A felsőoktatásról szóló törvény módosításáról szóló törvény - elutasítva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
4. septembar 2014. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  VISOKOM OBRAZOVANJU.

AMANDMAN

U članu 26. Predloga zakona kojim se posle člana 97. dodaju novi nazivi članova i članovi 97a, 97b, 97v, 97g, u članu 97b u stavu 3. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuju se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja“.
    
U istom članu u stavu 9. reči: „(bez obaveze izjašnjavanja/uz pismenu saglasnost)“ zamenjuje se rečima: „i maternji jezik, jezik osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja“.

U istom članu posle stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:
„Podaci o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku upisuju se u evidenciju bez obaveze izjašnjavanja, uz pismenu saglasnost lica na koje se odnose, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Članom 26. Preloga zakona uređuju se informacioni sistem, baza podataka i sadržaj evidencija koje se vode u oblasti visokog obrazovanja. 
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona kojima se utvrđuju podaci koji se prikupljaju o studentima, nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenima.
Jedan od ciljeva Strategije razvoja obrazovanja do 2020. je poboljšanje kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. Za ostvarenje tog cilja od ključne je važnosti prikupljanje tačnih i merljivih podataka o uspešnosti i kvalitetu visokoškolskog obrazovanja. Prikupljanjem podataka o maternjem jeziku studenata, odnosno o jeziku na kojem su studenti stekli osnovnoškolko i srednjoškolsko obrazovanje dobiće se veoma korisni i jasni statistički podaci, čijim će se upoređivanjem pratiti uspešnost studenata pripadnika nacionalnih manjina koji studijske programe pohađaju na nematerčem jeziku.
Amandmanom predlažemo i uvođenje obaveze prikupljanja podataka o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i ostali zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Dopuna odredaba Predloga zakona u tom smislu je neophodna u cilju stvaranja što širih osnova za primenu člana 76. stav 2. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Pored toga dopuna Predloga zakona u tom smislu je neophodna i radi ispunjavanja obaveza iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Savezna Republika Jugoslavija je naime 3. decembra 1998. godine potvrdila Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Republika Srbija kao naslednik međunarodno-pravnog subjektiviteta i međunarodnih dokumenata SRJ podleže monitoringu Saveta Evrope. Savetodavni komitet Saveta Evrope je u dosadašnjem periodu usvojio tri mišljenja (2003., 2009. i 2014. godine) o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Srbije. Treće mišljenje Savetodavnog komiteta od 23. juna 2014. godine sadrži ukupno 47 preopruka za poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Od 47 preporuka nekoliko se neoposredno odnosi na nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u javnom sektoru. Države članice Evropske unije su na predlog Evropske komije 24. jula 2014. godine usvojile Skrining izveštaj za poglavlje 23. (Pravosuđe i osnovna prava) sa preporukama čije je ispunjenje neophodno za otvaranje pregovora o poglavlju 23. U oblasti osnovnih prava od Republike Srbije očekuje se usvajanje Posebnog akcionog plana o primeni manjinskih prava najkasnije do kraja 2015. godine i to, uzimajući u obzir preporuke koje sadrži Treće mišljenje Savetodavnog komiteta Saveta Evrope. Za ocenu usklađenosti pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i standardima Saveta Evrope biće dakle od ključne važnosti povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru. Iz gore navedenih dokumenata Evropse unije i Saveta Evrope proizilaze dve ključne obaveze za Republiku Srbiju:
1.    Uspostavljanje sveobuhvatne baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru (u državnoj upravi, u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samuoprave, u policiji, pravosuđu, javnim preduzećima i javnim službama na svim nivoima, uključujući i zdravstvo, osnovno, srednje i visoko obrazovanje).
2.    Donošenje zakona i drugih propisa, preduzimanje mera i sprovođenje efikasnog monitoringa koji će u perspektivi obezbediti odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru, u skladu sa njihovim učešćem u stanovništvu.
Amandmanom predlažemo dopunu odredaba Predloga zakona na način da se pored podatka koji se odnosi na njihovu nacionalnu pripadnost, prikupljaju i podaci o maternjem jeziku, odnosno jeziku na kojem su nastavnici, saradnici i drugi zaposleni stekli osnovno, srednje i visoko obrazovanje.
U cilju uspostavljanja kredibilne evidencije o nacionalnoj strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju, nije dovoljno prikupljanje samo podatka koji se odnose na nacionalnu pripadnost, što inače sadrži Predlog zakona. Budući, da izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti po Ustavu ne može biti obavezno, prema empirijskom iskustvu, u nacionalnom mešovitim sredinama oko 20 procenata zaposlenih se ne izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Sa druge strane, podatak o jeziku na kojem je zaposleni stekao osnovno, srednje i visoko obrazovanje, ne predstavlja naročito osetljiv podatak u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, stoga za njihovo prikupljanje nije potrebna saglasnost lica na koje se taj podatak odnosi. Podaci o jeziku na kojem su zaposleni u visokom obrazovanju stekli obazovanje kao dopuna podataka o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, na ovaj način bi u velikoj meri pomogli stvaranje što preciznije evidencije o nacionalnoj strukturi zaspolenih u visokom obrazovanju. 
Uspostavljanje kredibilne baze podataka o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u visokom obrazovanju samo po sebi je nedovoljno za povećanje njihovog učešća. Predmet izmena i dopuna zakona nisu odredbe kojima bi se uspostavio mehanizam za povećanje broja pripadnika nacionalnih manjina zapsolenih u visokom obrazovanju. Stoga amandman u ovom trenutku može da tretira samo prvi deo gore citiranih obaveza koju Republike Srbija ima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (tj. stvaranje baze podataka o učešću pripadnika nacionalnih manjina u strukturi zaposlenih u visokom obrazovanju).

NARODNI POSLANICI

VICSEK ANNAMÁRIA (ANAMARIJA VIČEK)
 _________________________

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR)
_________________________

VARGA LÁSZLÓ (LASLO VARGA)
_________________________

KOVÁCS ELVIRA (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

FREMOND ÁRPÁD (ARPAD FREMOND)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

comments powered by Disqus

2022. február 20.

17,00 - Zombor - a város napja alkalmából szervezett nyugat-bácskai ünnepség

2022. február 21.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2022. február 23.

10,00 - Szabadka - Interjú az M1-nek

10,30 - Szabadka -  Találkozó Rákay Philippel, a nemzeti oldal legismertebb médiaszemélyiségével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV1) Pravi ugao c. műsorában (élő)

2022. február 24.

19,00 - Pacsér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a közgazdász hallgatók részére kiosztásra kerülő ösztöndíjak átadó ünnepsége, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szervezésében

19,00 - Bácsföldvár - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója