Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma - prihvaćeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
13.09.2021. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANjU ĆIRILIČKOG PISMA 

AMANDMAN I

U članu 1. Predloga zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, dodaje se novi stav 2. koji glasi: 

„Odredbe ovog zakona ne isključuju upotrebu i jezika i pisama nacionalnih manjina istovremeno sa srpskim jezikom i ćiriličkim pismom, u skladu sa zakonom.“ 

OBRAZLOŽENjE

Shodno članu 20. stav 2. Ustava Republike Srbije, dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati. 

Članom 79. Ustava propisano je da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na očuvanje posebnosti, između ostalog: na izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje i javno izražavanje nacionalne, etničke, kulturne i verske posebnosti; na korišćenje svog jezika i pisma; na školovanje na svom jeziku u državnim ustanovama i ustanovama autonomnih pokrajina; da na svom jeziku koriste svoje ime i prezime; da u sredinama gde čine značajnu populaciju, tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica, naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku. 

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-dr. zakon, 30/10, 47/18 i 48/18-ispr.) u članu 1. propisuje da su na područjima Republike Srbije na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi, istovremeno sa srpskim jezikom i jezici i pisma nacionalnih manjina, na način utvrđen ovim zakonom (III Službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina: čl. 11.-20.). 

Preporukama sadržanim u Rezoluciji CM/ResCMN(2021)11 o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Srbije, od 15. aprila 2021., se posebno naglašava da je potrebno „u područjima koja su tradicionalno nastanjena pripadnicima nacionalnih manjina ili gde oni žive u velikom broju, prikupiti podatke o broju manjinskih jezika koje govore državni službenici u državnoj, pokrajinskoj i lokalnoj upravi i, u svetlu takvih podataka, preduzeti potrebne mere, uključujući adekvatnu obuku za pripadnike nacionalnih manjina kako bi se obezbedilo da broj manjinskih jezika koje govore državni službenici u državnoj, pokrajinskoj i lokalnoj upravi u najvećoj mogućoj meri odgovara udelu stanovništva koje govori manjinske jezike“; da je potrebno „informisati sve pripadnike nacionalnih manjina, u područjima o kojima je reč, da imaju pravo da koriste svoj manjinski jezik u opštenju sa državnom, pokrajinskom i lokalnom upravom“; da je potrebno „naručiti izradu studije u cilju procene nivoa sprovođenja zakonskih odredbi o službenoj upotrebi manjinskih jezika i obezbediti da se u svim opštinama, u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, manjinski jezici efektivno koriste u službenoj upotrebi.“ 

Preporuka je i da je potrebno „povećati dostupnost i kvalitet nastave na državnom jeziku, uključujući i kada se on podučava kao drugi jezik, kroz uravnotežen pristup koji sadrži paralelne mere za zaštitu i promociju jezika manjina, i nastaviti sa daljim razvojem nastavnih materijala na jezicima manjina.“

AMANDMAN II

U članu 5. Predloga zakona, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 
„Poreske i druge administrativne olakšice iz stava 1. ovog člana se mogu predvideti i za privredne i druge subjekte koji zbog prirode svoje delatnosti u svom poslovanju odnosno u obavljanju delatnosti koriste jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prema odredbama zakona koji uređuje službenu upotrebu jezika i pisama.“ 
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3. 

OBRAZLOŽENjE

U skladu sa članom 21. stav 1. Ustava Republike Srbije, pred Ustavom i zakonom svi su jednaki. Stavom 2. istog člana zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna po bilo kom osnovu, a naročito – između ostalog – nacionalne pripadnosti i jezika. Stav 3. istog člana predviđa izuzetak, po kome se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima.

Član 7(2) Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima određuje da usvajanje posebnih mera u prilog regionalnih ili manjinskih jezika ne predstavlja čin diskriminacije protiv onih koji upotrebljavaju jezike koji su više u upotrebi, i zbog toga bi organi vlasti trebalo da osiguraju pravičan deo sredstava iz državnog budžeta za delatnosti osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama na društvenom, kulturnom i sportskom polju i u drugim oblastima. Takva podrška može se osigurati subvencijama, javnim povlasticama i poreskim olakšicama. 

Predviđanjem poreskih i drugih administrativnih olakšica koje nisu dostupne korisnicima manjinskih jezika, na primer, izdavačka kuća na mađarskom jeziku  ne može štampati svoja izdanja ćirilicom, čime se subjekti koji zbog prirode svoje delatnosti u svom poslovanju odnosno u obavljanju delatnosti koriste jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, stavljaju u nejednak položaj u odnosu na korisnike većinskog srpskog jezika i ćiriličkog pisma, te se tako Ustavom garantovana jednakost narušava. 

AMANDMAN III

U članu 6. Predloga zakona, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 
„Izuzetak od stava 1. ovog člana čine kulturne i druge manifestacije koje se organizuju u cilju zaštite, negovanja i prezentacije materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina, koje mogu logo ispisivati prema jeziku i pismu te nacionalne manjine.“

OBRAZLOŽENjE

Pored razloga navedenih u obrazloženju za Amandman I, razlozi za podnošenje Amandmana III su i: 

Zakonom o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21) u članu 20. je propisano da Strategija razvoja kulture Republike Srbije sadrži, između ostalog, tačka 3) strateške pravce i instrumente kulturnog razvoja, a naročito alineja četiri: unapređivanje kulturnog stvaralaštva i kulturnog izraza pripadnika nacionalnih manjina. 

Članom 24. navedenog zakona je propisano da „Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu osnivati ustanove kulture radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina, odnosno mogu, na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine, izmenom osnivačkog akta za pojedine postojeće ustanove utvrditi da su od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina. 

Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kroz aktivnost 3.10. posebnu pažnju posvećuje finansiranju i sufinansiranju projekata kulturnih delatnosti nacionalnih manjina, zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva, kao i programa i projekata koji imaju za cilj zaštitu, negovanje i prezentaciju kulturnog nasleđa nacionalnih manjina, a organizovanjem: različitih manifestacija; festivala književnog, muzičkog i scenskog stvaralaštva; književnih i slikarskih kolonija... čime se doprinosi negovanju i očuvanju nacionalnog identiteta i kulture pripadnika nacionalnih manjina. 

NARODNI POSLANICI

Dr. BÁLINT PÁSZTOR   (dr BALINT PASTOR)
____________________________

ELVIRA KOVÁCS  (ELVIRA KOVAČ)
_____________________________

ÁRPÁD FREMOND  (ARPAD FREMOND)
______________________________

ZOLTÁN PÉK  (ZOLTAN PEK)
______________________________

Mgr. ÁKOS ÚJHELYI (mr AKOŠ UJHELjI)
________________________________

Dr. EMESE ÚRI (dr EMEŠE URI)
_________________________________

NÁNDOR KISS (NANDOR KIŠ)
_________________________

ROZÁLIA ÖKRÉSZ (ROZALIJA EKRES)
_______________________________

​DÁNIEL GYIVÁNOVITY (DANIEL ĐIVANOVIĆ)
_________________________

27. novembar 2023.

14,00 - Stara Moravica - Pomen povodom godišnjice upokojenja Ferenca Čubele i Antala Kiša

16,00 - Kula - Poseta preduzetnika Imrea Blaška i obilazak realizovanih projekata Prosperitati Fondacije

16,30 - Kula - Obilazak investicije poljoprivrede i stočarstva koje sprovodila porodica "Körmőczy" kroz Fondacije Prosperitati

17,00 - Kula - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Srbobran - Susret sa predstavnicima udruženja građana

19,00 - Srbobran - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

28. novembar 2023.

05,10 - Segedin - Sastanak sa ministrom Janošem Lazarom

05,19 - Segedin - Putovanje prvom železničkom linijom između Segedina i Subotice

07,00 - Palić - Press konferencija

07,30 - Palić - Doručak i razgovor sa meštanima

08,45 - Horgoš - Obilazak industrijskog parka i razgovor o planu razvoja železnice

09,20 - Horgoš - Razgovor sa lokalnim stanovništvom  o migrantima, železnici i graničnim prelazima

10,30 - Kanjiža - Razgovor sa meštanima

13,10 - Novi Kneževac - Poseta nekadašnjoj zgradi Okružnog suda

13,25 - Novi Kneževac - Poseta spomeniku Emilu Talijanu

13,35 - Novi Kneževac - Obilazak nekadašnje vile grofa Maldegema i parka zamka

13,50 - Novi Kneževac - Poseta zamku "Schulpe"

15,15 - Bečej - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

29. novembar 2023.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u emisiji Radija Vojvodine 2 "Hangadó szerda" (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Novi Sad - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom RTV-a

11,30 - Novi Sad - Intervju za dnevni list "Politika"

18,00 - Subotica - Veče razgovora Adama Salaija

30. novembar 2023.

15,15 - Novi Sad - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi Ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

1. decembar 2023.

09,50 - Palić - Sastanak sa Pal Barna Žigmond, zamenikom ministra u Vladi Mađarske

10,00 - Palić - Obilazak realizovanih investicija OŠ Miroslav Antić

10,30 - Palić - Obilazak zgrade Mađarskog kulturnog centra Palić

11,00 - Palić - Razgovor o značaju EU projekata

11,30 - Subotica - Intervju za dnevni list "Večernje novosti"

18,00 - Ada - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

2. decembar 2023.

10,00 - Palić - Festival zimskih tradicija – Takmičenje u topljenju čvaraka

11,00 - Subotica - Predavanje profesora prava dr Emeda Vereša

13,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM-a

18,00 - Sombor - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

3. decembar 2023.

18,45 - Ada - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Ada - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

4. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za MTVA

10,00 - Subotica - Uticaj železnice na razvoj grada Subotice

15,00 - Subotica - Sastanak sa zamenicom ministra Žofijom Konc

16,00 - Subotica - Poseta porodici Sekereš

18,00 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak razvojnog centra "Tanoda"

18,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak zavičajne kuće

19,00 - Bačko Petrovo Selo - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

5. decembar 2023.

10,50 - Senta - Sastanak sa Balažom Orbanom, političkim direktorom premijera Mađarske

11,00 - Senta - Prezentacija Vojvođansko mađarske digitalne arhive 

11,30 - Senta - Poseta Gimnaziji za talentovane učenike "Boljai" 

12,00 - Senta - Tribina

12,30 - Senta - Poseta obnovljenoj Maloj sinagogi

16,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Janošom Bokom

17,00 - Novi Sad - Poseta domu studenata Evropa 

18,00 - Novi Sad - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

6. decembar 2023.

11,15 - Subotica - Intervju za "Subotičke novine"

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

19,45 - Budimpešta - Gostovanje u političkoj emisiji Hír TV (uživo)

7. decembar 2023.

07,18 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Košut (na mađarskom jeziku, uživo)

09,30 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu TV M1 (na mađarskom jeziku, uživo)

18,45 - Bačka Topola - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Bačka Topola - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

8. decembar 2023.

07,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

09,45 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hét Nap" 

15,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Gergeljom Guljašom 

15,45 - Novi Sad - Poseta Mađar sou

16,00 - Novi Sad - Tribina

17,30 - Zrenjanin - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

9. decembar 2023.

09,30 - Patince (Slovačka) - II Kongres partije Mađara iz Slovačke, "Szövetség"

15,45 - Ada - Omladinska konferencija

11. decembar 2023.

12,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom Janošem Nađom

12,50 - Čantavir - Poseta porodici Tinde Udvardi Kermeš

13,50 - Subotica - Poseta doo Scenso

14,30 - Subotica - Poseta Kulturnom društvu zanatlija „Erne Lanji“

14,40 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

12. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar nemzet"

14,00 - Beograd - Snimanje gostovanja u Magazinu Oko RTS-a (emitovaće se: 14. decembra u 18:25)

18,30 - Čantavir - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

13. decembar 2023.

09,20 - Čonoplja - Sastanak sa Žoltom Šemjenom, zamenikom premijera Mađarske

09,30 - Čonoplja - Sastanak sa meštanima

11,00 - Doroslovo - Sastanak sa meštanima

13,30 - Subotica- Press konferencija u SVM-u

14. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

12,15 - Ada - Sastanak sa ministrom Peterom Sijartom

12,45 - Ada - Sastanak sa Hunorom Kelemenom, predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

13.00 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Tosmasine 

13.40 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Eurotextil 

14,40 - Hajdukovo - Sastanak sa meštanima

17,00 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima Omladinskog foruma SVM

15. decembar 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

16,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

17,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

17. decembar 2023.

07,30 - Subotica - Glasanje

17,15 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

18. decembar 2023.

11,00 - Budimpešta - Izbori u Srbiji - press konferencija

16,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

19. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

20. decembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

11,00 - Subotica - Komemorativna sednica u čast dr Nandora Šejmešija

13,00 - Subotica - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

18,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

21. decembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 42. sednica Skupštine Grada Subotice

28. decembar 2023.

17,00 - Pačir - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

11. januar 2024.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

13,00 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“