O Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima predsednik Poslaničke grupa manjina, Balint Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministarka, ne mogu da delim vašu radost što ovim Predlogom zakona započinjemo redovno jesenje zasedanje Narodne skupštine jer bih voleo konačno da ovo jesenje zasedanje započnemo raspravom o Predlogu zakona o javnoj svojini. Kao što znate, Narodna skupština je bila u obavezi, po Ustavu Republike Srbije, da do 31. decembra 2008. godine donese Zakon o javnoj svojini. Mi to nismo mogli učiniti jer Vlada nije dostavila taj predlog zakona i mislim da ovako skoro dve godine posle isteka tog ustavnog roka bi već bilo krajnje vreme da imamo u skupštinskoj proceduri predlog tog zakona koji je izradila Vlada Republike Srbije.

Neke stranke su najavljivale tokom leta da neće dozvoliti početak redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine ako taj predlog zakona ne bude na dnevnom redu, ali će te stranke objasniti svojim biračima zašto mi danas ne raspravljamo o zakonu o javnoj svojini, već o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Vi ste naveli u obrazloženju da su ciljevi koji se zakonom postižu – jačanje fiskalne odgovornosti i fiskalne discipline zbog neadekvatnosti veličine i strukture javne potrošnje, uvođenje fiskalnih pravila, što je s jedne strane obaveza prema MMF, a s druge strane je bitno zbog namere ulaska Srbije u Evropsku monetarnu uniju. Vi ste čak naveli u obrazloženju da će Unija biti rigoroznija zbog iskustva sa Grčkom, ali nema ničega o tome da li će biti Unija rigorozna prema Srbiji kao što je bila rigorozna prema svim ostalim sadašnjim članicama EU i po pitanju poštovanja ustavnosti. Da li jedna država može da uđe u EU, a da Vlada i Skupština te države ne poštuju Ustav sopstvene države? Mislim da je to nemoguće, da bi to bio presedan i da to nije bilo omogućeno ni jednoj zemlji koja je danas članica EU.

Naveli ste i to da je cilj formiranje nezavisnog fiskalnog saveta koji će biti nezavisan državni organ. To je svakako dobro, to svakako treba pohvaliti. Jedino mi nije jasno u vezi tog fiskalnog saveta kako će u praksi izgledati rešenje iz zakonskog predloga, da će fiskalni savet davati mišljenje o svim amandmanima koji su podneti na Predlog zakona o budžetu, jer je tako navedeno u Predlogu zakona, da će fiskalni savet davati mišljenje u pisanoj formi o svim podnetim amandmanima na sve buduće budžete.

Više bih želeo da se bavim time čega nema u zakonu, a trebalo je da bude. Vi ste u članu 24. naveli da će se finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina izgledati na sledeći način – da je to deo poreza na dobit preduzeća, to je već i sada tako, to je 42,7% od poreza na dobit preduzeća ostvarenog na teritoriji AP Vojvodine i poreza na zarade 18% od poreza na zarade prikupljene na teritoriji AP Vojvodine. Naveli ste u Predlogu zakona da će se finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina vršiti i drugim javnim prihodima i primanjima, pa ste naveli – i drugi porez ili deo poreza, u skladu sa zakonom. U skladu sa kojim zakonom i zašto još taj zakon nije u skupštinskoj proceduri? Kada ćemo saznati kojim drugim vidovima poreza će AP Vojvodina biti finansirana? Zašto toga nema u ovom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu? Dokle ćemo još gledati formulaciju u vezi Vojvodine, u skladu sa zakonom, koji će biti donet jednog dana, niko ne zna kada?

Dalje, naveli ste da su među javnim prihodima i primanjima i primanja od prodaje prirodne imovine, kada govorimo o finansiranju nadležnosti AP Vojvodine. Kojom i kakvom imovinom AP Vojvodina raspolaže danas? Zašto još nema te imovine, kada je Skupština i Vlada bila u obavezi da taj zakon o javnoj svojini donese do kraja 2008. godine? Taj rok je pre skoro dve godine istekao. Da bude još tragikomičnije, naveli ste i primanja od prodaje dragocenosti. Kakve dragocenosti ima AP Vojvodina i kada će ih imati?

Zakon o javnoj svojini ste trebali predložiti, odnosno Narodna skupština je trebala doneti do kraja 2008. godine. Radna verzija ovog zakona je bila na sajtu Ministarstva finansija u oktobru 2008. godine, pre tačno dve godine, pa je nekom misterijom ta radna verzija nestala sa sajta Ministarstva finansija i niko ne zna gde je ta radna verzija i kada će steći formu nacrta, pa posle toga predloga zakona. Niko ne govori o tome šta je sa tim zakonom o javnoj svojini.

Molio bih gospođu ministarku da posle moje diskusije odgovori ne samo meni, nego svima nama, narodnim poslanicima - šta je problem sa ovim zakonom o javnoj svojini? To nije bitno samo zbog AP Vojvodine, to je bitno zbog svih lokalnih samouprava, zbog svih opština i gradova. Srbija je danas još uvek jedina država u Evropi u kojoj lokalne samouprave nemaju svoju imovinu. To nije jedno načelno pitanje, to je jedno vrlo značajno, praktično pitanje, odnosno praktičan problem. Lokalne samouprave ne mogu da se razvijaju, ne mogu da stvaraju nova radna mesta, ne mogu da privuku investicije jer nemaju šta da predlože, da ponude potencijalnim investitorima.

Čuo sam čak jedan stav od ljudi u vašem ministarstvu da ovaj zakon nije donet i da nije predložen Zakon o javnoj svojini jer se čeka mišljenje Ustavnog suda o jednoj odredbi Zakona o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama. Ako ćemo tako, onda ćemo možda čekati još 10 godina, ne možemo krivicu da prebacimo na Ustavni sud. Znači, prema Ustavu, Vlada je bila u obavezi da ovaj zakon o javnoj svojini predloži Narodnoj skupštini, a Narodna skupština bi bila u obavezi da ovaj zakon donese do kraja 2008. godine. To je jedna ustavna obaveza, to je kršenje načela ustavnosti i to je mnogo veći problem, kada već govorimo o ulasku u EU, nepoštovanje Ustava, nego što bi bio problem to što nema fiskalnih pravila u Zakonu o budžetskom sistemu.

U članu 27a uvodite pojam odgovornosti i kažete da je Vlada odgovorna za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnim finansijama, u skladu sa principima, pravilima, procedurama, itd. A izvršni organ lokalne samouprave je odgovoran za sve to na svojoj teritoriji. Ko je odgovoran za upućivanje predloga budžeta koji nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije? Ko je odgovoran za to da se već godinama predlozi budžeta upućuju u Narodnu skupštinu tako da direktno krše član 184. Ustava Republike Srbije koji se odnosi na finansiranje AP Vojvodine?

U članu 27b uvodite pojam "fiskalni principi". Navodite pet opštih principa i šest posebnih. Među opštim principima su: princip polaganja računa, princip pravičnosti, princip odgovornosti, princip stabilnosti i princip transparentnosti. To je svakako dobro, ali još jednom pitam – gde je princip ustavnosti? Ko je odgovoran ako u Narodnu skupštinu stigne predlog budžeta koji nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije?

 U članu 27ž imamo fiskalna pravila za lokalnu vlast. Kažete da deficit ne može biti veći od 10% prihoda, a kada govorimo o lokalnoj vlasti, onda prema Predlogu zakona, mislimo i na autonomne pokrajine i na jedinice lokalne samouprave. Ovde se navodi da izvršni organ, organ lokalne vlasti, može podneti zahtev Ministarstvu do 1. maja ako ne može da poštuje taj limit od 10%, kada govorimo o deficitu.

Ukoliko lokalna vlast prekorači limit, ministar obustavlja prenos sredstava - to se odnosi na lokalne samouprave – odnosno pripadajući deo poreza na zarade i dobit, a to se verovatno odnosi na finansiranje AP. Ne znam koliko je ova odredba u skladu sa Ustavom Republike Srbije, ali se nameće još jedna dilema, šta ako AP u skladu sa članom 24. dobije i  druge poreze, pored poreza na zarade i pored poreza na dobit.

Da li to znači - želim da vam ukažem na jednu grešku u Predlogu zakona, znači šta ukoliko republička vlast želi da kazni AP Vojvodinu, pa obustavi prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i dobit, a šta ako Vojvodina do tada dobije neki drugi vid poreza, jer bi to onda značilo da to ne može da bude obustavljeno? Znači, tu je jedna greška u zakonu.

Nadam se da ovde ne treba da pomišljamo na to da Vlada ipak ne želi da da druge vidove poreza Vojvodini, osim poreza na zarade i poreza na dobit. Porez na dobit preduzeća je inače jedna "veoma značajna stavka" u vremenu ekonomske krize.

Onda u članu 27z govorite o izuzetnim okolnostima: "Vlada može izuzetno i privremeno odustati od fiskalnih principa u slučaju prirodne katastrofe, ekstremnih šokova koji utiču na ugrožavanje zdravlja ljudi, nacionalne bezbednosti" i u tom slučaju Vlada podnosi Skupštini odluku sa obrazloženjem.

Želim da pitam, gospođo ministarka, kada ste upućivali u skupštinsku proceduru Predlog zakona o budžetu za 2010. godinu koji je bio protivustavan, da li je to učinjeno zbog prirodne katastrofe? Za mene je nepoznato da je bila, hvala Bogu neka prirodna katastrofa u 2010. godini, odnosno krajem 2009. godine kada ste uputili u proceduru budžet za 2010. godinu. Ili su bili neki ekstremni šokovi koji su uticali na ugrožavanje zdravlja ljudi ili nacionalnu bezbednost.

Još jednom bih vas zamolio da date odgovore na ova pitanja, pre svega, vezano za donošenje zakona o javnoj svojini, kada ga možemo očekivati, i zakonu o prihodima AP Vojvodine, kada već to pitanje nije rešeno ovim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, a pravnotehnički je to bilo moguće rešiti. I pored očekivanja vaših odgovora želeo bih da vas zamolim da kada budete upućivali u proceduru Predlog zakona o izmenama budžeta za 2010. godinu i Predlog zakona o budžetu za 2011. godinu ti predlozi ne budu u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, a tu mislim na član 184.

Mi smo jedna dosledna stranka i mi smo to dokazali u više navrata. Ukoliko nismo mogli da glasamo za predlog budžeta u decembru prošle godine, kada je on bio protivustavan, to nećemo moći da uradimo ni sada kada budemo raspravljali o rebalansu i o budžetu za 2011. godinu.

To nije nikakva pretnja, to je namera da nađemo rešenje i da nam se omogući da glasamo za rebalans, odnosno za Predlog budžeta za 2011. godinu.

Želeo bih da vas podsetim, gospođo ministarka, da smo mi u decembru 2009. godine govorili o tome da je poštovan princip da Vojvodini pripada najmanje 7% republičkog budžeta, ali nije poštovan drugi deo odredbe člana 184. Ustava Republike Srbije, da od tog iznosa tri sedmine treba da idu na kapitalne investicije.

To smo dokazali na način što smo vam prezentovali koliki je udeo budžeta za transfere u obrazovanju, koliki je udeo za transfere za lokalne samouprave i koliko su troškovi za funkcionisanje pokrajine i ukoliko saberemo sve te iznose, nije teško izračunati da nema tri sedmine za kapitalna ulaganja, odnosno nema 42% za kapitalna ulaganja od onog iznosa koji pripada Vojvodini.

Tražili smo da u budžetu i dalje postoji ona odredba koja je postojala u prethodnom budžetu da Vojvodini pripada 90% od prodajne cene NIS-a, a to je postojalo u budžetu za 2009. godinu, ali je zaboravljeno da se ona prepiše u ovaj budžet koji je još uvek važeći.

Vojvodina je dobila 50%, a dodatnih 40% nismo dobili, a trebalo je da taj iznos dobijemo nakon donošenja Zakona o nadležnostima AP Vojvodine, i tih iznosa nema.

 Znači, republička vlast pokrajini duguje oko 150 miliona evra i još uvek ne znamo gde su te pare. Verovatno su potrošene, ali nisu potrošene u skladu sa zakonom.

Meni bi bilo veoma neprijatno, ukoliko bismo došli u istu onu situaciju u kojoj smo bili u decembru prošle godine kada su nas optuživali za nameru rušenja Vlade, kada je konstituisana kaznena ekspedicija, pa je SVM izbačen iz vlasti u Subotici, i u Senti i ne bih želeo da se to ponovi samo zbog toga što se mi principijelno držimo Ustava Republike Srbije.

Na kraju bih želeo da citiram izjavu pokrajinskog sekretara za finansije, gospodina Jovicu Đukića, izjavu koju je on dao Dnevniku 25. septembra 2010. godine u vezi sa predlaganjem rebalansa budžeta AP Vojvodine za 2010. godinu.

Sekretar Đukić koji je inače član DS, ne pripada opciji kojoj pripadam ja, a kaže da ukupan iznos budžeta od 60,7 milijardi dinara samo nominalno ispunjava uslov minimuma od 7% za pokrajinu, ali da i dalje nije moguće obezbediti tri sedmine budžeta za kapitalne investicije, zbog toga što veliki deo budžeta čine transferna sredstva.

Znači, gospodin Jovica Đukić, član DS u izjavi za novosadski Dnevnik kaže isto ono što sam ja malo pre vama rekao. Nadam se da će ovaj problem biti rešen. Ako to ne bude tako, Ustav Republike Srbije neće biti poštovan i to nikako ne bismo želeli da se desi.

Još jednom očekujem odgovor na pitanje šta je sa predlogom zakona o javnoj svojini i o finansiranju AP Vojvodine i apelujem da do predlaganja rebalansa budžeta nađemo neko rešenje da bi predlog bio u skladu sa Ustavom Republike Srbije i da bismo mi bili u mogućnosti da podržimo taj predlog, pošto želim da podvučem crvenom i žutom bojom 10 puta, nije nam namera rušenje Vlade, ali nam je namera donošenje budžeta koji je u skladu sa Ustavom i koji je u skladu sa interesima građana AP Vojvodine. Hvala.

PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović, izvolite.

comments powered by Disqus

20. oktobar 2019.

12,30 - Kanjiža - Svečana dodela javnih priznanja opštine

22. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Senta - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

23. oktobar 2019.

11,00 - Kanjiža - Svečano polaganje kamena temeljca Vojvođanske rvačke akademije

12,30 - Kanjiža - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

24. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. oktobar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Tornjoš - Manifestacija povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

27. oktobar 2019.

14,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

28. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine