Polemika o finansiranju Vojvodine sa ministarkom finansija Dianom Dragutinović

PREDSEDAVAJUĆA: Trideset sekundi iskorišćeno od vremena poslaničke grupe. Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsedavajuća, prekjuče sam vam postavio šest ili sedam pitanja i nadao sam se brzim odgovorima. Nadao sam se, a to sam naglasio i u svojoj diskusiji da ću imati prilike da odmah nakon moje diskusije čujem vaše odgovore, da će ovo biti prva prilika kad ćemo moći tu na plenumu da porazgovaramo o pitanjima finansiranja Vojvodine. Nažalost, prekjuče nisam dobio nijedan odgovor. Nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje koje sam postavio. Juče ste odgovorili na neki način. Imam tu stenografske beleške vašeg govora. Nije mi bilo omogućeno da reflektujem na te vaše rečenice zbog toga što vi obično sačekate kraj diskusije, sačekate sa svi poslanici kažu ono što misle, a onda na samom kraju date neka objašnjenja. Po Poslovniku posle završne reči niko nema mogućnosti da vam postavi neko potpitanje i da zatraži neko pojašnjenje.
   
Primoran sam, gospođo predsedavajuća, da koristeći moje vreme kao šefa poslaničke grupe, pokušam još jedanput da dobije odgovore na svoja pitanja od gospođe ministarke. Nadam se da će ti odgovori slediti posle ovog mog govora. Ako opet ne budu sledili, nema potrebe gospođo ministarka da u završnoj reči odgovorite, opet neću imati prilike da vas još dodatno nešto pitam. Imam osećaj da mi opet neće biti jasno ono što ćete govoriti.
   
Rekli ste juče, u vezi moje dileme da li je predlog rebalansa u skladu sa Ustavom ili nije, da bi formalno-pravno odgovor trebalo da dobijemo od skupštinskog Zakonodavnog odbora na to moje pitanje i da prema vašim saznanjima Odbor nije zaključio da je ovaj budžet neustavan. To ste rekli od reči do reči. Mislim da Zakonodavni odbor nije nadležan da ocenjuje da li je neki predlog zakona ili neki propis u skladu sa Ustavom ili nije. To je Ustavni sud. Sigurno znate da je bilo određenih zakona za koje je Zakonodavni odbor smatrao da su u skladu sa zakonom i Ustavom, Narodna skupština je usvojila te zakone, a naknadno se ispostavilo da ti zakonski predlozi i kasnije, usvojeni zakoni ipak nisu bili u skladu sa Ustavom. Takav je bio, na primer, Zakon o lokalnim izborima, takav je bio, na primer, Zakon o izmenama i dopunama Zakon o informisanju. Nije Zakonodavni odbor taj organ koji je inače politički organ, jedno radno telo Narodne skupštine, koji je nadležan da ocenjuje da li je određeni predlog u skladu sa Ustavom, to treba da uradi Ustavni sud. Tek ćemo naknadno saznati jednog dana da li su ovi budžeti u skladu sa Ustavom.
   
Rekli ste i to, ovo mi nije uopšte jasno zašto ste smatrali da je bitno naglasiti, jer to naravno niko, a po najmanje ja, nije doveo u pitanje. Rekli ste znači da za sebe smatrate da ste elementarno pismeni, a što znači da, pod jedan, znate da čitate, a pod dva, razumete šta ste pročitali. Naravno, znam da čitam i ja i razumem i ja ono što čitam, a znaju i građani Vojvodine, znaju i pokrajinski sekretari.
   
Slažem se da ste vi pismeni, ali se nadam da i vi smatrate da je pokrajinski sekretar za finansije, gospodin Jovica Đukić, isto tako pismen kao što ste vi ili kao što sam ja. Prošli put sam vam citirao jednu izjavu pokrajinskog sekretara za finansije, a pošto je ponavljanje majka znanja, ja bih želeo da vam pročitam istu tu izjavu i molim vas da obratite pažnju šta je pokrajinski sekretar za finansije, inače član DS, izjavio za novosadski "Dnevnik", 25. septembra 2010. godine: "Ukupan iznos budžeta Pokrajine samo nominalno ispunjava ustavni minimum od 7% za Pokrajinu, ali i dalje nije moguće obezbediti tri sedmine budžeta za kapitalne investicije zbog toga što veliki deo budžeta čine transferna sredstva. Opravdano je da deo transfera ide kroz naš budžet, ali nije opravdano da tu budu i transferi lokalnim samoupravama. To nema nikakvog utemeljenja". To su reči gospodina Jovice Đukića, pokrajinskog sekretara za finansije iz DS i to je deo intervjua.
   
Ja tvrdim isto ovo što je tvrdio i gospodin Đukić. Na to ste vi juče rekli da nigde ne stoji da rashodna strana budžeta Republike Srbije treba da obezbedi tih 7% za budžet AP Vojvodine. Takođe, član 24. Zakona o budžetskom sistemu govori da postoje različiti izvori finansiranja nadležnosti AP Vojvodine. Znači, 10 do 15 različitih izvora. To su vaše reči od juče. Slažem se da je to tako. Uzeo sam Zakon o budžetskom sistemu i pogledao sam šta piše u članu 24. Zakona.
   
Član 24. navedenog zakona nosi naziv – Finansiranje nadležnosti AP. Tu stvarno ima najmanje desetak različitih izvora, teoretski. Ali, ja ću vam navesti neke izvore prema ovom zakonu, pa bih vas molio za odgovor kako vi procenjujete koliko prihoda AP Vojvodina u jednoj godini ima, na primer, od drugih poreza ili dela poreza u skladu sa posebnim zakonom. Da li danas postoji ijedan poseban zakon koji govori o tome da neki porez ili deo poreza pripada AP Vojvodini? Svi znamo da je to deo poreza na dohodak građana i da je to deo poreza na dobit preduzeća. Ali, ovde piše – i drugi porezi ili deo poreza u skladu sa posebnim zakonom. Gde je taj posebni zakon? Da li mi imamo zakon o finansiranju AP Vojvodine? Da li imamo neki drugi zakon koji govori o tome da Vojvodina ima još neke druge poreze koji mogu da posluže kao prihodi pokrajinskom budžetu?
   
Dalje piše u članu 24. Zakona o budžetskom sistemu da su izvori finansiranja pokrajinske administrativne takse. Ja ne znam, gospođo Dragutinović, da li vi znate koliki je udeo pokrajinskih taksi u pokrajinskom budžetu? Ja ću vam reći – to je 0,005% pokrajinskog budžeta. To su posebni dodatni prihodi AP Vojvodine u visini od 0,005%. Znači, to je teorija a u praksi nemamo mnogo koristi u finansijskom smislu od pokrajinskih administrativnih taksi.
   
U Zakonu o budžetskom sistemu piše da su izvori i prihodi od davanja u zakup odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini AP u skladu sa zakonom. Ja vas isto tako pitam – koje su nepokretnosti i pokretne stvari u svojini AP Vojvodine danas, 25. novembra 2010. godine? Da li je donet zakon o javnoj svojini? Da li je promenjeno stanje prema kojem je Srbija i dan danas jedina država u Evropi u kojoj lokalne samouprave i AP nemaju svoju imovinu? Koji su to prihodi od davanja u zakup pokretne ili nepokretne imovine?
   
Dalje piše – prihodi Vojvodine su i primanja od prodaje dragocenosti. Koje su to dragocenosti? Koja je to visina prihoda, otprilike, okvirno?
   
Ako znamo otprilike odgovore na ova pitanja i ako znamo da su to ili beznačajna sredstva kao u slučaju pokrajinskih administrativnih taksi ili ne mogu da postoje ti izvori finansiranja zbog toga što nema zakona o finansiranju AP Vojvodine i zakona o javnoj svojini, onda mi kažite, molim vas, kako može pokrajina da poštuje i da funkcioniše na osnovu člana 184. Ustava Republike Srbije, kada su praktično jedini izvori funkcionisanja AP ona sredstva koja dobija od republičkog budžeta?
   
Rekao sam vam i prekjuče, a to kaže i gospodin Đukić, Jovica Đukić, pokrajinski sekretar, da ako pogledamo strukturu sredstava koja Vojvodina dobija iz republičkog budžeta, onda ćemo videti da približno 60% pokrajinskog budžeta čine transferna sredstva koja ne mogu biti sredstva kojima se finansiraju kapitalni rashodi, jer su to transferna sredstva. A ako Vojvodina nema druge značajne izvore finansiranja osim republičkog budžeta, onda kako Vojvodina da nadoknadi ona sredstva koja joj pripadaju i koja bi trebala da postoje da bi Ustav bio u potpunosti poštovan, ne samo u odnosu na 7% nego i u odnosu na tri sedmine. To je ustavna obaveza i o tome smo prekjuče razgovarali, odnosno, ja sam o tome govorio, nismo razgovarali jer vi niste dali nikakav odgovor. To sada očekujem.
   
