Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju - prihvaćeni su amandmani br.: 2., 4., 5.

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
22. januar 2013. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

AMANDMAN  I

U članu 10. Predloga zakona, u stavu 7. reči: „pet godina“ zamenjuju se rečima: „dve godine“.

OBRAZLOŽENjE


Smatramo da je predloženih pet godina previše dug vremenski period, za čuvanje dokumentacije, stoga predlažemo skraćenje ovog perioda na dve godine.

AMANDMAN  II


U članu 13. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „kreditnu podršku“ dodaju se reči: „sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, repromaterijala, kupovine poljoprivredne mehanizacije, mašina u stočarstvu, kupovinu stoke, veterinarskih troškova“.

OBRAZLOŽENjE

Predlažemo veću autonomiju u podsticaju poljoprivrede kako Autonomnoj pokrajini Vojvodini, tako i lokalnim samoupravama, koje žele da daju podsticaje za poljoprivrednike.
Organi Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i brojne lokalne samouprave imaju različite programe podrške poljoprivrednim proizvođačima, koje bi želeli da nastave i u daljem periodu. Stoga, smatramo da i u budućem periodu treba omogućiti svim nadležnim organima da ukoliko žele da pomažu poljoprivrednike, to mogu i da čine kako na pokrajinskom, tako i na lokalnom nivou.

AMANDMAN  III

U članu 15. Predloga zakona, u stavu 3. broj: „3.000“ zamenjuje se brojem: „2.000“.
U istim članu Predloga zakona, u stavu 4. reč: „sedam“ zamenjuje se rečju: „deset“.

OBRAZLOŽENjE


Predlažemo da premija za mleko iznosi najmanje 10 dinara. Treba omogućiti podsticaje svakom poljoprivrednom proizvođaču, koji se bavi proizvodnjom mleka. Mala poljoprivredna gazdinstva koja na primer imaju samo dve krave automatski ne mogu da ostvare premije za mleko, jer ne mogu da proizvedu najmanje 3.000 litara mleka po kvartalu. Po našem predlogu, taj limit treba da se smanji na 2.000 litara mleka po kvartalu.

AMANDMAN  IV

U članu 18. Predloga zakona stav 4. briše se.
Dosadašnji stavovi, 5. i 6. postaju stavovi 4. i 5.

OBRAZLOŽENjE

Brisanjem stava 4. ovog člana, želimo da sprečimo ministra poljoprivrede da sam ograniči površinu, za koju će deliti subvencije.

AMANDMAN  V

U članu 19. Predloga zakona, stav 4. briše se.
Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

OBRAZLOŽENjE

Brisanjem stava 4. ovog člana, želimo da sprečimo ministra poljoprivrede, da sam ograniči površinu, za koju će deliti podsticaje za biljnu proizvodnju.

AMANDMAN  VI


U članu 21. Predloga zakona, u stavu 1. broj: „20.000“ zamenjuje se brojem: „25.000“.

OBRAZLOŽENjE

2012. godine su podsticaji za mlečne krave iznosili 25.000 dinara. Smatramo da taj iznos ne sme da se smanjuje, stoga predlažemo ovaj amandman.

AMANDMAN  VII

U članu 22. Predloga zakona, u stavu 1. broj: „20.000“ zamenjuje se brojem: „25.000“.

OBRAZLOŽENjE


2012. godine su podsticaji za mlečne krave iznosili 25.000 dinara. Smatramo da taj iznos treba da se odnosi i na krave dojilje, stoga predlažemo ovaj amandman.

AMANDMAN  VIII


U članu 25. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „predato“ dodaje se reč: „neposredno“, a posle reči: „u klanicu“ dodaju se reči: „ili preko otkupljivača“.

OBRAZLOŽENjE


Predlažemo da stočari mogu da ostvare podsticaje i u onim slučajevima kada nisu predali robu direktno klanicama, već su to uradili preko otkupljivača. Do sada je predstavljalo ogroman problem što jedan broj proizvođača ne dobija subvenciju za tov junadi i za tov svinja, zbog toga što nisu u mogućnosti da robu direktno predaju klanicama. Ovaj problem najviše dotiče male i srednje poljoprivredne proizvođače.

AMANDMAN  IX

U članu 27. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „predato“ dodaje se reč: „neposredno“, a posle reči: „u klanicu“ dodaju se reči: „ili preko otkupljivača“.

OBRAZLOŽENjE

Do sada je predstavljalo ogroman problem što jedan broj poljoprivrednih proizvođača ne dobija subvenciju za svinje ili tovno grlo, jer nisu u mogućnosti da svinju ili tovno grlo direktno predaju klanici. Smatramo da svako treba da dobije subvenciju, bez obzira da li robu predaje direktno klanici ili preko otkupljivača.

AMANDMAN  X

U članu 31. Predloga zakona, stav 1. menja se i glasi: „Korisnik sredstava u toku kalendarske godine po osnovu direktnih plaćanja, osim po osnovu kreditne podrške, može ostvariti najviše ukupan iznos od 5.000.000 dinara.“
U istom članu  Predloga zakona, stavovi 2., 3. i 4. brišu se.
Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 2. i 3.

OBRAZLOŽENjE


Smatramo da treba ograničiti iznos koji jedno gazdinstvo može da dobije i to u iznosu od 5.000.000 dinara. Naime, podsticaji koji su veći od ovog iznosa, ne dovode do izjednačenja tržišne utakmice, već naprotiv, ubrzavaju jačanje velikih poljoprivrednih proizvođača, a cilj ovog zakona bi trebalo da bude jačanje malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava.
                   
AMANDMAN  XI
           
U članu 39. Predloga zakona, u stavu 1. posle tačke 7.) dodaje se nova tačka 8.) koja glasi: „8.) podsticaje za mlade poljoprivrednike“

OBRAZLOŽENjE

Potrebno je predvideti mere podsticaja za mlade poljoprivrednike koji ostaju na selu. Naš predlog je dakle davanje posebnih podsticaja onim mladim proizvođačima, koji žele da se bave poljoprivredom.
        
NARODNI POSLANICI:

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

- - - - - - - - - - - - - - - I S P R A V K A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
25. januar 2013. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosimo ispravku amandmana br. II podnetog dana 22. januara 2013. godine u 9,35 časova zavedenog pod brojem 01 320-4241/12, na PREDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA

U članu 13. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „kreditnu podršku“ dodaju se reči: „sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, repromaterijala, kupovine poljoprivredne mehanizacije, mašina u stočarstvu, voćarstvu i povrtarsvtu, kupovinu stoke, veterinarskih troškova“.

OBRAZLOŽENjE

Predlažemo veću autonomiju u podsticaju poljoprivrede kako Autonomnoj pokrajini Vojvodini, tako i lokalnim samoupravama, koje žele da daju podsticaje za poljoprivrednike.
Organi Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i brojne lokalne samouprave imaju različite programe podrške poljoprivrednim proizvođačima, koje bi želeli da nastave i u daljem periodu. Stoga, smatramo da i u budućem periodu treba omogućiti svim nadležnim organima da ukoliko žele da pomažu poljoprivrednike, to mogu i da čine kako na pokrajinskom, tako i na lokalnom nivou.

NARODNI POSLANICI

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

comments powered by Disqus

24. avgust 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica) - Izmena i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu

11,15 - Beograd - Sastanak sa Goranom Kneževićem, ministrom privrede

25. avgust 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

28. avgust 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

17,15 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV vanredna sednica)

29. avgust 2017.

13,00 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Pannon Presszó" na Radiju Pannon (na mađarskom jeziku; uživo)

14,00 - Subotica - Konferencija za štampu u vezi I Subotičkog polumaratona

30. avgust 2017.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. septembar 2017.

10,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

2. septembar 2017.

10,30 - Subotica - I. Subotički polumaraton

5. septembar 2017.

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine

11. septembar 2017.

10,00 - Senta - Svečana sednica Skupštine opštine povodom dana Grada

14,00 - Senta - Sastanak sa Janošem Aderom, predsednikom Republike Mađarske

14. septembar 2017.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine

15. septembar 2017.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

19. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sastanak sa Mladenom Šarčevićem, ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

20. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

21. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

25. septembar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

11,00 - Beograd - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

26. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

27. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

17,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (V vanredna sednica)

21,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

2. oktobar 2017.

18,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

3. oktobar 2017.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

4. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. oktobar 2017.

17,00 - Budimpešta - Prvi mađarski nacionalni molitveni doručak - konferencija

6. oktobar 2017.

08,00 - Budimpešta - Prvi mađarski nacionalni molitveni doručak

9. oktobar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

12. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

14. oktobar 2017.

10,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

17. oktobar 2017.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom spoljnih poslova Mađarske

23. oktobar 2017.

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

19,30 - Subotica - Sastanak sa Nandorom Čepregijem (Csepreghy Nándor), državnim sekretarom u Uredu predsednika Vlade Mađarske

24. oktobar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

25. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

26. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sastanak sa profesorima Parlamentarnog istraživačkog centra Pravnog fakulteta iz Đera (Győr, Mađarska)

27. oktobar 2017.

11,30 - Beograd - Obeležavanje krsne slave Srpske napredne stranke

28. oktobar 2017.

09,00 - Pačir - Takmičenje u besedništvu Omladinskog foruma SVM

19,00 - Titel - Svečanost povodom godišnjice osnivanja Mađarskog kulturnog centra

30. oktobar 2017.

13,00 - Beograd - Trinaesta posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Dimitri Glavčeva, predsednika Narodnog sobranja Republike Bugarske)

14,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

31. oktobar 2017.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

1. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Martonoš - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

2. novembar 2017.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Subotica - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

3. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

8. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

9. novembar 2017.

12,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

14. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

15. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

16. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

20. novembar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Četrnaesta posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Valentine Matvijenko, predsednice Saveta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije)

21. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

23. novembar 2017.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)