Izmene zakona o zaštitniku građana - prihvaćeno

NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRBIJE
NARODNI POSLANICI
SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
08.06.2007.god.
B  e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podnosimo amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana

AMANDMAN
   
Član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana menja se i glasi:
U stavu 2. člana 1. Zakona o zaštitniku građana posle reči „ljudskih” dodaju se reči: „i manjinskih“.
Čl. 1.-10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana postaju čl. 2.-11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana.  

OBRAZLOŽENjE

Član 5. Ustavnog zakona za sprovođenje ustava Republike Srbije propisuje da će novoizabrani sastav Narodne skupštine u toku prvog zasedanja  nakon izbora Vlade uskladiti sa Ustavom i zakon kojim se uređuje Zaštitnik građana. 
S obzirom na to da Drugi deo važećeg Ustava Republike Srbije nosi naziv: „Ljudska i manjinska prava i slobode” smatramo neophodnim da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa Ustavom Republike Srbije izvrši i u stavu 2. člana 1. Zakona, koji određuje o kojim pravima se stara zaštitnik građana.   Iako se iz teksta važećeg zakona, ekstenzivnim tumačenjem može zaključiti da se zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik stara između ostalih i o pravima pripadnika nacionalnih maljina, smatramo da se to i eksplicitno treba naglasiti u osnovnim odredbama zakona. To potkrepljuje i činjenica da dok je II deo prethodnog Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br.1/90.), koji je bio na snazi u trenutku usvajalja navedenog zakona, nosio naziv: „Slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina”, naslov Drugog dela važećeg ustava je: „Ljudska i manjinska prava i slobode”.
Usvajanjem predloženog Amandmana ne samo da bi Narodna skupština poslala dobar signal pripadnicima nacionalnih manjina, nego bi doprinela i tome da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa važećim Ustavom postigne u potpunosti.
Istovremeno predloženim amandmanom se vrši usklađivanje osnovnih odredaba Zakona o zaštitniku građana, koje regulišu oblast delovanja zaštitnika građana (stav 2. član 1. Zakona) sa stavom 2. člana 6. Zakona koji predviđa da se jedan od zamenika zaštitnika građana bavi pitanjima prava pripadnika nacionalnih manjina. Smatramo neophodnim da se već u osnovnim odredbama Zakona bude na nedvosmislen način definisano da se zaštitnik građana stara ne samo o ljudskim već i o manjinskim slobodama i pravima. 


NARODNI POSLANICI
                           
___________________
Pásztor Bálint (Pastor Balint)
     
___________________
Varga László (Varga Laslo)
                           
___________________
Galgó Ferenci Andrea (Galgo-Ferenci Andrea)-----------------------------------I S P R A V K A -----------------------------------


NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRBIJE
NARODNI POSLANICI
SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
11.06.2007.god.
B  e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podnosimo ispravku amandmana na  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana, koji smo dostavili podneskom   01broj 02-1940/07 dana 08.06.2007. godine.

AMANDMAN

U tekstu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana dodaje se novi član 1. koji glasi:

„ Član 1.

“U Zakonu o Zaštitniku građana („Sl. Glasnik RS“, br. 79/05) u članu  1. stav 2,  posle reči: „ljudskih“ dodaju se reči: „i manjinskih“. „

U dosadašnjem članu 1. Predloga zakona, koji postaje član 2, reči: „U Zakonu o Zaštitniku građana („Sl. Glasnik RS“, br. 79/05)“ brišu se.

Čl. 2. do 10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana postaju čl. 3.  do 11.

OBRAZLOŽENjE

Član 5. Ustavnog zakona za sprovođenje ustava Republike Srbije propisuje da će novoizabrani sastav Narodne skupštine u toku prvog zasedanja  nakon izbora Vlade uskladiti sa Ustavom i zakon kojim se uređuje Zaštitnik građana. 
S obzirom na to da Drugi deo važećeg Ustava Republike Srbije nosi naziv: „Ljudska i manjinska prava i slobode” smatramo neophodnim da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa Ustavom Republike Srbije izvrši i u stavu 2. člana 1. Zakona, koji određuje o kojim pravima se stara zaštitnik građana.   Iako se iz teksta važećeg zakona, ekstenzivnim tumačenjem može zaključiti da se zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik stara između ostalih i o pravima pripadnika nacionalnih maljina, smatramo da se to i eksplicitno treba naglasiti u osnovnim odredbama zakona. To potkrepljuje i činjenica da dok je II deo prethodnog Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br.1/90.), koji je bio na snazi u trenutku usvajalja navedenog zakona, nosio naziv: „Slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina”, naslov Drugog dela važećeg ustava je: „Ljudska i manjinska prava i slobode”.
Usvajanjem predloženog Amandmana ne samo da bi Narodna skupština poslala dobar signal pripadnicima nacionalnih manjina, nego bi doprinela i tome da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa važećim Ustavom postigne u potpunosti.
Istovremeno predloženim amandmanom se vrši usklađivanje osnovnih odredaba Zakona o zaštitniku građana, koje regulišu oblast delovanja zaštitnika građana (stav 2. član 1. Zakona) sa stavom 2. člana 6. Zakona koji predviđa da se jedan od zamenika zaštitnika građana bavi pitanjima prava pripadnika nacionalnih manjina. Smatramo neophodnim da se već u osnovnim odredbama Zakona bude na nedvosmislen način definisano da se zaštitnik građana stara ne samo o ljudskim već i o manjinskim slobodama i pravima. 


NARODNI POSLANICI
                           
___________________
Pásztor Bálint (Pastor Balint)
                          
___________________
Varga László (Varga Laslo)
                           
___________________
Galgó Ferenci Andrea (Galgo-Ferenci Andrea)  

comments powered by Disqus

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

10,30 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

1. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

4. mart 2024.

13,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Politika”

5. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

6. mart 2024.

08,00 - Budimpešta - sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom 

09,00 - Budimpešta - održavanje predavanja na Sastanku sa šefovima diplomatskih misija u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu 

10,00 - Budimpešta - sastanak sa državnim sekretarom u parlamentu, zamenikom ministra za spoljne poslove Leventeom Mađarem

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list  "Magyar Szó“

7. mart 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 44. sednica Skupštine Grada Subotice

12,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“ 

11. mart 2024.

17,00 - Bečej - Obeležavanje 125. godišnjce smrti Mora Tana

12. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" Subotičkog mađarskog radija

10,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

13. mart 2024.

13,30 - Subotica - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, poverenikom Vlade za ekonomski razvoj južne Mađarske, Gaborom Banjaijem

18,00 – Palić - svečani prijem u čast mađarske revolucije i borbe za slobodu 1848/49 godine u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske

14. mart 2024.

11,00 - Bački Vinogradi - svečano otkrivanje biste Šandora Petefija

12,00 - Bački Vinogradi - Susret sa državnim sekretarom za nacionalnu politiku Mađarske, Janošom Arpadom Potapijem

15. mart 2024.

10,00 - Novi Itebej - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

15,00 - Stara Moravica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Mađarske, dr Martonom Palom Nobilisom

18,00 - Subotica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

16. mart 2024.

16,00 - Ostojićevo - Svečani program i otkrivanje spomen ploče Ištvanu Pastoru

18,30 - Torda - Polaganje venaca i svečani program

18. mart 2024.

09,00 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet“

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. mart 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Srba iz Mađarske

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko