O izboru Zaštitnika građana (Saša Janković)

VIDEO

PREDSEDNIK: Hvala. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Gospodin Balint Pastor ima reč. Izvolite.

BALINT PASTOR: Gospodine predsedniče Narodne skupštine, gospodine Jankoviću, dame i gospodo narodni poslanici, odmah na početku želim da kažem da ćemo mi u danu za glasanje podržati izbor gospodina Jankovića na ovu vrlo značajnu funkciju. U kasnijem delu moje diskusije ću reći zbog čega, ali odmah na početku želim da izrazim zadovoljstvo što je postignut konsenzus po ovom pitanju. Ne sećam se kada se desilo poslednji put u Narodnoj skupštini da su skoro sve poslaničke grupe najavile da će glasati za određeni predlog, u ovom slučaju za izbor gospodina Jankovića, odnosno tačnije za reizbor gospodina Jankovića na funkciju ombudsmana.
   
Malopre sam rekao da se radi o veoma važnoj i bitnoj funkciji. To sam rekao zbog toga što, kao što znamo, zaštitnik građana u svim zemljama gde ta institucija postoji, u ime parlamenta obavlja kontrolu nad primenom zakona i štiti ljudska prava. Tako je i u Republici Srbiji od donošenja i stupanja na snagu Zakona o zaštitniku građana. Želim da podsetim narodne poslanike da je u AP Vojvodini zaštitnik građana obavezan organ još od 2002. godine. Prema važećem zakonu zaštitnik građana je nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave. Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava. Bili smo narodni poslanici koji su 2007. godine prilikom izmena i dopuna Zakona o zaštitniku građana predložili da se eksplicitno navede da se zaštitnik građana stara i o unapređenju manjinskih prava ne samo ljudskih prava.
   
Želim da kažem da je veoma loše po funkcionisanje pravne države i po vladavinu prava što zaštitnik građana nije ranije izabran.
   
Prema Zakonu o zaštitniku građana postupak za izbor ombudsmana započinje najkasnije šest meseci pre isteka mandata prethodnog zaštitnika građana. Mi smo još za vreme prethodnog mandata apelovali na tadašnje poslaničke grupe i tadašnje narodne poslanike, kao i na predsednicu Narodne skupštine da ovaj posao odradimo još pre izbora jer smo smatrali i dalje smatramo da ne treba da postoji međuperiod što se tiče funkcionisanja institucija, pogotovo ne onih koje se staraju o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava. Zbog toga smo kao prva poslanička grupa još 16. marta tekuće godine predložili gospodina Jankovića za zaštitnika građana i nadali smo se da ćemo ovu sednicu koja je u toku imati još pre maja meseca, znači pre izbora. Do toga na žalost, nije došlo, a gospodinu Jankoviću je mandat istekao pre desetak dana, znači mi smo desetak dana imali svojevrsni interegnum što se tiče funkcionisanja zaštitnika građana.
   
Kada govorimo o predlagačima i o tome ko je predložio gospodina Jankovića na ovu funkciju, ja sam malo pre napomenuo, da smo u prošlom mandatu to prvi učinili mi, znači tadašnja Poslanička grupa manjina. Nakon nas to je učinila poslanička grupa LDP kao i SPS. Ovom prilikom mi nismo želeli da se utrkujemo sa ostalim poslaničkim grupama ko je predložio gospodina Jankovića i koji je redosled, kažem mi smo to uradili još marta ove godine. Znači sada zvanično, pravno gledano nismo predlagači ali ćemo vrlo rado glasati, pretpostavljam u subotu za gospodina Jankovića.
   
Prema zakonu, lice koje obavlja ovu funkciju treba da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i treba da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.
   
Mislim da su protekle godine dokazale da je gospodin Janković ovu funkciju obavljao stručno, savesno, profesionalno i da ima sve kvalitete da ovu dužnost obavlja još pet godina.
   
Mislim da treba poraditi na tome da ovu značajnu funkciju ozbiljnije shvate određeni državni organi Republike Srbije. Mislim da je po tome bilo dosta problema.
   
Želim da vas podsetim da smo mi 2007. godine, sa zakašnjenjem od skoro godinu dana, kao Narodna skupština dali saglasnost, odnosno imenovali četiri zamenika zaštitnika građana. To je bio dosta veliki problem.
   
Želeo bih da podsetim i na to da je Zaštitnik građana svih ovih godina konstantno funkcionisao u prilikama koje su izgledale na način da je bilo i tehničkih i materijalnih problema u funkcionisanju zaštitnika građana. Nadam se da do toga u budućnosti neće doći, jer prema članu 37. Zakona o Zaštitniku građana treba da se obezbede sredstva za rad Zaštitnika građana. Pored toga, Vlada i nadležni odbor Skupštine su obavezni da razmatraju inicijative koje podnosi Zaštitnik građana. Mislim da je u prethodnom periodu bilo problema i što se toga tiče.
   
Organi uprave imaju obavezu da sarađuju sa zaštitnikom građana. Mislim da je i po ovom slika dosta šarolika ako posmatramo period od poslednjih pet godina. Predsednik Republike, predsednik i članovi Vlade, kao i predsednik Skupštine, a i predsednik Ustavnog suda i funkcioneri u organima uprave dužni su da prime Zaštitnika građana na njegov zahtev najkasnije u roku od 15 dana.
   
Mislim da što se toga tiče, nije bilo problema ovde u Narodnoj skupštini, ali je bilo problema u odnosu na određene organe uprave.
   
Mislimo, ne samo u odnosu na Zaštitnika građana, nego i odnosu na Narodnu banku, na primer, poverenika i ostale veoma značajne funkcije, da te institucije treba da funkcionišu, treba da budu stabilne. Nadam se da ćemo mi kao Narodna skupština na tome poraditi u narednom periodu. To očekujemo i od predsednika Republike i od Vlade i od ostalih državnih organa.
   
Na početku sam rekao da ćemo mi vrlo rado glasati za gospodina Jankovića. Želeo bih ukratko da obrazložim na čemu temeljim tvrdnju da je on savesno, odgovorno i profesionalno obavljao ovu dužnost.
   
Mi smo imali nekoliko slučajeva u prethodnom periodu koji dokazuju da je njegova saradnja sa Narodnom skupštinom, posebno sa Poslaničkom grupom manjina, u prethodnom sazivu bila odlična.
   
Želeo bih da vas podsetim na to da smo 2009. godine na dnevnom redu Narodne skupštine imali Predlog zakona o popisu stanovništva. Poslanička grupa manjina je uložila amandman, jer smo imali problem prilikom obavljanja ili sprovođenja probnog popisa, da su građani mogli da, što se tiče nacionalne pripadnosti, odaberu između alternativa srpska pripadnost-druga pripadnost. Mi smo ukazali na to da je to protivustavno, da je to korak unazad u odnosu na višedecenijsku praksu što se tiče popisa stanovništva. Uložili smo amandman i uživali smo podršku i Zaštitnika građana u vezi tog amandmana, što je u velikoj meri doprinelo tome da se taj amandman prihvati, uprkos protivljenju nekih državnih organa, jer im je ovaj amandman posao učinio komplikovanijim u procesu popisa stanovništva.
   
Drugi predlog zakona povodom kojeg smo odlično sarađivali bio je i ovaj Predlog zakona o racionalizaciji  u lokalnoj administraciji. Tu smo apelovali na skupštinsku većinu da se prihvati amandman kojim je trebalo garantovati da u onim lokalnim samoupravama u kojima je u službenoj upotrebi jezik neke nacionalne manjine, ostane dovoljan broj činovnika koji i posle otpuštanja govore taj jezik ili te jezike koji su u službenoj upotrebi na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.
   
Još jedan primer bih želeo da navedem. Taj nije vezan za Poslaničku grupu manjina iz prethodnog saziva Narodne skupštine. Taj primer se tiče reforme pravosuđa. Želeo bih da kažem da je veoma dobro što je zaštitnik građana od samog početka reforme pravosuđa upozoravao državne organe na moguće negativne posledice takve reforme pravosuđa. Mislim da sada naknadno sa izvesnošću možemo reći da je zaštitnik građana bio u pravu kada je upozoravao vladu tadašnju i Narodnu skupštinu u prethodnom sazivu da će biti problema po funkcionisanje pravne države i postojanje vladavine prava u Republici Srbiji.
   
Posle ovolikih reči pohvale, želeo bih da kažem i jednu zamerku na rad gospodina Jankovića. O tome sam govorio kada smo razgovarali u martu, kada smo vas pitali za saglasnost u vezi kandidovanja vas na ovu funkciju na novih pet godina. Rekao sam tada da ćemo vas vrlo rado predložiti, da želimo to da uradimo i da ćemo vas podržati u danu za glasanje, ali da ćemo imati i određene zamerke. Te zamerke se tiču jedne jedine teme iz prethodnog perioda. Radi se o Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja od prošle godine.
   
Sećate se vrlo dobro da je vođena veoma živa rasprava tu u Narodnoj skupštini u jesen prošle godine, da je usvojen zakon koji je sadržavao jednu, po nama, diskriminatorsku odredbu, kojom je bilo propisano, a još uvek je propisano da ona lica koja su bila pripadnici okupacionih snaga koji su delovali na teritoriji današnje Republike Srbije, ne mogu biti korisnici restitucije, a da se isključuju automatski i njihovi naslednici. Mi smo rekli da je to diskriminatorski ne zbog toga što dovodimo u pitanje važnost antifašizma u Srbiji, nego zbog toga što se uopšte ne radi o tome, nego se radi o diskriminaciji, da su prekršene neke ustavne odredbe. Pored zabrane diskriminacije, to je i pretpostavka nevinosti, kao i pravo na pravično suđenje. Radi se i o načelu individualne odgovornosti.
   
Glasali smo protiv tog predloga zakona. Zamolili smo tadašnjeg predsednika Republike, gospodina Borisa Tadića, da ne proglasi taj zakon. Obratili smo se Ustavnom sudu Republike Srbije. Kasnije je taj problem rešen donošenjem novog zakona o rehabilitaciji i sada imamo čistu situaciju što se tiče primene ovih zakona.
   
Gospodine Jankoviću, od vas smo očekivali da se oglasite povodom ovih pitanja. Imali ste na raspolaganju više mogućnosti. Prema Zakonu o Zaštitniku građana, ne možete davati izjave političke prirode, ali to nismo ni očekivali. Znamo i to da niste ovlašćeni da kontrolišete rad Narodne skupštine, ali po Zakonu imate pravo da podnesete inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata ako smatrate da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u propisima. To je član 18. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana.
   
Mi smatramo da je upravo ova situacija bila na snazi prošle godine, u septembru, oktobru, a pored toga vi ste ovlašćeni da pokrenete postupak pred Ustavnim sudom, niste ni to učinili. Znači, to je jedina zamerka iz prošlog perioda, ali mislim da je u potpunosti jasno da ima mnogo, mnogo više pozitivnih, da vaša aktivnost ima mnogo, mnogo više pozitivnih strana. Ja sam samo o nekima, po nama najvažnijim govorio. Smatramo da ste vi svojim aktivnostima doprineli učvršćivanju institucije zaštitnika građana, da je zahvaljujući vašoj delatnosti, zaštitnik građana ušao u javni život Republike Srbije, u smislu, da i građani znaju za postojanje ove značajne institucije.
    
Znamo da vam se u velikom broju građani obraćaju, što je dobro. Zbog svih iznetih razloga, narodni poslanici SVM će vrlo rado glasati za vaš reizbor, nadam se već u subotu. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Hvala. Gospodin Enis Imamović. Izvolite.

comments powered by Disqus

23. oktobar 2019.

11,00 - Kanjiža - Svečano polaganje kamena temeljca Vojvođanske rvačke akademije

12,30 - Kanjiža - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

24. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. oktobar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Tornjoš - Manifestacija povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

27. oktobar 2019.

14,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

28. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine