O Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; o Zakonu o udžbenicima; polemika sa Zlatom Đerić

PREDSEDNIK: Gospodin Bálint Pásztor ima reč. Izvolite.
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsednice, uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, oba zakona, i zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i zakon, odnosno Predlog zakona o udžbenicima su moderni zakoni, zakoni koji će doprineti demokratizaciji i decentralizaciji u obrazovanju.
   
Naravno kvalitet obrazovanja, pre svega, ili prvenstveno ne zavisi od zakona koji regulišu oblast prosvete ili obrazovanja, ali ukoliko nemate moderne okvire, okvire koji doprinose demokratizaciji obrazovanja, onda ćemo teško imati kvalitetno obrazovanje.
   
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja daje mogućnost za rešavanje nekih specifičnih potreba u obrazovanju. Na primer, postoji član u Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji kaže da osnovna i srednja škola ostvaruju školski program, a mogu da ostvaruju i individualni obrazovni plan, što je svakako pozitivno rešenje.
   
Veoma je bitno i to što prvi put ovaj zakon, okvirni ili krovni, uvodi mogućnost obrazovanja odraslih. Veoma nas raduje što je gospodin ministar rekao da je plan Ministarstva da se do kraja godine usvoji Predlog zakona o obrazovanju odraslih. To je jedan segment obrazovanja koji je bio u potpunosti zapostavljen prethodnih godina, a nema modernog sistema obrazovanja u jednom društvu, u jednoj državi bez regulisanja pitanja obrazovanja odraslih.
   
Prethodnih meseci i godina u Vojvodini sam bio na raznim naučnim skupovima, gde se razgovaralo o potrebi regulisanja problema ili pitanja obrazovanja odraslih.
   
Tu se radilo pre svega o seminarima koje su organizovala udruženja građana koja su, pozivajući se na modele koji postoje u zemljama u okruženju, pre svega u Mađarskoj ili u Hrvatskoj, izrazili stav da to pitanje svakako što pre treba regulisati i u Srbiji.
   
Kada govorimo o pozitivnim stranama Predloga zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, svakako treba navesti nekoliko pozitivnih rešenja iz oblasti obrazovanja na jezicima pripadnika nacionalnih manjina. Ima jako puno novih pozitivnih rešenja iz te oblasti, iz te teme. Želeo bih da navedem ova predložena rešenja da bi građani, pripadnici nacionalnih manjina mogli da znaju da će ova rešenja biti prihvaćena zajedno sa zakonom okvirnim ili krovnim o obrazovanju, nadam se, do kraja jula.
     
Na primer, u lokalnim samoupravama u kojima je u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalne manjine, odnosno u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, akt o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola donosi se uz prethodno pribavljeno mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine. To je jedno novo rešenje koje do sada nije postojalo u našoj regulativi.
   
Drugo pozitivno rešenje se odnosi na institut Saveta roditelja. Predlog zakona kaže da će u savetima roditelja biti srazmerno zastupljeni pripadnici nacionalnih manjina i to je jedno apsolutno pozitivno predloženo rešenje.
   
Dalje, kod donošenja programa, opet da citiram Predlog zakona, program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, za jezik nacionalne manjine i jezik nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture se donosi na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine i mišljenja Nacionalnog prosvetnog saveta. Taj program donosi ministar, ali na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.
   
Kada govorimo o upisu  učenika,  opet treba da napomenemo jedno pozitivno rešenje koje kaže da ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta određene nacionalne manjine.
   
Dalje, kada govorimo o nastavnicima i profesorima, onda postoji jedno rešenje koje treba da stane na put jednoj negativnoj pojavi koja, nažalost, postoji godinama unazad u Srbiji, kada se govori o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina. To je da određene predmete u odeljenjima u kojima se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, predaju profesori koji ne poznaju ni u kakvoj meri  nastavni jezik tog odeljenja, odnosno jezik određene nacionalne manjine.
   
Učenici su prinuđeni da određene predmete uče ne na maternjem jeziku,  bez obzira što su se upisali u odeljenje u kome bi svaki predmet trebalo da se izučava na jeziku nacionalne manjine. Sada ne govorimo o predmetu srpski jezik i književnost koji se normalno izučava na srpskom jeziku, a taj predmet je obavezan u svim školama. Govorim o primerima koji su, nažalost, veoma brojni, kada učenici koji pohađaju nastavu na npr. mađarskom jeziku, uče geografiju ili fiziku ili matematiku na srpskom jeziku.
   
Toj negativnoj pojavi, diskriminatorskoj pojavi, će se stati na put ovim predloženim rešenjem koji govori o uslovima za prijem u radni odnos. Ovo rešenje predviđa tri nekakve podmogućnosti. Jedna se odnosi na obrazovni i vaspitni rad, kada se on ostvaruje na jeziku nacionalne manjine i tada osim opštih uslova lice koje želi da se zaposli kao nastavnik ili profesor mora da ima i dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Toga do sada nije bilo i zbog toga je bilo tih negativnih pojava.
   
Kao druga nekakva podmogućnost ovoga jeste kod vaspitača. U Predlogu zakona imamo predloženo rešenje koje kaže da poslove vaspitača može da obavlja lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje taj rad ili je položilo ispit iz jezika sa metodikom. Sledeća verzija toga jeste kod poslova nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, osim za romski jezik, i kaže se u zakonu da taj rad može obavljati lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku nacionalne manjine ili je položilo ispit jezika. Ova predložena rešenja su perfektna i tu se ništa ne može dodati.
   
Kada govorimo o pozitivnoj strani Predloga zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, želim da naglasim i ostvareni princip decentralizacije. Ovaj predloženi zakon predviđa nadležnosti AP Vojvodine i određene nadležnosti Pedagoškog zavoda Vojvodine koji će obavljati određene poverene poslove u vezi obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.
   
Međutim, ovaj predlog zakona, nažalost, ima i neke nedostatke. Neću reći nikakvu novinu ministru da smo podneli amandmane. Ovo nije novina zbog toga što smo razgovarali o tim našim amandmanima i sa gospodinom ministrom i sa njegovim saradnicima i nadam se da će ti amandmani biti usvojeni zbog toga što smo ih uputili ministarstvu u formi kako je to bilo predloženo od strane ministarstva da bi oni mogli biti prihvaćeni, s jedne strane, a sa druge strane, bilo bi dobro da se ti amandmani usvoje zbog toga što dopunjuju ovaj zakon i poboljšavaju ga u odnosu na neka rešenja koja se odnose na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina.
   
U obrazloženju Predloga zakona se navodi da se ovaj zakon donosi zbog obaveze usaglašavanja pojedinih odredaba zakona, kako je već jedan od kolega rekao, pa se tu nabraja određeni broj zakona, a među tim zakonima imamo i Predlog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, jednog predloga zakona koji će se usvojiti isto kao i ovaj zakon u julu, pošto je i taj predlog zakona na dnevnom redu ovog vanrednog zasedanja. Ne bi bilo dobro da postoji kolizija ili kolizije između ovog okvirnog zakona i zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
   
Malopre sam nabrojao koje su pozitivne strane, ali ima tu nekoliko nedostataka i mi smo ciljali ispravljanje tih nekakvih grešaka našim amandmanima. Ukoliko bi ovaj zakon bio u koliziji sa zakonom o nacionalnim savetima, onda bi bilo teško sprovoditi ono što je zamišljeno i u Ministarstvu za prosvetu i u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kada govorimo o nekim specifičnim problemima obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.
   
Kada smo tu kod nedostataka, želeo bih da kažem nekoliko rečenica o Nacionalnom prosvetnom savetu. Ovaj savet će imati, kao što i sada ima, 42 člana. Ima mišljenja stručnjaka iz sfere obrazovanja da je nedovoljno da sferu obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina pokriva jedno lice.
   
Ne bih hteo da iznosim tu nekakve demagoške argumente i da kažem da prema poslednjem popisu iz 2002. godine oko 30% građana se izjasnilo kao pripadnik neke nacionalne manjine, a prema ovom predlogu samo 2,38% članova Nacionalnog prosvetnog saveta će biti iz redova nacionalnih manjina. Mi to ne gledamo na taj način i zbog toga nismo predložili amandman na ovo rešenje.
   
Ali smatramo da ipak nije dobro da samo jedno lice pokriva celu oblast problematike obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, jer vi jednostavno ne možete da stavite u isti koš obrazovanje na mađarskom jeziku, na romskom jeziku, na primer ili na hrvatskom jeziku, na slovačkom, na rumunskom jeziku itd. zbog toga smatramo da ovo rešenje nije najbolje. Ja sam to morao da kažem, ali na ovo nismo podneli amandman jer smatramo da ipak postoji mogućnost da u Nacionalni prosvetni savet uđu ljudi koji će zaista biti stručni. Nadamo se da će pored člana koga će predložiti nacionalni saveti nacionalnih manjina i drugi predlagači ovlašćeni će predložiti stručnjake koji poznaju i problem obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.
   
Sada bih želeo da pređem na Predlog zakona o udžbenicima. Ovaj zakon je isto tako moderan i svakako je za pohvalu. Ovde nismo našli nikakve nedostatke pa nismo podneli ni amandmane. Kad se govori o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina svakako je dobro da se i ovde predviđaju nadležnosti za nacionalne savete nacionalnih manjina.
   
Zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika se može odbiti na primer ukoliko postoji obrazložena negativna stručna ocena kvaliteta rukopisa nacionalnog saveta nacionalne manjine i to je svakako dobro, a i kod odobravanja stranih udžbenika nacionalni savet nacionalnih manjina će i zakonom dobiti nadležnosti.
   
Ljudi iz ministarstva naravno znaju da mi tu praksu imamo već pet godina unazad, praksu korišćenja udžbenika iz matičnih država nacionalnih manjina, ali na to mi gledamo kao na izuzetak. Mi ne preferiramo uvoz udžbenika i smatramo da naši stručnjaci treba da napišu udžbenike, ali jednostavno i pre svega u srednjim stručnim školama postoje situacije kada nije moguće ovde napisati udžbenik zbog malobrojnosti ili malog tiraža u kojem bi trebalo štampati određene udžbenike. Za situaciju je dobro predvideti mogućnost uvoza udžbenika i dobro je što će nacionalni savet nacionalne manjine imati tu nadležnost.
   
Kada smo kod ove teme i u Ministarstvu su se setili problema niskog tiraža. Tu su upravo kao primeri navedeni udžbenici na jezicima nacionalnih  manjina.
   
Toliko bih želeo da govorim o ovim predlozima zakona. Sada bih iskoristio mogućnost što je gospodin ministar ovde da ukažem na nekoliko problema koji postoje u praksi u obrazovanju. Ovi problemi ne postoje naravno od kad je on ministar, već oni postoje godinama unazad i nadamo se da će se sada naći rešenje da se ovi problemi saniraju i da se reše. Prvo, radi se o problemu školskih uprava. Nama jednostavno nije jasno po kojim kriterijumima su formirane te školske uprave. Kako je na primer moguće da Subotica, koja je peti grad po veličini u Srbiji nema svoju školsku upravu. To je po nama jednostavno neobjašnjivo i stvarno me interesuje kako ministar može da objasni da recimo Sombor ima školsku upravu, a Subotica kao peti grad u državi po veličini nema tu školsku upravu. Tu naravno treba da uzmemo u obzir i činjenicu da u Subotici imate obrazovanje na srpskom jeziku, na mađarskom jeziku, na hrvatskom jeziku, na romskom jeziku, pa bi svakako trebalo da postoji školska uprava sa sedištem u Subotici.
   
Drugi problem je nerešeno pitanje dvopredmetnih nastavnika. Ovaj problem se može rešiti zakonom o visokom obrazovanju. Želim da ukažem na taj problem i da skrenem pažnju ministra – da bi bilo dobro kada se bude donosio taj zakon da se ima u vidu taj problem, jer bi se time mogao sanirati problem u onim sredinama gde nema dovoljno nastavnika i bilo bi dobro da se omogući studentima da postanu nastavnici iz dva predmeta.
   
Sledeći problem, pošto se radi o Zakonu o učeničkim domovima, odnosno o učeničkom i studentskom standardu koji je u izradi- u ovoj državi je nerešeno pitanje finansiranja onih učeničkih domova čiji osnivač nije država. Ovde imamo učeničke domove, recimo u Subotici, u Novom Sadu, u Zrenjaninu čiji su osnivači neke tradicionalne crkve ili neke fondacije i veoma su bitni, a država ih uopšte ni na kakav način ne tretira. Jednostavno to se mora uzeti u obzir. U prošlom sazivu Skupštine kada je i gospodin ministar bio poslanik mi smo podneli amandman na predlog zakona o budžetu i jednu manju sumu smo predvideli, čisto da se ukaže na taj problem. Taj amandman je bio odbijen zbog toga što nije sistemski rešeno ovo pitanje, pa bi to trebalo uključiti u predlog zakona o učeničkom i studentskom standardu.
   
Na kraju, još jedno pitanje za gospodina Obradovića. Nije nam jasno zašto lokalne samouprave, opštine nisu osnivači osnovnih škola. Na teritoriji AP Vojvodine, Vojvodina je osnivač srednjih škola, a prema Zakonu o lokalnoj samoupravi lokalne samouprave bi trebalo da budu osnivači osnovnih škola, a to nije tako.
   
Želeo sam da ukažem na ove problem i nadam se da ću dobiti odgovor od gospodina ministra na ova pitanja i nadam se da će naši amandmani biti usvojeni, da bi bio zakon što bolji. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Ima reč gospođa Zlata Đerić.
   
ZLATA ĐERIĆ: Dame i gospodi narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre i poštovani učitelji i profesori, u prvom redu, koji danas pratite načelnu raspravu o donošenju ovih zakona, a znam da je prosvetna javnost u ovom trenutku iskreno zainteresovana za donošenje ovih zakona.
.......................................
   
Sada moram samo kratko da se vratim na izlaganje poslanika koji je govorio pre mene, gospodina Bálinta Pásztora. Vidim da nije u sali. Govorio je o nacionalnim manjinama i o njihovim potreba i o onome svemu što se u Zakonu o nacionalnim manjinama uredilo, to pozdravljam, ali moram da kažem – radim u školi gotovo onoliko godina koliki je njegov životni vek, u školi koja je dvojezička, srpsko-mađarska. Imam odeljenje na srpskom i na mađarskom jeziku. Ne prepoznajem probleme o kojima priča, ne prepoznaju ni moje kolege te priče. Predmeti su stručno zastupljeni. Već pri samom konkursu imate to uređeno Zakonom da ne možete da konkurišete da predajete fiziku ili hemiju ili geografiju u odeljenju na mađarskom jeziku ako ne znate taj jezik.
   
Po prirodi stvari, vi ste verovatno i pripadnik te nacionalne manjine. To nikada do sada nije bilo sporno, pa nije dobro, nije pozitivno da se problem na taj način izdvaja, nije čak ni dobronamerno, jer je problem zaista i do sada bio vrlo pozitivno i dobronamerno rešen. Govorim to sa autoritetom nekoga ko 25 godina radi u takvoj školi. Ne dopada mi se, pošto se svakodnevno srećem i sa kolegama i sa decom iz obe nacionalnosti. Imali smo i ostaje ta divna saradnja. Naše nastavničko veće je uvek imalo razumevanja i slogu. Naša deca su se uvek prelepo družila. Ne dopada mi se da neko sada pokuša da ih podseti na to da i grudvanje može da ima nacionalni osnov.
   
Nastavite tu tendenciju rešavanja nacionalnih interesa, interesa nacionalnih manjina, gospodine ministre. Sačuvajte pre svega dobru nacionalnu tradiciju srpskog vaspitanja i obrazovanja. Nemojte da se ona nečim uruši, kao što je bilo pokušaja u nekim reformama da se uruši. Imali smo jedan od najboljih sistema vaspitanja i obrazovanja u svetu, bili smo priznati i poznati po tome. Nismo slučajno imali stručnjake koji su svuda na ovom svetu ostavljali značajna imena i značajan trag.
   
Molim vas da zaista to do kraja bude ispoštovano. Pohvaljujem sve vaše pozitivne primere, pohvaljujem sva pozitivna rešenja i nadam se da ćete se bar o onome kratkom što sam rekla izjasniti i uskoro naći način da i to rešite. Hvala.

PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Gospodin Bálint Pásztor, replika.
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsednice, uvažena koleginice Đerić, mi smo na spratu, naše prostorije su na spratu, pa smo i tamo komšije, pa sam morao da trčim dole da bih vam mogao replicirati, jednostavno moram. Moram replicirati zbog toga što moje izlaganje nikad nije dobronamerno, odnosno zlonamerno, izvinjavam se.
   
Sa druge strane, juče sam rekao i kada smo raspravljali o Krivičnom zakoniku – mi nikad ne uveličavamo probleme i nikad ne govorimo o nekakvim izmišljenim problemima. Kada od nas čujete da govorimo o nekom problemu, onda budete uvereni da je to tako.
   
Raduje me što tih problema o kojima sam govorio nema u školi u kojoj vi predajete, ali verujte, taj problem postoji u nekim drugim školama. Pohvalio sam ovaj predlog zakona zbog toga što predviđa jednu mogućnost koja će značiti odgovor na te probleme koji postoje u društvu, na terenu. Uostalom, da taj problem ne postoji, ni ministarstvo ne bi smatralo da postoji potreba da se to na takav način reguliše.
   
U pravu ste, u konkursu je navedeno vrlo često da ne može predavati određeni predmet lice koje ne zna jezik. Šta ako se taj konkurs raspiše na način da se niko ne javi od onih koji znaju jezik? Šta se onda dešava kada je taj konkurs raspisan na način da se niko ne može prijaviti ko bi ispunjavao sve uslove koje treba da ispunjava?
   
Tako da ne znam zašto ste vi pet minuta vašeg izlaganja iskoristili da bi govorili o nečemu što sam ja govorio. Meni uopšte nije jasno, zašto ste vi govorili u stilu da ja izmišljam neke probleme, da zlonamerno govorim o nekim pitanjima, kada to jednostavno nije tako, a vi vrlo dobro znate da to nije tako. Da još jednom podvučem, da ministarstvo ne smatra da taj problem postoji, rešenje za taj, po vama, nepostojeći problem, ne bi bio predviđen predlogom zakona. Hvala vam.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Gospođo Đerić, da ne bi bilo dijaloga, niste uvređeni, i mislim da ste se razjasnili. Ako se osećate uvređenom, daću vam reč, ali nisam našla da ima elemenata za to. Šta kažete? Dobro, izvolite.
   
ZLATA ĐERIĆ: Mogu da kažem da sam pogrešno protumačena, ako ne želite neki drugi izraz, mada se zaista ne osećam uvređenom i mi bismo oko toga mogli da polemišemo. Ne mislim da me je mladi kolega želeo uvrediti, mislim da je želeo, da na jedan svoj način iznese neke političke stavove i pošalje političku poruku svojim biračima. To ne sporim, i neću mnogo polemisati.
   
Pre svega, obratila sam se prosvetnoj javnosti Srbije i prema njima imam veliku obavezu i veliku odgovornost. Imam obavezu i odgovornost prema svom gradu koji ima dugu tradiciju u saživotu sa Mađarima, Hrvatima i sa ostalima, mi imamo nekoliko škola. Imam sreću da radim četvrt veka u jednoj takvoj školi, i naravno jako sam ponosna i jako srećna što u mojoj školi, mnogo toga ne ispunjava, da tako kažem ove navode koje je gospodin Bálint rekao.
   
Samo moram jednu stvar da vam kažem i tu morate da, zaista, ili podržite ili možete da se osećate pogrešno protumačenim, nikada se konkursi u prosveti ne raspisuju tako da ne mogu da ispune uslove. Svakom direktoru u školi je cilj, da što pre popuni to radno mesto, jer mu je potrebno da mu škola funkcioniše. Bez obzira koja je sredina u pitanju, to se u prosveti nikada sa tim ciljem ne radi. Ako se radi, onda je to predmet nekog drugog ministarstva, a ne ovog ministarstva i na to se treba osvrnuti.
   
O tim negativnim primerima, ne bih htela da govorim, koji se pojavljuju u nekim sredinama, ko ih inicira i zašto. Ne bih želela da ovaj zakon i ovo izlaganje bude bilo čime narušeno, jer je ovaj zakon mnogo toga pozitivno rešio, pa i po pitanju nacionalnih manjina, a to je i dosadašnjim zakonima  uvek bilo dobro rešeno i uvek se o tome posebno i odgovorno vodilo računa u Srbiji. Srbija ima tradiciju toga i zahvalna sam joj i ponosna sam na našu multikulturalnost, na našu multietičnost, na našu multikofesionalnost o kojoj sam i neki dan govorila i o kojoj ću i nadalje uvek govoriti.
   
Ne bih želela da budem ni nepristojna, ali moram da kažem samo jedan aforizam, ako mi dopusti predsedavajuća, koju mi je nedavno uputio jedan gospodin. Manjine su u Srbiji građani drugog reda i za njih su samo Srbi. Toliko o tim odnosima. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Gospodin Žarko Korać ima reč. Izvolite.

comments powered by Disqus

18. april 2024.

09,30 - Subotica - Sastanak sa predsednikom Paraolimpijskog komiteta Mađarske, Laslom Saboom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

19. april 2024.

10,00 - Subotica - Konferencija za medije u SVM-u

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca

22. april 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM u Subotici

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. april 2024.

09,00 - Subotica - sastanak sa predsednikom Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, Belom Čorbom i predsednikom Stranke mađarskog jedinstva, Zoltanom Smieškom

11,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

25. april 2024.

13,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

17,30 - Budimpešta - Svečani prijem premijera Mađarske, Viktora Orbana, povodom Konferencije CPAC Hungary

18,30 - Budimpešta - sastanak sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom

19,00 - Budimpešta - Gala večera u organizaciji „Alapjogokért Központ“ i „New York Young Republican Club“ povodom Konferencije CPAC Hungary

26. april 2024.

09,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

10,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, glavnim savetnikom premijera Viktora Orbana, Žoltom Njitraijem

15,50 - Budimpešta - Učešće u panel diskusiji „United We Stand“ na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

28. april 2024.

08,15 - Subotica - potpis podrške listi SVM 

29. april 2024.

09,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

14,00 - Subotica - Svečanost povodom uručenja državnog priznanja povodom nacionalnog praznika Mađarske u Generalnom konzulatu Mađarske

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji „Közügyek” na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

1. maj 2024.

12,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Na dnevnom redu: Izbor Vlade

17,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. maj 2024.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,50 - Beograd - Dan za glasanje (Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Izbor Vlade)

6. maj 2024.

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

7. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító“ (na mađarskom jeziku uživo)

09,00 - Subotica - Razgovor sa polaznicima Mathias Corvinus Collegium-a (MCC)

18,00 - Senta - Sastanak kordinatora, aktivista i kandidata SVM-a

8. maj 2024.

10,00 - Subotica - Obilazak investicije na Vodozahvatu 1

10,45 - Subotica - Obilazak radova na asfaltiranju Cvetne ulice, MZ Mali Radanovac

12,00 - Majdan - Obilazak Vizitorskog centra

12,40 - Banatsko Aranđelovo - Obilazak Doma kulture

13,20 - Novi Kneževac - Obilazak obnovljene zgrade Narodne biblioteke i crkve

16,00 - Martonoš - Obilazak obnovljenih javnih objekata

17,00 - Male Pijace - Obilazak Doma kulture

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima, projekcija filma

9. maj 2024.

11,00 - Pačir - Obilazak Eko česme i Termalne banje

12,00 - Stara Moravica - Obilazak sale za fizičko vaspitanje OŠ „Stari Kovač Đula“

12,40 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi velike terase doma kulture

13,00 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi ulice Grofa Ištvana Sečenjija

19,00 - Hajdukovo - Sastanak sa građanima, projekcija filma

10. maj 2024.

10,00 - Čoka - Obilazak Rkt. Crkve Svetog Trojstva

10,30 - Čoka - Obilazak pristupnog puta do reciklažnog dvorišta

11,15 - Ostojićevo - Obilazak pristupnog puta Ostojićevo-Jazovo

11,30 - Jazovo - Obilazak doma Udruženja za očuvanje mađarske nacionalne tradicije „Sent Ištvan Kiralj”

12,15 - Sajan - Obilazak Doma kulture

13,00 - Kikinda - Obilazak OŠ “Klara Feješ”

13,50 - Nova Crnja - Obilazak Doma kulture

16,20 - Torda - Poseta Domu Civilnih organizacija

17,20 - Zrenjanin - Obilazak Salona „Tina“ d.o.o.

