O Zakonu o kulturi

PREDSEDAVAJUĆA: Poslaniče, vreme koje je na raspolaganju vaše poslaničke grupe je iskorišćeno. Zahvaljujem.
   
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, a pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 93. Poslovnika? U prijavi je narodni poslanik Bálint Pásztor, pa narodni poslanik Tomislav Nikolić.
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih želeo ispred Poslaničke grupe manjina i Saveza vojvođanskih Mađara da iznesem stavove u vezi Predloga zakona o kulturi.
   
Smatramo da je ovaj vrlo značajan zakon, nažalost, ostao u senci ovog drugog predloženog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informisanju. Zakon o kulturi je veoma značajan zakon i nas veoma raduje što je dospeo na dnevni red Narodne skupštine i nadamo se da će biti usvojen po hitnom postupku u toku jula. Rekao sam malopre da je ovaj zakon vrlo značajan. Značajan je iz više razloga.
   
Kao prvo, po nekim mišljenjima i shvatanjima, mera civilizovanosti jednog društva, jedne države je između ostalog i to – kakav zakon o kulturi ima dotična država i kako se dotična država ophodi prema kulturi u jednoj državi.  Ne primer prema UNESCO – samo ona država se može smatrati civilizovanom, koja najmanje 1% iz budžeta izdvaja za finansiranje kulture.
   
Drugi razlog zbog koga mi smatramo da je ovo vrlo značajan zakon jeste što sada važeći zakoni koji regulišu ovu oblast potiču iz 1992. godine i 1998. godine. Radi se o zakonima koji jednostavno 2009. godine ne mogu da odgovaraju sadašnjim potrebama i nisu u dovoljnoj meri moderni, odnosno sputavaju na neki način razvoj kulture u Srbiji i jednostavno ne uzimaju u obzir savremene trendove u kulturi.
   
Što se tiče ovog predloga zakona o kulturi, on je rađen dosta dugo. Svi znamo da je izrada ovog predloga počela još za vreme mandata prošle Vlade, ali možemo konstatovati da je ova predložena verzija zakona o kulturi mnogo bolja u odnosu na neke prethodne verzije koje su bile u opticaju prethodnih godina. Ovaj predlog zakona nesumnjivo doprinosi demokratizaciji u kulturi, stvarajući moderne pravne okvire.
   
Naravno, kakav će biti kulturni život u Srbiji, kako će kultura funkcionisati ne zavisi pre svega i prvenstveno od toga kakav je zakon o kulturi, ali je on svakako značajan sa pravne tačke gledišta i sa formalnog aspekta. Vrlo je dobro to što ovim zakonom nije zaboravljena AP Vojvodina, što su predviđene nadležnosti za Vojvodinu što znači da je i u tom smislu decentralizacije ovaj predlog zakona dobar.
   
Što se tiče manjinske problematike, odnosno pitanja regulisanja kulture manjinskih zajednica u ovom predlogu zakona, moram da kažem da smo mi unutar mađarske nacionalne zajednice imali dve javne rasprave. Jednu još 27. oktobra 2007. godine povodom onog ranijeg Predloga zakona, odnosno tada još nacrta Zakona o kulturi, a drugu javnu raspravu 5. juna 2009. godine kada je Vlada već usvojila ovaj predlog zakona.
   
Mi smo na tim, uslovno rečeno, javnim raspravama zatražili mišljenje čelnika institucija koje su bitne za vojvođanske Mađare, zatražili smo mišljenje i umetnika i onih ljudi za koje smatramo da mnogo bolje od nas poznaju ovu problematiku i znaju šta bi trebalo poboljšati u Predlogu zakona o kulturi. Mi smo te primedbe formulisali u vidu amandmana Saveza vojvođanskih Mađara i vodili smo prethodnih nedelja razgovore sa predstavnicima Ministarstva za kulturu o tim amandmanima. Ovaj zakon je značajan i zbog toga što je okvirnog karaktera i na osnovu ovog zakona će se sledećih meseci i godina donositi zakoni o pozorištu, o kinematografiji, o izdavaštvu, o muzejima, o arhivima itd. Znači, vrlo je bitno da ovaj zakon odgovara sadašnjim potrebama, a kada kažem da treba da odgovara sadašnjim potrebama, onda mislim i na to da treba da uzme u obzir specifičnosti kulture manjinskih zajednica u pravoj meri.
   
Znamo iz prakse da se zakon o kulturi ne donosi svake godine, tako da bi bilo dobro da ovaj okvir bude uistinu dobar. Ovaj zakon definiše opšti interes u kulturi i reguliše uslove za delovanje subjekata u kulturi. To su dve najznačajnije teme koje reguliše ovaj predlog zakona. Predviđa formiranje Nacionalnog saveta za kulturu, što je veoma bitno. Dobro je to što je promenjeno rešenje u odnosu na ranije nacrte ovog zakona i što će Narodna skupština na predlog Vlade imenovati članove Nacionalnog saveta za kulturu, a to neće učiniti Vlada, kako je to bilo prema nekim ranijim verzijama Predloga zakona o kulturi iz vremena prethodne Vlade.
   
Vlada će doneti strategiju razvoja kulture, a kao obavezan element te strategije je definisanje strateških pravaca unapređivanja kulturnog stvaralaštva i kulturnog izraza pripadnika nacionalnih manjina, što je za nas veoma bitno. Dobro je i to što će se projekti, odnosno konkursi objavljivati do 1. oktobra svake godine za sledeću godinu. Znači, uneće se na neki način sigurnost u finansiranje kulture i važnih projekata iz kulture.
   
Što se tiče subjekata kulture, na dosta dobar način su regulisane ustanove kulture, a i ostali subjekti. Imaćemo ustanove kulture od nacionalnog značaja, udruženja u kulturi, fondacije, zadužbine, privredna društva. Želeo bih da podvučem da bi bilo vrlo bitno da se što pre nađe u skupštinskoj proceduri Predlog zakona o fondovima, fondacijama i zadužbinama, jer je taj zakon donet pre više od 20 godina i ni u kakvom smislu ne odgovara sadašnjim potrebama.
   
Što se tiče ostalih subjekata, ovaj zakon reguliše položaj, status samostalnih umetnika, istaknutih umetnika, istaknutih stručnjaka u kulturi, samostalnih stručnjaka u kulturi i saradnika u kulturi. Veoma je bitno to što je zakonom regulisana mogućnost dodeljivanja statusa umetnika koji su doprineli nacionalnoj kulturi. To su oni umetnici koji su dali vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. To su neke pozitivne strane zakona.
   
Sada bih prešao na neke nedostatke. Mi smo te nedostatke u saradnji na neki način sa ministarstvom nastojali da korigujemo. Uložili smo sedam amandmana i nadamo se da će ti amandmani biti usvojeni, jer bi doprineli preciznijem regulisanju određenih delova ovog zakona, pre svega onih delova koji se odnose na kulturu nacionalnih manjina ili nacionalnih zajednica. Kao prvo, svakako je dobro što je u članu 23. Predloga zakona predviđeno da kada ustanovu kulture osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave u cilju očuvanja i razvoja nacionalne i etničke posebnosti pripadnika nacionalnih manjina, prethodno se pribavlja mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine. To je korak unapred u odnosu na zakon koji je sada važeći. Međutim, ako bi predloženo rešenje ovako ostalo, to bi bio korak unazad u odnosu na praksu koja postoji u Vojvodini pet godina unazad. Smatramo da treba prihvatiti naš amandman koji cilja sledeće: nacionalni saveti nacionalnih manjina treba da dobiju mogućnost da osnuju ustanove, što i niko ovim predlogom zakona ne brani, pošto svako pravno lice može da osnuje ustanovu kulture. Ali  Republici Srbiji, AP, jedinici lokalne samouprave treba ostaviti i mogućnost da osnivačka prava određenih ustanova kulture prenesu na nacionalni savete nacionalnih manjina. Nacionalni savet nacionalne manjine je najviši organ kulturne samouprave određene nacionalne manjine i prema Ustavu Republike Srbije.
   
Zbog toga smatramo da pripadnicima nacionalnih manjina treba ostaviti mogućnost da preko legalno izabranih predstavnika mogu da vrše osnivačka prava u onim ustanovama kulture koje su od izuzetnog značaja za dotičnu nacionalnu zajednicu. Takvo rešenje u Vojvodini postoji pet godina. Uzeo bih primer Zavoda za kulturu Mađara sa sedištem u Senti, a takve zavode za kulturu imaju i nacionalne zajednice Slovaka, Hrvata, Rusina i još nekih nacionalnih zajednica. Ti nacionalni saveti vrše osnivačka prava zajedno sa AP Vojvodinom u odnosu na te zavode kulture. To što vrše osnivačka prava znači da daju predlog za direktore tih ustanova, daju predloge za članove upravnih i nadzornih odbora tih pravnik lica. Ukoliko se ne bi usvojio ovaj naš amandman, to bi značilo korak unazad na praksu koja u Vojvodini postoji pet godina. Zbog toga smatramo da bi svakako trebalo ove naše amandmane usvojiti, s obzirom na činjenicu da na osnovu Ustava Republike Srbije ne smeju se smanjivati stečena prava nacionalnih manjina. Mi smo dali četiri amandmana koji bi detaljno regulisali ovo pitanje. Bilo bi bitno i da nacionalni saveti dobiju mogućnost da utvrđuju koje su ustanove od posebnog značaja za određenu nacionalnu zajednicu.
   
Što se tiče druge grupe naših amandmana, oni se odnose na umetnike, na status istaknutog umetnika i istaknutog stručnjaka u kulturi, s jedne strane. S druge strane, naši amandmani ciljaju jedno rešenje koje bi omogućilo da pripadnik određene nacionalne manjine - umetnik može da dobije status umetnika koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi ili kulturi nacionalne manjine.
   
Vi, gospodine ministre, vrlo dobro znate da među pripadnicima nacionalnih manjina ima istaknutih umetnika. Smatramo prirodnim i to što ti umetnici, pre svega, koji pripadaju brojčano manjim nacionalnim zajednicama, možda ne mogu doprineti nacionalnoj kulturi u onoj meri u kojoj mogu doprineti umetnici koji pripadaju srpskom narodu ili nacionalnim manjinama koje su brojčano veće i jače. Stvaralaštvo umetnika koji pripadaju nacionalnim manjinama može biti i te kako važno za određenu nacionalnu manjinu.
   
Zbog toga smatramo - neću navesti tu primere, jer sam siguran da bi isto toliko primera gospodin Bradić mogao da navede koliko bih ja mogao da navedem onih umetnika koji pripadaju nekoj nacionalnoj zajednici u Srbiji, ali je njihovo stvaralaštvo od izuzetnog značaja za čitavu državu, a ne samo za određenu nacionalnu zajednicu.
   
S toga, smatramo da nacionalnim savetima nacionalnih manjina treba dati mogućnost da i oni mogu predložiti umetnike za status istaknutog umetnika ili istaknutog stručnjaka u kulturi, s jedne strane ili za status umetnika koji je dao vrhunski  doprinos nacionalnoj kulturi ili kulturni neke nacionalne manjine. Malo pre sam rekao da je ovaj predlog zakona bolji u odnosu na neke prethodne verzije koje su kulturu nacionalnih manjina pominjale samo na dva mesta. Ovaj zakon je mnogo bolji, ova verzija predloga, ali smatramo da bismo mogli smatrati dobrim ovaj zakon bez ikakvih rezervi, samo u slučaju ako bi ovi naši amandmani bili prihvaćeni.
   
Sa druge strane, želeo bih da na kraju mog izlaganja ukažem na to da mi na kulturu nacionalnih manjina gledamo kao na deo kulture, kulturnog bogatstva Republike Srbije. Smatramo da svi organi i Srbije i AP i lokalnih samouprava treba da uzmu u obzir ovu činjenicu. Ovu činjenicu treba da uzmu u obzir u svakodnevnom životu. Mislim pre svega na to da se prestane sa praksom koja je na žalost prisutna u nekim arhivima, u nekim muzejima širom Republike Srbije, gde se kulturno bogatstvo, muzejski eksponati, uslovno rečeno pripadnika nacionalnih zajednica se ne tretiraju na način kako bismo voleli da to bude.
   
Samo bih želeo da ukažem na ovaj problem i nadam se da će i Ministarstvo kulture o tome voditi računa. Bilo bi vrlo dobro da ne samo Ministarstvo kulture smatra kulturu nacionalnih manjina delom kulturnog bogatstva Republike Srbije, nego da na taj problem, na to pitanje tako gledaju i sve ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija.
   
Nadam se da će naši amandmani biti  usvojeni, a nadam se da će i ovaj zakon o kulturu biti usvojen do kraja ovog meseca. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Tomislav Nikolić, predsednik poslaničke grupe Napred Srbijo.

comments powered by Disqus

18. april 2024.

09,30 - Subotica - Sastanak sa predsednikom Paraolimpijskog komiteta Mađarske, Laslom Saboom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

19. april 2024.

10,00 - Subotica - Konferencija za medije u SVM-u

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca

22. april 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM u Subotici

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. april 2024.

09,00 - Subotica - sastanak sa predsednikom Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, Belom Čorbom i predsednikom Stranke mađarskog jedinstva, Zoltanom Smieškom

11,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

25. april 2024.

13,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

17,30 - Budimpešta - Svečani prijem premijera Mađarske, Viktora Orbana, povodom Konferencije CPAC Hungary

18,30 - Budimpešta - sastanak sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom

19,00 - Budimpešta - Gala večera u organizaciji „Alapjogokért Központ“ i „New York Young Republican Club“ povodom Konferencije CPAC Hungary

26. april 2024.

09,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

10,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, glavnim savetnikom premijera Viktora Orbana, Žoltom Njitraijem

15,50 - Budimpešta - Učešće u panel diskusiji „United We Stand“ na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

28. april 2024.

08,15 - Subotica - potpis podrške listi SVM 

29. april 2024.

09,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

14,00 - Subotica - Svečanost povodom uručenja državnog priznanja povodom nacionalnog praznika Mađarske u Generalnom konzulatu Mađarske

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji „Közügyek” na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

1. maj 2024.

12,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Na dnevnom redu: Izbor Vlade

17,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. maj 2024.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,50 - Beograd - Dan za glasanje (Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Izbor Vlade)

6. maj 2024.

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

7. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító“ (na mađarskom jeziku uživo)

09,00 - Subotica - Razgovor sa polaznicima Mathias Corvinus Collegium-a (MCC)

18,00 - Senta - Sastanak kordinatora, aktivista i kandidata SVM-a

8. maj 2024.

10,00 - Subotica - Obilazak investicije na Vodozahvatu 1

10,45 - Subotica - Obilazak radova na asfaltiranju Cvetne ulice, MZ Mali Radanovac

12,00 - Majdan - Obilazak Vizitorskog centra

12,40 - Banatsko Aranđelovo - Obilazak Doma kulture

13,20 - Novi Kneževac - Obilazak obnovljene zgrade Narodne biblioteke i crkve

16,00 - Martonoš - Obilazak obnovljenih javnih objekata

17,00 - Male Pijace - Obilazak Doma kulture

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima, projekcija filma

9. maj 2024.

11,00 - Pačir - Obilazak Eko česme i Termalne banje

12,00 - Stara Moravica - Obilazak sale za fizičko vaspitanje OŠ „Stari Kovač Đula“

12,40 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi velike terase doma kulture

13,00 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi ulice Grofa Ištvana Sečenjija

19,00 - Hajdukovo - Sastanak sa građanima, projekcija filma

10. maj 2024.

10,00 - Čoka - Obilazak Rkt. Crkve Svetog Trojstva

10,30 - Čoka - Obilazak pristupnog puta do reciklažnog dvorišta

11,15 - Ostojićevo - Obilazak pristupnog puta Ostojićevo-Jazovo

11,30 - Jazovo - Obilazak doma Udruženja za očuvanje mađarske nacionalne tradicije „Sent Ištvan Kiralj”

12,15 - Sajan - Obilazak Doma kulture

13,00 - Kikinda - Obilazak OŠ “Klara Feješ”

13,50 - Nova Crnja - Obilazak Doma kulture

16,20 - Torda - Poseta Domu Civilnih organizacija

17,20 - Zrenjanin - Obilazak Salona „Tina“ d.o.o.

17,45 - Zrenjanin - Obilazak Osnovne škole „Sonja Marinković“

18,20 - Mužlja - Obilazak Sportskog centra „Lehel“

19,00 - Mužlja - Sastanak sa građanima

11. maj 2024.

09,30 - Gunaroš - Proslava 100. godišnjice DVD u Gunarošu

10,15 - Bačka Topola - Uređenje obale jezera

11,15 - Subotica - Porodično prepodne u MZ Novo Selo

11,45 - Subotica - Sportski teren (Stipe Grgića 60.) - uređivanje okoline

12. maj 2024.

14,30 - Bačka Topola - Sastanak sa Žigmondom Barnom Palom, zamenikom ministra za poslove Evropske Unije, poslanikom u parlamentu Mađarske

17,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak preduzeća Gemini-GM

18,10 - Bečej - Obilazak Rolometal d.o.o.

19,00 - Bečej – Sastanak sa građanima

13. maj 2024.

13,45 - Beograd - Sastanak sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

17,30 - Bačka Topola - Obilazak bazena 

18,00 - Bačka Topola - Sastanak sa građanima

14. maj 2024.

11,00 - Bačka Topola - Otvaranje Mentorskog programa Fondacije „Prosperitati”

14,00 - Palić - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima ustanovama i udruženjima po konkursu NSMNM

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe Remek dela umetničke kolonije Nađbanja iz privatnih zbirki

18,00 - Subotica - Obilazak Sinagoge i sastanak sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem

15. maj 2024.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji „Hangadó Szerda” Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Subotica - Koncert orkestra “Hot Jazz Band”-a u Subotičkoj sinagogi

16. maj 2024.

11,00 - Mol - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Kulturnog društva “Čoboljo”

11,30 - Ada - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Društva za negovanje tradicije “Vadvirag” i obilazak Biblioteke “Sarvaš Gabor“

12,45 - Senta - Hala sportova - Prezentacija projekta termalnog jezera

18,00 - Kanjiža - Sastanak sa građanima

17. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak OŠ „Miroslav Antić“

10,15 - Palić - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

10,45 - Palić - Obilazak Vikend naselja

11,20 - Šupljak - Obilazak Kostolanji kuće

11,40 - Obilazak puta Šupljak-Male Pijace

14,00 - Subotica - Sastanak sa Tamašom Dajčom, nosiocem liste Fides-KNDP na izborima u Mađarskoj za Evropski parlament

15,25 - Kanjiža - Obilazak Vojvođanske rvačke akademije

18,00 - Bačka Topola - Obilazak TSC Fudbalske akademije

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima

18. maj 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Prva vojvođanska medijska konferencija

12,30 - Hajdukovo - Obilazak uređenja teniskog terena, parka i sportskog centra

19. maj 2024.

09,00 - Šupljak - Sveta misa na praznik Pedesetnice, nakon toga sastanak sa građanima

16,00 - Bački Vinogradi - Svečani program povodom Dana majki

20. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak tabli na šetalištu postavljene u čast Lajošu Vermešu

10,30 - Subotica - Obilazak konzervatorskih radova na Rajhlovoj palati, zgradi Savremene galerije

18,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Zorka

19,00 - Kelebija – Obeležavanje Pedesetnice

21. maj 2024.

09,00 - Subotica - Šetnja ulicom Braće Radića od evangelističke crkve, konferencija za medije u ulici Matije Gupca ispred poslastičarnice „Daraboš” i poseta Pozorištu „Deže Kostolanji”

10,30 - Subotica - Poseta Zubotehničkoj laboratoriji „G-dent“

16,00 - Feketić - Doček Ištvana Holika, poslanika Fides-KDNP u Parlamentu Mađarske i obilazak radova na zgradi OŠ „Nikola Đuraković”

16,30 - Obilazak akumulacionog jezera „Potok” između Malog Iđoša i Lovćenca

17,15 - Mali Iđoš - Obilazak D.o.o. Wood and More

17,45 - Mali Iđoš - Obilazak Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“

18,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa građanima u sali Pozorišta

22. maj 2024.

10,30 - Subotica - Poseta Vojvodini Odbora nacionalnog jedinstva Parlamenta Mađarske

11,30 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

14,00 - Senta - Obilazak atletske staze

16,15 - Senta - Otkrivanje biste Šandora Petefija u OŠ „Šandor Petefi”

17,20 - Kevi - Obilazak radova na asfaltiranju puta Kevi-Buranjšor

17,40 - Tornjoš – Obilazak OŠ „Temerkenj Ištvan“

18,10 - Čantavir - Oblizak završenih radova na objektu ogranka Gradske biblioteke

18,30 - Čantavir - Sastanak sa građanima, projekcija filma

23. maj 2024.

09,15 - Subotica - Sastanak sa Leventeom Mađarem, zamenikom ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske

10,00 - Subotica - Obilazak HEPA projekta D.o.o. za industriju, građevinarstvo i trgovinu „Aktiv” i konferencija za medije

11,10 - Kanjiža - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima po konkursu Fondacije „Prosperitati” za kupovinu seoskih kuća, odnosno za preduzetništva

12,00 - Adorjan - Kontakt d.o.o., svečana predaja poljoprivrednog razvojnog projekta od velikog značaja

14,45 - Mol - Sastanak sa Balažem Đerfijem, predsednikom Nacionalne agrarne komore, kandidatom EP liste Fides-KDNP

15,00 - Mol - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva

15,50 - Senta - Obilazak sedišta Saveza agrarnih udruženja Vojvodine, sastanak sa predstavnicima kancelarija domaćina sela

17,00 - Senta - Osnivačka sednica Udruženja mađarskih trenera Vojvodine

17,30 - Senta - Obilazak „Medica Netter” ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

18,00 - Senta - Sastanak sa građanima

24. maj 2024.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list “Magyar Szó” i nedeljnik Hét Nap”

11,00 - Subotica - Intervju za „Informer TV“

13,00 - Nosa - Obilazak gazdinstva poljoprivrednog proizvođača Andraša Kiš Torme

13,30 - Nosa - Obilak Doma kulture

17,00 - Budimpešta - Svečana dodela nagrade „Mladi za građansku Mađarsku“, dobitnik je Studentski dom „Evropa” iz Novog Sada

25. maj 2024.

09,30 - Palić - Sastanak sa Silardom Nemetom, potpredsednikom Fidesa, poverenikom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, predsednikom Mađarskog rvačkog saveza

10,00 - Palić - Palićke Olimpijske igre i Memorijalni dani „Lajoš Vermeš” – polaganje venaca kod spomenika Lajoša Vermeša

10,15 - Palić - Otvaranje izložbe u Eko centru

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Vojvođanskog galopa

14,00 - Subotica (Veliki Radanovac) - Porodični dan u organizaciji „Radio Marija“, glavni predavač: msgr. Laslo Felfeldi, biskup pečujski

18,00 - Subotica - Finale Vojvođanskog galopa i uručenje nagrada

20,00 - Bezdan - Svečana skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bezdan, povodom 145. godišnjice od osnivanja

26. maj 2024.

16,00 - Palić - Svečano otvaranje festivala folklorne muzike “Folk Music Fest”

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Peščara

20,00 - Palić - Koncert Zvonka Bogdana

27. maj 2024.

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Obilazak ulice Ernesta Kuna

10,00 - Subotica - Otkrivanje spomen ploče Karolju Birou

17,00 - Čoka - Razgovor o sportu osoba sa invaliditetom u Kulturno obrazovnom centru sa Palom Sekerešem olimpijcem i kandidatom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament

18,00 - Čoka - Prisustvo treningu Stonoteniskog kluba

19,00 - Ada - Obilazak obnovljene Hale sportova i sastanak sa rukovodstvom Rukometnog kluba

19,30 - Ada - Sastanak sa građanima

28. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10,00 - Sombor - Stručni sastanak sa rukovodiocima javnih obrazovnih ustanova

10,30 - Sombor - Obilazak radova na obnovi zgrade Doma zdravlja

11,30 - Telečka - Obilazak obnovljene zgrade Mesne zajednice i uvid u planove, obilazak crkve

13,20 - Bezdan - Svečani početak radova na zgradi doma kulture/pozorišta

16,00 - Kupusina - Obilazak radova na obnovi zgrade Rimokatoličke crkve Sv. Ana

17,00 - Sombor - Sastanak sa građanima

29. maj 2024.

09,00 - Subotica - Obilazak radova na obnovljenom igralištu u MZ Makova sedmica

10,00 - Bajmok - Svečanost povodom obnovljenog spomenika bitke kod Kaponje

10,30 - Bajmok - Obilazak Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla

11,00 - Bajmok - Sastanak sa građanima

12,00 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

13,00 - Subotica - Snimanje intervjua za RTV YU ECO (na programu u četvrtak u 20,00)

17,00 - Novi Sad - Obilazak zgrade sedišta „Mađar soa”

17,40 - Novi Sad - Otkrivanje biste Petera Pazmanja u Studentskom domu „Evropa“

18,15 - Novi Sad - Sastanak sa građanima

30. maj 2024.

09,00 - Palić - Obilazak radova na Vodotornju 

09,20 - Palić - Sastanak sa Janošem Bokom, ministrom za evropske poslove u Vladi Mađarske

09,30 - Palić - Sastanak sa građanima na Velikoj terasi

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,30 - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet” iz Budimpešte

14,00 - Subotica - Sastanak sa Kingom Gal kandidatkinjom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament u sedištu SVM-a i šetnja centrom Subotice

15,10 - Subotica - Obilazak obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

16,00 - Subotica - Predstavljanje rada institucija u okviru Mađarske medijske kuće

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima i završna manifestacija u izbornoj kampanji SVM-a

19,00 - Subotica - Koncert Zoltana Mage u Sinagogi

20,00 - Subotica - „Razgovor sa povodom“ na YU ECO TV

1. jun 2024.

11,00 - Zrenjanin - Biskupsko ređenje zrenjaninskog biskupa mons. Mirka Štefkovića

2. jun 2024.

07,30 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

3. jun 2024.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

4. jun 2024.

11,00 - Gest (Mađarska) - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva, predaja dvorca Tisa, govor premijera Mađarske, Viktora Orbana

16,00 - Bački Vinogradi - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva

18,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. jun 2024.

10,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu Srpski telegraf

12,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Magyar Hangok“ mađarskom nacionalnom radiju Hír FM (na mađarskom jeziku; emitovanje u subotu u 8 časova)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM-a u Subotici

6. jun 2024.

12,00 - Segedin - Sastanak sa predstavnicima Samouprave Srba u Mađarskoj i državnim sekretarom u Kabinetu premijera Mađarske za saradnju sa crkvama i nacionalnim manjinama, Miklošem Šoltesom

7. jun 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za jutarnji dnevnik RTS-a (emitovanje 9. juna)

8. jun 2024.

11,00 - Ada - 60. folklorni festival „Gyöngyösbokréta”; svečano otvaranje u 12,40

9. jun 2024.

19,00 - Budimpešta - Praćenje izbornih rezultata koalicije Fides-KDNP za Evropski parlament

11. jun 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

08,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom za oblast građevinarstva u Ministarstvu saobraćaja i građevinarstva Mađarske, Regeom Lanskijem i predstavnicima „ÉMI Nonprofit Kft.” (Neprofitno d.o.o. za kontrolu kvaliteta u građevinarstvu i inovacije) iz Mađarske, zatim obilazak Katedrale Sv. Terezije Avilske

12. jun 2024.

18,00 - Budimpešta - Sednica Stalnog komiteta Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

13. jun 2024.

09,00 - Budimpešta - Sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

14. jun 2024.

10,00 - Senta - Svečano otvaranje nove prodavnice Manufakture Réel Chocolate

18,00 - Kula - Gala program poljoprivrednog priloga „Magvető” dnevnog lista na mađarskom jeziku „Magyar Szó” i program MKC „Nepker” iz Kule povodom zatvaranja sezone

15. jun 2024.

11,00 - Čantavir - Učešće na obeležavanju Dana naselja

16. jun 2024.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom godišnjice deportacije Jevreja

17. jun 2024.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Đurović, ambasadorkom Srbije u Mađarskoj

14,00 - Beograd - Intervju za Mađarsku nacionalnu agenciju MTI

18. jun 2024.

11,00 - Subotica - Sastanak sa subotičkim biskupom, mons. Ferencom Fazekašem

17,00 - Kanjiža - Obeležavanje 30. rođendana Saveza vojvođanskih Mađara

20. jun 2024.

13,00 - Bačka Topola - Godišnji sastanak saradnika Fondacije „Prosperitati”

22. jun 2024.

10,00 - Rijeka - Konferencija o nacionalnoj politici u Karpatskom basenu

24. jun 2024.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

25. jun 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

26. jun 2024.

16,30 - Subotica - Sastanak sa premijerom Milošem Vučevićem, predsednikom Srpske napredne stranke

28. jun 2024.

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - XII Festival mekike

29. jun 2024.

10,00 - Subotica - XI Humanitarni dani lavande

1. jul 2024.

08,50 - Subotica - Prijem učenika i nastavnika Benediktinske gimnazije i doma učenika „Gergej Cucor” iz Đera u Mađarskoj koji su na studijskom putovanju u Srbiji

12,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u Parlamentu Mađarske, ministrom građevinarstva i saobraćaja, Janošem Lazarom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

2. jul 2024.

16,00 - Revfilep, Mađarska - Sastanak partnerskih organizacija „Mathias Corvinus Collegium”-a

3. jul 2024.

11,00 - Zrenjanin - Sastanak sa zrenjaninskim biskupom, mons. Mirkom Štefkovićem

12,00 - Zrenjanin - Sastanak sa lokalnim čelnicima SVM-a

4. jul 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Svečano otvaranje XXI Vojvođanskog otvorenog univerziteta omladinske organizacije „VIFÓ“ i panel diskusija

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM-a u Subotici

5. jul 2024.

19,30 - Beograd - Svečano otvaranje i prijem ambasadora Mađarske u Srbiji povodom predsedavanja Mađarske Savetom Evropske unije

8. jul 2024.

10,00 - Novi Sad - Sastanak sa predsednikom Skupštine AP Vojvodine, Balintom Juhasom

10,30 - Novi Sad - Sastanak sa Majom Gojković, predsednicom Pokrajinske vlade

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

9. jul 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10. jul 2024.

09,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Skupštine grada Subotice

11. jul 2024.

13,00 - Budimpešta - Sastanak sa šefom Kabineta premijera Mađarske, državnim sekretarom, Janošem Nađem

12. jul 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom Radio-televizije Vojvodine

14. jul 2024.

10,30 - Hajdukovo - VIII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2024.

11,00 - Subotica - Snimanje političke emisije „Napjaink” Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu 22. jula u 20,00 časa)