O medijskim zakonimaPREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem, gospodine ministre. Reč ima predsednik poslaničke grupe, narodni poslanik Balint Pastor. Izvolite.
    
PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, gospodo iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, za nas iz SVM je ovaj dan od posebnog značaja. Od posebnog je značaja zbog toga što smo se mi ovim temama poslednjih 10 godina jako puno bavili. Vodili smo bitku 10 godina za opstanak regionalnih i lokalnih javnih servisa. Pored toga, vodili smo bitku i za poštovanje načela pravne države zbog toga što smo se zalagali svo ovo vreme za mogućnost nacionalnih saveta nacionalnih manjina da budu osnivači medija.
    
Po našem Ustavu, dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati, a prema članu 79. Ustava pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo između ostalog i na osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja. Zbog toga sam rekao da smo vodili bitku i za pravnu državu, pa čak i za vladavinu prava.
    
Mi smo u toj borbi ovih 10 godina bili praktično usamljeni. Imali smo saveznike u Partiji za demokratsko delovanje i u političkoj organizaciji SDA Sandžaka. Sa druge strane, imali smo stranke koje su dolazile na vlast, imali smo ministre, članove Vlade koji su se svih ovih godina zalagali za nasilnu privatizaciju medija ili ako vam se više sviđa termin za privatizaciju po svaku cenu regionalnih i lokalnih javnih servisa. Imali smo stručnjake ili eksperte, ako vam se više sviđa taj termin, koji su tvrdili da su manjinski mediji osnivani od strane nacionalnih saveta  nacionalnih manjina, sa jedne strane i mediji čiji su osnivači lokalne samouprave, sa druge strane najveće pretnje slobodnom novinarstvu i nezavisnosti medija.
    
Mi smo svih ovih godina objašnjavali neumorno da je Ustav na našoj strani, da su pojedini zakoni na našoj strani, da nema jedinstvene evropske prakse koja bi mogla da bude nametnuta Republici Srbiji i koja bi značila da se svi mediji moraju po svaku cenu privatizovati zbog toga što ima nekoliko država članica i EU, i OEBS, i Saveta Evrope, koje države i dan danas imaju svoje regionalne ili lokalne javne servise, a čiji su osnivači lokalne samouprave.
    
Takvi mediji i danas postoje u Rumuniji, u Slovačkoj, u Mađarskoj, da spominjem samo zemlje iz našeg regiona. Ali, bez obzira na to 2011. godine je doneta medijska strategija. Tada nisu bile na vlasti stranke koje su danas na vlasti, ili većina tih stranaka nije bila u vlasti. Ta medijska strategija 2011. godine je predvidela da nacionalni saveti nacionalnih manjina ne mogu da budu osnivači medija i da svi mediji čiji su osnivači lokalne samouprave moraju da budu privatizovane. 
    
Tada smo mi bili deo vladajuće većina i zalagali smo se za izmenu tog nacrta medijske strategije u junu 2011. godine i delimično smo bili uspešni pošto je u finalnoj verziji medijske strategije koja je doneta 28. septembra 2011. godine bilo predviđeno pravo nacionalnim savetima nacionalnih manjina da budu osnivači medija, ali se nažalost zadržao koncept privatizacije po svaku cenu onih medija, elektronskih medija čiji su osnivači lokalne samouprave bez obzira na to što su i tada važeći zakoni, na primer, Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o Gradu Beogradu predviđale postojanje elektronskih medija čiji su osnivači lokalne samouprave, a koji emituju program i na jezicima nacionalnih manjina. 
    
Mi smo svih ovih godina objašnjavali da taj koncept nije dobar i da treba predvideti kada se već ide u privatizaciju ozbiljne garancije za opstanak tih medija. 
    
Ova naša borba za opstanak lokalnih i regionalnih javnih servisa čiji su osnivači lokalne samouprave se završava ne sada, ne danas. Ova borba se završila, nažalost neslavno ili ako želite porazom, 21. februara 2014. godine kada je Ustavni sud Srbije u svojoj odluci broj 882/2010 naveo da pošto važećim Zakonom o javnim preduzećima za razliku od ranije važećeg zakona delatnost javnog informisanja nije predviđena kao delatnost od opšteg interesa, u ovoj delatnosti osnivač javnog preduzeća ne može biti ne samo Republika Srbija već ni autonomna pokrajina niti jedinica lokalne samouprave. Znači, praktično je  i pravno gledajući ova borba za opstanak regionalnih i lokalnih javnih servisa izgubljena 21. februara 2014. godine objavljivanjem u Službenom glasniku odluke Ustavnog suda. 
    
Mi smo u našem izbornom programu predvideli, a to je deo i koalicionog sporazuma koji smo potpisali sa Srpskom naprednom strankom, da će se novim setom medijskih zakona obezbediti očuvanje sadašnjeg nivoa informisanja na mađarskom jeziku, kao i da model privatizacije lokalnih elektronskih medija koji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina i način njihovog finansiranja nakon privatizacije obezbediće očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina u oblasti javnog informisanja. 
    
Pošto predlozi zakona o kojima mi danas raspravljamo ispunjavaju ove kriterijume, mi ćemo glasati za predloženi set medijskih zakona. 
    
Mislim da nije nikakva tajna da smo od 23. jula ove godine, tj. u prethodnih pet-šest dana vodili danonoćno razgovore sa predstavnicima Ministarstva kulture i javnog informisanja da bi ovi predlozi zakona za nas bili prihvatljivi i da budu bolji i da odgovaraju građanima Srbije.
    
Za nas su bila bitna četiri elementa, pre svega Zakona o javnom informisanju i medijima. 
    
Mi smo se zalagali za mogućnost da osnivači medija i dalje budu, u skladu sa brojnim elementima našeg pravnog sistema, nacionalni saveti nacionalnih manjina i da nacionalni saveti ne mogu osnivati samo ustanove ili fondacije, nego i privredna društva. 
    
Taj cilj smo postigli pošto ta mogućnost nije bila predviđena Nacrtom zakona, ali jeste predviđena kao rezultat naših konsultacija i našeg razgovora Predlogom zakona. 
    
Sa druge strane, od izuzetnog je značaja bilo pitanje normativnog i daljeg normativnog finansiranja onih medija, čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, pošto je to stečeno pravo, s obzirom na činjenicu da su osnivačka prava nad ustanovama ili privrednim društvima koja izdaju listove „Madjar so“, „"Het nap"“, „Libertatea“ „Hlas ljudu“ „Hrvatska riječ“, itd, preneta na nacionalne savete nacionalnih manjina, ali je AP Vojvodina i dalje u obavezi da finansira na normativnoj osnovi ta preduzeća, te ustanove, ili u krajnjem slučaju izlazak tih štampanih medija.
    
Ta mogućnost nije bila predviđena Nacrtom zakona, ali jeste predviđena Predlogom zakona i mi smo zahvalni predstavnicima Ministarstva na otvorenosti i na vrlo dobrim i uspešnim razgovorima koje smo vodili u prethodnim danima.
    
Sa treće strane, rekao sam da smo mi bili među malobrojnim strankama svih ovih godina koja se zalagala za opstanak regionalnih, lokalnih javnih servisa i zalagali smo se za mogućnost opština i gradova da budu osnivači tih medija, ali da to nije bilo moguće više nakon stupanja na snagu odluke Ustavnog suda, ma šta mi mislili o toj odluci suda, to se mora poštovati. 
    
Zbog toga se u ovim razgovorima nismo mogli zalagati za opstanak na taj način regionalnih javnih servisa, za koje smatramo da su potrebni i da građani Srbije zaslužuju da budu potpuno informisani i u odnosu na neke regionalne ili lokalne vesti, ili od lokalnog, ili regionalnog značaja.
    
Kada je već to tako, zbog Odluke Ustavnog suda mi smo se zalagali za ugradnju vrlo ozbiljnih garancija za opstanak karaktera javnog servisa u tim medijima i nakon njihove privatizacije koja mora da se dogodi u sledećih godinu dana. 
    
Na naš predlog je u tekst ušla garancija vezano za kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja.
    
Pet godina ovi mediji, ne samo da moraju očuvati delatnost koju imaju, neke od njih poslednjih četrdesetak godina pa i više, nego kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja podrazumeva i obavezu održavanja udela programskog vremena na pojedinim jezicima nacionalnih manjina, odnosno udela informativnih, obrazovnih, naučnih, kulturno-umetničkih, dečijih, zabavnih, sportskih i drugih programskih sadržaja od javnog interesa na pojedinim jezicima nacionalnih manjina, u skladu sa programskom šemom u periodu od 12 meseci, koji je prethodio usvajanju ovog zakona.
    
Zašto je ovo bitno? Ovo je bitno zbog toga da bi građani bili u situaciji da se na svom maternjem jeziku informišu i sledećih godina, kao što su to činili i prethodnih decenija. 
    
Nažalost, imamo vrlo, vrlo loša iskustva u vezi privatizacije medija u Srbiji. Imamo svega jedan dobar primer, jednu svetlu tačku u moru privatizacije, neuspešnih privatizacija medija, to je „Radio Srbobran“, koji je očuvao program na svim jezicima na kojima je emitovao program pred 2007. godinu, kada je privatizovan, ali sa druge strane ne smemo zaboraviti nekada postojeće radio stanice koje su emitovale program na više jezika kakav je na primer bio „Radio Kula“ ili „Radio Sombor“ i znamo šta se desilo nažalost u slučaju privatizacije tih medija.
    
Ova mogućnost i ove garancije u vezi kojih smo naišli na otvorenost i ministra Tasovca i njegovih saradnika u Ministarstvu kulture i javnog informisanja će obezbediti opstanak tih medija kao javnog servisa. 
    
Mislim da će svi špekulanti biti obeshrabreni da kupe te medije zbog zgrade, zbog imovine, ili iz raznih drugih pobuda, a ukoliko se ipak ne nađe kupac koji bi kupio pod tim uslovima te medije, a mislim da će vrlo često to biti slučaj, onda će se akcije preneti na zaposlene bez naknade i to će značiti opstanak tih medija i opstanak i karaktera tih medija u budućnosti.
    
Iz ovih iznetih razloga, zbog ovih vrlo važnih garancija i raznih odredbi koje su ušle u Zakon na naš predlog, mi ćemo glasati za Predlog zakona o javnom informisanju, a na isti način su prihvaćene naše primedbe u vezi Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnim medijskim servisima. 
    
Poštovane su nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina u većini slučajeva vezano za Zakon o elektronskim medijima gde će se uvesti nova mogućnost da nacionalni saveti budu ovlašćeni predlagači člana saveta regulatora, što je bitno zbog informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Veoma je bitno da je u Predlogu zakona o elektronskim medijima predviđeno kod audio vizuelne medijske usluge civilnog sektora, da se one pružaju radi zadovoljavanja specifičnih interesa pojedinih društvenih grupa, pa se tu eksplicitno navode i nacionalne manjine. 
    
U ovom slučaju će pružalac medijske usluge moći da bude udruženje, zadužbina crkava, u okviru lokalne, odnosno regionalne zone pokrivanja i te dozvole će se izdavati bez obaveze plaćanja naknade. 
    
Mislim da je to izuzetno bitno, a što se tiče Zakona o javnim medijskim servisima, veoma je značajno, što ćemo napokon imati dva ravnopravna javna servisa sa statusom pravnog lica, to je RTS i RTV.
    
Sredstva koja javni medijski servis koristi su u svojini AP Vojvodine u slučaju RTV, naravno. Visinu takse će zajedničkom odlukom utvrđivati upravni odbori RTS i RTV što je isto značajno. 
    
Ono što je najbitnije, sredstva prikupljena po osnovu takse uplaćivaće se na podračun RTS i RTV otvoreno kod Uprave za trezor i ja se nadam da su vremena kada se nije znalo ni u ovoj oblasti šta je čije i šta je koliko iza nas i da će se na transparentan način finansirati rad javnih medijskih servisa i da će građani koji žive na teritoriji AP Vojvodine zahvaljujući tome što revnosno uplaćuju u budućnosti taksu, do sada pretplatu, videti korist i od toga, zbog toga što će program na RTV biti bolji, raznovrsniji zbog toga što će RTV raspolagati onim sredstvima sa kojima je trebala da raspolaže i po sada važećem zakonu, a da to nije uvek bio slučaj pošto se nije znalo u Novom Sadu koliko je uplaćeno i koliko RTS ili neko drugi doznačava republičkom, odnosno pokrajinskom, izvinjavam se, javnom servisu. 
    
Mi smo podneli svega jedan amandman vezano za Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, i u vezi tog amandmana smo se usaglasili. Radi se o nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina koja se odnosi na pribavljanje mišljenja Saveta o kandidatima za odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine u slučaju javnog servisa. To je jedna nadležnost koja je predviđena Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. 
    
I na kraju da zaključim, podržaćemo ove predloge i zadovoljni smo zbog toga što iako nismo uspeli iz objektivnih razloga da osujetimo ovu privatizacija medija po svaku cenu ipak uspeli da očuvamo osnivačka prava i nacionalnih saveta, ali sa druge strane…
    
(Predsednik: Vreme. Zahvaljujem.)
    
… završavam, hvala, omogućimo opstanak regionalnih i lokalnih javnih servisa. Hvala.
    
PREDSEDNIK: Hvala.
    
Reč ima narodna poslanica Marija Obradović. Izvolite.

comments powered by Disqus

1. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

4. mart 2024.

13,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Politika”

16,00 - Senta - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

6. mart 2024.

08,00 - Budimpešta - sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom 

09,00 - Budimpešta - održavanje predavanja na Sastanku sa šefovima diplomatskih misija u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu 

10,00 - Budimpešta - sastanak sa državnim sekretarom u parlamentu, zamenikom ministra za spoljne poslove Leventeom Mađarem

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list  "Magyar Szó“

7. mart 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 44. sednica Skupštine Grada Subotice

12,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“ 

11. mart 2024.

17,00 - Bečej - Obeležavanje 125. godišnjce smrti Mora Tana

12. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" Subotičkog mađarskog radija

10,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

13. mart 2024.

13,30 - Subotica - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, poverenikom Vlade za ekonomski razvoj južne Mađarske, Gaborom Banjaijem

18,00 – Palić - svečani prijem u čast mađarske revolucije i borbe za slobodu 1848/49 godine u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske

14. mart 2024.

11,00 - Bački Vinogradi - svečano otkrivanje biste Šandora Petefija

12,00 - Bački Vinogradi - Susret sa državnim sekretarom za nacionalnu politiku Mađarske, Janošom Arpadom Potapijem

15. mart 2024.

10,00 - Novi Itebej - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

15,00 - Stara Moravica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Mađarske, dr Martonom Palom Nobilisom

18,00 - Subotica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

16. mart 2024.

16,00 - Ostojićevo - Svečani program i otkrivanje spomen ploče Ištvanu Pastoru

18,30 - Torda - Polaganje venaca i svečani program

18. mart 2024.

09,00 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet“

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. mart 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Srba iz Mađarske

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko

18. april 2024.

09,30 - Subotica - Sastanak sa predsednikom Paraolimpijskog komiteta Mađarske, Laslom Saboom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

19. april 2024.

10,00 - Subotica - Konferencija za medije u SVM-u

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca

22. april 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM u Subotici

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. april 2024.

09,00 - Subotica - sastanak sa predsednikom Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, Belom Čorbom i predsednikom Stranke mađarskog jedinstva, Zoltanom Smieškom

11,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

25. april 2024.

13,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

17,30 - Budimpešta - Svečani prijem premijera Mađarske, Viktora Orbana, povodom Konferencije CPAC Hungary

18,30 - Budimpešta - sastanak sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom

19,00 - Budimpešta - Gala večera u organizaciji „Alapjogokért Központ“ i „New York Young Republican Club“ povodom Konferencije CPAC Hungary

26. april 2024.

09,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

10,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, glavnim savetnikom premijera Viktora Orbana, Žoltom Njitraijem

15,50 - Budimpešta - Učešće u panel diskusiji „United We Stand“ na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

28. april 2024.

08,15 - Subotica - potpis podrške listi SVM 

29. april 2024.

09,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

14,00 - Subotica - Svečanost povodom uručenja državnog priznanja povodom nacionalnog praznika Mađarske u Generalnom konzulatu Mađarske

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji „Közügyek” na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

1. maj 2024.

12,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Na dnevnom redu: Izbor Vlade

17,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. maj 2024.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,50 - Beograd - Dan za glasanje (Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Izbor Vlade)

6. maj 2024.

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

7. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító“ (na mađarskom jeziku uživo)

09,00 - Subotica - Razgovor sa polaznicima Mathias Corvinus Collegium-a (MCC)

18,00 - Senta - Sastanak kordinatora, aktivista i kandidata SVM-a

8. maj 2024.

10,00 - Subotica - Obilazak investicije na Vodozahvatu 1

10,45 - Subotica - Obilazak radova na asfaltiranju Cvetne ulice, MZ Mali Radanovac

12,00 - Majdan - Obilazak Vizitorskog centra

12,40 - Banatsko Aranđelovo - Obilazak Doma kulture

13,20 - Novi Kneževac - Obilazak obnovljene zgrade Narodne biblioteke i crkve

16,00 - Martonoš - Obilazak obnovljenih javnih objekata

17,00 - Male Pijace - Obilazak Doma kulture

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima, projekcija filma

9. maj 2024.

11,00 - Pačir - Obilazak Eko česme i Termalne banje

12,00 - Stara Moravica - Obilazak sale za fizičko vaspitanje OŠ „Stari Kovač Đula“

12,40 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi velike terase doma kulture

13,00 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi ulice Grofa Ištvana Sečenjija

19,00 - Hajdukovo - Sastanak sa građanima, projekcija filma

10. maj 2024.

10,00 - Čoka - Obilazak Rkt. Crkve Svetog Trojstva

10,30 - Čoka - Obilazak pristupnog puta do reciklažnog dvorišta

11,15 - Ostojićevo - Obilazak pristupnog puta Ostojićevo-Jazovo

11,30 - Jazovo - Obilazak doma Udruženja za očuvanje mađarske nacionalne tradicije „Sent Ištvan Kiralj”

12,15 - Sajan - Obilazak Doma kulture

13,00 - Kikinda - Obilazak OŠ “Klara Feješ”

13,50 - Nova Crnja - Obilazak Doma kulture

16,20 - Torda - Poseta Domu Civilnih organizacija

17,20 - Zrenjanin - Obilazak Salona „Tina“ d.o.o.

17,45 - Zrenjanin - Obilazak Osnovne škole „Sonja Marinković“

18,20 - Mužlja - Obilazak Sportskog centra „Lehel“

19,00 - Mužlja - Sastanak sa građanima

11. maj 2024.

09,30 - Gunaroš - Proslava 100. godišnjice DVD u Gunarošu

10,15 - Bačka Topola - Uređenje obale jezera

11,15 - Subotica - Porodično prepodne u MZ Novo Selo

11,45 - Subotica - Sportski teren (Stipe Grgića 60.) - uređivanje okoline

12. maj 2024.

14,30 - Bačka Topola - Sastanak sa Žigmondom Barnom Palom, zamenikom ministra za poslove Evropske Unije, poslanikom u parlamentu Mađarske

17,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak preduzeća Gemini-GM

18,10 - Bečej - Obilazak Rolometal d.o.o.

19,00 - Bečej – Sastanak sa građanima

13. maj 2024.

13,45 - Beograd - Sastanak sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

17,30 - Bačka Topola - Obilazak bazena 

18,00 - Bačka Topola - Sastanak sa građanima

14. maj 2024.

11,00 - Bačka Topola - Otvaranje Mentorskog programa Fondacije „Prosperitati”

14,00 - Palić - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima ustanovama i udruženjima po konkursu NSMNM

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe Remek dela umetničke kolonije Nađbanja iz privatnih zbirki

18,00 - Subotica - Obilazak Sinagoge i sastanak sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem

15. maj 2024.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji „Hangadó Szerda” Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Subotica - Koncert orkestra “Hot Jazz Band”-a u Subotičkoj sinagogi

16. maj 2024.

11,00 - Mol - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Kulturnog društva “Čoboljo”

11,30 - Ada - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Društva za negovanje tradicije “Vadvirag” i obilazak Biblioteke “Sarvaš Gabor“

12,45 - Senta - Hala sportova - Prezentacija projekta termalnog jezera

18,00 - Kanjiža - Sastanak sa građanima

17. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak OŠ „Miroslav Antić“

10,15 - Palić - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

10,45 - Palić - Obilazak Vikend naselja

11,20 - Šupljak - Obilazak Kostolanji kuće

11,40 - Obilazak puta Šupljak-Male Pijace

14,00 - Subotica - Sastanak sa Tamašom Dajčom, nosiocem liste Fides-KNDP na izborima u Mađarskoj za Evropski parlament

15,25 - Kanjiža - Obilazak Vojvođanske rvačke akademije

18,00 - Bačka Topola - Obilazak TSC Fudbalske akademije

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima

18. maj 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Prva vojvođanska medijska konferencija

12,30 - Hajdukovo - Obilazak uređenja teniskog terena, parka i sportskog centra

19. maj 2024.

09,00 - Šupljak - Sveta misa na praznik Pedesetnice, nakon toga sastanak sa građanima

16,00 - Bački Vinogradi - Svečani program povodom Dana majki

20. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak tabli na šetalištu postavljene u čast Lajošu Vermešu

10,30 - Subotica - Obilazak konzervatorskih radova na Rajhlovoj palati, zgradi Savremene galerije

18,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Zorka

19,00 - Kelebija – Obeležavanje Pedesetnice

21. maj 2024.

09,00 - Subotica - Šetnja ulicom Braće Radića od evangelističke crkve, konferencija za medije u ulici Matije Gupca ispred poslastičarnice „Daraboš” i poseta Pozorištu „Deže Kostolanji”

10,30 - Subotica - Poseta Zubotehničkoj laboratoriji „G-dent“

16,00 - Feketić - Doček Ištvana Holika, poslanika Fides-KDNP u Parlamentu Mađarske i obilazak radova na zgradi OŠ „Nikola Đuraković”

16,30 - Obilazak akumulacionog jezera „Potok” između Malog Iđoša i Lovćenca

17,15 - Mali Iđoš - Obilazak D.o.o. Wood and More

17,45 - Mali Iđoš - Obilazak Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“

18,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa građanima u sali Pozorišta

22. maj 2024.

10,30 - Subotica - Poseta Vojvodini Odbora nacionalnog jedinstva Parlamenta Mađarske

11,30 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

14,00 - Senta - Obilazak atletske staze

16,15 - Senta - Otkrivanje biste Šandora Petefija u OŠ „Šandor Petefi”

17,20 - Kevi - Obilazak radova na asfaltiranju puta Kevi-Buranjšor

17,40 - Tornjoš – Obilazak OŠ „Temerkenj Ištvan“

18,10 - Čantavir - Oblizak završenih radova na objektu ogranka Gradske biblioteke

18,30 - Čantavir - Sastanak sa građanima, projekcija filma

23. maj 2024.

09,15 - Subotica - Sastanak sa Leventeom Mađarem, zamenikom ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske

10,00 - Subotica - Obilazak HEPA projekta D.o.o. za industriju, građevinarstvo i trgovinu „Aktiv” i konferencija za medije

11,10 - Kanjiža - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima po konkursu Fondacije „Prosperitati” za kupovinu seoskih kuća, odnosno za preduzetništva

12,00 - Adorjan - Kontakt d.o.o., svečana predaja poljoprivrednog razvojnog projekta od velikog značaja

14,45 - Mol - Sastanak sa Balažem Đerfijem, predsednikom Nacionalne agrarne komore, kandidatom EP liste Fides-KDNP

15,00 - Mol - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva

15,50 - Senta - Obilazak sedišta Saveza agrarnih udruženja Vojvodine, sastanak sa predstavnicima kancelarija domaćina sela

17,00 - Senta - Osnivačka sednica Udruženja mađarskih trenera Vojvodine

17,30 - Senta - Obilazak „Medica Netter” ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

18,00 - Senta - Sastanak sa građanima

24. maj 2024.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list “Magyar Szó” i nedeljnik Hét Nap”

11,00 - Subotica - Intervju za „Informer TV“

13,00 - Nosa - Obilazak gazdinstva poljoprivrednog proizvođača Andraša Kiš Torme

13,30 - Nosa - Obilak Doma kulture

17,00 - Budimpešta - Svečana dodela nagrade „Mladi za građansku Mađarsku“, dobitnik je Studentski dom „Evropa” iz Novog Sada

25. maj 2024.

09,30 - Palić - Sastanak sa Silardom Nemetom, potpredsednikom Fidesa, poverenikom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, predsednikom Mađarskog rvačkog saveza

10,00 - Palić - Palićke Olimpijske igre i Memorijalni dani „Lajoš Vermeš” – polaganje venaca kod spomenika Lajoša Vermeša

10,15 - Palić - Otvaranje izložbe u Eko centru

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Vojvođanskog galopa

14,00 - Subotica (Veliki Radanovac) - Porodični dan u organizaciji „Radio Marija“, glavni predavač: msgr. Laslo Felfeldi, biskup pečujski

18,00 - Subotica - Finale Vojvođanskog galopa i uručenje nagrada

20,00 - Bezdan - Svečana skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bezdan, povodom 145. godišnjice od osnivanja

26. maj 2024.

16,00 - Palić - Svečano otvaranje festivala folklorne muzike “Folk Music Fest”

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Peščara

20,00 - Palić - Koncert Zvonka Bogdana

27. maj 2024.

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Obilazak ulice Ernesta Kuna

10,00 - Subotica - Otkrivanje spomen ploče Karolju Birou

17,00 - Čoka - Razgovor o sportu osoba sa invaliditetom u Kulturno obrazovnom centru sa Palom Sekerešem olimpijcem i kandidatom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament

18,00 - Čoka - Prisustvo treningu Stonoteniskog kluba

19,00 - Ada - Obilazak obnovljene Hale sportova i sastanak sa rukovodstvom Rukometnog kluba

19,30 - Ada - Sastanak sa građanima

28. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10,00 - Sombor - Stručni sastanak sa rukovodiocima javnih obrazovnih ustanova

10,30 - Sombor - Obilazak radova na obnovi zgrade Doma zdravlja

11,30 - Telečka - Obilazak obnovljene zgrade Mesne zajednice i uvid u planove, obilazak crkve

13,20 - Bezdan - Svečani početak radova na zgradi doma kulture/pozorišta

16,00 - Kupusina - Obilazak radova na obnovi zgrade Rimokatoličke crkve Sv. Ana

17,00 - Sombor - Sastanak sa građanima

29. maj 2024.

09,00 - Subotica - Obilazak radova na obnovljenom igralištu u MZ Makova sedmica

10,00 - Bajmok - Svečanost povodom obnovljenog spomenika bitke kod Kaponje

10,30 - Bajmok - Obilazak Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla

11,00 - Bajmok - Sastanak sa građanima

12,00 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

13,00 - Subotica - Snimanje intervjua za RTV YU ECO (na programu u četvrtak u 20,00)

17,00 - Novi Sad - Obilazak zgrade sedišta „Mađar soa”

17,40 - Novi Sad - Otkrivanje biste Petera Pazmanja u Studentskom domu „Evropa“

18,15 - Novi Sad - Sastanak sa građanima

30. maj 2024.

09,00 - Palić - Obilazak radova na Vodotornju 

09,20 - Palić - Sastanak sa Janošem Bokom, ministrom za evropske poslove u Vladi Mađarske

09,30 - Palić - Sastanak sa građanima na Velikoj terasi

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,30 - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet” iz Budimpešte

14,00 - Subotica - Sastanak sa Kingom Gal kandidatkinjom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament u sedištu SVM-a i šetnja centrom Subotice

15,10 - Subotica - Obilazak obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

16,00 - Subotica - Predstavljanje rada institucija u okviru Mađarske medijske kuće

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima i završna manifestacija u izbornoj kampanji SVM-a

19,00 - Subotica - Koncert Zoltana Mage u Sinagogi

20,00 - Subotica - „Razgovor sa povodom“ na YU ECO TV

2. jun 2024.

07,30 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u