A felsőoktatásról szóló törvény módosításáról szóló törvény - elutasítva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
4. septembar 2014. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  VISOKOM OBRAZOVANJU.

AMANDMAN

U članu 26. Predloga zakona kojim se posle člana 97. dodaju novi nazivi članova i članovi 97a, 97b, 97v, 97g, u članu 97b u stavu 3. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuju se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja“.
    
U istom članu u stavu 9. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuje se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja“.

U istom članu posle stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:
„Podaci o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku upisuju se u evidenciju bez obaveze izjašnjavanja, uz pismenu saglasnost lica na koje se odnose, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Članom 26. Preloga zakona uređuju se informacioni sistem, baza podataka i sadržaj evidencija koje se vode u oblasti visokog obrazovanja. 
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona kojima se utvrđuju podaci koji se prikupljaju o studentima, nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenima.
Jedan od ciljeva Strategije razvoja obrazovanja do 2020. je poboljšanje kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. Za ostvarenje tog cilja od ključne je važnosti prikupljanje tačnih i merljivih podataka o uspešnosti i kvalitetu visokoškolskog obrazovanja. Prikupljanjem podataka o maternjem jeziku studenata, odnosno o jeziku na kojem su studenti stekli osnovnoškolko i srednjoškolsko obrazovanje dobiće se veoma korisni i jasni statistički podaci, čijim će se upoređivanjem pratiti uspešnost studenata pripadnika nacionalnih manjina koji studijske programe pohađaju na nematerčem jeziku.
Amandmanom predlažemo i uvođenje obaveze prikupljanja podataka o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i ostali zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Dopuna odredaba Predloga zakona u tom smislu je neophodna u cilju stvaranja što širih osnova za primenu člana 76. stav 2. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Pored toga dopuna Predloga zakona u tom smislu je neophodna i radi ispunjavanja obaveza iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Savezna Republika Jugoslavija je naime 3. decembra 1998. godine potvrdila Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Republika Srbija kao naslednik međunarodno-pravnog subjektiviteta i međunarodnih dokumenata SRJ podleže monitoringu Saveta Evrope. Savetodavni komitet Saveta Evrope je u dosadašnjem periodu usvojio tri mišljenja (2003., 2009. i 2014. godine) o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Srbije. Treće mišljenje Savetodavnog komiteta od 23. juna 2014. godine sadrži ukupno 47 preopruka za poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Od 47 preporuka nekoliko se neoposredno odnosi na nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u javnom sektoru. Države članice Evropske unije su na predlog Evropske komije 24. jula 2014. godine usvojile Skrining izveštaj za poglavlje 23. (Pravosuđe i osnovna prava) sa preporukama čije je ispunjenje neophodno za otvaranje pregovora o poglavlju 23. U oblasti osnovnih prava od Republike Srbije očekuje se usvajanje Posebnog akcionog plana o primeni manjinskih prava najkasnije do kraja 2015. godine i to, uzimajući u obzir preporuke koje sadrži Treće mišljenje Savetodavnog komiteta Saveta Evrope. Za ocenu usklađenosti pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i standardima Saveta Evrope biće dakle od ključne važnosti povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru. Iz gore navedenih dokumenata Evropse unije i Saveta Evrope proizilaze dve ključne obaveze za Republiku Srbiju:
1.    Uspostavljanje sveobuhvatne baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru (u državnoj upravi, u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samuoprave, u policiji, pravosuđu, javnim preduzećima i javnim službama na svim nivoima, uključujući i zdravstvo, osnovno, srednje i visoko obrazovanje).
2.    Donošenje zakona i drugih propisa, preduzimanje mera i sprovođenje efikasnog monitoringa koji će u perspektivi obezbediti odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru, u skladu sa njihovim učešćem u stanovništvu.
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona na način da se pored podatka koji se odnosi na njihovu nacionalnu pripadnost, prikupljaju i podaci o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i drugi zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje.
U cilju uspostavljanja kredibilne evidencije o nacionalnoj strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju, nije dovoljno prikupljanje samo podatka koji se odnose na nacionalnu pripadnost, što inače sadrži Predlog zakona. Budući, da izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti po Ustavu ne može biti obavezno, prema empirijskom iskustvu, u nacionalnom mešovitim sredinama oko 20 procenata zaposlenih se ne izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Sa druge strane, podatak o jeziku na kojem je zaposleni stekao osnovno, srednje i visoko obrazovanje, ne predstavlja naročito osetljiv podatak u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, stoga za njihovo prikupljanje nije potrebna saglasnost lica na koje se taj podatak odnosi. Podaci o jeziku na kojem su zaposleni u visokom obrazovanju stekli obazovanje kao dopuna podataka o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, na ovaj način bi u velikoj meri pomogli stvaranje što preciznije evidencije o nacionalnoj strukturi zaspolenih u visokom obrazovanju. 
Uspostavljanje kredibilne baze podataka o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u visokom obrazovanju samo po sebi je nedovoljno za povećanje njihovog učešća. Predmet izmena i dopuna zakona nisu odredbe kojima bi se uspostavio mehanizam za povećanje broja pripadnika nacionalnih manjina zapsolenih u visokom obrazovanju. Stoga amandman u ovom trenutku može da tretira samo prvi deo gore citiranih obaveza koju Republike Srbija ima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (tj. stvaranje baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju).

NARODNI POSLANICI

VICSEK ANNAMÁRIA (ANAMARIJA VIČEK)
 _________________________

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR)
_________________________

VARGA LÁSZLÓ (LASLO VARGA)
_________________________

KOVÁCS ELVIRA (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

FREMOND ÁRPÁD (ARPAD FREMOND)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

comments powered by Disqus

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)