17,45 - Zrenjanin - Obilazak Osnovne škole „Sonja Marinković“

18,20 - Mužlja - Obilazak Sportskog centra „Lehel“

19,00 - Mužlja - Sastanak sa građanima

11. maj 2024.

09,30 - Gunaroš - Proslava 100. godišnjice DVD u Gunarošu

10,15 - Bačka Topola - Uređenje obale jezera

11,15 - Subotica - Porodično prepodne u MZ Novo Selo

11,45 - Subotica - Sportski teren (Stipe Grgića 60.) - uređivanje okoline

12. maj 2024.

14,30 - Bačka Topola - Sastanak sa Žigmondom Barnom Palom, zamenikom ministra za poslove Evropske Unije, poslanikom u parlamentu Mađarske

17,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak preduzeća Gemini-GM

18,10 - Bečej - Obilazak Rolometal d.o.o.

19,00 - Bečej – Sastanak sa građanima

13. maj 2024.

13,45 - Beograd - Sastanak sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

17,30 - Bačka Topola - Obilazak bazena 

18,00 - Bačka Topola - Sastanak sa građanima

14. maj 2024.

11,00 - Bačka Topola - Otvaranje Mentorskog programa Fondacije „Prosperitati”

14,00 - Palić - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima ustanovama i udruženjima po konkursu NSMNM

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe Remek dela umetničke kolonije Nađbanja iz privatnih zbirki

18,00 - Subotica - Obilazak Sinagoge i sastanak sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem

15. maj 2024.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji „Hangadó Szerda” Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Subotica - Koncert orkestra “Hot Jazz Band”-a u Subotičkoj sinagogi

16. maj 2024.

11,00 - Mol - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Kulturnog društva “Čoboljo”

11,30 - Ada - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Društva za negovanje tradicije “Vadvirag” i obilazak Biblioteke “Sarvaš Gabor“

12,45 - Senta - Hala sportova - Prezentacija projekta termalnog jezera

18,00 - Kanjiža - Sastanak sa građanima

17. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak OŠ „Miroslav Antić“

10,15 - Palić - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

10,45 - Palić - Obilazak Vikend naselja

11,20 - Šupljak - Obilazak Kostolanji kuće

11,40 - Obilazak puta Šupljak-Male Pijace

14,00 - Subotica - Sastanak sa Tamašom Dajčom, nosiocem liste Fides-KNDP na izborima u Mađarskoj za Evropski parlament

15,25 - Kanjiža - Obilazak Vojvođanske rvačke akademije

18,00 - Bačka Topola - Obilazak TSC Fudbalske akademije

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima

18. maj 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Prva vojvođanska medijska konferencija

12,30 - Hajdukovo - Obilazak uređenja teniskog terena, parka i sportskog centra

19. maj 2024.

09,00 - Šupljak - Sveta misa na praznik Pedesetnice, nakon toga sastanak sa građanima

16,00 - Bački Vinogradi - Svečani program povodom Dana majki

20. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak tabli na šetalištu postavljene u čast Lajošu Vermešu

10,30 - Subotica - Obilazak konzervatorskih radova na Rajhlovoj palati, zgradi Savremene galerije

18,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Zorka

19,00 - Kelebija – Obeležavanje Pedesetnice

21. maj 2024.

09,00 - Subotica - Šetnja ulicom Braće Radića od evangelističke crkve, konferencija za medije u ulici Matije Gupca ispred poslastičarnice „Daraboš” i poseta Pozorištu „Deže Kostolanji”

10,30 - Subotica - Poseta Zubotehničkoj laboratoriji „G-dent“

16,00 - Feketić - Doček Ištvana Holika, poslanika Fides-KDNP u Parlamentu Mađarske i obilazak radova na zgradi OŠ „Nikola Đuraković”

16,30 - Obilazak akumulacionog jezera „Potok” između Malog Iđoša i Lovćenca

17,15 - Mali Iđoš - Obilazak D.o.o. Wood and More

17,45 - Mali Iđoš - Obilazak Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“

18,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa građanima u sali Pozorišta

22. maj 2024.

10,30 - Subotica - Poseta Vojvodini Odbora nacionalnog jedinstva Parlamenta Mađarske

11,30 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

14,00 - Senta - Obilazak atletske staze

16,15 - Senta - Otkrivanje biste Šandora Petefija u OŠ „Šandor Petefi”

17,20 - Kevi - Obilazak radova na asfaltiranju puta Kevi-Buranjšor

17,40 - Tornjoš – Obilazak OŠ „Temerkenj Ištvan“

18,10 - Čantavir - Oblizak završenih radova na objektu ogranka Gradske biblioteke

18,30 - Čantavir - Sastanak sa građanima, projekcija filma

23. maj 2024.

09,15 - Subotica - Sastanak sa Leventeom Mađarem, zamenikom ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske

10,00 - Subotica - Obilazak HEPA projekta D.o.o. za industriju, građevinarstvo i trgovinu „Aktiv” i konferencija za medije

11,10 - Kanjiža - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima po konkursu Fondacije „Prosperitati” za kupovinu seoskih kuća, odnosno za preduzetništva

12,00 - Adorjan - Kontakt d.o.o., svečana predaja poljoprivrednog razvojnog projekta od velikog značaja

14,45 - Mol - Sastanak sa Balažem Đerfijem, predsednikom Nacionalne agrarne komore, kandidatom EP liste Fides-KDNP

15,00 - Mol - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva

15,50 - Senta - Obilazak sedišta Saveza agrarnih udruženja Vojvodine, sastanak sa predstavnicima kancelarija domaćina sela

17,00 - Senta - Osnivačka sednica Udruženja mađarskih trenera Vojvodine

17,30 - Senta - Obilazak „Medica Netter” ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

18,00 - Senta - Sastanak sa građanima

24. maj 2024.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list “Magyar Szó” i nedeljnik Hét Nap”

11,00 - Subotica - Intervju za „Informer TV“

13,00 - Nosa - Obilazak gazdinstva poljoprivrednog proizvođača Andraša Kiš Torme

13,30 - Nosa - Obilak Doma kulture

17,00 - Budimpešta - Svečana dodela nagrade „Mladi za građansku Mađarsku“, dobitnik je Studentski dom „Evropa” iz Novog Sada

25. maj 2024.

09,30 - Palić - Sastanak sa Silardom Nemetom, potpredsednikom Fidesa, poverenikom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, predsednikom Mađarskog rvačkog saveza

10,00 - Palić - Palićke Olimpijske igre i Memorijalni dani „Lajoš Vermeš” – polaganje venaca kod spomenika Lajoša Vermeša

10,15 - Palić - Otvaranje izložbe u Eko centru

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Vojvođanskog galopa

14,00 - Subotica (Veliki Radanovac) - Porodični dan u organizaciji „Radio Marija“, glavni predavač: msgr. Laslo Felfeldi, biskup pečujski

18,00 - Subotica - Finale Vojvođanskog galopa i uručenje nagrada

20,00 - Bezdan - Svečana skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bezdan, povodom 145. godišnjice od osnivanja

26. maj 2024.

16,00 - Palić - Svečano otvaranje festivala folklorne muzike “Folk Music Fest”

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Peščara

20,00 - Palić - Koncert Zvonka Bogdana

27. maj 2024.

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Obilazak ulice Ernesta Kuna

10,00 - Subotica - Otkrivanje spomen ploče Karolju Birou

17,00 - Čoka - Razgovor o sportu osoba sa invaliditetom u Kulturno obrazovnom centru sa Palom Sekerešem olimpijcem i kandidatom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament

18,00 - Čoka - Prisustvo treningu Stonoteniskog kluba

19,00 - Ada - Obilazak obnovljene Hale sportova i sastanak sa rukovodstvom Rukometnog kluba

19,30 - Ada - Sastanak sa građanima

28. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10,00 - Sombor - Stručni sastanak sa rukovodiocima javnih obrazovnih ustanova

10,30 - Sombor - Obilazak radova na obnovi zgrade Doma zdravlja

11,30 - Telečka - Obilazak obnovljene zgrade Mesne zajednice i uvid u planove, obilazak crkve

13,20 - Bezdan - Svečani početak radova na zgradi doma kulture/pozorišta

16,00 - Kupusina - Obilazak radova na obnovi zgrade Rimokatoličke crkve Sv. Ana

17,00 - Sombor - Sastanak sa građanima

29. maj 2024.

09,00 - Subotica - Obilazak radova na obnovljenom igralištu u MZ Makova sedmica

10,00 - Bajmok - Svečanost povodom obnovljenog spomenika bitke kod Kaponje

10,30 - Bajmok - Obilazak Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla

11,00 - Bajmok - Sastanak sa građanima

12,00 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

13,00 - Subotica - Snimanje intervjua za RTV YU ECO (na programu u četvrtak u 20,00)

17,00 - Novi Sad - Obilazak zgrade sedišta „Mađar soa”

17,40 - Novi Sad - Otkrivanje biste Petera Pazmanja u Studentskom domu „Evropa“

18,15 - Novi Sad - Sastanak sa građanima

30. maj 2024.

09,00 - Palić - Obilazak radova na Vodotornju 

09,20 - Palić - Sastanak sa Janošem Bokom, ministrom za evropske poslove u Vladi Mađarske

09,30 - Palić - Sastanak sa građanima na Velikoj terasi

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,30 - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet” iz Budimpešte

14,00 - Subotica - Sastanak sa Kingom Gal kandidatkinjom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament u sedištu SVM-a i šetnja centrom Subotice

15,10 - Subotica - Obilazak obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

16,00 - Subotica - Predstavljanje rada institucija u okviru Mađarske medijske kuće

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima i završna manifestacija u izbornoj kampanji SVM-a

19,00 - Subotica - Koncert Zoltana Mage u Sinagogi

20,00 - Subotica - „Razgovor sa povodom“ na YU ECO TV

1. jun 2024.

11,00 - Zrenjanin - Biskupsko ređenje zrenjaninskog biskupa mons. Mirka Štefkovića

2. jun 2024.

07,30 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

3. jun 2024.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

4. jun 2024.

11,00 - Gest (Mađarska) - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva, predaja dvorca Tisa, govor premijera Mađarske, Viktora Orbana

16,00 - Bački Vinogradi - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva

18,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. jun 2024.

10,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu Srpski telegraf

12,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Magyar Hangok“ mađarskom nacionalnom radiju Hír FM (na mađarskom jeziku; emitovanje u subotu u 8 časova)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM-a u Subotici

6. jun 2024.

12,00 - Segedin - Sastanak sa predstavnicima Samouprave Srba u Mađarskoj i državnim sekretarom u Kabinetu premijera Mađarske za saradnju sa crkvama i nacionalnim manjinama, Miklošem Šoltesom

7. jun 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za jutarnji dnevnik RTS-a (emitovanje 9. juna)

8. jun 2024.

11,00 - Ada - 60. folklorni festival „Gyöngyösbokréta”; svečano otvaranje u 12,40

9. jun 2024.

19,00 - Budimpešta - Praćenje izbornih rezultata koalicije Fides-KDNP za Evropski parlament

11. jun 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

08,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom za oblast građevinarstva u Ministarstvu saobraćaja i građevinarstva Mađarske, Regeom Lanskijem i predstavnicima „ÉMI Nonprofit Kft.” (Neprofitno d.o.o. za kontrolu kvaliteta u građevinarstvu i inovacije) iz Mađarske, zatim obilazak Katedrale Sv. Terezije Avilske

12. jun 2024.

18,00 - Budimpešta - Sednica Stalnog komiteta Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

13. jun 2024.

09,00 - Budimpešta - Sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

14. jun 2024.

10,00 - Senta - Svečano otvaranje nove prodavnice Manufakture Réel Chocolate

18,00 - Kula - Gala program poljoprivrednog priloga „Magvető” dnevnog lista na mađarskom jeziku „Magyar Szó” i program MKC „Nepker” iz Kule povodom zatvaranja sezone

15. jun 2024.

11,00 - Čantavir - Učešće na obeležavanju Dana naselja

16. jun 2024.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom godišnjice deportacije Jevreja

17. jun 2024.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Đurović, ambasadorkom Srbije u Mađarskoj

14,00 - Beograd - Intervju za Mađarsku nacionalnu agenciju MTI

18. jun 2024.

11,00 - Subotica - Sastanak sa subotičkim biskupom, mons. Ferencom Fazekašem

17,00 - Kanjiža - Obeležavanje 30. rođendana Saveza vojvođanskih Mađara

20. jun 2024.

13,00 - Bačka Topola - Godišnji sastanak saradnika Fondacije „Prosperitati”

22. jun 2024.

10,00 - Rijeka - Konferencija o nacionalnoj politici u Karpatskom basenu

24. jun 2024.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

25. jun 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

26. jun 2024.

16,30 - Subotica - Sastanak sa premijerom Milošem Vučevićem, predsednikom Srpske napredne stranke

28. jun 2024.

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - XII Festival mekike

29. jun 2024.

10,00 - Subotica - XI Humanitarni dani lavande

1. jul 2024.

08,50 - Subotica - Prijem učenika i nastavnika Benediktinske gimnazije i doma učenika „Gergej Cucor” iz Đera u Mađarskoj koji su na studijskom putovanju u Srbiji

12,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u Parlamentu Mađarske, ministrom građevinarstva i saobraćaja, Janošem Lazarom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

2. jul 2024.

16,00 - Revfilep, Mađarska - Sastanak partnerskih organizacija „Mathias Corvinus Collegium”-a

3. jul 2024.

11,00 - Zrenjanin - Sastanak sa zrenjaninskim biskupom, mons. Mirkom Štefkovićem

12,00 - Zrenjanin - Sastanak sa lokalnim čelnicima SVM-a

4. jul 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Svečano otvaranje XXI Vojvođanskog otvorenog univerziteta omladinske organizacije „VIFÓ“ i panel diskusija

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM-a u Subotici

5. jul 2024.

19,30 - Beograd - Svečano otvaranje i prijem ambasadora Mađarske u Srbiji povodom predsedavanja Mađarske Savetom Evropske unije

8. jul 2024.

10,00 - Novi Sad - Sastanak sa predsednikom Skupštine AP Vojvodine, Balintom Juhasom

10,30 - Novi Sad - Sastanak sa Majom Gojković, predsednicom Pokrajinske vlade

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

9. jul 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10. jul 2024.

09,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Skupštine grada Subotice

11. jul 2024.

13,00 - Budimpešta - Sastanak sa šefom Kabineta premijera Mađarske, državnim sekretarom, Janošem Nađem

12. jul 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom Radio-televizije Vojvodine

14. jul 2024.

10,30 - Hajdukovo - VIII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2024.

11,00 - Subotica - Snimanje političke emisije „Napjaink” Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu 22. jula u 20,00 časa)