A szerb nyelv közéletben történő használatáról és a cirill írásmód megóvásáról szóló törvény - elfogadva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
13.09.2021. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANjU ĆIRILIČKOG PISMA 

AMANDMAN I

U članu 1. Predloga zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, dodaje se novi stav 2. koji glasi: 

„Odredbe ovog zakona ne isključuju upotrebu i jezika i pisama nacionalnih manjina istovremeno sa srpskim jezikom i ćiriličkim pismom, u skladu sa zakonom.“ 

OBRAZLOŽENjE

Shodno članu 20. stav 2. Ustava Republike Srbije, dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati. 

Članom 79. Ustava propisano je da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na očuvanje posebnosti, između ostalog: na izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje i javno izražavanje nacionalne, etničke, kulturne i verske posebnosti; na korišćenje svog jezika i pisma; na školovanje na svom jeziku u državnim ustanovama i ustanovama autonomnih pokrajina; da na svom jeziku koriste svoje ime i prezime; da u sredinama gde čine značajnu populaciju, tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica, naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku. 

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-dr. zakon, 30/10, 47/18 i 48/18-ispr.) u članu 1. propisuje da su na područjima Republike Srbije na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi, istovremeno sa srpskim jezikom i jezici i pisma nacionalnih manjina, na način utvrđen ovim zakonom (III Službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina: čl. 11.-20.). 

Preporukama sadržanim u Rezoluciji CM/ResCMN(2021)11 o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Srbije, od 15. aprila 2021., se posebno naglašava da je potrebno „u područjima koja su tradicionalno nastanjena pripadnicima nacionalnih manjina ili gde oni žive u velikom broju, prikupiti podatke o broju manjinskih jezika koje govore državni službenici u državnoj, pokrajinskoj i lokalnoj upravi i, u svetlu takvih podataka, preduzeti potrebne mere, uključujući adekvatnu obuku za pripadnike nacionalnih manjina kako bi se obezbedilo da broj manjinskih jezika koje govore državni službenici u državnoj, pokrajinskoj i lokalnoj upravi u najvećoj mogućoj meri odgovara udelu stanovništva koje govori manjinske jezike“; da je potrebno „informisati sve pripadnike nacionalnih manjina, u područjima o kojima je reč, da imaju pravo da koriste svoj manjinski jezik u opštenju sa državnom, pokrajinskom i lokalnom upravom“; da je potrebno „naručiti izradu studije u cilju procene nivoa sprovođenja zakonskih odredbi o službenoj upotrebi manjinskih jezika i obezbediti da se u svim opštinama, u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, manjinski jezici efektivno koriste u službenoj upotrebi.“ 

Preporuka je i da je potrebno „povećati dostupnost i kvalitet nastave na državnom jeziku, uključujući i kada se on podučava kao drugi jezik, kroz uravnotežen pristup koji sadrži paralelne mere za zaštitu i promociju jezika manjina, i nastaviti sa daljim razvojem nastavnih materijala na jezicima manjina.“

AMANDMAN II

U članu 5. Predloga zakona, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 
„Poreske i druge administrativne olakšice iz stava 1. ovog člana se mogu predvideti i za privredne i druge subjekte koji zbog prirode svoje delatnosti u svom poslovanju odnosno u obavljanju delatnosti koriste jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prema odredbama zakona koji uređuje službenu upotrebu jezika i pisama.“ 
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3. 

OBRAZLOŽENjE

U skladu sa članom 21. stav 1. Ustava Republike Srbije, pred Ustavom i zakonom svi su jednaki. Stavom 2. istog člana zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna po bilo kom osnovu, a naročito – između ostalog – nacionalne pripadnosti i jezika. Stav 3. istog člana predviđa izuzetak, po kome se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima.

Član 7(2) Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima određuje da usvajanje posebnih mera u prilog regionalnih ili manjinskih jezika ne predstavlja čin diskriminacije protiv onih koji upotrebljavaju jezike koji su više u upotrebi, i zbog toga bi organi vlasti trebalo da osiguraju pravičan deo sredstava iz državnog budžeta za delatnosti osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama na društvenom, kulturnom i sportskom polju i u drugim oblastima. Takva podrška može se osigurati subvencijama, javnim povlasticama i poreskim olakšicama. 

Predviđanjem poreskih i drugih administrativnih olakšica koje nisu dostupne korisnicima manjinskih jezika, na primer, izdavačka kuća na mađarskom jeziku  ne može štampati svoja izdanja ćirilicom, čime se subjekti koji zbog prirode svoje delatnosti u svom poslovanju odnosno u obavljanju delatnosti koriste jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, stavljaju u nejednak položaj u odnosu na korisnike većinskog srpskog jezika i ćiriličkog pisma, te se tako Ustavom garantovana jednakost narušava. 

AMANDMAN III

U članu 6. Predloga zakona, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 
„Izuzetak od stava 1. ovog člana čine kulturne i druge manifestacije koje se organizuju u cilju zaštite, negovanja i prezentacije materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina, koje mogu logo ispisivati prema jeziku i pismu te nacionalne manjine.“

OBRAZLOŽENjE

Pored razloga navedenih u obrazloženju za Amandman I, razlozi za podnošenje Amandmana III su i: 

Zakonom o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21) u članu 20. je propisano da Strategija razvoja kulture Republike Srbije sadrži, između ostalog, tačka 3) strateške pravce i instrumente kulturnog razvoja, a naročito alineja četiri: unapređivanje kulturnog stvaralaštva i kulturnog izraza pripadnika nacionalnih manjina. 

Članom 24. navedenog zakona je propisano da „Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu osnivati ustanove kulture radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina, odnosno mogu, na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine, izmenom osnivačkog akta za pojedine postojeće ustanove utvrditi da su od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina. 

Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kroz aktivnost 3.10. posebnu pažnju posvećuje finansiranju i sufinansiranju projekata kulturnih delatnosti nacionalnih manjina, zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva, kao i programa i projekata koji imaju za cilj zaštitu, negovanje i prezentaciju kulturnog nasleđa nacionalnih manjina, a organizovanjem: različitih manifestacija; festivala književnog, muzičkog i scenskog stvaralaštva; književnih i slikarskih kolonija... čime se doprinosi negovanju i očuvanju nacionalnog identiteta i kulture pripadnika nacionalnih manjina. 

NARODNI POSLANICI

Dr. BÁLINT PÁSZTOR   (dr BALINT PASTOR)
____________________________

ELVIRA KOVÁCS  (ELVIRA KOVAČ)
_____________________________

ÁRPÁD FREMOND  (ARPAD FREMOND)
______________________________

ZOLTÁN PÉK  (ZOLTAN PEK)
______________________________

Mgr. ÁKOS ÚJHELYI (mr AKOŠ UJHELjI)
________________________________

Dr. EMESE ÚRI (dr EMEŠE URI)
_________________________________

NÁNDOR KISS (NANDOR KIŠ)
_________________________

ROZÁLIA ÖKRÉSZ (ROZALIJA EKRES)
_______________________________

​DÁNIEL GYIVÁNOVITY (DANIEL ĐIVANOVIĆ)
_________________________

2021. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2021. október 27.

10,00 - Zenta - Találkozó Branko Ružić első kormányalelnökkel, oktatási, tudományügyi és technológia fejlesztési miniszterrel

2021. október 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Szabadka - a gázvezeték-hálózat bővítési munkálatainak megtekintése a Zorka Helyi Közösségben

2021. október 29.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2021. november 1.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. november 2.

12,00 - Bajmok - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2021. november 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 15. ülése

2021. november 6.

11,00 - Szabadka - Dr. Várady Tibor akadémikus előadása az ösztöndíjas joghallgatóknak

2021. november 8.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. november 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

2021. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 12.

09,00 - Bajmok - a Szent Péter és Pál római katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

12,00 - Szabadka - Találkozó Kudlik Zoltán tartományi művelődési, tájékoztatási és vallási közösségi segédtitkárral 

2021. november 14.

10,00 - Budapest - a Fidesz tisztújító kongresszusa

2021. november 17.

16,00 - Budapest -  Fogadás Ausztria budapesti nagykövetségén, amely során Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Arany Érdemrend az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért kitüntetésben részesül

2021. november 18.

10,00 - Találkozó Sutus Áronnal, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökével

18,00 - Hajdújárás a VMSZ Tanácsának ülése

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2021. november 19.

12,00 - Szabadka - a BAS Boysen Abgassysteme gyár ünnepélyes megnyitója

2021. november 22.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) Rt. képviselőivel és a szabadkai Városi Képviselő-testület Palics, Hajdújárás és Ludas településeket képviselő tanácsnokaival, valamint e három helyi közösség titkáraival és tanácsainak tagjaival

2021. november 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

12,00 - Belgrád - A Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete által szervezett, A híres szerbek és magyarok nagy szerelmei c. kiállítás megnyitója

2021. november 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

 

2021. november 26.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

12,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar fennállásának 15., valamint a szabadkai magyar tanítóképzés 150. évfordulója alkalmából

2021. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés és emléktábla-avatás

2021. november 29.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

2021. november 30.

12,00 - Szabadka - I. Péter Karađorđević király szobrának felavatása

15,00 - Belgrád - A Parlament nyolcadik alkalmi ülése a XII. ciklusban (alkotmánymódosítás)

18,30 - Belgrád - Szavazás (A Parlament VIII. alkalmi ülése a XII. ciklusban)

2021. december 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2021. december 2.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 16. ülése

2021. december 3.

12,00 - Szabadka - Ünnepség a a szabadkai Gázművek Közvállalat fennállása 16. évfordulója alkalmából

13,00 - Szabadka - Találkozó Rashid Hassan Pour Baei úrral, az Iráni Iszlám Köztársaság belgrádi nagykövetével

2021. december 4.

11,00 - Palics - a VIII. Hagyományok Téli Fesztiválja megnyitója

2021. december 6.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

 

2021. december 8.

11,00 - Palics - Találkozó Tatjana Matić köztársasági kereskedelmi, idegenforgalmi és távközlési miniszterrel 

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

18,00 - Belgrád - a Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete fennállásának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2021. december 11.

15:30 - Ludas - Hálaadó szentmise az Alexandria Szent Katalin templom megépítésének 200. évfordulója alkalmából

2021. december 12.

16,00 - Hajdújárás - Advent a falunkban

2021. december 13.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. december 14.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XII. ülése)

2021. december 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

14,15 - Szabadka - a Betlehemi Békeláng fogadása

2021. december 17.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

2021. december 20.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ludas - Találkozó a VMSZ szabadkai városi tisztségviselőivel

2021. december 21.

10,00 - Belgrád - Találkozó Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetélvel

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XIV. ülése)

2021. december 22.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2021. december 23.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 17. ülése

2021. december 27.

10,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban kedden 20 órakor)

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ada - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2021. december 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XVI. ülése)

11,00 - Belgrád - Gyászülés Branko Marinković, a Parlament főtitkár-helyettese tiszteletére

14,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

14,30 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó és a Hét Nap számára

2021. december 29.

10,00 - Belgrád - A Parlament kilencedik alkalmi ülése a XII. ciklusban 

14,30 - Újvidék - A Gazdasági Akadémia Univerzitás újévi fogadása

17,00 - Ludas - a VMSZ köztársasági és tartományi tisztségviselőinek találkozója

2021. december 30.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban pénteken 15 órakor)

2022. január 10.

10:30 - Szabadka - Találkozó Maczkó Józseffel, a magyarországi Kelebia polgármesterével

2022. január 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XV. rendkívüli ülés)

 

2022. január 12.

14,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban csütörtökön 19:30-kor)

 

2022. január 14.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

 

2022. január 16.

09,00 - Szabadka - Alkotmányozó referendum - szavazás

2022. január 19.

08,45 - Szabadka - Vendégszereplés az M1 Határvédelem c. műsorában (élő)

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke Novine hetilap számára

2022. január 20.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 18. ülése

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. január 21.

12,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor) 

19,00 - Szabadka - A Szent Száva-Hét nyitó ünnepsége