A felsőoktatásról szóló törvény módosításáról szóló törvény - az utolsó mód. ind. kivételével a többi elfogadva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
7. jun 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

AMANDMAN I

U članu 2. Predloga zakona kojim se menja član 10. Zakona o visokom obrazovanju, posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Posle novog stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Kada se na jeziku nacionalne manjine u celini ili delimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja, predstavnik nacionalnog saveta nacionalne manjine sa pravom odlučivanja učestvuje u radu Nacionalnog saveta.". "

Dosadašnji stav 5. Predloga zakona menja se i glasi:

"Dosadašnji st. 2 - 12. postaju st. 4 - 14."

OBRAZLOŽENjE

Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema tački 13) stava 1. člana 15. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina utvrđeno je da nacionalni savet određuje svog predstavnika u Nacionalnom prosvetnom savetu za visoko obrazovanje koji je punopravni član ovog saveta kada se na jeziku nacionalne manjine u celini ili delimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja.
S obzirom da se Zakonom o visokom obrazovanju utvrđuje sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, potrebno je odredbe Zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN II


U članu 14. Predloga zakona kojim se menja član 52. Zakona o visokom obrazovanju, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika, a na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za savet visokoškolske ustanove."

Dosadašnji st. 2. i 3. Predloga zakona postaju st. 3. i 4., s tim što se reči: "Posle stava 6. dodaje se stav 7." u dosadašnjem stavu 3. Predloga zakona zamenjuju rečima: "Posle stava 6. koji postaje stav 7. dodaje se stav 8."

OBRAZLOŽENjE


Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema stavu 4. člana 12. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je utvrđeno da u oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.
S obzirom da je Zakonom o visokom obrazovanju regulisano da je organ upravljanja visokoškolske ustanove savet, potrebno je odredbe Predloga zakona koje se odnose na izbor saveta visokoškolskih ustanova uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN III

Posle člana 14. Predloga zakona dodaje se novi član 14/a. koji glasi:

"Član 14/a.

U članu 54. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"U visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika, a na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organ iz stava 1. ovog člana."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6."

OBRAZLOŽENjE


Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti visokog obrazovanja utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Prema stavu 4. člana 12. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je utvrđeno da u oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.
S obzirom da Zakon o visokom obrazovanju utvrđuje osnovna pravila postupka izbora organa poslovođenja visokoškolske ustanove, potrebno je odredbe Zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na izbor organa poslovođenja visokoškolskih ustanova uskladiti sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN IV

Posle člana 18. Predloga zakona dodaje se novi član 18/a. koji glasi:

"Član 18/a.

U stavu 2. člana 80. posle reči: "organizovati" dodaju se reči: "polaganje ispita", a posle reči: "odbranu" dodaju se reči: "završnog, magistarskog i specijalističkog rada i"

OBRAZLOŽENjE

Neke visokoškolske ustanove su u proteklom periodu tumačile zakon na način koji je omogućavao korišćenje jezika nacionalnih zajednica tokom celokupnog procesa studiranja, dok su neke druge ustanove striktno tumačeći zakon omogućavale korišćenje manjinskih jezika samo u slučajevima koje zakon eksplicitno pominje.
Amandmanom se predlaže ujednačavanje prakse upotrebe jezika nacionalnih manjina tokom studiranja.

AMANDMAN V

U stavu 1. člana 20. Predloga zakona kojim se menja član 90. Zakona o visokom obrazovanju posle reči: "školskoj godini" dodaje se zapeta i reči: "na jednom od jezika na kojima se nastava izvodila".

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana IV.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
9. jun 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

AMANDMAN I

U članu 11. Predloga Zakona kojim se menja član 41. Zakona o visokom obrazovanju posle stava 16. dodaje se novi stav 17. koji glasi:

''Zahtev za akreditaciju se podnosi Komisiji preko Ministarstva, a na obrascu čiju sadržinu utvrđuje Komisija.''

Dosadašnji stav 17. Predloga zakona postaje stav 18.

OBRAZLOŽENjE

Članom 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmenjen je član 41. Zakona o visokom obrazovanju, kojim je uređeno izdavanje dozvole za rad visokoškolske ustanove.
Prema stavu 16. navedenog člana Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, visokoškolska ustanova kojoj je izdata dozvola za rad na osnovu izveštaja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o početnoj akreditaciji ustanove, odnosno studijskog programa, dužna je da podnese zahtev za  akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa najkasnije godinu dana od početka školske godine u kojoj je otpočelo prvo izvođenje studijskog programa.
Zakonom bi trebalo u novom stavu propisati da se zahtev za akreditaciju podnosi Komisiji preko Ministarstva, kako bi se imao uvid u kompletnost zahteva i dostavljenu dokumentaciju. 

AMANDMAN II


U članu 12. Predloga zakona kojim se menja član 42. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju, u članu 42. posle stava 7. dodaje se novi stav koji glasi:

''Komisija izveštava Ministarstvo o ishodu akreditacije visoko-školske ustanove i studijskih programa radi preduzimanja mera utvrđenih u st. 4. i 7. ovog člana. ''

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

OBRAZLOŽENjE


Članom 12. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmenjen je stav 2. člana 42. Zakona o visokom obrazovanju, kojim je uređena obaveza visokoškolske ustanove da o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa, koji se ne smatra novim studijskim programom, obavesti Ministarstvo  u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa.
Odredbom člana 42 stav 4. Zakona o visokom obrazovanju je propisano da se visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju ustanove posle godinu dana oduzima dozvola za rad, a odredbom stava 7. navedenog člana  je propisano da će se visokoškolskoj ustanovi koja u propisanom roku ne dobije akreditaciju za neki studijski program izmeniti dozvola za rad.
Kako akreditaciju ustanove i studijskih programa sprovodi Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, a dozvolu za rad izdaje, oduzima i menja Ministarstvo prosvete (odnosno APV preko svojih organa kao povereni posao), o ishodu akreditacije Komisija bi trebalo da izveštava Ministarstvo prosvete (odnosno nadležni organ APV).

AMANDMAN III

U članu 24. Predloga zakona posle reči: ''U članu 108. stav 1.'', dodaju se reči: ''članom 41. st. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12. i 17'', a reči: ''članom 42. stav 9.'' zamenjuju se rečima: ''članom 42. st. 2, 8. i 10.''   

OBRAZLOŽENjE

Odredbom člana 108. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Autonomnoj Pokrajini Vojvodini su povereni određeni poslovi, između ostalih, osnivanje visokoškolskih ustanova, izdavanje dozvola za rad visokoškolskih ustanova sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i upravni nadzor nad radom  visokoškolskih ustanova.
Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju se vodilo računa o nadležnostima Autonomne Pokrajine Vojvodine, te su odredbom člana 24. navedenog predloga Autonomnoj Pokrajini Vojvodini povereni novi poslovi koji su ovim predlogom utvrđeni u nadležnosti Ministarstva prosvete.
Ovim amandmanom  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini su povereni poslovi za koje se u prethodna dva amandmana utvrđuje nadležnost Ministarstva prosvete, u cilju poboljšanja komunikacije između Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i Ministarstva prosvete (odnosno nadležnog organa APV), kao i izdavanje dozvole za rad nakon početne akreditacije visokoškolske ustanove i obaveštavanje od strane visokoškolske ustanove o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa, koji se ne smatra novim studijskim programom, što je propušteno u odredbi člana 24. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

2020. április 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

 

2020. április 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,05 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 4.

17,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

 

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 11.

10,00 - Szabadka - Vasutas-települési helyi közösség - VII. Jótékonysági Levendulanapok