A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény - a 2., 4., 5. számú mód. ind. elfogadva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
22. januar 2013. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

AMANDMAN  I

U članu 10. Predloga zakona, u stavu 7. reči: „pet godina“ zamenjuju se rečima: „dve godine“.

OBRAZLOŽENjE


Smatramo da je predloženih pet godina previše dug vremenski period, za čuvanje dokumentacije, stoga predlažemo skraćenje ovog perioda na dve godine.

AMANDMAN  II


U članu 13. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „kreditnu podršku“ dodaju se reči: „sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, repromaterijala, kupovine poljoprivredne mehanizacije, mašina u stočarstvu, kupovinu stoke, veterinarskih troškova“.

OBRAZLOŽENjE

Predlažemo veću autonomiju u podsticaju poljoprivrede kako Autonomnoj pokrajini Vojvodini, tako i lokalnim samoupravama, koje žele da daju podsticaje za poljoprivrednike.
Organi Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i brojne lokalne samouprave imaju različite programe podrške poljoprivrednim proizvođačima, koje bi želeli da nastave i u daljem periodu. Stoga, smatramo da i u budućem periodu treba omogućiti svim nadležnim organima da ukoliko žele da pomažu poljoprivrednike, to mogu i da čine kako na pokrajinskom, tako i na lokalnom nivou.

AMANDMAN  III

U članu 15. Predloga zakona, u stavu 3. broj: „3.000“ zamenjuje se brojem: „2.000“.
U istim članu Predloga zakona, u stavu 4. reč: „sedam“ zamenjuje se rečju: „deset“.

OBRAZLOŽENjE


Predlažemo da premija za mleko iznosi najmanje 10 dinara. Treba omogućiti podsticaje svakom poljoprivrednom proizvođaču, koji se bavi proizvodnjom mleka. Mala poljoprivredna gazdinstva koja na primer imaju samo dve krave automatski ne mogu da ostvare premije za mleko, jer ne mogu da proizvedu najmanje 3.000 litara mleka po kvartalu. Po našem predlogu, taj limit treba da se smanji na 2.000 litara mleka po kvartalu.

AMANDMAN  IV

U članu 18. Predloga zakona stav 4. briše se.
Dosadašnji stavovi, 5. i 6. postaju stavovi 4. i 5.

OBRAZLOŽENjE

Brisanjem stava 4. ovog člana, želimo da sprečimo ministra poljoprivrede da sam ograniči površinu, za koju će deliti subvencije.

AMANDMAN  V

U članu 19. Predloga zakona, stav 4. briše se.
Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

OBRAZLOŽENjE

Brisanjem stava 4. ovog člana, želimo da sprečimo ministra poljoprivrede, da sam ograniči površinu, za koju će deliti podsticaje za biljnu proizvodnju.

AMANDMAN  VI


U članu 21. Predloga zakona, u stavu 1. broj: „20.000“ zamenjuje se brojem: „25.000“.

OBRAZLOŽENjE

2012. godine su podsticaji za mlečne krave iznosili 25.000 dinara. Smatramo da taj iznos ne sme da se smanjuje, stoga predlažemo ovaj amandman.

AMANDMAN  VII

U članu 22. Predloga zakona, u stavu 1. broj: „20.000“ zamenjuje se brojem: „25.000“.

OBRAZLOŽENjE


2012. godine su podsticaji za mlečne krave iznosili 25.000 dinara. Smatramo da taj iznos treba da se odnosi i na krave dojilje, stoga predlažemo ovaj amandman.

AMANDMAN  VIII


U članu 25. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „predato“ dodaje se reč: „neposredno“, a posle reči: „u klanicu“ dodaju se reči: „ili preko otkupljivača“.

OBRAZLOŽENjE


Predlažemo da stočari mogu da ostvare podsticaje i u onim slučajevima kada nisu predali robu direktno klanicama, već su to uradili preko otkupljivača. Do sada je predstavljalo ogroman problem što jedan broj proizvođača ne dobija subvenciju za tov junadi i za tov svinja, zbog toga što nisu u mogućnosti da robu direktno predaju klanicama. Ovaj problem najviše dotiče male i srednje poljoprivredne proizvođače.

AMANDMAN  IX

U članu 27. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „predato“ dodaje se reč: „neposredno“, a posle reči: „u klanicu“ dodaju se reči: „ili preko otkupljivača“.

OBRAZLOŽENjE

Do sada je predstavljalo ogroman problem što jedan broj poljoprivrednih proizvođača ne dobija subvenciju za svinje ili tovno grlo, jer nisu u mogućnosti da svinju ili tovno grlo direktno predaju klanici. Smatramo da svako treba da dobije subvenciju, bez obzira da li robu predaje direktno klanici ili preko otkupljivača.

AMANDMAN  X

U članu 31. Predloga zakona, stav 1. menja se i glasi: „Korisnik sredstava u toku kalendarske godine po osnovu direktnih plaćanja, osim po osnovu kreditne podrške, može ostvariti najviše ukupan iznos od 5.000.000 dinara.“
U istom članu  Predloga zakona, stavovi 2., 3. i 4. brišu se.
Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 2. i 3.

