Zakon o udruženjima - odbijeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
10. jun 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA.

AMANDMAN 1.

U članu 13. u stavu 3. Predloga zakona iza reči: "pojedine strane reči", dodaju se reči: "ispisane u izvornom obliku"

OBRAZLOŽENjE

Rešenje iz Predloga zakona koje reguliše pitanje korišćenja pojedinih stranih reči u nazivu udruženja, ostavlja prostor tumačenju prema kojem se te strane reči moraju ispisivati ćiriličkim pismom.
Ukoliko bi ostala ova nepotpuna formulacija koju sadrži Predlog zakona, ispisivanje pojedinih stranih reči iz jezika koje imaju i karaktere koje ćiriličko pismo nema, dovelo bi do apsurdnih naziva.
Navodimo primer udruženja građana koji je osnivač i decenijama organizator godišnjih smotri narodnih igara vojvođanskih Mađara. Naziv ovog udruženja građana na mađarskom jeziku glasi: "Gyöngyösbokréta".
Reč "Gyöngyösbokréta" je naziv za koji u srpskom jeziku nema odgovarajućeg izraza, a sa druge strane karaktere "ö" i "é" ćiriličko pismo ne poznaje. Stoga bi prema gore opisanom tumačenju ova strana reč morala biti ispisana u formi "Đönđöšbokréta", što bi bilo protivno kako pravilima srpskog jezika, tako i ciljevima zakonodavca.
Stoga predlažemo prihvatanje predloženog amandmana.


AMANDMAN 2.

U članu 32. Predloga zakona posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"U slučaju upisa udruženja u Registar u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosiocu zahteva izvod iz Registra dostavlja se u roku od 45 dana od dana podnošenja uredne prijave za upis."

OBRAZLOŽENjE

U slučaju upisa u Registar udruženja putem "ćutanja administracije" zakon ne predviđa donošenje rešenja o upisu. Međutim bez dokaza o upisu u Registar, udruženja nastala na ovaj način ne bi mogla da dobiju matični broj, PIB, da otvore svoj tekući račun itd. iz razloga što je za sve ove postupke potreban dokument koji dokazuje postojanje udruženja kao pravnog lica upisanog u registar.


AMANDMAN 3.

Posle člana 34. Predloga zakona dodaje se naslov i novi član 34/a. koji glasi:

"Izdavanje izvoda iz Registra

Na zahtev zastupnika udruženja u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izdaje se izvod iz Registra.
Na izdavanje izvoda iz Registra ne plaća se republička administrativna taksa."

OBRAZLOŽENjE

Udruženja građana, kao neprofitne organizacije, troškove svog funkcionisanja najvećim delom obezbeđuju sredstvima koja dobijaju na raznim konkursima, kao i iz dobrovoljnih priloga.
U postojećim ekonomskim uslovima ove organizacije su primorane da se jave na veliki broj konkursa, na kojima po pravilu dobijaju mala sredstva. Sa druge strane troškovi pribavljanja izvoda iz registra u najvećem broju slučajeva ne spadaju u troškove koje su donatori spremni da priznaju.
Nevladine organizacije su u poslednje vreme postale obavezne da na zahtev poslovnih banaka u svaka tri meseca dostavljaju izvode iz registra kojim dokazuju svoje postojanje bez obzira da li su u tom periodu ostvarili bilo kakve prihode.
Iz gore navedenih razloga bilo bi neophodno sa jedne strane utvrditi rok u kojem je organ koji vodi registar dužan da izda izvod iz Registra udruženja, kao i ukinuti obavezu plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje izvoda iz registra udruženja građana.


AMANDMAN 4.

U članu 36. Predloga zakona stav 2. se menja i glasi:
"Na sredstva data udruženju ne plaća se porez na nasleđe i poklon."

OBRAZLOŽENjE

Udruženja građana, kao neprofitne organizacije troškove svog funkcionisanja i ostvarivanje svojih programa obezbeđuju sredstvima koja dobijaju na raznim konkursima, kao i iz dobrovoljnih priloga. Ova sredstva na osnovu zakona o porezima na imovinu podležu plaćanju poreza na poklon.
Amandmanom se predlaže ukidanje ove nepravedne dažbine, koja za budžet republike predstavlja beznačajni prihod, a za neprofitni sektor znači ogromno opterećenje.
Predloženi amandman sadrži rešenje koje je identično sa rešenjem iz člana 16. Zakona o zadužbinama, fondacijama i fondovima. Cilj ovog amandmana je da se izbegne situacija u kojoj bi osnivači udruženja samo iz razloga što fondacije i fondovi nemaju obavezu plaćanja poreza na nasleđe i poklon, umesto osnivanja udruženja građana, pribegavali osnivanju fondacija i fondova.


AMANDMAN 5.

U članu 42. stav 1. Predloga zakona se menja i glasi:
"Za slučaj prestanka udruženja kao primalac njegove imovine statutom se mogu odrediti domaća nedobitna pravna lica koja su osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, nacionalni saveti nacionalnih manjina, kao i tradicionalne crkve i verske zajednice".

OBRAZLOŽENjE

Smatramo da bi bilo neophodno da se zakonom ostavi mogućnost i nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama da postanu primaoci imovine udruženja, u slučaju prestanka udruženja.
Ovo predlažemo s obzirom na činjenicu da su ciljevi mnogih udruženja slična ciljevima nacionalnih saveta ili tradicionalnih crkava i verskih zajednica, a postoji izvesna dilema da li ove institucije spadaju pod definiciju nedobitnih pravnih lica koja su osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva kao udruženje.


AMANDMAN 6.

U članu 71. posle stava 1. Predloga zakona dodaje se novi stav koji glasi:
"Nadzor nad radom udruženja na teritoriji autonomne pokrajine vrši nadležni organ uprave autonomne pokrajine, kao povereni posao. "
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

OBRAZLOŽENjE

Jedan od proklamovanih ciljeva Vlade Republike Srbije je nastavak procesa decentralizacije. Rešenje koje sadrži Predlog zakona znači ukidanje jedne nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrđene Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti AP Vojvodine donetim 2002. godine. Istovremeno znači i korak unazad u odnosu na ranije verzije Nacrta zakona o udruženjima.
Predloženim amandmanom se vrši usklađivanje Predloga zakona sa principima decentralizacije.

AMANDMAN 7.

U članu 89. u stavu 2. Predloga zakona reči: "i član 60. stav 1. tačka 2. Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS“, broj 6/02)," brišu se.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod amandmana 6.


NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)

_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)

_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)

_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)

_________________________

comments powered by Disqus

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XX vanredna sednica)

28. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine