O Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima predsednik Poslaničke grupa manjina, Balint Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministarka, ne mogu da delim vašu radost što ovim Predlogom zakona započinjemo redovno jesenje zasedanje Narodne skupštine jer bih voleo konačno da ovo jesenje zasedanje započnemo raspravom o Predlogu zakona o javnoj svojini. Kao što znate, Narodna skupština je bila u obavezi, po Ustavu Republike Srbije, da do 31. decembra 2008. godine donese Zakon o javnoj svojini. Mi to nismo mogli učiniti jer Vlada nije dostavila taj predlog zakona i mislim da ovako skoro dve godine posle isteka tog ustavnog roka bi već bilo krajnje vreme da imamo u skupštinskoj proceduri predlog tog zakona koji je izradila Vlada Republike Srbije.

Neke stranke su najavljivale tokom leta da neće dozvoliti početak redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine ako taj predlog zakona ne bude na dnevnom redu, ali će te stranke objasniti svojim biračima zašto mi danas ne raspravljamo o zakonu o javnoj svojini, već o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Vi ste naveli u obrazloženju da su ciljevi koji se zakonom postižu – jačanje fiskalne odgovornosti i fiskalne discipline zbog neadekvatnosti veličine i strukture javne potrošnje, uvođenje fiskalnih pravila, što je s jedne strane obaveza prema MMF, a s druge strane je bitno zbog namere ulaska Srbije u Evropsku monetarnu uniju. Vi ste čak naveli u obrazloženju da će Unija biti rigoroznija zbog iskustva sa Grčkom, ali nema ničega o tome da li će biti Unija rigorozna prema Srbiji kao što je bila rigorozna prema svim ostalim sadašnjim članicama EU i po pitanju poštovanja ustavnosti. Da li jedna država može da uđe u EU, a da Vlada i Skupština te države ne poštuju Ustav sopstvene države? Mislim da je to nemoguće, da bi to bio presedan i da to nije bilo omogućeno ni jednoj zemlji koja je danas članica EU.

Naveli ste i to da je cilj formiranje nezavisnog fiskalnog saveta koji će biti nezavisan državni organ. To je svakako dobro, to svakako treba pohvaliti. Jedino mi nije jasno u vezi tog fiskalnog saveta kako će u praksi izgledati rešenje iz zakonskog predloga, da će fiskalni savet davati mišljenje o svim amandmanima koji su podneti na Predlog zakona o budžetu, jer je tako navedeno u Predlogu zakona, da će fiskalni savet davati mišljenje u pisanoj formi o svim podnetim amandmanima na sve buduće budžete.

Više bih želeo da se bavim time čega nema u zakonu, a trebalo je da bude. Vi ste u članu 24. naveli da će se finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina izgledati na sledeći način – da je to deo poreza na dobit preduzeća, to je već i sada tako, to je 42,7% od poreza na dobit preduzeća ostvarenog na teritoriji AP Vojvodine i poreza na zarade 18% od poreza na zarade prikupljene na teritoriji AP Vojvodine. Naveli ste u Predlogu zakona da će se finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina vršiti i drugim javnim prihodima i primanjima, pa ste naveli – i drugi porez ili deo poreza, u skladu sa zakonom. U skladu sa kojim zakonom i zašto još taj zakon nije u skupštinskoj proceduri? Kada ćemo saznati kojim drugim vidovima poreza će AP Vojvodina biti finansirana? Zašto toga nema u ovom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu? Dokle ćemo još gledati formulaciju u vezi Vojvodine, u skladu sa zakonom, koji će biti donet jednog dana, niko ne zna kada?

Dalje, naveli ste da su među javnim prihodima i primanjima i primanja od prodaje prirodne imovine, kada govorimo o finansiranju nadležnosti AP Vojvodine. Kojom i kakvom imovinom AP Vojvodina raspolaže danas? Zašto još nema te imovine, kada je Skupština i Vlada bila u obavezi da taj zakon o javnoj svojini donese do kraja 2008. godine? Taj rok je pre skoro dve godine istekao. Da bude još tragikomičnije, naveli ste i primanja od prodaje dragocenosti. Kakve dragocenosti ima AP Vojvodina i kada će ih imati?

Zakon o javnoj svojini ste trebali predložiti, odnosno Narodna skupština je trebala doneti do kraja 2008. godine. Radna verzija ovog zakona je bila na sajtu Ministarstva finansija u oktobru 2008. godine, pre tačno dve godine, pa je nekom misterijom ta radna verzija nestala sa sajta Ministarstva finansija i niko ne zna gde je ta radna verzija i kada će steći formu nacrta, pa posle toga predloga zakona. Niko ne govori o tome šta je sa tim zakonom o javnoj svojini.

Molio bih gospođu ministarku da posle moje diskusije odgovori ne samo meni, nego svima nama, narodnim poslanicima - šta je problem sa ovim zakonom o javnoj svojini? To nije bitno samo zbog AP Vojvodine, to je bitno zbog svih lokalnih samouprava, zbog svih opština i gradova. Srbija je danas još uvek jedina država u Evropi u kojoj lokalne samouprave nemaju svoju imovinu. To nije jedno načelno pitanje, to je jedno vrlo značajno, praktično pitanje, odnosno praktičan problem. Lokalne samouprave ne mogu da se razvijaju, ne mogu da stvaraju nova radna mesta, ne mogu da privuku investicije jer nemaju šta da predlože, da ponude potencijalnim investitorima.

Čuo sam čak jedan stav od ljudi u vašem ministarstvu da ovaj zakon nije donet i da nije predložen Zakon o javnoj svojini jer se čeka mišljenje Ustavnog suda o jednoj odredbi Zakona o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama. Ako ćemo tako, onda ćemo možda čekati još 10 godina, ne možemo krivicu da prebacimo na Ustavni sud. Znači, prema Ustavu, Vlada je bila u obavezi da ovaj zakon o javnoj svojini predloži Narodnoj skupštini, a Narodna skupština bi bila u obavezi da ovaj zakon donese do kraja 2008. godine. To je jedna ustavna obaveza, to je kršenje načela ustavnosti i to je mnogo veći problem, kada već govorimo o ulasku u EU, nepoštovanje Ustava, nego što bi bio problem to što nema fiskalnih pravila u Zakonu o budžetskom sistemu.

U članu 27a uvodite pojam odgovornosti i kažete da je Vlada odgovorna za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnim finansijama, u skladu sa principima, pravilima, procedurama, itd. A izvršni organ lokalne samouprave je odgovoran za sve to na svojoj teritoriji. Ko je odgovoran za upućivanje predloga budžeta koji nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije? Ko je odgovoran za to da se već godinama predlozi budžeta upućuju u Narodnu skupštinu tako da direktno krše član 184. Ustava Republike Srbije koji se odnosi na finansiranje AP Vojvodine?

U članu 27b uvodite pojam "fiskalni principi". Navodite pet opštih principa i šest posebnih. Među opštim principima su: princip polaganja računa, princip pravičnosti, princip odgovornosti, princip stabilnosti i princip transparentnosti. To je svakako dobro, ali još jednom pitam – gde je princip ustavnosti? Ko je odgovoran ako u Narodnu skupštinu stigne predlog budžeta koji nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije?

 U članu 27ž imamo fiskalna pravila za lokalnu vlast. Kažete da deficit ne može biti veći od 10% prihoda, a kada govorimo o lokalnoj vlasti, onda prema Predlogu zakona, mislimo i na autonomne pokrajine i na jedinice lokalne samouprave. Ovde se navodi da izvršni organ, organ lokalne vlasti, može podneti zahtev Ministarstvu do 1. maja ako ne može da poštuje taj limit od 10%, kada govorimo o deficitu.

Ukoliko lokalna vlast prekorači limit, ministar obustavlja prenos sredstava - to se odnosi na lokalne samouprave – odnosno pripadajući deo poreza na zarade i dobit, a to se verovatno odnosi na finansiranje AP. Ne znam koliko je ova odredba u skladu sa Ustavom Republike Srbije, ali se nameće još jedna dilema, šta ako AP u skladu sa članom 24. dobije i  druge poreze, pored poreza na zarade i pored poreza na dobit.

Da li to znači - želim da vam ukažem na jednu grešku u Predlogu zakona, znači šta ukoliko republička vlast želi da kazni AP Vojvodinu, pa obustavi prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i dobit, a šta ako Vojvodina do tada dobije neki drugi vid poreza, jer bi to onda značilo da to ne može da bude obustavljeno? Znači, tu je jedna greška u zakonu.

Nadam se da ovde ne treba da pomišljamo na to da Vlada ipak ne želi da da druge vidove poreza Vojvodini, osim poreza na zarade i poreza na dobit. Porez na dobit preduzeća je inače jedna "veoma značajna stavka" u vremenu ekonomske krize.

Onda u članu 27z govorite o izuzetnim okolnostima: "Vlada može izuzetno i privremeno odustati od fiskalnih principa u slučaju prirodne katastrofe, ekstremnih šokova koji utiču na ugrožavanje zdravlja ljudi, nacionalne bezbednosti" i u tom slučaju Vlada podnosi Skupštini odluku sa obrazloženjem.

Želim da pitam, gospođo ministarka, kada ste upućivali u skupštinsku proceduru Predlog zakona o budžetu za 2010. godinu koji je bio protivustavan, da li je to učinjeno zbog prirodne katastrofe? Za mene je nepoznato da je bila, hvala Bogu neka prirodna katastrofa u 2010. godini, odnosno krajem 2009. godine kada ste uputili u proceduru budžet za 2010. godinu. Ili su bili neki ekstremni šokovi koji su uticali na ugrožavanje zdravlja ljudi ili nacionalnu bezbednost.

Još jednom bih vas zamolio da date odgovore na ova pitanja, pre svega, vezano za donošenje zakona o javnoj svojini, kada ga možemo očekivati, i zakonu o prihodima AP Vojvodine, kada već to pitanje nije rešeno ovim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, a pravnotehnički je to bilo moguće rešiti. I pored očekivanja vaših odgovora želeo bih da vas zamolim da kada budete upućivali u proceduru Predlog zakona o izmenama budžeta za 2010. godinu i Predlog zakona o budžetu za 2011. godinu ti predlozi ne budu u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, a tu mislim na član 184.

Mi smo jedna dosledna stranka i mi smo to dokazali u više navrata. Ukoliko nismo mogli da glasamo za predlog budžeta u decembru prošle godine, kada je on bio protivustavan, to nećemo moći da uradimo ni sada kada budemo raspravljali o rebalansu i o budžetu za 2011. godinu.

To nije nikakva pretnja, to je namera da nađemo rešenje i da nam se omogući da glasamo za rebalans, odnosno za Predlog budžeta za 2011. godinu.

Želeo bih da vas podsetim, gospođo ministarka, da smo mi u decembru 2009. godine govorili o tome da je poštovan princip da Vojvodini pripada najmanje 7% republičkog budžeta, ali nije poštovan drugi deo odredbe člana 184. Ustava Republike Srbije, da od tog iznosa tri sedmine treba da idu na kapitalne investicije.

To smo dokazali na način što smo vam prezentovali koliki je udeo budžeta za transfere u obrazovanju, koliki je udeo za transfere za lokalne samouprave i koliko su troškovi za funkcionisanje pokrajine i ukoliko saberemo sve te iznose, nije teško izračunati da nema tri sedmine za kapitalna ulaganja, odnosno nema 42% za kapitalna ulaganja od onog iznosa koji pripada Vojvodini.

Tražili smo da u budžetu i dalje postoji ona odredba koja je postojala u prethodnom budžetu da Vojvodini pripada 90% od prodajne cene NIS-a, a to je postojalo u budžetu za 2009. godinu, ali je zaboravljeno da se ona prepiše u ovaj budžet koji je još uvek važeći.

Vojvodina je dobila 50%, a dodatnih 40% nismo dobili, a trebalo je da taj iznos dobijemo nakon donošenja Zakona o nadležnostima AP Vojvodine, i tih iznosa nema.

 Znači, republička vlast pokrajini duguje oko 150 miliona evra i još uvek ne znamo gde su te pare. Verovatno su potrošene, ali nisu potrošene u skladu sa zakonom.

Meni bi bilo veoma neprijatno, ukoliko bismo došli u istu onu situaciju u kojoj smo bili u decembru prošle godine kada su nas optuživali za nameru rušenja Vlade, kada je konstituisana kaznena ekspedicija, pa je SVM izbačen iz vlasti u Subotici, i u Senti i ne bih želeo da se to ponovi samo zbog toga što se mi principijelno držimo Ustava Republike Srbije.

Na kraju bih želeo da citiram izjavu pokrajinskog sekretara za finansije, gospodina Jovicu Đukića, izjavu koju je on dao Dnevniku 25. septembra 2010. godine u vezi sa predlaganjem rebalansa budžeta AP Vojvodine za 2010. godinu.

Sekretar Đukić koji je inače član DS, ne pripada opciji kojoj pripadam ja, a kaže da ukupan iznos budžeta od 60,7 milijardi dinara samo nominalno ispunjava uslov minimuma od 7% za pokrajinu, ali da i dalje nije moguće obezbediti tri sedmine budžeta za kapitalne investicije, zbog toga što veliki deo budžeta čine transferna sredstva.

Znači, gospodin Jovica Đukić, član DS u izjavi za novosadski Dnevnik kaže isto ono što sam ja malo pre vama rekao. Nadam se da će ovaj problem biti rešen. Ako to ne bude tako, Ustav Republike Srbije neće biti poštovan i to nikako ne bismo želeli da se desi.

Još jednom očekujem odgovor na pitanje šta je sa predlogom zakona o javnoj svojini i o finansiranju AP Vojvodine i apelujem da do predlaganja rebalansa budžeta nađemo neko rešenje da bi predlog bio u skladu sa Ustavom Republike Srbije i da bismo mi bili u mogućnosti da podržimo taj predlog, pošto želim da podvučem crvenom i žutom bojom 10 puta, nije nam namera rušenje Vlade, ali nam je namera donošenje budžeta koji je u skladu sa Ustavom i koji je u skladu sa interesima građana AP Vojvodine. Hvala.

PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović, izvolite.

comments powered by Disqus

27. novembar 2023.

14,00 - Stara Moravica - Pomen povodom godišnjice upokojenja Ferenca Čubele i Antala Kiša

16,00 - Kula - Poseta preduzetnika Imrea Blaška i obilazak realizovanih projekata Prosperitati Fondacije

16,30 - Kula - Obilazak investicije poljoprivrede i stočarstva koje sprovodila porodica "Körmőczy" kroz Fondacije Prosperitati

17,00 - Kula - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Srbobran - Susret sa predstavnicima udruženja građana

19,00 - Srbobran - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

28. novembar 2023.

05,10 - Segedin - Sastanak sa ministrom Janošem Lazarom

05,19 - Segedin - Putovanje prvom železničkom linijom između Segedina i Subotice

07,00 - Palić - Press konferencija

07,30 - Palić - Doručak i razgovor sa meštanima

08,45 - Horgoš - Obilazak industrijskog parka i razgovor o planu razvoja železnice

09,20 - Horgoš - Razgovor sa lokalnim stanovništvom  o migrantima, železnici i graničnim prelazima

10,30 - Kanjiža - Razgovor sa meštanima

13,10 - Novi Kneževac - Poseta nekadašnjoj zgradi Okružnog suda

13,25 - Novi Kneževac - Poseta spomeniku Emilu Talijanu

13,35 - Novi Kneževac - Obilazak nekadašnje vile grofa Maldegema i parka zamka

13,50 - Novi Kneževac - Poseta zamku "Schulpe"

15,15 - Bečej - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

29. novembar 2023.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u emisiji Radija Vojvodine 2 "Hangadó szerda" (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Novi Sad - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom RTV-a

11,30 - Novi Sad - Intervju za dnevni list "Politika"

18,00 - Subotica - Veče razgovora Adama Salaija

30. novembar 2023.

15,15 - Novi Sad - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi Ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

1. decembar 2023.

09,50 - Palić - Sastanak sa Pal Barna Žigmond, zamenikom ministra u Vladi Mađarske

10,00 - Palić - Obilazak realizovanih investicija OŠ Miroslav Antić

10,30 - Palić - Obilazak zgrade Mađarskog kulturnog centra Palić

11,00 - Palić - Razgovor o značaju EU projekata

11,30 - Subotica - Intervju za dnevni list "Večernje novosti"

18,00 - Ada - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

2. decembar 2023.

10,00 - Palić - Festival zimskih tradicija – Takmičenje u topljenju čvaraka

11,00 - Subotica - Predavanje profesora prava dr Emeda Vereša

13,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM-a

18,00 - Sombor - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

3. decembar 2023.

18,45 - Ada - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Ada - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

4. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za MTVA

10,00 - Subotica - Uticaj železnice na razvoj grada Subotice

15,00 - Subotica - Sastanak sa zamenicom ministra Žofijom Konc

16,00 - Subotica - Poseta porodici Sekereš

18,00 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak razvojnog centra "Tanoda"

18,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak zavičajne kuće

19,00 - Bačko Petrovo Selo - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

5. decembar 2023.

10,50 - Senta - Sastanak sa Balažom Orbanom, političkim direktorom premijera Mađarske

11,00 - Senta - Prezentacija Vojvođansko mađarske digitalne arhive 

11,30 - Senta - Poseta Gimnaziji za talentovane učenike "Boljai" 

12,00 - Senta - Tribina

12,30 - Senta - Poseta obnovljenoj Maloj sinagogi

16,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Janošom Bokom

17,00 - Novi Sad - Poseta domu studenata Evropa 

18,00 - Novi Sad - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

6. decembar 2023.

11,15 - Subotica - Intervju za "Subotičke novine"

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

19,45 - Budimpešta - Gostovanje u političkoj emisiji Hír TV (uživo)

7. decembar 2023.

07,18 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Košut (na mađarskom jeziku, uživo)

09,30 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu TV M1 (na mađarskom jeziku, uživo)

18,45 - Bačka Topola - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Bačka Topola - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

8. decembar 2023.

07,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

09,45 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hét Nap" 

15,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Gergeljom Guljašom 

15,45 - Novi Sad - Poseta Mađar sou

16,00 - Novi Sad - Tribina

17,30 - Zrenjanin - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

9. decembar 2023.

09,30 - Patince (Slovačka) - II Kongres partije Mađara iz Slovačke, "Szövetség"

15,45 - Ada - Omladinska konferencija

11. decembar 2023.

12,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom Janošem Nađom

12,50 - Čantavir - Poseta porodici Tinde Udvardi Kermeš

13,50 - Subotica - Poseta doo Scenso

14,30 - Subotica - Poseta Kulturnom društvu zanatlija „Erne Lanji“

14,40 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

12. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar nemzet"

14,00 - Beograd - Snimanje gostovanja u Magazinu Oko RTS-a (emitovaće se: 14. decembra u 18:25)

18,30 - Čantavir - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

13. decembar 2023.

09,20 - Čonoplja - Sastanak sa Žoltom Šemjenom, zamenikom premijera Mađarske

09,30 - Čonoplja - Sastanak sa meštanima

11,00 - Doroslovo - Sastanak sa meštanima

13,30 - Subotica- Press konferencija u SVM-u

14. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

12,15 - Ada - Sastanak sa ministrom Peterom Sijartom

12,45 - Ada - Sastanak sa Hunorom Kelemenom, predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

13.00 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Tosmasine 

13.40 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Eurotextil 

14,40 - Hajdukovo - Sastanak sa meštanima

17,00 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima Omladinskog foruma SVM

15. decembar 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

16,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

17,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

17. decembar 2023.

07,30 - Subotica - Glasanje

17,15 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

18. decembar 2023.

11,00 - Budimpešta - Izbori u Srbiji - press konferencija

16,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

19. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

20. decembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

11,00 - Subotica - Komemorativna sednica u čast dr Nandora Šejmešija

13,00 - Subotica - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

18,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

21. decembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 42. sednica Skupštine Grada Subotice

28. decembar 2023.

17,00 - Pačir - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

11. januar 2024.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

13,00 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“