Sva ova pitanja sam postavio i prekjuče, a vi ste juče rekli da ne možete da prihvatite da Vojvodina ne može da utiče na lokalne samouprave u smislu da one transferna sredstva koriste za kapitalne investicije, onih 6,6 milijardi dinara. Objasnite mi, molim vas, kojim pravnim sredstvima, na osnovu kog zakona AP Vojvodina ima nadležnosti da naredi lokalnim samoupravama na svojoj teritoriji na šta da koriste ta transferna sredstva koja lokalne samouprave dobijaju iz republičkog budžeta? Na osnovu kog zakona? Koja je ta nadležnost?
   
Vojvodina prema sadašnjem pravnom poretku ne može da naredi svojim lokalnim samoupravama da određena transferna sredstva koristi za kapitalne rashode. Nema tih pravnih mogućnosti. Jedino republička vlada može da naredi AP Vojvodini na šta da koristi određena sredstva. Na primer, da 25 milijardi dinara koristi za finansiranje obrazovanja, plata u obrazovanju i određene programe iz sfere kulture. To je tako definisano budžetom. Ali, onda ta sredstva ne mogu da idu na kapitalne rashode. Zbog toga ovaj predlog nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije.
   
Pitao sam vas i to da li vi računate na naše glasove, da li imate većinu za izglasavanje ovakvog protivustavnog predloga rebalansa? Nisam dobio odgovor na pitanje. Ukoliko nije potrebno da mi glasamo za ovaj predlog rebalansa, ne znam zašto bismo asistirali nekim ostalim vojvođanskim strankama sa sedištem u Novom Sadu za oduzimanje onih para koje pripadaju građanima AP Vojvodine? To bih vas molio da nam objasnite.
   
Pošto mi ističe vreme, stvarno bih vas molio da na ova pitanja date odgovor. Ukoliko to tako bude bilo, ja još uvek imam osam i po minuta da vam postavim neka dodatna pitanja.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Da li još neko želi reč? (Da.) Reč ima ministarka Diana Dragutinović.
   
DIANA DRAGUTINOVIĆ: Meni je jako žao što poslanici postave pitanje i onda izađu. Kada neko izađe, nije prisutan, znači da nije zainteresovan da dobije odgovor.
   
Zaista ne mogu da vam odgovorim više od onoga što sam rekla juče. Slažem se sa vama da Zakonodavni odbor nije taj koji će da presudi da li je nešto u skladu sa zakonom, odnosno Ustavom, ali morate da priznate da je funkcija njegovog postojanja, da se ipak brine da zakoni bude u skladu sa Ustavom. To je smisao. Inače, nema smisla njegovog postojanja.
   
Prema mojim informacijama, možda nemam sveže informacije, ali on, Zakonodavni odbor nešto nije zaključio.
   
Vi ste, naravno, pročitali član Zakona o budžetskom sistemu, koji govori na koje se sve načine mogu finansirati nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine i zaista naveli ste sve izvore osim zaduživanja, njega ste preskočili, znači, postoji mogućnost da se Autonomna Pokrajina Vojvodina zaduži, što ona i čini. Ona se zadužuje, pretpostavljam, zato što hoće da investira u projekte koji će jednoga dana doneti veliki prinos i na taj način će moći da vrati povećane troškove zaduživanja.
   
Zakon o budžetskom sistemu daje osnov Vojvodini da ona može da predloži zakon kojim će uvesti neki porez, kojim će se finansirati nadležnosti Vojvodine. Ali, ono što sam rekla, vi ste citirali reči pokrajinskog sekretara, danas ste govorili o mojim rečima. Samo sam čitala član Ustava i rekla sam da u Ustavu prosto to ne piše. Ustav daje odnos veličina. Zašto, na primer, ne kaže da je za transfer Vojvodini u iznosu od 7% odgovoran budžet Republike Srbije? To nigde ne stoji. Znači, taj član zakona u suštini daje odnos veličini i ništa više od toga. Znači, jesam ekonomista, a vi pravnik, i zaista u rečima vidim samo ono što oni kažu, samo ono što piše, da piše taj mali detalj, toliko važan da je budžet Republike Srbije obavezan da se brine o obimu i strukturi budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, zaista bih smatrala da je ovakav predlog neustavan, ali to prosto ne piše.
   
Dakle, vi uvek imate i mogućnost da predložite zakon, da uvedete neki fiskalitet i da tim fiskalitetom ili da se zadužite i da se na taj način pobrinete da zaista tri sedmine budžeta budu kapitalni izdatak.
   
Vi se uvek pozivate na taj član Ustava. Ustav sam ponela, prosto, nekako mi se zadesio u torbi. Isto mislim da treba, ali taj Ustav ima veliki broj članova, jedan od tih članova jeste ujednačavanje razvoja, član 94. kaže – Republika Srbija stara se o ravnomernom i održivom regionalnom razvoju, neću da kritikujem nikakve brojeve, znam da ni vi ni ja nismo bili ovde, pa nam je lako da kritikujemo Ustav, ne želim da ga kritikujem, ali zamislite šta kaže meni i da li je kada bih uradila drugačije, šta kaže meni ovaj član zakona? Da li ovaj član zakona meni kaže da treba da obezbedim da svaka jedinica lokalne samouprave i budžet Republike Srbije, praktično izdvoji za kapitalne izdatke tri sedmine ili 43% , ili na primer, od budžeta Republike Srbije 280 milijardi dinara, a on ima izdatke za kapitalne deset puta manje?
   
Ako bih gledala i ovaj član zakona, pitam vas, da kada bih uradila suprotno, da li bi to bilo protivustavno?
   
PREDSEDAVAJUĆA: Četiri minuta i 35 sekundi je predstavnica predlagača iskoristila. Ponovo traži reč. Izvolite.
   
DIANA DRAGUTINOVIĆ: Bilo je još jedno pitanje. Mislim da sam odgovorila na sve, ali da li očekujem da vi glasate za ovaj rebalans, uvek dolazim sa dobrom namerom i govorim iskreno, i ne samo od vas, očekujem od svih poslanika, bez obzira sa koje se strane nalaze, da podrže ovaj zakon.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Dodatnih 30 sekundi je predstavnica predlagača iskoristila od vremena koje je na raspolaganju. Narodni poslanik Bálint Pásztor.
   
BÁLINT PÁSZTOR: To je pravi parlamentarizam. Zahvaljujem vam se što ste odgovorili na neka moja pitanja.
   
Počeli ste time da vam je žao što poslanici izađu i ne saslušaju. Prekjuče sam govorio, a vi ste juče odgovorili. Nadam se da se od poslanika ne očekuje da spavaju u skupštinskoj sali. Posle prekjučerašnjeg dana i posle postavljanja pitanja, kada je bio okončan dan za prekjuče, ovde, skupštinski, naravno, izašao sam iz sale, ali odgovora nije bilo. Odgovor je stigao juče, a posle vašeg odgovora nije bilo moguće postaviti podpitanje ili reflektovati na vaše reči.
   
Što se tiče citiranja drugih članova Ustava, ima tu jako puno članova. Ima i Ustavni zakon o sprovođenju Ustava, koji je praktično u rangu Ustava, i tu piše da je Narodna skupština obavezna da svoj pravni sistem i postojeće zakone usaglasi sa odredbama ovog ustava do kraja 2008. godine.
   
Kada bi Srbija imala zakon o javnoj svojini i kada bi Srbija imala zakon o finansiranju AP Vojvodine ili alternativa tome, ukoliko biste vi izmenili Zakon o budžetskom sistemu na način da osim poreza na dohodak građana i poreza na dobit preduzeća navedete još neke vidove poreza koji čine prihode AP Vojvodine, u tom slučaju bi Vojvodina bila u mogućnosti da slobodnije planira svoje izdatke i ne bi bila u potpunosti ili u 99% upućena na izvore iz republičkog budžeta, ali pošto to nije slučaj, ostaje jedino, kao što ste i vi rekli, zaduživanje.
   
