O Rebalansu budžeta za 2011. g.

PREDSEDAVAJUĆA:  Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, nažalost kao posledica usporavanja privredne aktivnosti, rebalans budžeta predviđa manje javne prihode za 17 milijardi dinara, tj. za blizu 2,5%.

Uvećani su rashodi i izdaci budžeta, sa druge strane, za 5,2 milijarde dinara, a struktura rashoda i  izdataka je sve nepovoljnija.

Prethodnih dana smo mogli čuti i to da je deficit u budžetu oko 142,8 milijardi dinara, kao i podatak da će se značajno, za oko 8 milijardi dinara, smanjiti kapitalni izdaci ovim rebalansom budžeta za 2011. godinu.

To su otprilike oni podaci koji su izneti i od strane, pre svega državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

Uvek imam problem, gospodine predsedniče Vlade, kada donosimo budžet ili kada Skupština raspravlja o rebalansu budžeta zbog toga što se moramo fokusirati na jednu odredbu Ustava Republike Srbije, moramo se zadržati isključivo na tome, da li republička Vlada i parlament poštuju svoje ustavne obaveze u odnosu na finansiranje nadležnosti AP Vojvodine.
   
To nije dobro zbog toga što nemamo vremena, nemamo prostora, nemamo mogućnosti da iznesemo naše stavove vezane za položaj poljoprivrede, prosvete i nekih drugih delatnosti u Predlogu budžeta ili rebalansa.
   
Uvek se moramo zadržati na ovom nivou. Mislim da bi bilo dobro da se već jednom reši ovaj spor, ovo pitanje i da svima bude jasno šta je čija obaveza.
   
Gospodine predsedniče Vlade, vi ste pre sat vremena, možda malo više na sednici Odbora za finansije Narodne skupštine rekli da je nesporno da u Ustavu Republike Srbije piše da budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% republičkog budžeta i da 3/7 iz tih sredstava AP Vojvodina treba da potroši za finansiranje kapitalnih izdataka na teritoriji pokrajine. To je nesporno i to je tako.
   
Rekli ste i to, da u Ustavu ne piše da je obaveza isključivo Vlade Republike Srbije, odnosno Republike Srbije da obezbedi ta sredstva AP Vojvodini.
   
To je tačno, gospodine Cvetkoviću, to na takav način ne piše u Ustavu Republike Srbije. Sa druge strane, međutim, mi smo u stanju još uvek da Republička skupština nije donela zakon o izvornim prihodima AP Vojvodine. Vlada Republike Srbije nije predložila Skupštini zakon o izvornim prihodima AP Vojvodine. Vlada nije predložila ni na drugi način obezbeđivanje izvornih prihoda AP Vojvodine.
   
I pre godinu dana sam govorio o tome da teoretski postoje tri mogućnosti za obezbeđivanje izvornih prihoda AP Vojvodine. Jedan način je ovaj o kome sam malo pre govorio, donošenje posebnog zakona o finansiranju Vojvodine. Drugi način je izmena Zakona o budžetskom sistemu, koji zakon i sadržava u sebi teoretsku mogućnost da Pokrajina dobije sredstva i iz drugih vidova poreza, a ne samo od ova dva vida poreza iz kojih dobija godinama unazad sredstva, a to je porez na dobit preduzeća i određeni procenat poreza na dohodak građana. Treća mogućnost bi bila da se budžetom iz godine u godinu definiše koja su to sredstva kojima će AP Vojvodina raspolagati.
   
Vlada RS je propustila sve ove teoretske mogućnosti i zbog toga smo mi kod svakog rebalansa i kod svakog novog budžeta u poziciji da se moramo fokusirati na to da li se Ustav poštuje ili ne. Mi se dovodimo u pitanje da izigravamo ustavni sud, što naravno nismo. Zbog toga smatramo da treba staviti tačku na ovo pitanje i da se konačno treba dogovoriti o tome kako će se finansirati AP Vojvodina, kako će se finansirati kapitalne investicije na teritoriji AP Vojvodine.
   
Što se tiče originalnog budžeta koji je donet krajem decembra prošle godine, mi smo tada rekli da je taj tekst u skladu sa Ustavom, zbog toga što je obezbeđeno 7%, a i tri sedmine. Izrazili smo nadu da ove godine neće doći do rebalansa budžeta, jer rebalans budžeta uvek u sebi sadržava opasnost da se ovo stanje pogorša na štetu AP Vojvodine. Mi smo, naravno, bili svesni mogućnosti da će se ipak raditi rebalans u toku ove godine, pošto se to radi skoro svake godine. Sad smo opet u strahu, moram da kažem, gledali, prelistavali ovaj predlog i gledali da li će nam biti omogućeno da podržimo rebalans ili ne.
   
Vi znate, gospodine Cvetkoviću, da smo mi prethodnih godina uvek imali problem što se ovog pitanja tiče. Do sada smo uvek uspeli da nađemo rešenje. Godine  2008. je rešenje bilo da su se i transferi lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine uračunali u tih famoznih 7%. Sledeće godine smo se dogovorili o tome da će Vojvodini pripasti 90% prodajne cene NIS. Sada ide i drugo pitanje - da li je to na takav način regulisano i da li se to na takav način realizovalo? Godine 2010. nismo bili u mogućnosti da podržimo budžet, tj. budžet za 2010. godinu nismo mogli da podržimo zbog toga što je taj tekst bio protivustavan.
   
Moram da kažem i to, s obzirom na činjenicu da Vojvodina nema skoro nikakve izvorne prihode, reći ću vam samo jedan podatak, da pokrajinske takse, na primer, čine 0,005% budžeta AP Vojvodine. Malo pre sam govorio o tome da određeni procenat ta dva vida poreza pripada Vojvodini, ali to, naravno, nije dovoljno da bi se Ustav poštovao, da bi Pokrajina mogla da investira tri sedmine u kapitalne rashode na svojoj teritoriji.
   
Što se tiče budžeta za ovu godinu, koji je donet u decembru prošle godine, bilo je predviđeno devet milijardi dinara za Fond za kapitalne investicije na teritoriji AP Vojvodine. Devet milijardi koje po još uvek važećem budžetu, i republičkom i pokrajinskom, Republika treba da doznači AP Vojvodini tj. Fondu za kapitalne investicije Vojvodine.
   
Sad ću biti prinuđen da saopštim jedan poražavajući podatak, o kojem smo mi govorili i prethodnih meseci, nadajući se da će se ova situacija promeniti na bolje. Do dana današnjeg od tih devet milijardi, koliko Republika Srbija treba da doznači AP Vojvodini za kapitalne rashode po važećem budžetu, do sada je doznačena svega jedna milijarda, i to 500 miliona dinara 2. marta i 500 miliona dinara 6. juna tekuće godine. To znači da je do kraja devetog meseca doznačena svega jedna devetina ovih iznosa koje Republika, po važećem budžetu, treba da doznači AP Vojvodini.
   
Mislim da je ovaj podatak zaista poražavajući i da govori o tome da se budžet ne realizuje, sa jedne strane, a sa druge strane, da se Ustav ne poštuje. Mi još imamo skoro tri meseca iz ove godine i još uvek postoji šansa da Vlada realizuje svoje obaveze, samo je pitanje da li za to postoji politička volja i da li za to postoji mogućnosti. Mi se nadamo da politička volja postoji, jer u suprotnom ovo ne bi bilo na ovakav način planirano i projektovano ni krajem prošle godine. Ukoliko politička volja postoji, meni stvarno nije jasno zašto se AP Vojvodina dovodi u ovakvu situaciju.
   
Mi smo više puta rekli da je pokrajina, tačnije građevinska operativa na teritoriji AP Vojvodine na ivici bankrota. To je tako zbog toga što Fond za kapitalne investicije AP Vojvodine ne može da realizuje svoje obaveze. Drugačije formulisano, Fond nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema izvođačima radova. To je tako ne zbog toga što su pokrajinski organi neodgovorni ili zbog toga što nisu dorasli zadatka koji treba da obavljaju, nego je to zbog toga što Vojvodina nema ili skoro nema nikakve izvorne prihode, a Republika ne realizuje svoje obaveze koje su predviđene budžetom za tekuću godinu.
   
Što se tiče dugova, ti dugovi iznose najmanje četiri milijarde dinara danas, ako treba da uzmemo u obzir činjenicu da ti dugovi iz meseca u mesec treba da budu isplaćivani. Sa druge strane, postoje građevinske firme na teritoriji AP Vojvodine kojima Fond duguje više od 300 miliona dinara.
   
Mislim da je ovaj podatak zaista poražavajući i jednostavno dovodi u nemoguću situaciju one firme koje žele da pomognu, koje investiraju umesto države svoja sredstva u određene kapitalne investicije, koje uzimaju kredite zbog toga da bi mogli da izvršavaju svoje obaveze, a Republika ne servisira, jednostavno, svoje dugove.
   
Mi smo pre nešto više od godinu dana imali polemiku sa gospođom Dragutinović, bivšom ministarkom finansija u Vladi Republike Srbije, kada je ona tvrdila isto ovo, gospodine predsedniče Vlade, što se i vi malopre tvrdili na sednici Odbora za finansije. Praktično je ona rekla da je na Vojvodini da se snađe, jednostavno Republika nije u mogućnosti da ta sredstva doznačava. Jednostavno, nigde u Ustavu ne piše da Republika treba da prebacuje ta sredstva, nek se Vojvodina snađe. Mislim da u ovom trenutku, dok se ne donese zakon o izvornim prihodima AP Vojvodine, postoje samo tri mogućnosti: ili će Republika poštovati svoje obaveze, ili će se AP Vojvodina zaduživati, što je omogućeno ovim Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, ali mislim da na to ne bi ni Međunarodni monetarni fond gledao blagonaklono a, sa druge strane, ne mislim da je to u interesu ni Republike Srbije da se Vojvodina pretežno zadužuje a, sa treće strane, postoji teoretska mogućnost da se u Vojvodini izmisle neke nove dažbine. Mislim da ni to nije moguće, moguće je sa pravne tačke gledišta, naravno, ali mislim da to ne bi bilo celishodno, ne bi bilo svrsishodno. Zbog toga mislimo da je jedina mogućnost da Republika izvršava svoje obaveze.
   
Probaću da na jednom plastičnom primeru dokažem vama zašto Vlada nije u pravu kada kaže da nije obaveza Republike da se bavi ovim pitanjima i da Vojvodina treba da se snalazi kako god može. Znate, mogao bih reći da se npr. iz mlevenog mesa ne mogu napraviti tulumbe. Može se reći da je kriv poslastičar ako ne može iz mlevenog mesa napraviti tulumbe, ali mislim da bi to bio ciničan stav, da bi to bila cinična rečenica i da se na takav način ne bi trebalo ophoditi prema obavezama koje su definisane i Ustavom i važećim budžetom Republike Srbije, pošto nema drugih mogućnosti, jer još uvek nije donet zakon o izvornim prihodima AP Vojvodine, jednostavno nema drugih mogućnosti za izvršavanje ovih obaveza.
   
Na kraju bih želeo da kažem da ovom prilikom ne bih želeo da se upustim u raspravu o dejstvima izmena i dopuna Zakona o finansiranju lokalne samouprave, mi smo rekli i pre nekoliko meseci, kada je Skupština raspravljala o tom predlogu, da je taj zakon marketinški, da će dovesti u opasnost mogućnost Vlade Republike Srbije da izvršava svoje obaveze prema Vojvodini, mislim da će sve teže i teže biti da se ova ustavna odredba poštuje, ali mislim da u državi koja sebe želi da definiše kao pravnu državu, u državi koja se drži vladavine prava, jednostavno, ne postoji druga mogućnost nego da se najviši pravni akt poštuje.
   
Na samom kraju bih želeo da vam predstavim amandman o kojem sam govorio vrlo kratko i na sednici Odbora za finansije. Ovaj amandman je, gospodine Cvetkoviću, istovetan amandmanu koji ste vi predložili 2007. godine, kada ste prvi put bili ministar finansija. Tada je bilo predviđeno članom 3. stav 6. Zakona o budžetu za 2007. godinu da će se preostali iznos sredstava do najmanje 7% budžeta Republike Srbije, a do projektovanog odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2007. godinu, transferisati budžetu AP Vojvodine.

Tada je još bilo sporno da li se poštuje ta odredba u vezi 7%. Srećom, to više nije pitanje. Pitanje je sada da li se poštuje drugi stav Ustava o tri sedmine. Zbog toga smo mi predložili rešenje prema kojem će se na isti ovaj način kao što je to bilo regulisano 2007. godine, preostali iznos sredstava za finansiranje kapitalnih rashoda budžeta AP Vojvodine, a do projektovanog pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu, transferisati budžetu Vojvodine u tri jednake rate: 1. novembra, 15. novembra i 1. decembra 2011. godine.
   
Gospodine Cvetkoviću, želim da kažem da ovo ne treba da shvatite kao ucenu. Nismo mi ona vladajuća poslanička grupa koja je rekla pre neki dan da neće da uđe u salu danas ako se ne prihvati njihov amandman. To nismo bili mi. Mi smo i danas dali kvorum za početak sednice, mi smo konstruktivni, želimo da se dogovorimo o poštovanju Ustava, želimo da se dogovorimo o ovom pitanju.
   
Zbog toga očekujemo odgovor Vlade u vezi ovog amandmana i nadamo se da, ako ovo nije bilo sporno Vladi u decembru prošle godine, onda neće biti ni sada, i da će se ispunjavati obaveze prema Vojvodini, a Vojvodina će biti u mogućnosti da ispunjava obaveze prema građevinskoj operativi i da će se obezbediti mogućnost SVM da podrži ovaj rebalans budžeta. Hvala.

PREDSEDAVAJUĆA:  Reč ima narodni poslanik Momo Čolaković. Izvolite.

comments powered by Disqus

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)