Vita Diana Dragutinović pénzügyminiszter asszonnyal Vajdaság pénzeléséről

PREDSEDAVAJUĆA: Trideset sekundi iskorišćeno od vremena poslaničke grupe. Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsedavajuća, prekjuče sam vam postavio šest ili sedam pitanja i nadao sam se brzim odgovorima. Nadao sam se, a to sam naglasio i u svojoj diskusiji da ću imati prilike da odmah nakon moje diskusije čujem vaše odgovore, da će ovo biti prva prilika kad ćemo moći tu na plenumu da porazgovaramo o pitanjima finansiranja Vojvodine. Nažalost, prekjuče nisam dobio nijedan odgovor. Nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje koje sam postavio. Juče ste odgovorili na neki način. Imam tu stenografske beleške vašeg govora. Nije mi bilo omogućeno da reflektujem na te vaše rečenice zbog toga što vi obično sačekate kraj diskusije, sačekate sa svi poslanici kažu ono što misle, a onda na samom kraju date neka objašnjenja. Po Poslovniku posle završne reči niko nema mogućnosti da vam postavi neko potpitanje i da zatraži neko pojašnjenje.
   
Primoran sam, gospođo predsedavajuća, da koristeći moje vreme kao šefa poslaničke grupe, pokušam još jedanput da dobije odgovore na svoja pitanja od gospođe ministarke. Nadam se da će ti odgovori slediti posle ovog mog govora. Ako opet ne budu sledili, nema potrebe gospođo ministarka da u završnoj reči odgovorite, opet neću imati prilike da vas još dodatno nešto pitam. Imam osećaj da mi opet neće biti jasno ono što ćete govoriti.
   
Rekli ste juče, u vezi moje dileme da li je predlog rebalansa u skladu sa Ustavom ili nije, da bi formalno-pravno odgovor trebalo da dobijemo od skupštinskog Zakonodavnog odbora na to moje pitanje i da prema vašim saznanjima Odbor nije zaključio da je ovaj budžet neustavan. To ste rekli od reči do reči. Mislim da Zakonodavni odbor nije nadležan da ocenjuje da li je neki predlog zakona ili neki propis u skladu sa Ustavom ili nije. To je Ustavni sud. Sigurno znate da je bilo određenih zakona za koje je Zakonodavni odbor smatrao da su u skladu sa zakonom i Ustavom, Narodna skupština je usvojila te zakone, a naknadno se ispostavilo da ti zakonski predlozi i kasnije, usvojeni zakoni ipak nisu bili u skladu sa Ustavom. Takav je bio, na primer, Zakon o lokalnim izborima, takav je bio, na primer, Zakon o izmenama i dopunama Zakon o informisanju. Nije Zakonodavni odbor taj organ koji je inače politički organ, jedno radno telo Narodne skupštine, koji je nadležan da ocenjuje da li je određeni predlog u skladu sa Ustavom, to treba da uradi Ustavni sud. Tek ćemo naknadno saznati jednog dana da li su ovi budžeti u skladu sa Ustavom.
   
Rekli ste i to, ovo mi nije uopšte jasno zašto ste smatrali da je bitno naglasiti, jer to naravno niko, a po najmanje ja, nije doveo u pitanje. Rekli ste znači da za sebe smatrate da ste elementarno pismeni, a što znači da, pod jedan, znate da čitate, a pod dva, razumete šta ste pročitali. Naravno, znam da čitam i ja i razumem i ja ono što čitam, a znaju i građani Vojvodine, znaju i pokrajinski sekretari.
   
Slažem se da ste vi pismeni, ali se nadam da i vi smatrate da je pokrajinski sekretar za finansije, gospodin Jovica Đukić, isto tako pismen kao što ste vi ili kao što sam ja. Prošli put sam vam citirao jednu izjavu pokrajinskog sekretara za finansije, a pošto je ponavljanje majka znanja, ja bih želeo da vam pročitam istu tu izjavu i molim vas da obratite pažnju šta je pokrajinski sekretar za finansije, inače član DS, izjavio za novosadski "Dnevnik", 25. septembra 2010. godine: "Ukupan iznos budžeta Pokrajine samo nominalno ispunjava ustavni minimum od 7% za Pokrajinu, ali i dalje nije moguće obezbediti tri sedmine budžeta za kapitalne investicije zbog toga što veliki deo budžeta čine transferna sredstva. Opravdano je da deo transfera ide kroz naš budžet, ali nije opravdano da tu budu i transferi lokalnim samoupravama. To nema nikakvog utemeljenja". To su reči gospodina Jovice Đukića, pokrajinskog sekretara za finansije iz DS i to je deo intervjua.
   
Ja tvrdim isto ovo što je tvrdio i gospodin Đukić. Na to ste vi juče rekli da nigde ne stoji da rashodna strana budžeta Republike Srbije treba da obezbedi tih 7% za budžet AP Vojvodine. Takođe, član 24. Zakona o budžetskom sistemu govori da postoje različiti izvori finansiranja nadležnosti AP Vojvodine. Znači, 10 do 15 različitih izvora. To su vaše reči od juče. Slažem se da je to tako. Uzeo sam Zakon o budžetskom sistemu i pogledao sam šta piše u članu 24. Zakona.
   
Član 24. navedenog zakona nosi naziv – Finansiranje nadležnosti AP. Tu stvarno ima najmanje desetak različitih izvora, teoretski. Ali, ja ću vam navesti neke izvore prema ovom zakonu, pa bih vas molio za odgovor kako vi procenjujete koliko prihoda AP Vojvodina u jednoj godini ima, na primer, od drugih poreza ili dela poreza u skladu sa posebnim zakonom. Da li danas postoji ijedan poseban zakon koji govori o tome da neki porez ili deo poreza pripada AP Vojvodini? Svi znamo da je to deo poreza na dohodak građana i da je to deo poreza na dobit preduzeća. Ali, ovde piše – i drugi porezi ili deo poreza u skladu sa posebnim zakonom. Gde je taj posebni zakon? Da li mi imamo zakon o finansiranju AP Vojvodine? Da li imamo neki drugi zakon koji govori o tome da Vojvodina ima još neke druge poreze koji mogu da posluže kao prihodi pokrajinskom budžetu?
   
Dalje piše u članu 24. Zakona o budžetskom sistemu da su izvori finansiranja pokrajinske administrativne takse. Ja ne znam, gospođo Dragutinović, da li vi znate koliki je udeo pokrajinskih taksi u pokrajinskom budžetu? Ja ću vam reći – to je 0,005% pokrajinskog budžeta. To su posebni dodatni prihodi AP Vojvodine u visini od 0,005%. Znači, to je teorija a u praksi nemamo mnogo koristi u finansijskom smislu od pokrajinskih administrativnih taksi.
   
U Zakonu o budžetskom sistemu piše da su izvori i prihodi od davanja u zakup odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini AP u skladu sa zakonom. Ja vas isto tako pitam – koje su nepokretnosti i pokretne stvari u svojini AP Vojvodine danas, 25. novembra 2010. godine? Da li je donet zakon o javnoj svojini? Da li je promenjeno stanje prema kojem je Srbija i dan danas jedina država u Evropi u kojoj lokalne samouprave i AP nemaju svoju imovinu? Koji su to prihodi od davanja u zakup pokretne ili nepokretne imovine?
   
Dalje piše – prihodi Vojvodine su i primanja od prodaje dragocenosti. Koje su to dragocenosti? Koja je to visina prihoda, otprilike, okvirno?
   
Ako znamo otprilike odgovore na ova pitanja i ako znamo da su to ili beznačajna sredstva kao u slučaju pokrajinskih administrativnih taksi ili ne mogu da postoje ti izvori finansiranja zbog toga što nema zakona o finansiranju AP Vojvodine i zakona o javnoj svojini, onda mi kažite, molim vas, kako može pokrajina da poštuje i da funkcioniše na osnovu člana 184. Ustava Republike Srbije, kada su praktično jedini izvori funkcionisanja AP ona sredstva koja dobija od republičkog budžeta?
   
Rekao sam vam i prekjuče, a to kaže i gospodin Đukić, Jovica Đukić, pokrajinski sekretar, da ako pogledamo strukturu sredstava koja Vojvodina dobija iz republičkog budžeta, onda ćemo videti da približno 60% pokrajinskog budžeta čine transferna sredstva koja ne mogu biti sredstva kojima se finansiraju kapitalni rashodi, jer su to transferna sredstva. A ako Vojvodina nema druge značajne izvore finansiranja osim republičkog budžeta, onda kako Vojvodina da nadoknadi ona sredstva koja joj pripadaju i koja bi trebala da postoje da bi Ustav bio u potpunosti poštovan, ne samo u odnosu na 7% nego i u odnosu na tri sedmine. To je ustavna obaveza i o tome smo prekjuče razgovarali, odnosno, ja sam o tome govorio, nismo razgovarali jer vi niste dali nikakav odgovor. To sada očekujem.
   
Sva ova pitanja sam postavio i prekjuče, a vi ste juče rekli da ne možete da prihvatite da Vojvodina ne može da utiče na lokalne samouprave u smislu da one transferna sredstva koriste za kapitalne investicije, onih 6,6 milijardi dinara. Objasnite mi, molim vas, kojim pravnim sredstvima, na osnovu kog zakona AP Vojvodina ima nadležnosti da naredi lokalnim samoupravama na svojoj teritoriji na šta da koriste ta transferna sredstva koja lokalne samouprave dobijaju iz republičkog budžeta? Na osnovu kog zakona? Koja je ta nadležnost?
   
Vojvodina prema sadašnjem pravnom poretku ne može da naredi svojim lokalnim samoupravama da određena transferna sredstva koristi za kapitalne rashode. Nema tih pravnih mogućnosti. Jedino republička vlada može da naredi AP Vojvodini na šta da koristi određena sredstva. Na primer, da 25 milijardi dinara koristi za finansiranje obrazovanja, plata u obrazovanju i određene programe iz sfere kulture. To je tako definisano budžetom. Ali, onda ta sredstva ne mogu da idu na kapitalne rashode. Zbog toga ovaj predlog nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije.
   
Pitao sam vas i to da li vi računate na naše glasove, da li imate većinu za izglasavanje ovakvog protivustavnog predloga rebalansa? Nisam dobio odgovor na pitanje. Ukoliko nije potrebno da mi glasamo za ovaj predlog rebalansa, ne znam zašto bismo asistirali nekim ostalim vojvođanskim strankama sa sedištem u Novom Sadu za oduzimanje onih para koje pripadaju građanima AP Vojvodine? To bih vas molio da nam objasnite.
   
Pošto mi ističe vreme, stvarno bih vas molio da na ova pitanja date odgovor. Ukoliko to tako bude bilo, ja još uvek imam osam i po minuta da vam postavim neka dodatna pitanja.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Da li još neko želi reč? (Da.) Reč ima ministarka Diana Dragutinović.
   
DIANA DRAGUTINOVIĆ: Meni je jako žao što poslanici postave pitanje i onda izađu. Kada neko izađe, nije prisutan, znači da nije zainteresovan da dobije odgovor.
   
Zaista ne mogu da vam odgovorim više od onoga što sam rekla juče. Slažem se sa vama da Zakonodavni odbor nije taj koji će da presudi da li je nešto u skladu sa zakonom, odnosno Ustavom, ali morate da priznate da je funkcija njegovog postojanja, da se ipak brine da zakoni bude u skladu sa Ustavom. To je smisao. Inače, nema smisla njegovog postojanja.
   
Prema mojim informacijama, možda nemam sveže informacije, ali on, Zakonodavni odbor nešto nije zaključio.
   
Vi ste, naravno, pročitali član Zakona o budžetskom sistemu, koji govori na koje se sve načine mogu finansirati nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine i zaista naveli ste sve izvore osim zaduživanja, njega ste preskočili, znači, postoji mogućnost da se Autonomna Pokrajina Vojvodina zaduži, što ona i čini. Ona se zadužuje, pretpostavljam, zato što hoće da investira u projekte koji će jednoga dana doneti veliki prinos i na taj način će moći da vrati povećane troškove zaduživanja.
   
Zakon o budžetskom sistemu daje osnov Vojvodini da ona može da predloži zakon kojim će uvesti neki porez, kojim će se finansirati nadležnosti Vojvodine. Ali, ono što sam rekla, vi ste citirali reči pokrajinskog sekretara, danas ste govorili o mojim rečima. Samo sam čitala član Ustava i rekla sam da u Ustavu prosto to ne piše. Ustav daje odnos veličina. Zašto, na primer, ne kaže da je za transfer Vojvodini u iznosu od 7% odgovoran budžet Republike Srbije? To nigde ne stoji. Znači, taj član zakona u suštini daje odnos veličini i ništa više od toga. Znači, jesam ekonomista, a vi pravnik, i zaista u rečima vidim samo ono što oni kažu, samo ono što piše, da piše taj mali detalj, toliko važan da je budžet Republike Srbije obavezan da se brine o obimu i strukturi budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, zaista bih smatrala da je ovakav predlog neustavan, ali to prosto ne piše.
   
Dakle, vi uvek imate i mogućnost da predložite zakon, da uvedete neki fiskalitet i da tim fiskalitetom ili da se zadužite i da se na taj način pobrinete da zaista tri sedmine budžeta budu kapitalni izdatak.
   
Vi se uvek pozivate na taj član Ustava. Ustav sam ponela, prosto, nekako mi se zadesio u torbi. Isto mislim da treba, ali taj Ustav ima veliki broj članova, jedan od tih članova jeste ujednačavanje razvoja, član 94. kaže – Republika Srbija stara se o ravnomernom i održivom regionalnom razvoju, neću da kritikujem nikakve brojeve, znam da ni vi ni ja nismo bili ovde, pa nam je lako da kritikujemo Ustav, ne želim da ga kritikujem, ali zamislite šta kaže meni i da li je kada bih uradila drugačije, šta kaže meni ovaj član zakona? Da li ovaj član zakona meni kaže da treba da obezbedim da svaka jedinica lokalne samouprave i budžet Republike Srbije, praktično izdvoji za kapitalne izdatke tri sedmine ili 43% , ili na primer, od budžeta Republike Srbije 280 milijardi dinara, a on ima izdatke za kapitalne deset puta manje?
   
Ako bih gledala i ovaj član zakona, pitam vas, da kada bih uradila suprotno, da li bi to bilo protivustavno?
   
PREDSEDAVAJUĆA: Četiri minuta i 35 sekundi je predstavnica predlagača iskoristila. Ponovo traži reč. Izvolite.
   
DIANA DRAGUTINOVIĆ: Bilo je još jedno pitanje. Mislim da sam odgovorila na sve, ali da li očekujem da vi glasate za ovaj rebalans, uvek dolazim sa dobrom namerom i govorim iskreno, i ne samo od vas, očekujem od svih poslanika, bez obzira sa koje se strane nalaze, da podrže ovaj zakon.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Dodatnih 30 sekundi je predstavnica predlagača iskoristila od vremena koje je na raspolaganju. Narodni poslanik Bálint Pásztor.
   
BÁLINT PÁSZTOR: To je pravi parlamentarizam. Zahvaljujem vam se što ste odgovorili na neka moja pitanja.
   
Počeli ste time da vam je žao što poslanici izađu i ne saslušaju. Prekjuče sam govorio, a vi ste juče odgovorili. Nadam se da se od poslanika ne očekuje da spavaju u skupštinskoj sali. Posle prekjučerašnjeg dana i posle postavljanja pitanja, kada je bio okončan dan za prekjuče, ovde, skupštinski, naravno, izašao sam iz sale, ali odgovora nije bilo. Odgovor je stigao juče, a posle vašeg odgovora nije bilo moguće postaviti podpitanje ili reflektovati na vaše reči.
   
Što se tiče citiranja drugih članova Ustava, ima tu jako puno članova. Ima i Ustavni zakon o sprovođenju Ustava, koji je praktično u rangu Ustava, i tu piše da je Narodna skupština obavezna da svoj pravni sistem i postojeće zakone usaglasi sa odredbama ovog ustava do kraja 2008. godine.
   
Kada bi Srbija imala zakon o javnoj svojini i kada bi Srbija imala zakon o finansiranju AP Vojvodine ili alternativa tome, ukoliko biste vi izmenili Zakon o budžetskom sistemu na način da osim poreza na dohodak građana i poreza na dobit preduzeća navedete još neke vidove poreza koji čine prihode AP Vojvodine, u tom slučaju bi Vojvodina bila u mogućnosti da slobodnije planira svoje izdatke i ne bi bila u potpunosti ili u 99% upućena na izvore iz republičkog budžeta, ali pošto to nije slučaj, ostaje jedino, kao što ste i vi rekli, zaduživanje.
   
Prekjuče sam vam rekao da ako izračunamo udeo transfernih sredstava, onda vidimo da otprilike sedam milijardi dinara fali za finansiranje kapitalnih rashoda u ovoj godini na teritoriji AP Vojvodine. To je otprilike 70 miliona evra. Ne znam šta bi rekla Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija, kada bi AP Vojvodina razmišljala o zaduživanju u visini od sedamdesetak miliona evra. Ne znam šta biste na to rekli.
   
Da ponovim, rekao sam, Vi ste spomenuli zaduživanje kao mogući izvor finansiranja i ako pogledamo, koliki je udeo transfernih sredstava u budžetu, onda ćemo videti da oko 7 milijardi dinara fali za pokriće kapitalnih rashoda na teritoriji AP Vojvodine, da bi se poštovao Ustav u potpunosti u odnosu na tri sedmine. Ne znam šta bi Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija rekli kada bi Vojvodina razmišljala o zaduživanju veličine 70 miliona evra do kraja godine? Ne znam da li bi to bilo moguće i da li je to pravi način?
   
Mislim da MMF to sigurno ne bi blagonaklono gledao. Problem je u tome što ste vi zaboravili i ove godine i svih prethodnih godina da obavestite MMF da vi kao Vlada Republike Srbije imate jednu ustavnu obavezu, u odnosu na finansiranje AP Vojvodine.
   
Zbog vašeg propusta, zbog propusta Vlade Republike Srbije, još uvek nemamo zakon o javnoj svojini i zakon o finansiranju AP Vojvodine. Predlažem vam da u što skorije vreme donesemo te zakone i onda biste vi bili u pravu da bi nam bilo mnogo teže da izračunamo da li se poštuje ta ustavna odredba od 7%.
   
U ovom današnjem slučaju greše svi oni koji kažu da je nemoguće izračunati koliko Vojvodina treba da dobije. Vrlo je prosto, čak i pravnici mogu da izračunaju, koji nisu sa brojkama baš u najboljim odnosima. Odbijemo transferna sredstva, ono što ostaje gledamo da li je 43%, to jest tri sedmine. Ako nije, onda Ustav nije poštovan. Tako je jednostavno. Predlažem vam da predložite zakon o finansiranju AP Vojvodine i zakon o javnoj svojini.
   
Zakon o javnoj svojini je u formi nacrta bio na sajtu Ministarstva finansija u oktobru 2008. godine, pa je nestao i niko ne zna gde je. Ukoliko bi ti zakoni bili doneti tada bi nam bilo mnogo teže dokazati da predlog nije u skladu sa Ustavom. Ovako i dalje tvrdim na osnovu svega iznetog da se zaduživanjem ne može postići cilj. Zaduživanjem nije moguće obezbediti 70 miliona evra za kapitalne investicije u 2010. godini, to ne bi ni Vlada Republike Srbije ni MMF blagonaklono gledao i tvrdim da je Vojvodina još uvek u poziciji da zavisi od sredstava koje iz republičkog budžeta dobija ili ne dobija. Tvrdim da ih ne dobija.
   
PREDSEDAVAJUĆI (Nikola Novaković): Hvala. Reč ima ministarka gospođa Dragutinović.
   
DIANA DRAGUTINOVIĆ: Ako mi dozvolite da se osvrnem ponovo na član 24. Zakona o budžetskom sistemu, pošto je ovo diskusija povodom jedne teme, to je tzv. stalna tema prilikom usvajanja bilo kog budžeta i rebalansa, mi se na nju ponovo vraćamo. Hoću da kažem da za finansiranje nadležnosti AP Vojvodine postoji mogućnost i ovo što ste vi rekli, deo poreza u skladu sa posebnim zakonom, ali i tzv. drugi porez. Mislim da ništa ne sprečava vas da predložite taj drugi zakon i uvedete fiskalitet i na osnovu tog fiskaliteta ispunite ustavnu obavezu.
   
Takođe hoću da vas pitam još nešto. Učili su me da je decentralizacija i smisao decentralizacije smanjenje troškova. Da li na ovaj način kako ste rekli, kada se deo poreskih prihoda, recimo, Ministarstvo finansija to su čisti transferi, odlaze u penzioni fond, u Fond zdravstvenog osiguranja, odlaze za različite nadležnosti itd. Predlažete da umanjimo ta sredstva, da to prebacimo Vojvodini. Znači, mi to moramo da nadoknadimo. Da li predlažete da nakon toga poresko opterećenje ili zaduženost države bude veće, a smisao fiskalne decentralizacije i decentralizacije uopšte je da nakon decentralizacije izdaci države budu manji.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Hvala. Gospodin Pásztor.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Slažem se gospođo ministarka da je smisao decentralizacije da smanjimo troškove i poreska opterećenja, ali tu vidim jednu protivurečnost. Malopre ste mi predložili da predložimo zakon kojim ćemo uvesti nove poreze. Tu ima dva problema. Prvi je taj o kojem ste malopre govorili, da ne smatramo dobrim rešenjem da uvedemo neka nova poreska opterećenja građanima, a postoji i drugi problem – Skupština AP Vojvodine je od 2000. godine oko 50-ak predloga zakona predložila Narodnoj skupštini i nijedan od tih zakonskih predloga nije stigao na dnevni red Narodne skupštine, tako da mislim da nije pravo rešenje da narodni poslanik ili Skupština AP Vojvodine predloži takav zakon.    

Predložio bih da to bude Ministarstvo finansija, odnosno Vlada Republike Srbije, ali pošto smo se usaglasili u vezi toga da nije pravi način da se uvedu neke nove dažbine, predlažem da donesemo zajednički zakon o javnoj svojini. To je sigurno bolji način. Time građani neće biti na gubitku, time će biti na dobitku i ne samo AP Vojvodina, nego sve lokalne samouprave.
   
Meni uopšte nije jasno zašto taj zakon još uvek nije u skupštinskoj proceduri.
   
Još jedno pitanje za kraj. Ovo rešenje bi moglo da nam reši sve dileme. U budžetu za 2009. godinu je pisalo da 90% prodajne cene NIS pripada AP Vojvodin. Da 50% pripada Vojvodini odmah nakon usvajanja tog budžeta. Ta sredstva je Vojvodina i dobila, a 40% nakon usvajanja Zakona o nadležnostima. Pitam vas gde su te pare, gde je tih 150 miliona evra, zašto Vojvodina ta sredstva nije dobila kada je to bilo predviđeno budžetom za 2009. godinu? Da li je to potrošeno u suprotnosti sa odredbom Zakona o budžetu za 2009. godinu ili možemo ovih dana da očekujemo da Vojvodina dobije tih 150 miliona evra?
   
Podsećam vas da fali oko 70 miliona. Ako biste nam doznačili tih 150, što nam pripada na osnovu budžeta iz 2009. godine, vi biste dali Vojvodini ne 7% nego 10%. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem. Reč ima gospodin Nenad Popović.

comments powered by Disqus

2022. november 13.

07,30 - Szabadka - Szavazás a nemzeti tanácsi választáson

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. november 16.

12,00 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

15,10 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. november 24.

20,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

 

2022. november 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napja alkalmából

2022. november 26.

11,00 - Kishegyes - a Községi Képviselő-testület községnapi díszülése

2022. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2022. november 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. november 30.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. december 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 29. ülése

2022. december 2.

11,00 - Szabadka - Találkozó Szakállas Zsolt vajdasági kormányalelnökkel, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkárral

12,00 - Szabadka - Látogatás a Majsai Úti Általános Iskolában

2022. december 4.

19,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2022. december 5.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,10 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

16,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Összefogás lista tagjaival

2022. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

 

 

2022. december 8.

11,00 - Szabadka - A Magyar-szerb-osztrák üzleti lehetőségek magyar vállalkozások számára c. konferencia megnyitása

2022. december 9.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 14.

10,00 - Szabadka - a zsinagóga audiovizuális prezentációjának átadása és az épület akadálymentes feljárójának használatba helyezése

 

2022. december 15.

08,45 - Szabadka - a Cim Gas Kft.  kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése

2022. december 16.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése

2022. december 17.

12,00 - Belgrád - A Szerbiai Szocialista Párt kongresszusa

2022. december 20.

11,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

2022. december 21.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2022. december 22.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 30. ülése

2022. december 23.

09,30 - Szabadka - a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban ma 14 órakor) 

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. december 26.

07,40 - Szabadka - Vendégszereplés az RTV Reggeli Műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

21,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2022. december 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

 

2022. december 29.

08,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

11,00 - Szabadka - Hagyományos önkormányzati újévi sajtófogadás

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

2022. december 30.

13,15 - Hajdújárás - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács tagjaival

2023. január 10.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19:30-kor)

2023. január 12.

13,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

14,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2023. január 16.

10,00 - Belgrád - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. január 17.

12,00 - Ludas - a Magyarkanizsai út (5-ös számú helyi jellegű út) Szabadka Város Önkormányzatának területén található szakaszán elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

2023. január 18.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. január 19.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 31. ülése

2023. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2023. január 26.

11,00 - Csantavér - Látogatás a Hunyadi János Általános Iskolában

2023. január 27.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

13,30 - Belgrád - Találkozó Maja Popovićtyal, Szerbia igazságügyi miniszterével

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2023. január 31.

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2023. február 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. február 2.

10,00 - Belgrád - A Parlament harmadik alkalmi ülése a Tizenharmadik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

 

2023. február 3.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

21,50 - Belgrád - Parlament - szavazás (Harmadik alkalmi ülés)

2023. február 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. rendkívüli ülés)

13,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 18 órakor)

2023. február 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 6.

11,00 - Belgrád - Találkozó Tomislav Momirovićtyal, bel- és külkereskedelmi miniszterrel

2023. február 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 8.

10,30 - Belgrád - Találkozó a Szerb Haladó Párt végrehajtó bizottságának elnökével, Darko Glišićtyel 

11,30 - Belgrád - Parlamenti ülés