Prekjuče sam vam rekao da ako izračunamo udeo transfernih sredstava, onda vidimo da otprilike sedam milijardi dinara fali za finansiranje kapitalnih rashoda u ovoj godini na teritoriji AP Vojvodine. To je otprilike 70 miliona evra. Ne znam šta bi rekla Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija, kada bi AP Vojvodina razmišljala o zaduživanju u visini od sedamdesetak miliona evra. Ne znam šta biste na to rekli.
   
Da ponovim, rekao sam, Vi ste spomenuli zaduživanje kao mogući izvor finansiranja i ako pogledamo, koliki je udeo transfernih sredstava u budžetu, onda ćemo videti da oko 7 milijardi dinara fali za pokriće kapitalnih rashoda na teritoriji AP Vojvodine, da bi se poštovao Ustav u potpunosti u odnosu na tri sedmine. Ne znam šta bi Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija rekli kada bi Vojvodina razmišljala o zaduživanju veličine 70 miliona evra do kraja godine? Ne znam da li bi to bilo moguće i da li je to pravi način?
   
Mislim da MMF to sigurno ne bi blagonaklono gledao. Problem je u tome što ste vi zaboravili i ove godine i svih prethodnih godina da obavestite MMF da vi kao Vlada Republike Srbije imate jednu ustavnu obavezu, u odnosu na finansiranje AP Vojvodine.
   
Zbog vašeg propusta, zbog propusta Vlade Republike Srbije, još uvek nemamo zakon o javnoj svojini i zakon o finansiranju AP Vojvodine. Predlažem vam da u što skorije vreme donesemo te zakone i onda biste vi bili u pravu da bi nam bilo mnogo teže da izračunamo da li se poštuje ta ustavna odredba od 7%.
   
U ovom današnjem slučaju greše svi oni koji kažu da je nemoguće izračunati koliko Vojvodina treba da dobije. Vrlo je prosto, čak i pravnici mogu da izračunaju, koji nisu sa brojkama baš u najboljim odnosima. Odbijemo transferna sredstva, ono što ostaje gledamo da li je 43%, to jest tri sedmine. Ako nije, onda Ustav nije poštovan. Tako je jednostavno. Predlažem vam da predložite zakon o finansiranju AP Vojvodine i zakon o javnoj svojini.
   
Zakon o javnoj svojini je u formi nacrta bio na sajtu Ministarstva finansija u oktobru 2008. godine, pa je nestao i niko ne zna gde je. Ukoliko bi ti zakoni bili doneti tada bi nam bilo mnogo teže dokazati da predlog nije u skladu sa Ustavom. Ovako i dalje tvrdim na osnovu svega iznetog da se zaduživanjem ne može postići cilj. Zaduživanjem nije moguće obezbediti 70 miliona evra za kapitalne investicije u 2010. godini, to ne bi ni Vlada Republike Srbije ni MMF blagonaklono gledao i tvrdim da je Vojvodina još uvek u poziciji da zavisi od sredstava koje iz republičkog budžeta dobija ili ne dobija. Tvrdim da ih ne dobija.
   
PREDSEDAVAJUĆI (Nikola Novaković): Hvala. Reč ima ministarka gospođa Dragutinović.
   
DIANA DRAGUTINOVIĆ: Ako mi dozvolite da se osvrnem ponovo na član 24. Zakona o budžetskom sistemu, pošto je ovo diskusija povodom jedne teme, to je tzv. stalna tema prilikom usvajanja bilo kog budžeta i rebalansa, mi se na nju ponovo vraćamo. Hoću da kažem da za finansiranje nadležnosti AP Vojvodine postoji mogućnost i ovo što ste vi rekli, deo poreza u skladu sa posebnim zakonom, ali i tzv. drugi porez. Mislim da ništa ne sprečava vas da predložite taj drugi zakon i uvedete fiskalitet i na osnovu tog fiskaliteta ispunite ustavnu obavezu.
   
