Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju - odbijeno

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
4. septembar 2014. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  VISOKOM OBRAZOVANJU.

AMANDMAN

U članu 26. Predloga zakona kojim se posle člana 97. dodaju novi nazivi članova i članovi 97a, 97b, 97v, 97g, u članu 97b u stavu 3. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuju se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja“.
    
U istom članu u stavu 9. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuje se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja“.

U istom članu posle stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:
„Podaci o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku upisuju se u evidenciju bez obaveze izjašnjavanja, uz pismenu saglasnost lica na koje se odnose, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Članom 26. Preloga zakona uređuju se informacioni sistem, baza podataka i sadržaj evidencija koje se vode u oblasti visokog obrazovanja. 
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona kojima se utvrđuju podaci koji se prikupljaju o studentima, nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenima.
Jedan od ciljeva Strategije razvoja obrazovanja do 2020. je poboljšanje kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. Za ostvarenje tog cilja od ključne je važnosti prikupljanje tačnih i merljivih podataka o uspešnosti i kvalitetu visokoškolskog obrazovanja. Prikupljanjem podataka o maternjem jeziku studenata, odnosno o jeziku na kojem su studenti stekli osnovnoškolko i srednjoškolsko obrazovanje dobiće se veoma korisni i jasni statistički podaci, čijim će se upoređivanjem pratiti uspešnost studenata pripadnika nacionalnih manjina koji studijske programe pohađaju na nematerčem jeziku.
Amandmanom predlažemo i uvođenje obaveze prikupljanja podataka o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i ostali zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Dopuna odredaba Predloga zakona u tom smislu je neophodna u cilju stvaranja što širih osnova za primenu člana 76. stav 2. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Pored toga dopuna Predloga zakona u tom smislu je neophodna i radi ispunjavanja obaveza iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Savezna Republika Jugoslavija je naime 3. decembra 1998. godine potvrdila Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Republika Srbija kao naslednik međunarodno-pravnog subjektiviteta i međunarodnih dokumenata SRJ podleže monitoringu Saveta Evrope. Savetodavni komitet Saveta Evrope je u dosadašnjem periodu usvojio tri mišljenja (2003., 2009. i 2014. godine) o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Srbije. Treće mišljenje Savetodavnog komiteta od 23. juna 2014. godine sadrži ukupno 47 preopruka za poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Od 47 preporuka nekoliko se neoposredno odnosi na nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u javnom sektoru. Države članice Evropske unije su na predlog Evropske komije 24. jula 2014. godine usvojile Skrining izveštaj za poglavlje 23. (Pravosuđe i osnovna prava) sa preporukama čije je ispunjenje neophodno za otvaranje pregovora o poglavlju 23. U oblasti osnovnih prava od Republike Srbije očekuje se usvajanje Posebnog akcionog plana o primeni manjinskih prava najkasnije do kraja 2015. godine i to, uzimajući u obzir preporuke koje sadrži Treće mišljenje Savetodavnog komiteta Saveta Evrope. Za ocenu usklađenosti pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i standardima Saveta Evrope biće dakle od ključne važnosti povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru. Iz gore navedenih dokumenata Evropse unije i Saveta Evrope proizilaze dve ključne obaveze za Republiku Srbiju:
1.    Uspostavljanje sveobuhvatne baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru (u državnoj upravi, u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samuoprave, u policiji, pravosuđu, javnim preduzećima i javnim službama na svim nivoima, uključujući i zdravstvo, osnovno, srednje i visoko obrazovanje).
2.    Donošenje zakona i drugih propisa, preduzimanje mera i sprovođenje efikasnog monitoringa koji će u perspektivi obezbediti odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru, u skladu sa njihovim učešćem u stanovništvu.
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona na način da se pored podatka koji se odnosi na njihovu nacionalnu pripadnost, prikupljaju i podaci o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i drugi zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje.
U cilju uspostavljanja kredibilne evidencije o nacionalnoj strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju, nije dovoljno prikupljanje samo podatka koji se odnose na nacionalnu pripadnost, što inače sadrži Predlog zakona. Budući, da izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti po Ustavu ne može biti obavezno, prema empirijskom iskustvu, u nacionalnom mešovitim sredinama oko 20 procenata zaposlenih se ne izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Sa druge strane, podatak o jeziku na kojem je zaposleni stekao osnovno, srednje i visoko obrazovanje, ne predstavlja naročito osetljiv podatak u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, stoga za njihovo prikupljanje nije potrebna saglasnost lica na koje se taj podatak odnosi. Podaci o jeziku na kojem su zaposleni u visokom obrazovanju stekli obazovanje kao dopuna podataka o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, na ovaj način bi u velikoj meri pomogli stvaranje što preciznije evidencije o nacionalnoj strukturi zaspolenih u visokom obrazovanju. 
Uspostavljanje kredibilne baze podataka o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u visokom obrazovanju samo po sebi je nedovoljno za povećanje njihovog učešća. Predmet izmena i dopuna zakona nisu odredbe kojima bi se uspostavio mehanizam za povećanje broja pripadnika nacionalnih manjina zapsolenih u visokom obrazovanju. Stoga amandman u ovom trenutku može da tretira samo prvi deo gore citiranih obaveza koju Republike Srbija ima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (tj. stvaranje baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju).

NARODNI POSLANICI

VICSEK ANNAMÁRIA (ANAMARIJA VIČEK)
 _________________________

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR)
_________________________

VARGA LÁSZLÓ (LASLO VARGA)
_________________________

KOVÁCS ELVIRA (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

FREMOND ÁRPÁD (ARPAD FREMOND)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

comments powered by Disqus

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XX vanredna sednica)

28. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. januar 2020.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,00 - Beograd - Narodna skupština - Poslanička pitanja

31. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,10 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

18,00 - Dan grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

3. februar 2020.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XX vanredna sednica)

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXI vanredna sednica)

4. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,15 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXI vanredna sednica)

11,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Javno slušanje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine o Predlogu zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima

6. februar 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXII vanredna sednica)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

8. februar 2020.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXII vanredna sednica)

10. februar 2020.

18,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. februar 2020.

16,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Informator" TV Hír

17,00 - Subotica - Intervju za državnu televiziju Mađarske M1

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

20,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

12. februar 2020.

09,15 - Beograd - Gostovanje u jutarnjem programu "Novi dan" TV N1 (uživo)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXIII vanredna sednica)

14. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXIV vanredna sednica)

17,40 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXIV vanredna sednica)

15. februar 2020.

18,00 - Dan grada Sombora, svečana manifestacija

18. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXV vanredna sednica)

19. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. februar 2020.

20,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji "Fókuszban" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)