A felsőoktatásról szóló törvény módosításáról szóló törvény - az utolsó mód. ind. kivételével a többi elfogadva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
7. jun 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

AMANDMAN I

U članu 2. Predloga zakona kojim se menja član 10. Zakona o visokom obrazovanju, posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Posle novog stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Kada se na jeziku nacionalne manjine u celini ili delimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja, predstavnik nacionalnog saveta nacionalne manjine sa pravom odlučivanja učestvuje u radu Nacionalnog saveta.". "

Dosadašnji stav 5. Predloga zakona menja se i glasi:

"Dosadašnji st. 2 - 12. postaju st. 4 - 14."

OBRAZLOŽENjE

Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema tački 13) stava 1. člana 15. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina utvrđeno je da nacionalni savet određuje svog predstavnika u Nacionalnom prosvetnom savetu za visoko obrazovanje koji je punopravni član ovog saveta kada se na jeziku nacionalne manjine u celini ili delimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja.
S obzirom da se Zakonom o visokom obrazovanju utvrđuje sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, potrebno je odredbe Zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN II


U članu 14. Predloga zakona kojim se menja član 52. Zakona o visokom obrazovanju, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika, a na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za savet visokoškolske ustanove."

Dosadašnji st. 2. i 3. Predloga zakona postaju st. 3. i 4., s tim što se reči: "Posle stava 6. dodaje se stav 7." u dosadašnjem stavu 3. Predloga zakona zamenjuju rečima: "Posle stava 6. koji postaje stav 7. dodaje se stav 8."

OBRAZLOŽENjE


Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema stavu 4. člana 12. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je utvrđeno da u oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.
S obzirom da je Zakonom o visokom obrazovanju regulisano da je organ upravljanja visokoškolske ustanove savet, potrebno je odredbe Predloga zakona koje se odnose na izbor saveta visokoškolskih ustanova uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN III

Posle člana 14. Predloga zakona dodaje se novi član 14/a. koji glasi:

"Član 14/a.

U članu 54. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"U visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika, a na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organ iz stava 1. ovog člana."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6."

OBRAZLOŽENjE


Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema stavu 4. člana 12. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je utvrđeno da u oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.
S obzirom da Zakon o visokom obrazovanju utvrđuje osnovna pravila postupka izbora organa poslovođenja visokoškolske ustanove, potrebno je odredbe Zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na izbor organa poslovođenja visokoškolskih ustanova uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN IV

Posle člana 18. Predloga zakona dodaje se novi član 18/a. koji glasi:

"Član 18/a.

U stavu 2. člana 80. posle reči: "organizovati" dodaju se reči: "polaganje ispita", a posle reči: "odbranu" dodaju se reči: "završnog, magistarskog i specijalističkog rada i"

OBRAZLOŽENjE

Neke visokoškolske ustanove su u proteklom periodu tumačile zakon na način koji je omogućavao korišćenje jezika nacionalnih zajednica tokom celokupnog procesa studiranja, dok su neke druge ustanove striktno tumačeći zakon omogućavale korišćenje manjinskih jezika samo u slučajevima koje zakon eksplicitno pominje.
Amandmanom se predlaže ujednačavanje prakse upotrebe jezika nacionalnih manjina tokom studiranja.

AMANDMAN V

U stavu 1. člana 20. Predloga zakona kojim se menja član 90. Zakona o visokom obrazovanju posle reči: "školskoj godini" dodaje se zapeta i reči: "na jednom od jezika na kojima se nastava izvodila".

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana IV.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
9. jun 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

AMANDMAN I

U članu 11. Predloga Zakona kojim se menja član 41. Zakona o visokom obrazovanju posle stava 16. dodaje se novi stav 17. koji glasi:

''Zahtev za akreditaciju se podnosi Komisiji preko Ministarstva, a na obrascu čiju sadržinu utvrđuje Komisija.''

Dosadašnji stav 17. Predloga zakona postaje stav 18.

OBRAZLOŽENjE

Članom 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmenjen je član 41. Zakona o visokom obrazovanju, kojim je uređeno izdavanje dozvole za rad visokoškolske ustanove.
Prema stavu 16. navedenog člana Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, visokoškolska ustanova kojoj je izdata dozvola za rad na osnovu izveštaja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o početnoj akreditaciji ustanove, odnosno studijskog programa, dužna je da podnese zahtev za  akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa najkasnije godinu dana od početka školske godine u kojoj je otpočelo prvo izvođenje studijskog programa.
Zakonom bi trebalo u novom stavu propisati da se zahtev za akreditaciju podnosi Komisiji preko Ministarstva, kako bi se imao uvid u kompletnost zahteva i dostavljenu dokumentaciju. 

AMANDMAN II


U članu 12. Predloga zakona kojim se menja član 42. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju, u članu 42. posle stava 7. dodaje se novi stav koji glasi:

''Komisija izveštava Ministarstvo o ishodu akreditacije visoko-školske ustanove i studijskih programa radi preduzimanja mera utvrđenih u st. 4. i 7. ovog člana. ''

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

OBRAZLOŽENjE


Članom 12. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmenjen je stav 2. člana 42. Zakona o visokom obrazovanju, kojim je uređena obaveza visokoškolske ustanove da o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa, koji se ne smatra novim studijskim programom, obavesti Ministarstvo  u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa.
Odredbom člana 42 stav 4. Zakona o visokom obrazovanju je propisano da se visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju ustanove posle godinu dana oduzima dozvola za rad, a odredbom stava 7. navedenog člana  je propisano da će se visokoškolskoj ustanovi koja u propisanom roku ne dobije akreditaciju za neki studijski program izmeniti dozvola za rad.
Kako akreditaciju ustanove i studijskih programa sprovodi Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, a dozvolu za rad izdaje, oduzima i menja Ministarstvo prosvete (odnosno APV preko svojih organa kao povereni posao), o ishodu akreditacije Komisija bi trebalo da izveštava Ministarstvo prosvete (odnosno nadležni organ APV).

AMANDMAN III

U članu 24. Predloga zakona posle reči: ''U članu 108. stav 1.'', dodaju se reči: ''članom 41. st. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12. i 17'', a reči: ''članom 42. stav 9.'' zamenjuju se rečima: ''članom 42. st. 2, 8. i 10.''   

OBRAZLOŽENjE

Odredbom člana 108. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Autonomnoj Pokrajini Vojvodini su povereni određeni poslovi, između ostalih, osnivanje visokoškolskih ustanova, izdavanje dozvola za rad visokoškolskih ustanova sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i upravni nadzor nad radom  visokoškolskih ustanova.
Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju se vodilo računa o nadležnostima Autonomne Pokrajine Vojvodine, te su odredbom člana 24. navedenog predloga Autonomnoj Pokrajini Vojvodini povereni novi poslovi koji su ovim predlogom utvrđeni u nadležnosti Ministarstva prosvete.
Ovim amandmanom  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini su povereni poslovi za koje se u prethodna dva amandmana utvrđuje nadležnost Ministarstva prosvete, u cilju poboljšanja komunikacije između Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i Ministarstva prosvete (odnosno nadležnog organa APV), kao i izdavanje dozvole za rad nakon početne akreditacije visokoškolske ustanove i obaveštavanje od strane visokoškolske ustanove o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa, koji se ne smatra novim studijskim programom, što je propušteno u odredbi člana 24. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

2019. május 23.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 24.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 26.

19,00 - Budapest - a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvénye

2019. május 27.

16,00 - Belgrád - A Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

2019. május 28.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,15 - Belgrád - Szavazás  (a Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban) 

2019. május 29.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

10,10 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak VI. ülése)

16,00 - Hajdújárás - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

20,15 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. május 30.

17,00 - Szabadka - A Skala Garden Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása 

2019. május 31.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2019. június 3.

10,00 - Budapest (Ferencváros) - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 6.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2019. június 10.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. június 12.

10,30 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

15,00 - Belgrád - Vendégszereplés az O2 TV Fokus c. műsorában (szerb nyelven; adásban: ma 16,25-kor)

18,00 - Zenta - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Zenta - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 14.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Horgos - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Oromhegyes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 17.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

18,00 - Kelebia - Találkozó a helyi teremelőkkel

2019. június 18.

08,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ fennállásának 25. évfordulója alkalmából

10,00 - Belgrád - A Parlament XXIV.  alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban 

18,00 - Szabadka - Makkhetes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Csantavér - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 19.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Királyhalom - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

 

2019. június 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

18,00 - Péterréve - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Óbecse - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Bácsföldvár - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Óbecse - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 21.

19,00 - Szabadka - Újfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 24.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. június 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XII. rendkívüli ülés)

16,00 - Törökfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

17,30 - Mohol - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

18,30 - Ada - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Ada - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 26.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

19,00 - Bajmok - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. június 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,30 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának alakuló ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VII. Buckai Lángos Fesztivál

2019. július 1.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,30 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,45 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. július 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,00 - Zenta - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 3.

08,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,00 - Szabadka - Kisradanovác Helyi Közösség - a VMSZ és az SNS lakossági tájékoztatója a piacfejlesztésről

19,00 - Szabadka - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Ada - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 5.

11,00 - Szabadka - A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése – OPTI BIKE elnevezésű projektum  konferenciájának megnyitása

2019. július 7.

12,00 - Szabadka - helyiközösségi választások - szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2019. július 8.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XII. rendkívüli ülés)

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XIII. rendkívüli ülés)

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2019. július 9.

19,00 - Brüsszel - A magyar néppárti delegáció évzárója

2019. július 10.

13,00 - Brüsszel - Találkozó a magyar néppárti delegáció képviselőivel 

14,30 - Brüsszel - Találkozó Gyürk András és Hídvéghi Balázs európai parlamenti képviselőkkel

16,15 - Brüsszel - Találkozó Trócsányi László európai parlamenti képviselővel

18,00 - Brüsszel - Interjú a Vajdasági Televíziónak

 

2019. július 11.

10,00 - Brüsszel - Találkozó Ana Hrustanovićtyal, Szerbia Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetőjével

11,30 - Brüsszel - Interjú a Pannon TV-nek

2019. július 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

15,30 - Szabadka - Gyászülés Földi Márta emlékére

2019. július 13.

10,00 - Szabadka - Vasutas-települési helyi közösség - VI. Jótékonysági levendulanapok

2019. július 14.

12,00 - Hajdújárás - IV. Rózsa Sándor Fesztivál

2019. július 15.

09,45 - Belgrád - Szavazás (A Parlament XXV. alkalmi ülése a XI. ciklusban)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XIV. rendkívüli ülés)

16,00 - Szabadka - A Yu Eco TV In medias res c. műsorának felvétele (adásban holnap 20 órakor)

 

2019. július 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

13,00 - Belgrád - a szerbiai Parlament Spanyol Baráti Tagozatának találkozója Raúl Bartolomé Molinaval, Spanyolország belgrádi nagykövetével

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. július 17.

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2019. július 20.

15,30 - Péterréve - a legtöbben együtt tamburázók magyar rekordkísérlete - megnyitó

2019. július 22.

09,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XIV. rendkívüli ülés)

09,15 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XV. rendkívüli ülés)

11,00 - Zimony - Hunyadi János belgrádi szobrának avató ünnepsége

2019. július 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 24.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. július 26.

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XV. rendkívüli ülés)

2019. július 28.

16,00 - Beodránál - Emlékünnepség az aracsi pusztatemplomnál

2019. augusztus 1.

12,00 - Óbecse - a Községi Képviselő-testületnek Óbecse község napja alkalmából tartandó díszülése

2019. augusztus 14.

16,00 - Orom - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet nyári egyetemén

2019. augusztus 16.

11,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a 3. Szabadkai Félmaraton kapcsán

18,00 - Óbecse - Szent István-napi rendezvény

2019. augusztus 17.

16,00 - Szabadka - Találkozó Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével

17,00 - Szabadka és Palics - A VMSZ Szent István-napi rendezvénye

2019. augusztus 20.

10,05 - Szabadka - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

18,00 - Újvidék - A Magyar Nemzeti Tanács Szent István-napi rendezvénye

2019. augusztus 25.

12,00 - Szabadka (Makkhetes) - 6. Családi Nap

17,30 - Zentagunaras - XVIII. Újkenyér ünnep

2019. szeptember 6.

13,00 - Topolya - az EXPO 2019 Topolya - Mezőgazdasági és Gazdasági Kiállítás ünnepélyes megnyitója