OBRAZLOŽENjE


Smatramo da treba ograničiti iznos koji jedno gazdinstvo može da dobije i to u iznosu od 5.000.000 dinara. Naime, podsticaji koji su veći od ovog iznosa, ne dovode do izjednačenja tržišne utakmice, već naprotiv, ubrzavaju jačanje velikih poljoprivrednih proizvođača, a cilj ovog zakona bi trebalo da bude jačanje malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava.
                   
AMANDMAN  XI
           
U članu 39. Predloga zakona, u stavu 1. posle tačke 7.) dodaje se nova tačka 8.) koja glasi: „8.) podsticaje za mlade poljoprivrednike“

OBRAZLOŽENjE

Potrebno je predvideti mere podsticaja za mlade poljoprivrednike koji ostaju na selu. Naš predlog je dakle davanje posebnih podsticaja onim mladim proizvođačima, koji žele da se bave poljoprivredom.
        
NARODNI POSLANICI:

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

- - - - - - - - - - - - - - - I S P R A V K A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
25. januar 2013. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosimo ispravku amandmana br. II podnetog dana 22. januara 2013. godine u 9,35 časova zavedenog pod brojem 01 320-4241/12, na PREDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA

U članu 13. Predloga zakona, u stavu 2. posle reči: „kreditnu podršku“ dodaju se reči: „sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, repromaterijala, kupovine poljoprivredne mehanizacije, mašina u stočarstvu, voćarstvu i povrtarsvtu, kupovinu stoke, veterinarskih troškova“.

OBRAZLOŽENjE

Predlažemo veću autonomiju u podsticaju poljoprivrede kako Autonomnoj pokrajini Vojvodini, tako i lokalnim samoupravama, koje žele da daju podsticaje za poljoprivrednike.
Organi Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i brojne lokalne samouprave imaju različite programe podrške poljoprivrednim proizvođačima, koje bi želeli da nastave i u daljem periodu. Stoga, smatramo da i u budućem periodu treba omogućiti svim nadležnim organima da ukoliko žele da pomažu poljoprivrednike, to mogu i da čine kako na pokrajinskom, tako i na lokalnom nivou.

NARODNI POSLANICI

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

comments powered by Disqus

2017. augusztus 24.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés) - a Földtörvény módosítása

11,15 - Belgrád - Találkozó Goran Knežević gazdasági miniszterrel

2017. augusztus 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2017. augusztus 28.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

17,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (IV. rendkívüli ülés)

2017. augusztus 29.

13,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon Rádió Pannon Presszó c. műsorában (élő)

14,00 - Szabadka - Sajtótákoztató az I. Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

2017. augusztus 30.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2017. szeptember 1.

10,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület városnapi ünnepi ülése

2017. szeptember 2.

10,30 - Szabadka - I. Szabadkai Félmaraton

2017. szeptember 5.

13,00 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

 

2017. szeptember 11.

10,00 - Zenta - a Községi Képviselő-testület városnapi díszülése

14,00 - Zenta - Találkozó Áder Jánossal, Magyarország köztársasági elnökével

2017. szeptember 14.

12,00 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

2017. szeptember 15.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2017. szeptember 19.

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Találkozó Mladen Šarčević oktatási miniszterrel

2017. szeptember 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (V. rendkívüli ülés)

 

2017. szeptember 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. szeptember 25.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Találkozó Branko Ružić, államigazgatási és önkormányzati miniszterrel

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. szeptember 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. szeptember 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (V. rendkívüli ülés)

21,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. október 2.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. október 3.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

2017. október 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. október 5.

17,00 - Budapest - Első Magyar Nemzeti Imareggeli - konferencia

2017. október 6.

08,00 - Budapest - Első Magyar Nemzeti Imareggeli

2017. október 9.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. október 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. október 14.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2017. október 17.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2017. október 23.

16,00 - Palics - Koszorúzás az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

18,00 - Szabadka - a VMSZ központi megemlékezése az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

19,30 - Szabadka - Találkozó Csepreghy Nándorral, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárával

2017. október 24.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

2017. október 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,15 - Belgrád - Találkozó a győri Deák Ferenc Állam- és Jugtományi Kar Parlamenti Kutatások Központjának oktatóival

2017. október 27.

11,30 - Belgrád - a Szerb Haladó Párt védőszentjének ünnepe

2017. október 28.

09,00 - Pacsér - a VMSZ Ifjúsági Fórumának Szónoklatversenye

19,00 - Titel - a Magyar Művelődési Központ évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2017. október 30.

13,00 - Belgrád - A Parlament tizenharmadik alkalmi ülése a XI. ciklusban (Dimitri Glavcsevnek, a Bolgár Köztársaság Parlamentje elnökének felszólalása)

14,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. október 31.

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. november 1.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Martonos - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2017. november 2.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2017. november 3.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. november 8.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

13,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. november 9.

12,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2017. november 14.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2017. november 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2017. november 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2017. november 20.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés  

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

15,00 - Beograd - A Parlament tizennegyik alkalmi ülése a XI. ciklusban (Valentina Matvijenkonak, az Orosz Föderáció Parlamentje Szövetségi Tanácsa elnökének felszólalása)

2017. november 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés  

2017. november 22.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2017. november 23.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)