A civil szervezetekről szóló törvény - elutasítva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
10. jun 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA.
 

AMANDMAN 1.

U članu 13. u stavu 3. Predloga zakona iza reči: "pojedine strane reči", dodaju se reči: "ispisane u izvornom obliku"

OBRAZLOŽENjE

Rešenje iz Predloga zakona koje reguliše pitanje korišćenja pojedinih stranih reči u nazivu udruženja, ostavlja prostor tumačenju prema kojem se te strane reči moraju ispisivati ćiriličkim pismom.
Ukoliko bi ostala ova nepotpuna formulacija koju sadrži Predlog zakona, ispisivanje pojedinih stranih reči iz jezika koje imaju i karaktere koje ćiriličko pismo nema, dovelo bi do apsurdnih naziva.
Navodimo primer udruženja građana koji je osnivač i decenijama organizator godišnjih smotri narodnih igara vojvođanskih Mađara. Naziv ovog udruženja građana na mađarskom jeziku glasi: "Gyöngyösbokréta".
Reč "Gyöngyösbokréta" je naziv za koji u srpskom jeziku nema odgovarajućeg izraza, a sa druge strane karaktere "ö" i "é" ćiriličko pismo ne poznaje. Stoga bi prema gore opisanom tumačenju ova strana reč morala biti ispisana u formi "Đönđöšbokréta", što bi bilo protivno kako pravilima srpskog jezika, tako i ciljevima zakonodavca.
Stoga predlažemo prihvatanje predloženog amandmana.


AMANDMAN 2.

U članu 32. Predloga zakona posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"U slučaju upisa udruženja u Registar u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosiocu zahteva izvod iz Registra dostavlja se u roku od 45 dana od dana podnošenja uredne prijave za upis."

OBRAZLOŽENjE

U slučaju upisa u Registar udruženja putem "ćutanja administracije" zakon ne predviđa donošenje rešenja o upisu. Međutim bez dokaza o upisu u Registar, udruženja nastala na ovaj način ne bi mogla da dobiju matični broj, PIB, da otvore svoj tekući račun itd. iz razloga što je za sve ove postupke potreban dokument koji dokazuje postojanje udruženja kao pravnog lica upisanog u registar.


AMANDMAN 3.

Posle člana 34. Predloga zakona dodaje se naslov i novi član 34/a. koji glasi:

"Izdavanje izvoda iz Registra

Na zahtev zastupnika udruženja u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izdaje se izvod iz Registra.
Na izdavanje izvoda iz Registra ne plaća se republička administrativna taksa."

OBRAZLOŽENjE

Udruženja građana, kao neprofitne organizacije, troškove svog funkcionisanja najvećim delom obezbeđuju sredstvima koja dobijaju na raznim konkursima, kao i iz dobrovoljnih priloga.
U postojećim ekonomskim uslovima ove organizacije su primorane da se jave na veliki broj konkursa, na kojima po pravilu dobijaju mala sredstva. Sa druge strane troškovi pribavljanja izvoda iz registra u najvećem broju slučajeva ne spadaju u troškove koje su donatori spremni da priznaju.
Nevladine organizacije su u poslednje vreme postale obavezne da na zahtev poslovnih banaka u svaka tri meseca dostavljaju izvode iz registra kojim dokazuju svoje postojanje bez obzira da li su u tom periodu ostvarili bilo kakve prihode.
Iz gore navedenih razloga bilo bi neophodno sa jedne strane utvrditi rok u kojem je organ koji vodi registar dužan da izda izvod iz Registra udruženja, kao i ukinuti obavezu plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje izvoda iz registra udruženja građana.


AMANDMAN 4.

U članu 36. Predloga zakona stav 2. se menja i glasi:
"Na sredstva data udruženju ne plaća se porez na nasleđe i poklon."

OBRAZLOŽENjE

Udruženja građana, kao neprofitne organizacije troškove svog funkcionisanja i ostvarivanje svojih programa obezbeđuju sredstvima koja dobijaju na raznim konkursima, kao i iz dobrovoljnih priloga. Ova sredstva na osnovu zakona o porezima na imovinu podležu plaćanju poreza na poklon.
Amandmanom se predlaže ukidanje ove nepravedne dažbine, koja za budžet republike predstavlja beznačajni prihod, a za neprofitni sektor znači ogromno opterećenje.
Predloženi amandman sadrži rešenje koje je identično sa rešenjem iz člana 16. Zakona o zadužbinama, fondacijama i fondovima. Cilj ovog amandmana je da se izbegne situacija u kojoj bi osnivači udruženja samo iz razloga što fondacije i fondovi nemaju obavezu plaćanja poreza na nasleđe i poklon, umesto osnivanja udruženja građana, pribegavali osnivanju fondacija i fondova.


AMANDMAN 5.

U članu 42. stav 1. Predloga zakona se menja i glasi:
"Za slučaj prestanka udruženja kao primalac njegove imovine statutom se mogu odrediti domaća nedobitna pravna lica koja su osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, nacionalni saveti nacionalnih manjina, kao i tradicionalne crkve i verske zajednice".

OBRAZLOŽENjE

Smatramo da bi bilo neophodno da se zakonom ostavi mogućnost i nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama da postanu primaoci imovine udruženja, u slučaju prestanka udruženja.
Ovo predlažemo s obzirom na činjenicu da su ciljevi mnogih udruženja slična ciljevima nacionalnih saveta ili tradicionalnih crkava i verskih zajednica, a postoji izvesna dilema da li ove institucije spadaju pod definiciju nedobitnih pravnih lica koja su osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva kao udruženje.


AMANDMAN 6.

U članu 71. posle stava 1. Predloga zakona dodaje se novi stav koji glasi:
"Nadzor nad radom udruženja na teritoriji autonomne pokrajine vrši nadležni organ uprave autonomne pokrajine, kao povereni posao. "
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

OBRAZLOŽENjE

Jedan od proklamovanih ciljeva Vlade Republike Srbije je nastavak procesa decentralizacije. Rešenje koje sadrži Predlog zakona znači ukidanje jedne nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrđene Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti AP Vojvodine donetim 2002. godine. Istovremeno znači i korak unazad u odnosu na ranije verzije Nacrta zakona o udruženjima.
Predloženim amandmanom se vrši usklađivanje Predloga zakona sa principima decentralizacije.
 

AMANDMAN 7.

U članu 89. u stavu 2. Predloga zakona reči: "i član 60. stav 1. tačka 2. Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS“, broj 6/02)," brišu se.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod amandmana 6.


NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)

_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)

_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)

_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)

_________________________

comments powered by Disqus

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)