Zakon o udruženjima - odbijeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
10. jun 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA.

AMANDMAN 1.

U članu 13. u stavu 3. Predloga zakona iza reči: "pojedine strane reči", dodaju se reči: "ispisane u izvornom obliku"

OBRAZLOŽENjE

Rešenje iz Predloga zakona koje reguliše pitanje korišćenja pojedinih stranih reči u nazivu udruženja, ostavlja prostor tumačenju prema kojem se te strane reči moraju ispisivati ćiriličkim pismom.
Ukoliko bi ostala ova nepotpuna formulacija koju sadrži Predlog zakona, ispisivanje pojedinih stranih reči iz jezika koje imaju i karaktere koje ćiriličko pismo nema, dovelo bi do apsurdnih naziva.
Navodimo primer udruženja građana koji je osnivač i decenijama organizator godišnjih smotri narodnih igara vojvođanskih Mađara. Naziv ovog udruženja građana na mađarskom jeziku glasi: "Gyöngyösbokréta".
Reč "Gyöngyösbokréta" je naziv za koji u srpskom jeziku nema odgovarajućeg izraza, a sa druge strane karaktere "ö" i "é" ćiriličko pismo ne poznaje. Stoga bi prema gore opisanom tumačenju ova strana reč morala biti ispisana u formi "Đönđöšbokréta", što bi bilo protivno kako pravilima srpskog jezika, tako i ciljevima zakonodavca.
Stoga predlažemo prihvatanje predloženog amandmana.


AMANDMAN 2.

U članu 32. Predloga zakona posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"U slučaju upisa udruženja u Registar u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosiocu zahteva izvod iz Registra dostavlja se u roku od 45 dana od dana podnošenja uredne prijave za upis."

OBRAZLOŽENjE

U slučaju upisa u Registar udruženja putem "ćutanja administracije" zakon ne predviđa donošenje rešenja o upisu. Međutim bez dokaza o upisu u Registar, udruženja nastala na ovaj način ne bi mogla da dobiju matični broj, PIB, da otvore svoj tekući račun itd. iz razloga što je za sve ove postupke potreban dokument koji dokazuje postojanje udruženja kao pravnog lica upisanog u registar.


AMANDMAN 3.

Posle člana 34. Predloga zakona dodaje se naslov i novi član 34/a. koji glasi:

"Izdavanje izvoda iz Registra

Na zahtev zastupnika udruženja u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izdaje se izvod iz Registra.
Na izdavanje izvoda iz Registra ne plaća se republička administrativna taksa."

OBRAZLOŽENjE

Udruženja građana, kao neprofitne organizacije, troškove svog funkcionisanja najvećim delom obezbeđuju sredstvima koja dobijaju na raznim konkursima, kao i iz dobrovoljnih priloga.
U postojećim ekonomskim uslovima ove organizacije su primorane da se jave na veliki broj konkursa, na kojima po pravilu dobijaju mala sredstva. Sa druge strane troškovi pribavljanja izvoda iz registra u najvećem broju slučajeva ne spadaju u troškove koje su donatori spremni da priznaju.
Nevladine organizacije su u poslednje vreme postale obavezne da na zahtev poslovnih banaka u svaka tri meseca dostavljaju izvode iz registra kojim dokazuju svoje postojanje bez obzira da li su u tom periodu ostvarili bilo kakve prihode.
Iz gore navedenih razloga bilo bi neophodno sa jedne strane utvrditi rok u kojem je organ koji vodi registar dužan da izda izvod iz Registra udruženja, kao i ukinuti obavezu plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje izvoda iz registra udruženja građana.


AMANDMAN 4.

U članu 36. Predloga zakona stav 2. se menja i glasi:
"Na sredstva data udruženju ne plaća se porez na nasleđe i poklon."

OBRAZLOŽENjE

Udruženja građana, kao neprofitne organizacije troškove svog funkcionisanja i ostvarivanje svojih programa obezbeđuju sredstvima koja dobijaju na raznim konkursima, kao i iz dobrovoljnih priloga. Ova sredstva na osnovu zakona o porezima na imovinu podležu plaćanju poreza na poklon.
Amandmanom se predlaže ukidanje ove nepravedne dažbine, koja za budžet republike predstavlja beznačajni prihod, a za neprofitni sektor znači ogromno opterećenje.
Predloženi amandman sadrži rešenje koje je identično sa rešenjem iz člana 16. Zakona o zadužbinama, fondacijama i fondovima. Cilj ovog amandmana je da se izbegne situacija u kojoj bi osnivači udruženja samo iz razloga što fondacije i fondovi nemaju obavezu plaćanja poreza na nasleđe i poklon, umesto osnivanja udruženja građana, pribegavali osnivanju fondacija i fondova.


AMANDMAN 5.

U članu 42. stav 1. Predloga zakona se menja i glasi:
"Za slučaj prestanka udruženja kao primalac njegove imovine statutom se mogu odrediti domaća nedobitna pravna lica koja su osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, nacionalni saveti nacionalnih manjina, kao i tradicionalne crkve i verske zajednice".

OBRAZLOŽENjE

Smatramo da bi bilo neophodno da se zakonom ostavi mogućnost i nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama da postanu primaoci imovine udruženja, u slučaju prestanka udruženja.
Ovo predlažemo s obzirom na činjenicu da su ciljevi mnogih udruženja slična ciljevima nacionalnih saveta ili tradicionalnih crkava i verskih zajednica, a postoji izvesna dilema da li ove institucije spadaju pod definiciju nedobitnih pravnih lica koja su osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva kao udruženje.


AMANDMAN 6.

U članu 71. posle stava 1. Predloga zakona dodaje se novi stav koji glasi:
"Nadzor nad radom udruženja na teritoriji autonomne pokrajine vrši nadležni organ uprave autonomne pokrajine, kao povereni posao. "
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

OBRAZLOŽENjE

Jedan od proklamovanih ciljeva Vlade Republike Srbije je nastavak procesa decentralizacije. Rešenje koje sadrži Predlog zakona znači ukidanje jedne nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrđene Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti AP Vojvodine donetim 2002. godine. Istovremeno znači i korak unazad u odnosu na ranije verzije Nacrta zakona o udruženjima.
Predloženim amandmanom se vrši usklađivanje Predloga zakona sa principima decentralizacije.

AMANDMAN 7.

U članu 89. u stavu 2. Predloga zakona reči: "i član 60. stav 1. tačka 2. Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS“, broj 6/02)," brišu se.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod amandmana 6.


NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)

_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)

_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)

_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)

_________________________

comments powered by Disqus

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

20. avgust 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

21. avgust 2020.

07,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - I - Konstitutivna sednica Skupštine grada Subotice

22. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

24. avgust 2020.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

25. avgust 2020.

14,00 - Subotica - Prijem učesnika Kampa atletskih nada Srpskog atletskog saveza

26. avgust 2020.

11,00 - Palić - Manifestacija povodom 140. godina od otvaranja prvih Palićkih olimpijskih igara 

28. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Gradskog veća

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - Podela školskog pribora

29. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. septembar 2020.

10,00 - Subotica - 1. vanredna sednica Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Primanje dužnosti predsednika upravnog odbora Fondacije "Subotička sinagoga"

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

5. septembar 2020.

10,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

11,30 - Palić - Svečano otvaranje 14. međunarodne ultramaratonske trke 

7. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

8. septembar 2020.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisiji "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju

10. septembar 2020.

18,00 - Bački vinogradi - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Šupljak - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. septembar 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

12. septembar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. septembar 2020.

20,00 - Palić - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

15. septembar 2020.

13,00 - Subotica - Sastanak sa Mihaljem Vermešom (Vermes Mihály)

17. septembar 2020.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza

11,30 - Subotica -  Sastanak sa predsednikom Sportskog saveza Srbije, Davorom Štefanekom

18,00 - Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Obilazak gradilišta nove čitaonice Gradske biblioteke

19. septembar 2020.

09,30 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

20. septembar 2020.

09,00 - Hajdukovo - 52. berbanski dan

21. septembar 2020.

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Čantavir - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

23. septembar 2020.

06,00 - Subotica - Snimanje emisije "Fitt Zóna" RTV Pannon

12,00 - Subotica - Sastanak sa Jeneom Hajnalom (Hajnal Jenő), predsednikom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

19,00 - Kelebija - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

24. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Sastanak sa Andrašom Agoštonom (Ágoston András)

25. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice