve amandmane koji su odbijeni. Znači, radi se o teškom nedostatku sa gledišta Vlade. Nemam ništa protiv što je gospođa Kolundžija izašla i što je u ime poslaničke većine, skupštinske većine rekla da će u danu za glasanje oni da glasaju za ovaj amandman, verovatno će da obezbede i potreban broj glasova i da to uđe u konačni tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije. Onda se pojavljuje problem koji nije samo pravno-tehničke prirode, u Ministarstvu finansija, odnosno kod Vlade. Kako ćete onda vi to da rešite kada je amandman pravno-tehnički nesavršen. Rešićete ga. Tako ste mogli da rešite problem tehničke nesavršenosti svih amandmana koji su podneti na ovaj Predlog zakona ukoliko smatrate da su oni celishodni opravdani i prihvatljivi. Vi ste to sve odbili i odbacili. 

Zašto je došlo do te drastične promene mišljenja? Iz protog razloga što bez glasova te grupe poslanika ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije ne bi mogao da bude izglasan. Tih pet, šest glasova su nešto bez čega nema. Vama je to neophodno, jer ste vi to ovo već sve potrošili. Vi ste samodošli ovde da izvršite legalizaciju. Znači, gospođa Donka, oni imaju dobar sistem pritisaka. Ne ulazim u suštinu amandmana, vidite i sami i nemam namere da ulazim u suštinu amandmana, ali moram da kažem i vama i vama i onima koji gledaju ovaj prenos, mi smo naučili, izvukli smo lekciju iz ovoga. Pre vas mi smo izvukli lekciju kada je bila ona sednica u Domu Narodne skupštine, pa je bio prisutan i Boris Tadić, pa je Laslo Varga iskritikovao Borisa Tadića, a on sa mesta mu je pretio, uzdisao, pa smo telom onako štitili Lasla Vargu kroz hodnik da prođe, pa mu rekli ti imaš pravo da pričaš sa govornice šta misliš, ne sme niko da ti preti pa makar bio i Boris Tadić. Samo nekoliko dana je bilo potrebno da ta grupa podrži i da se napravi ova Vlada Republike Srbije. Nemam ništa protiv toga, to je vaš politički stav. Moram da obavestim građane kakav je politički stav, kako se on to menja.

Gospođa Donka Banović je potpuno u pravu. Gospodin Balint je potpuno u pravu, on je lepo napisao amandman. On je obuhvatio dva dela ovog predloga zakona. Prvi deo što se menja i drugi deo postojeće stanje. Zašto? Zato što je služba postala ministarstvo, napravljen je presek sa poslovanjem službe i tu je konstatovano da je već potrošeno na ovoj ekonomskoj klasifikaciji 481 u okviru razdela 55A 93.241.000 i ne vidi se koliko dinara. Taj iznos se sada nalazi u razdelu 26 EK 481 - 76.805.000, ali sada je drugi naziv firme, sada je ministarstvo. Znači, ono što je nemoguće kod sličnih ekonomskih klasifikacija gde se radi o zbirnom prikazivanju nekog iznosa koji se deli na više asocijacija i organizacija, onda je postalo moguće. Samo da bi prošao ovaj zakon. Eto, principijelnosti, eto stručnosti, eto bavljenja brojevima, a ne mišljenjima, kako je rekla gospođa koja je na rehabilitaciji sada posle one sednice u petak što je održana. Vidite kako se to menja. Zbog čega se menja? Principijelni stav je isti, on se zasniva na tome, drži vodu dok majstori odu i zasniva se na principu - daćemo mi vama, mnogo više ostaje nama.

To je poenta. Neće Rasim i ovi da se ljute, to je sitno, to je u okviru toga, pa otišlo vamo, otišlo onamo, nema veze. Gde smete da dirnete kod Mlađe Dinkića. Oči ima da vam izvadi. Negirate njegov autoritet, njegovu struku, sada suficit, sada deficit, sada deficit deficit, pukla Evropa, Srbija stabilna. To su sve poruke koje dobijamo sa ovog mesta. Paljenje Skupštine je demokratski čin. (Kuca dva puta u drvo.) Primitivizam. Čukneš dva puta nogom, to je primitivizam, a ovaj je zapalio Skupštinu i kaže to je demokratska stvar, kako da ne. Ne znam da li se od tolike demokratije pališe neke skupštine za proteklih 10 - 15 godina u inostranstvu. Nigde se ne pali ljudi, nigde. Lupate po šerpama, tamo očukaste one šerpe, samo štetu napraviste, a mi dva puta (kuca dva puta u drvo) katastrofa, primitivizam, Skupština ne radi. Zašto? Zašto vređate državu? Zašto vređate Republiku Srbiju? Dajte malo intelegentnije završavajte taj posao ako već treba da ga završite.

Ako morate taj prljavi posao, radite to malo sa stilom, nemojte tako nasilno 126, 128, 126 i postalo je merilo za sve u ovoj Srbiji. Malo inteligencije dajte, vešto prevarite, nadigravajte se malo. Budite malo, bavite se malo politikom u krajnjem slučaju, vežbajte elokvenciju i disanje ako treba. Ovako ćutite, branite se ćutanjem, jedini argument vam je 126 ruku u vazduhu ili ako ne bude to, onda može i iz Soluna, Bodruma, odakle hoćete, ne bi me iznenadilo da iz KP Doma neko glasa za vas. Uopšte me ne bi iznenadilo. Evropski čovek godine Knežević, a sada evo ga u zatvoru. Znam da je to bilo sve spremljeno za Pajtića da ga smirite, i on će da dođe na red, kažem vam, doći će na red.Ne može ta vaša unutrašnja protivrečnost je opasna. Ta vaša unutrašnja protivrečnost nije ideološke prirode, nije političkog pogleda na život u Srbiji, nego koristoljublja. Evo vam dokaza koristoljube, nemam ništa protiv. Gospodin Balint je završio posao kako je hteo. Vrlo je ozbiljno rekao, zašto bih ja glasao za ovo, ako mi ne date ono što nama treba. Treba im za interne stvari, da se prepucavaju tamo pošto imaju dve - tri stranke itd. Sve se slaže, nema nikakvih problema.

Molim vas napravite nešto što je kriterijum, što je merilo, što može da se primeni u svakoj identičnoj situaciji. Mi smo ovde imali 50 identičnih situacija, vi ste rekli ne, to ne može to je u suprotnosti sa zakonom i budžetskim sistemom. Evo, sad sam pročitao obrzaloženje Vlade, koja je rekla - ma ne dolazi u obzir ovo što je Balint predložio, ali kada je Balint rekao - znate šta, može se desiti da mi ne dođemo tog dana kada je vreme za glasanje. Odmah je amandman postao visoko smislen, poželjan, prihvatljiv, ako sam pogrešio prezime, izvinjavam se, prihvatljiv itd. 

Naravno, ne želim da taj kriterijum primenite prema amandmanima Srpske radikalne stranke, ne želim. Želim da prncipijelno sagledavate naše amandmane, ali nažalost, još nisam doživeo tu priliku da vidim ideološko neslaganje. Ja vašu ideologiju ne znam, osim za grabi fotelju, drpi pare, drpi upravni odbor, drpi neku poziciju, baš me briga šta se dešava jugu Srbije, to mene ne interesuje, moja zona interesovanja je Beograd, Narodna skupština i okolo dva-tri kilometra. To je vaša ideologija. Naravno da je dobro da građani Republike Srbije i u ove sitne sate prate televizijske prenose Narodne skupštine, jer je ovo jedino mesto gde se čuje istina, i jedino mesto gde može da se raspravlja i hvala jadnom servisu i RTS-u što poštuje Narodnu skupštinu.

PREDSEDNIK: Gospodin Tomić, a zatim gospodin Pásztor Bálint, a onda gospodin Šormaz.

ŽELJKO TOMIĆ: Poštovana predsednice, poštovano predsendištvo, poštovane kolege narodni poslanici, radi znanja i ravnanja, gospodine Pastor, javljam se po amandmanu, ali zbog vaše diskusije, osim zakona koje ste spominjali, a pogledajte koje su godine kada su nastali, pa će doći do punog smisla onog što ću upravo da kažem. Setićete se da je Vlada od 2004. godine, koji je prvi zakon koji je donet. To su bile izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, gde su nacionalne zajednice dobile nesumnjivo priliku da na određeni način sigurno sede u ovom parlamentu, što do tada nije bio slučaj. Osnivanje i pune emancipacije Nacionalnog saveta, takođe se dogodilo tada. Potpuno krunisanje naravno uvek može da se nadogradi, jer pitanje je i nacionalnih zajednica i nacionalnih saveta i svega što se naslanja na ta pitanja, doživelo je u Ustavu Republike Srbije gde su pitanja ljudskih i manjinskih prava doživela da budu zastupljena u više od jedne trećine teksta Ustava Republike Srbije. 

Podsetiću vas, pomenuli ste i 2002. godinu, šta je tada trebalo uraditi. Sećate se ko je tada bio potpredsednik Vlade Republike Srbije, tadašnji predsednik vaše stranke Saveza vojvođanskih Mađara Jožef Kasa. Jedan jedini dokument tada nije donet, jedan jedini papirić nije donet o tim pitanjima. Pogledajte delatnost Vlade od 2004. godine po ovim pitanjima, zaključno sa donošenjem Ustava šta se sve tada dogodilo. Drago mi je što će vaš amandman proći i ja ću lično glasati za njega, ali mi je i ljudski i kao poslaniku krivo što isto to, samo u nekom drugom pakovanju ne može da prođe zato je predloženo od predstavnika opozicije, ali da niste na ovaj način uspeli, da li je to zato što od vaše podrške zavise određene stvari u okviru ove rasprave o čemu  večeras pričamo. Možda je bolje da su svi pripadnici nacionalnih zajednica u Srbiji kupili skije i na skijalištima možda bi izboksovali više za svoja prava nego na ovaj način da mora to da se radi. Hvala. 
 
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Gospodin Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, istine radi moram da kažem nekoliko činjenica. Godine 2002. kada je gospodin Jožef Kasa bio potpredsednik Vlade Republike Srbije jeste donet zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Istina je i da je tada donet taj zakon u Saveznoj skupštini, pošto je i postojala savezna država i to je bilo u nadležnosti savezne države. S druge strane, nemojte misliti, dame i gospodo narodni poslanici da smo mi toliko jeftini da podržavamo ovu vladu samo zbog toga što je prihvatila ovaj amandman kojim amandmanom nije predviđeno povišenje ni za dinar. Mi smo tu samo intervenisali u metodološkom smislu. To ne znači da smo promenili mišljenje, gospodine Krasiću, ni o Demokratskoj stranci, ni o svim ostalim strankama, jer se i zahvaljujemo Demokratskoj stranci Srbije što će podržati ovaj amandman, ali sam malopre rekao koji amandmani prošle godine nisu prošli u vezi poboljšanja položaja nacionalnih manjina u budžetu za 2008. godinu. Svi znamo kakva je vladajuća koalicija tada postojala. 

Mi smo zahvalni svim strankama koje su svesne činjenice da evropske vrednosti uključuju i poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Ali nije rešeno pitanje privatizacije medija na jezicima nacionalnih manjina. Još uvek nije donet zakon o nacionalnim savetima, još uvek se ne finansiraju iz republičkog budžeta institucije nacionalnih manjina. Još uvek su pripadnici nacionalnih manjina u nedovoljnoj meri zastupljeni u organima državne uprave, u policiji, carini itd. Mi se nadamo da će to biti poboljšano za vreme ove vlade, ali nažalost u prethodnom periodu u vezi privatizacije medija, u vezi donošenja zakona o nacionalnim savetima, u vezi mera kojima bismo poboljšali učešće pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave, ništa nije učinjeno. Tako da bih pozvao sve poslanike i sve stranke da iskreno rade na poboljšanju položaja nacionalnih zajednica i nacionalne zajednice će sigurno tačno znati da prosude koja stranka je manje, a koja stranka je više učinila zarad poboljšanja položaja nacionalnih manjina. Hvala lepo.

PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Najpre gospodin Krasić po Poslovniku, pa gospodin Markićević po amandmanu, gospodin Šormaz, pa vi. 

ZORAN KRASIĆ: Javio sam se, ali ne mogu na sve da odgovorim ovo što je gospodin pre mene pričao, jer ja to nisam ni pričao. Ja sam samo pričao metodološki i principijelno zašto je jedan amandman usvojen, a slični amandmani nisu usvojeni. Ja ću samo oko toga da se zadržim, obzirom da je gospodin pre mene rekao da, odnosno upozorio me da oni nisu tako jeftini i da se njihova misija završava samo na ovom amandmanu. On je to vrlo lepo rekao. 

Ja sam samo pre toga rekao da ta klackalica, parlamentarna većina, itd., doduše gospođa Kolundžija je rekla da je ona prihvatila amanaman u ime parlamentarne većine, to znači u ime podnosioca amandmana. To je vrlo značajno. Znači, ta klackalica, tih pet glasova su neophodni za nešto krupno. Koje ćete vi račune njima da ispostavljate ja ne znam. Kakav ste dogovor naprvili, ja ne znam. Ja samo znam da ste vi zvanično rekli da podržavate evropsku vladu, proevropski blok i Borisa Tadića. Znam da sam pre godinu i po dana morao da stojim između Borisa Tadića i Lasla Varge, da Laslo Varga bezbedno izađe iz Narodne skupštine. Rekao sam, ako te neko bude dirnuo, javi se, ja ću da te branim. To je najkorektnije što može. I dalje stojim pri tome. Ali, ja sam kritikovao ovu većinu kako neprincipijelno prilazi amandmanima. Ako je to formula kako ste vi uspeli da vaš amandman prođe, hajde da ih prevarimo. Ja kada napišem amandman, vi se potpišite. Znači, to je sigurna formula da će amandman da prođe. 

Kada bude novi budžet Republike Srbije za 2009. godinu, da se dogovorimo mi ćemo da napišemo pet amandmana koji će da budu u prilog socijalne zaštite građana Republike Srbije, razvoja nedovoljno razvijenih područja, sa molbom da vi potpišete te amandmane, kao da su vaši. Kada to budemo završili, onda ćemo biti sigurni da će ti amandmani da se usvoje. Potpuno sam siguran da i vi delite mišljenje povodom ovoga što sam rekao. Znači, ja sam samo pričao o jednoj tehnici kako funkcioniše ova proevropska vlada. Sada, kada ste videli kako izgleda ta proevrpska vlada, ako ste principijelni, verovatno ćete morati da napravite neki otklon, to je neki novi izraz, da se odmaknete, da napravite jasnu distancu, jer u ovom sveopštem zamešateljstvu može da se desi da neko loše protumači da i vi delite neke njihove vrednosti. U ovoj opštoj osudi Vlade za kriminal, da i vi budete kolateralna šteta po osnovu kriminala. Ali, to je po sistemu: "Ko sa đavolom tikve sadi, mora da vodi računa o svojoj glavi". 

PREDSEDNIK: Reč ima gospodin Markićević, po amandmanu, a zatim gospodin Šormaz.

comments powered by Disqus

2023. november 30.

15,15 - Újvidék - Interjú a Mandiner hetilapnak

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 "Pravi Ugao" c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2023. december 1.

09,50 - Palics - Találkozó Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettessel

10,00 - Palics - Miroslav Antić Általános Iskola fejlesztéseinek megtekintése

10,30 - Palics - Palics Magyar Művelődési Központ épületének megtekintése

11,00 - Palics - Kerekasztal beszélgetés az EU-s pályázatok fontosságáról

11,30 - Szabadka - Interjú a Večernje novosti napilapnak

18,00 - Ada - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 2.

10,00 - Palics - Téli Hagyományok Fesztiválja -Töpörtő sütőverseny 

11,00 - Szabadka - Dr. Veress Emőd jogászprofesszor előadása

13,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

18,00 - Zombor - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 3.

18,45 - Ada - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Ada - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 4.

09,30 - Szabadka - Interjú az MTVA részére

10,00 - Szabadka - A vasút hatása Szabadka város fejlődésére

15,00 - Szabadka - Találkozó Koncz Zsófia miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - a Szekeres család meglátogatása

18,00 - Péterréve - Tanoda Fejlesztő Központ megtekintése

18,30 - Péterréve - Tájház megtekintése

19,00 - Péterréve - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 5.

10,50 - Zenta - Találkozó Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával 

11,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Digitális Archívum bemutatója 

11,30 - Zenta - A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium megtekintése 

12,00 - Zenta - Közösségi beszélgetés 

12,30 - Zenta - a felújított Kiszsinagóga megtekintése

16,30 - Újvidék - Találkozó Bóka János miniszterrel

17,00 - Újvidék - az Európa Kollégium megtekintése 

18,00 - Újvidék - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 6.

11,15 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

19,45 - Budapest - Vendégszereplés a Hír TV Napi Aktuális c. műsorában (élő)

2023. december 7.

07,18 - Budapest - Vendégszereplés a Kossuth Rádio Jó reggelt, Magyarország c műsorában (élő)

09,30 - Budapest - Vendégszereplés az M1 ma reggel c. műsorában (élő)

18,45 - Topolya - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Topolya - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 8.

07,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

09,45 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak 

15,30 - Újvidék - Találkozó Gulyás Gergely miniszterrel

15,45 - Újvidék - A Magyar Szó megtekintése 

16,00 - Újvidék - Közösségi beszélgetés 

17,30 - Nagybecskerek - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 9.

09,30 - Pat (Szlovákia) - a Szövetség II. Országos Kongresszusa

15,45 - Ada - Vajdasági ifjúsági vezetőképző

2023. december 11.

12,00 - Szabadka - Találkozó Nagy János államtitkárral

12,50 - Csantavér - Udvardi Körmös Tünde és családja meglátogatása

13,50 - Szabadka - a Scenso Kft. meglátogatása

14,30 - Szabadka - a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület megtekintése

14,40 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 12.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

14,00 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Oko Magazin c. műsorában - felvétel (szerb nyelven; adásban: dec. 14-én 18:25-kor)

18,30 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 13.

09,20 - Csonoplya - Találkozó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel

09,30 - Csonoplya - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Doroszló - Találkozó a helyiekkel

13,30 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2023. december 14.

09,30 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

12,15 - Ada - Találkozó Szijjártó Péter miniszterrel

12,45 - Ada - Találkozó Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével

13.00 - Ada - A Tosmasine Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13.40 - Ada - Az Eurotextil Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,40 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

17,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

18,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2023. december 15.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. december 17.

07,30 - Szabadka - Szavazás

17,15 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2023. december 18.

11,00 - Budapest - Választások Szerbiában – magyar vonatkozások - beszélgetés Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. december 19.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

2023. december 20.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

11,00 - Szabadka - Gyászülés dr. Selymesi Nándor tiszteletére

13,00 - Szabadka - Találkozó Németh Szilárddal, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának parlamenti államtitkárával (miniszterhelyettes)

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

18,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

2023. december 21.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 42. ülése

2023. december 28.

17,00 - Pacsér - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2024. január 11.

15,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2024. január 22.

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. január 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Újvidék - Szerződésaláírás a Magyar Szó épületében tervezett felújítési munkálatokkal kapcsolatban

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó