Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju - odbijeno

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
4. septembar 2014. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  VISOKOM OBRAZOVANJU.

AMANDMAN

U članu 26. Predloga zakona kojim se posle člana 97. dodaju novi nazivi članova i članovi 97a, 97b, 97v, 97g, u članu 97b u stavu 3. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuju se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja“.
    
U istom članu u stavu 9. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuje se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja“.

U istom članu posle stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:
„Podaci o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku upisuju se u evidenciju bez obaveze izjašnjavanja, uz pismenu saglasnost lica na koje se odnose, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Članom 26. Preloga zakona uređuju se informacioni sistem, baza podataka i sadržaj evidencija koje se vode u oblasti visokog obrazovanja. 
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona kojima se utvrđuju podaci koji se prikupljaju o studentima, nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenima.
Jedan od ciljeva Strategije razvoja obrazovanja do 2020. je poboljšanje kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. Za ostvarenje tog cilja od ključne je važnosti prikupljanje tačnih i merljivih podataka o uspešnosti i kvalitetu visokoškolskog obrazovanja. Prikupljanjem podataka o maternjem jeziku studenata, odnosno o jeziku na kojem su studenti stekli osnovnoškolko i srednjoškolsko obrazovanje dobiće se veoma korisni i jasni statistički podaci, čijim će se upoređivanjem pratiti uspešnost studenata pripadnika nacionalnih manjina koji studijske programe pohađaju na nematerčem jeziku.
Amandmanom predlažemo i uvođenje obaveze prikupljanja podataka o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i ostali zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Dopuna odredaba Predloga zakona u tom smislu je neophodna u cilju stvaranja što širih osnova za primenu člana 76. stav 2. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Pored toga dopuna Predloga zakona u tom smislu je neophodna i radi ispunjavanja obaveza iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Savezna Republika Jugoslavija je naime 3. decembra 1998. godine potvrdila Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Republika Srbija kao naslednik međunarodno-pravnog subjektiviteta i međunarodnih dokumenata SRJ podleže monitoringu Saveta Evrope. Savetodavni komitet Saveta Evrope je u dosadašnjem periodu usvojio tri mišljenja (2003., 2009. i 2014. godine) o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Srbije. Treće mišljenje Savetodavnog komiteta od 23. juna 2014. godine sadrži ukupno 47 preopruka za poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Od 47 preporuka nekoliko se neoposredno odnosi na nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u javnom sektoru. Države članice Evropske unije su na predlog Evropske komije 24. jula 2014. godine usvojile Skrining izveštaj za poglavlje 23. (Pravosuđe i osnovna prava) sa preporukama čije je ispunjenje neophodno za otvaranje pregovora o poglavlju 23. U oblasti osnovnih prava od Republike Srbije očekuje se usvajanje Posebnog akcionog plana o primeni manjinskih prava najkasnije do kraja 2015. godine i to, uzimajući u obzir preporuke koje sadrži Treće mišljenje Savetodavnog komiteta Saveta Evrope. Za ocenu usklađenosti pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i standardima Saveta Evrope biće dakle od ključne važnosti povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru. Iz gore navedenih dokumenata Evropse unije i Saveta Evrope proizilaze dve ključne obaveze za Republiku Srbiju:
1.    Uspostavljanje sveobuhvatne baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru (u državnoj upravi, u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samuoprave, u policiji, pravosuđu, javnim preduzećima i javnim službama na svim nivoima, uključujući i zdravstvo, osnovno, srednje i visoko obrazovanje).
2.    Donošenje zakona i drugih propisa, preduzimanje mera i sprovođenje efikasnog monitoringa koji će u perspektivi obezbediti odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru, u skladu sa njihovim učešćem u stanovništvu.
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona na način da se pored podatka koji se odnosi na njihovu nacionalnu pripadnost, prikupljaju i podaci o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i drugi zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje.
U cilju uspostavljanja kredibilne evidencije o nacionalnoj strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju, nije dovoljno prikupljanje samo podatka koji se odnose na nacionalnu pripadnost, što inače sadrži Predlog zakona. Budući, da izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti po Ustavu ne može biti obavezno, prema empirijskom iskustvu, u nacionalnom mešovitim sredinama oko 20 procenata zaposlenih se ne izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Sa druge strane, podatak o jeziku na kojem je zaposleni stekao osnovno, srednje i visoko obrazovanje, ne predstavlja naročito osetljiv podatak u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, stoga za njihovo prikupljanje nije potrebna saglasnost lica na koje se taj podatak odnosi. Podaci o jeziku na kojem su zaposleni u visokom obrazovanju stekli obazovanje kao dopuna podataka o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, na ovaj način bi u velikoj meri pomogli stvaranje što preciznije evidencije o nacionalnoj strukturi zaspolenih u visokom obrazovanju. 
Uspostavljanje kredibilne baze podataka o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u visokom obrazovanju samo po sebi je nedovoljno za povećanje njihovog učešća. Predmet izmena i dopuna zakona nisu odredbe kojima bi se uspostavio mehanizam za povećanje broja pripadnika nacionalnih manjina zapsolenih u visokom obrazovanju. Stoga amandman u ovom trenutku može da tretira samo prvi deo gore citiranih obaveza koju Republike Srbija ima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (tj. stvaranje baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju).

NARODNI POSLANICI

VICSEK ANNAMÁRIA (ANAMARIJA VIČEK)
 _________________________

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR)
_________________________

VARGA LÁSZLÓ (LASLO VARGA)
_________________________

KOVÁCS ELVIRA (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

FREMOND ÁRPÁD (ARPAD FREMOND)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

comments powered by Disqus

21. jun 2019.

19,00 - Subotica - Novo Selo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

24. jun 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

25. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XII vanredna sednica)

16,00 - Utrine - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

17,30 - Mol - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Ada - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Ada - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

26. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Bajmok - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

27. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

28. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

16,30 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VII Festival mekike

1. jul 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,30 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

19,45 - Subotica - Sednica Saveta SVM

2. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20,00 - Senta - Tribina Fondacije Prosperitati

3. jul 2019.

08,00 - Subotica - Press konferencija SVM-a

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - MZ Mali Radanovac - Tribina SVM i SNS o komunalnim pitanjima

19,00 - Subotica - Tribina Fondacije Prosperitati

4. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Ada - Tribina Fondacije Prosperitati

5. jul 2019.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije "Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza - OPTI-BIKE"

 

7. jul 2019.

12,00 - Subotica - Glasanje na izborima za savete mesnih zajednica

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

8. jul 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XII vanredna sednica)

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIII vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

9. jul 2019.

19,00 - Brisel - Svečanost delegacije mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu povodom konstituisanja EP

 

10. jul 2019.

12,00 - Brisel - Sastanak sa delegacijom mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu 

14,30 - Brisel - Sastanak sa Andrašom Đirkom (Gyürk András) i Balažem Hidvegijem (Hídvéghi Balázs), poslanicima u Evropskom parlamentu

16,15 - Brisel - Sastanak sa Laslom Tročanjijem (Trócsányi László), poslanikom u Evropskom parlamentu

18,00 - Brisel - Intervju za RTV

11. jul 2019.

10,00 - Brisel - Sastanak sa Anom Hrustanović, šefom Misije Srbije pri EU 

11,30 - Brisel - Intervju za Pannon Televiziju (na mađarskom jeziku)

12. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

15,30 - Subotica - Komemorativna sednica u znak sećanja na Martu Feldi (Földi Márta)

13. jul 2019.

10,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - VI Humanitarni dani lavande

14. jul 2019.

12,00 - Hajdukovo - IV Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2019.

09,45 - Beograd - Dan za glasanje (XXV posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIV vanredna sednica)

16,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "In medias res" na TV Yu Eco (na programu sutra u 20 časova)

 

 

16. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

 

17. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

19. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Hajdukovo - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

20. jul 2019.

15,30 - Bačko Petrovo Selo - pokušaj obaranja mađarskog rekorda najvećeg broja tamburaša na jednom mestu - otvaranje

22. jul 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XIV vanredna sednica)

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XV vanredna sednica)

11,00 - Zemun - Svečano otkrivanje biste Janka Sibinjanina (Hunyadi János)

23. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

24. jul 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

26. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XV vanredna sednica)

28. jul 2019.

16,00 - Kod Novog Miloševa - Manifestacija kod benediktinske opatije Arač (iz XIII veka)

1. avgust 2019.

12,00 - Bečej - Svečana sednica Skupštine opštine povodom proslave Praznika opštine Bečej

14. avgust 2019.

16,00 - Orom - Predavanje na letnjem univerzitetu Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara

16. avgust 2019.

11,00 - Subotica - Konferencija za štampu u vezi 3. Subotičkog polumaratona

18,00 - Bečej - Manifestacija u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

17. avgust 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Mateom Kočišom (Kocsis Máté), predsednikom Poslaničke grupe Fides u Parlamentu Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

20. avgust 2019.

10,05 - Subotica - Uključenje u Jutarnji program RTS-a (uživo)

18,00 - Novi Sad - Manifestacija Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

25. avgust 2019.

12,00 - Subotica (Makova Sedmica) - 6. Porodični dan

17,30 - Novo Orahovo  - XVIII Praznik novog hleba

28. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Gostovanje u u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija (na mađarskom jeziku; uživo)

18,45 - Subotica - Uključenje u "Novosadske razglednice" Prvog programa Televizije Vojvodine (uživo)

29. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Uključenje u jutarnji program Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima mesnog odbora Željezničko naselje Saveza vojvođanskih Mađara

30. avgust 2019.

11,00 - Subotica - Ceremonija predaje u upotrebu Sale Hunjadi Župe Isusa Radnika

31. avgust 2019.

11,30 - Subotica - Uključenje u emisiju "Šarenica" RTS-a (uživo)

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

1. septembar 2019.

10,00 - Subotica - III Subotički polumaraton

4. septembar 2019.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVII vanredna sednica)

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVII vanredna sednica)

6. septembar 2019.

13,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Sajma poljoprivrede i privrede EXPO 2019 Bačka Topola

9. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVI vanredna sednica)

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

10. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM

11. septembar 2019.

10,00 - Senta - Svečana sednica Skupštine opštine povodom dana Grada

12. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15. septembar 2019.

15,00 - Bačko Petrovo Selo - Jesenji festival u organizaciji mesnog odbora SVM

17. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVI vanredna sednica)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVIII vanredna sednica)

18. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

- Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVIII vanredna sednica)