Takođe hoću da vas pitam još nešto. Učili su me da je decentralizacija i smisao decentralizacije smanjenje troškova. Da li na ovaj način kako ste rekli, kada se deo poreskih prihoda, recimo, Ministarstvo finansija to su čisti transferi, odlaze u penzioni fond, u Fond zdravstvenog osiguranja, odlaze za različite nadležnosti itd. Predlažete da umanjimo ta sredstva, da to prebacimo Vojvodini. Znači, mi to moramo da nadoknadimo. Da li predlažete da nakon toga poresko opterećenje ili zaduženost države bude veće, a smisao fiskalne decentralizacije i decentralizacije uopšte je da nakon decentralizacije izdaci države budu manji.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Hvala. Gospodin Pásztor.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Slažem se gospođo ministarka da je smisao decentralizacije da smanjimo troškove i poreska opterećenja, ali tu vidim jednu protivurečnost. Malopre ste mi predložili da predložimo zakon kojim ćemo uvesti nove poreze. Tu ima dva problema. Prvi je taj o kojem ste malopre govorili, da ne smatramo dobrim rešenjem da uvedemo neka nova poreska opterećenja građanima, a postoji i drugi problem – Skupština AP Vojvodine je od 2000. godine oko 50-ak predloga zakona predložila Narodnoj skupštini i nijedan od tih zakonskih predloga nije stigao na dnevni red Narodne skupštine, tako da mislim da nije pravo rešenje da narodni poslanik ili Skupština AP Vojvodine predloži takav zakon.    

Predložio bih da to bude Ministarstvo finansija, odnosno Vlada Republike Srbije, ali pošto smo se usaglasili u vezi toga da nije pravi način da se uvedu neke nove dažbine, predlažem da donesemo zajednički zakon o javnoj svojini. To je sigurno bolji način. Time građani neće biti na gubitku, time će biti na dobitku i ne samo AP Vojvodina, nego sve lokalne samouprave.
   
Meni uopšte nije jasno zašto taj zakon još uvek nije u skupštinskoj proceduri.
   
Još jedno pitanje za kraj. Ovo rešenje bi moglo da nam reši sve dileme. U budžetu za 2009. godinu je pisalo da 90% prodajne cene NIS pripada AP Vojvodin. Da 50% pripada Vojvodini odmah nakon usvajanja tog budžeta. Ta sredstva je Vojvodina i dobila, a 40% nakon usvajanja Zakona o nadležnostima. Pitam vas gde su te pare, gde je tih 150 miliona evra, zašto Vojvodina ta sredstva nije dobila kada je to bilo predviđeno budžetom za 2009. godinu? Da li je to potrošeno u suprotnosti sa odredbom Zakona o budžetu za 2009. godinu ili možemo ovih dana da očekujemo da Vojvodina dobije tih 150 miliona evra?
   
Podsećam vas da fali oko 70 miliona. Ako biste nam doznačili tih 150, što nam pripada na osnovu budžeta iz 2009. godine, vi biste dali Vojvodini ne 7% nego 10%. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem. Reč ima gospodin Nenad Popović.

comments powered by Disqus

27. novembar 2023.

14,00 - Stara Moravica - Pomen povodom godišnjice upokojenja Ferenca Čubele i Antala Kiša

16,00 - Kula - Poseta preduzetnika Imrea Blaška i obilazak realizovanih projekata Prosperitati Fondacije

16,30 - Kula - Obilazak investicije poljoprivrede i stočarstva koje sprovodila porodica "Körmőczy" kroz Fondacije Prosperitati

17,00 - Kula - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Srbobran - Susret sa predstavnicima udruženja građana

19,00 - Srbobran - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

28. novembar 2023.

05,10 - Segedin - Sastanak sa ministrom Janošem Lazarom

05,19 - Segedin - Putovanje prvom železničkom linijom između Segedina i Subotice

07,00 - Palić - Press konferencija

07,30 - Palić - Doručak i razgovor sa meštanima

08,45 - Horgoš - Obilazak industrijskog parka i razgovor o planu razvoja železnice

09,20 - Horgoš - Razgovor sa lokalnim stanovništvom  o migrantima, železnici i graničnim prelazima

10,30 - Kanjiža - Razgovor sa meštanima

13,10 - Novi Kneževac - Poseta nekadašnjoj zgradi Okružnog suda

13,25 - Novi Kneževac - Poseta spomeniku Emilu Talijanu

13,35 - Novi Kneževac - Obilazak nekadašnje vile grofa Maldegema i parka zamka

13,50 - Novi Kneževac - Poseta zamku "Schulpe"

15,15 - Bečej - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

29. novembar 2023.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u emisiji Radija Vojvodine 2 "Hangadó szerda" (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Novi Sad - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom RTV-a

11,30 - Novi Sad - Intervju za dnevni list "Politika"

18,00 - Subotica - Veče razgovora Adama Salaija

30. novembar 2023.

15,15 - Novi Sad - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi Ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

1. decembar 2023.

09,50 - Palić - Sastanak sa Pal Barna Žigmond, zamenikom ministra u Vladi Mađarske

10,00 - Palić - Obilazak realizovanih investicija OŠ Miroslav Antić

10,30 - Palić - Obilazak zgrade Mađarskog kulturnog centra Palić

11,00 - Palić - Razgovor o značaju EU projekata

11,30 - Subotica - Intervju za dnevni list "Večernje novosti"

18,00 - Ada - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

2. decembar 2023.

10,00 - Palić - Festival zimskih tradicija – Takmičenje u topljenju čvaraka

11,00 - Subotica - Predavanje profesora prava dr Emeda Vereša

13,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM-a

18,00 - Sombor - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

3. decembar 2023.

18,45 - Ada - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Ada - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

4. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za MTVA

10,00 - Subotica - Uticaj železnice na razvoj grada Subotice

15,00 - Subotica - Sastanak sa zamenicom ministra Žofijom Konc

16,00 - Subotica - Poseta porodici Sekereš

18,00 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak razvojnog centra "Tanoda"

18,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak zavičajne kuće

19,00 - Bačko Petrovo Selo - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

5. decembar 2023.

10,50 - Senta - Sastanak sa Balažom Orbanom, političkim direktorom premijera Mađarske

11,00 - Senta - Prezentacija Vojvođansko mađarske digitalne arhive 

11,30 - Senta - Poseta Gimnaziji za talentovane učenike "Boljai" 

12,00 - Senta - Tribina

12,30 - Senta - Poseta obnovljenoj Maloj sinagogi

16,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Janošom Bokom

17,00 - Novi Sad - Poseta domu studenata Evropa 

18,00 - Novi Sad - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

6. decembar 2023.

11,15 - Subotica - Intervju za "Subotičke novine"

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

19,45 - Budimpešta - Gostovanje u političkoj emisiji Hír TV (uživo)

7. decembar 2023.

07,18 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Košut (na mađarskom jeziku, uživo)

09,30 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu TV M1 (na mađarskom jeziku, uživo)

18,45 - Bačka Topola - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Bačka Topola - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

8. decembar 2023.

07,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

09,45 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hét Nap" 

15,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Gergeljom Guljašom 

15,45 - Novi Sad - Poseta Mađar sou

16,00 - Novi Sad - Tribina

17,30 - Zrenjanin - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

9. decembar 2023.

09,30 - Patince (Slovačka) - II Kongres partije Mađara iz Slovačke, "Szövetség"

15,45 - Ada - Omladinska konferencija

11. decembar 2023.

12,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom Janošem Nađom

12,50 - Čantavir - Poseta porodici Tinde Udvardi Kermeš

13,50 - Subotica - Poseta doo Scenso

14,30 - Subotica - Poseta Kulturnom društvu zanatlija „Erne Lanji“

14,40 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

12. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar nemzet"

14,00 - Beograd - Snimanje gostovanja u Magazinu Oko RTS-a (emitovaće se: 14. decembra u 18:25)

18,30 - Čantavir - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

13. decembar 2023.

09,20 - Čonoplja - Sastanak sa Žoltom Šemjenom, zamenikom premijera Mađarske

09,30 - Čonoplja - Sastanak sa meštanima

11,00 - Doroslovo - Sastanak sa meštanima

13,30 - Subotica- Press konferencija u SVM-u

14. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

12,15 - Ada - Sastanak sa ministrom Peterom Sijartom

12,45 - Ada - Sastanak sa Hunorom Kelemenom, predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

13.00 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Tosmasine 

13.40 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Eurotextil 

14,40 - Hajdukovo - Sastanak sa meštanima

17,00 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima Omladinskog foruma SVM

15. decembar 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

16,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

17,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

17. decembar 2023.

07,30 - Subotica - Glasanje

17,15 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

18. decembar 2023.

11,00 - Budimpešta - Izbori u Srbiji - press konferencija

16,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

19. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

20. decembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

11,00 - Subotica - Komemorativna sednica u čast dr Nandora Šejmešija

13,00 - Subotica - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

18,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

21. decembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 42. sednica Skupštine Grada Subotice

28. decembar 2023.

17,00 - Pačir - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

11. januar 2024.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

13,00 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“