Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju - prihvaćeni sem poslednjeg amandmana

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
7. jun 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

AMANDMAN I

U članu 2. Predloga zakona kojim se menja član 10. Zakona o visokom obrazovanju, posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Posle novog stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Kada se na jeziku nacionalne manjine u celini ili delimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja, predstavnik nacionalnog saveta nacionalne manjine sa pravom odlučivanja učestvuje u radu Nacionalnog saveta.". "

Dosadašnji stav 5. Predloga zakona menja se i glasi:

"Dosadašnji st. 2 - 12. postaju st. 4 - 14."

OBRAZLOŽENjE

Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema tački 13) stava 1. člana 15. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina utvrđeno je da nacionalni savet određuje svog predstavnika u Nacionalnom prosvetnom savetu za visoko obrazovanje koji je punopravni član ovog saveta kada se na jeziku nacionalne manjine u celini ili delimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja.
S obzirom da se Zakonom o visokom obrazovanju utvrđuje sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, potrebno je odredbe Zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN II


U članu 14. Predloga zakona kojim se menja član 52. Zakona o visokom obrazovanju, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika, a na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za savet visokoškolske ustanove."

Dosadašnji st. 2. i 3. Predloga zakona postaju st. 3. i 4., s tim što se reči: "Posle stava 6. dodaje se stav 7." u dosadašnjem stavu 3. Predloga zakona zamenjuju rečima: "Posle stava 6. koji postaje stav 7. dodaje se stav 8."

OBRAZLOŽENjE


Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema stavu 4. člana 12. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je utvrđeno da u oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.
S obzirom da je Zakonom o visokom obrazovanju regulisano da je organ upravljanja visokoškolske ustanove savet, potrebno je odredbe Predloga zakona koje se odnose na izbor saveta visokoškolskih ustanova uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN III

Posle člana 14. Predloga zakona dodaje se novi član 14/a. koji glasi:

"Član 14/a.

U članu 54. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"U visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika, a na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organ iz stava 1. ovog člana."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6."

OBRAZLOŽENjE


Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema stavu 4. člana 12. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je utvrđeno da u oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.
S obzirom da Zakon o visokom obrazovanju utvrđuje osnovna pravila postupka izbora organa poslovođenja visokoškolske ustanove, potrebno je odredbe Zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na izbor organa poslovođenja visokoškolskih ustanova uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN IV

Posle člana 18. Predloga zakona dodaje se novi član 18/a. koji glasi:

"Član 18/a.

U stavu 2. člana 80. posle reči: "organizovati" dodaju se reči: "polaganje ispita", a posle reči: "odbranu" dodaju se reči: "završnog, magistarskog i specijalističkog rada i"

OBRAZLOŽENjE

Neke visokoškolske ustanove su u proteklom periodu tumačile zakon na način koji je omogućavao korišćenje jezika nacionalnih zajednica tokom celokupnog procesa studiranja, dok su neke druge ustanove striktno tumačeći zakon omogućavale korišćenje manjinskih jezika samo u slučajevima koje zakon eksplicitno pominje.
Amandmanom se predlaže ujednačavanje prakse upotrebe jezika nacionalnih manjina tokom studiranja.

AMANDMAN V

U stavu 1. člana 20. Predloga zakona kojim se menja član 90. Zakona o visokom obrazovanju posle reči: "školskoj godini" dodaje se zapeta i reči: "na jednom od jezika na kojima se nastava izvodila".

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana IV.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
9. jun 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

AMANDMAN I

U članu 11. Predloga Zakona kojim se menja član 41. Zakona o visokom obrazovanju posle stava 16. dodaje se novi stav 17. koji glasi:

''Zahtev za akreditaciju se podnosi Komisiji preko Ministarstva, a na obrascu čiju sadržinu utvrđuje Komisija.''

Dosadašnji stav 17. Predloga zakona postaje stav 18.

OBRAZLOŽENjE

Članom 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmenjen je član 41. Zakona o visokom obrazovanju, kojim je uređeno izdavanje dozvole za rad visokoškolske ustanove.
Prema stavu 16. navedenog člana Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, visokoškolska ustanova kojoj je izdata dozvola za rad na osnovu izveštaja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o početnoj akreditaciji ustanove, odnosno studijskog programa, dužna je da podnese zahtev za  akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa najkasnije godinu dana od početka školske godine u kojoj je otpočelo prvo izvođenje studijskog programa.
Zakonom bi trebalo u novom stavu propisati da se zahtev za akreditaciju podnosi Komisiji preko Ministarstva, kako bi se imao uvid u kompletnost zahteva i dostavljenu dokumentaciju. 

AMANDMAN II


U članu 12. Predloga zakona kojim se menja član 42. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju, u članu 42. posle stava 7. dodaje se novi stav koji glasi:

''Komisija izveštava Ministarstvo o ishodu akreditacije visoko-školske ustanove i studijskih programa radi preduzimanja mera utvrđenih u st. 4. i 7. ovog člana. ''

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

OBRAZLOŽENjE


Članom 12. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmenjen je stav 2. člana 42. Zakona o visokom obrazovanju, kojim je uređena obaveza visokoškolske ustanove da o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa, koji se ne smatra novim studijskim programom, obavesti Ministarstvo  u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa.
Odredbom člana 42 stav 4. Zakona o visokom obrazovanju je propisano da se visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju ustanove posle godinu dana oduzima dozvola za rad, a odredbom stava 7. navedenog člana  je propisano da će se visokoškolskoj ustanovi koja u propisanom roku ne dobije akreditaciju za neki studijski program izmeniti dozvola za rad.
Kako akreditaciju ustanove i studijskih programa sprovodi Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, a dozvolu za rad izdaje, oduzima i menja Ministarstvo prosvete (odnosno APV preko svojih organa kao povereni posao), o ishodu akreditacije Komisija bi trebalo da izveštava Ministarstvo prosvete (odnosno nadležni organ APV).

AMANDMAN III

U članu 24. Predloga zakona posle reči: ''U članu 108. stav 1.'', dodaju se reči: ''članom 41. st. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12. i 17'', a reči: ''članom 42. stav 9.'' zamenjuju se rečima: ''članom 42. st. 2, 8. i 10.''   

OBRAZLOŽENjE

Odredbom člana 108. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Autonomnoj Pokrajini Vojvodini su povereni određeni poslovi, između ostalih, osnivanje visokoškolskih ustanova, izdavanje dozvola za rad visokoškolskih ustanova sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i upravni nadzor nad radom  visokoškolskih ustanova.
Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju se vodilo računa o nadležnostima Autonomne Pokrajine Vojvodine, te su odredbom člana 24. navedenog predloga Autonomnoj Pokrajini Vojvodini povereni novi poslovi koji su ovim predlogom utvrđeni u nadležnosti Ministarstva prosvete.
Ovim amandmanom  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini su povereni poslovi za koje se u prethodna dva amandmana utvrđuje nadležnost Ministarstva prosvete, u cilju poboljšanja komunikacije između Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i Ministarstva prosvete (odnosno nadležnog organa APV), kao i izdavanje dozvole za rad nakon početne akreditacije visokoškolske ustanove i obaveštavanje od strane visokoškolske ustanove o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa, koji se ne smatra novim studijskim programom, što je propušteno u odredbi člana 24. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XX vanredna sednica)

28. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine