O budžetu za 2013. g. (polemika sa Dinkićem)

VIDEO

PREDSEDNIK: Hvala. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne) Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, žele reč? Reč ima narodni poslanik Balint Pastor. Izvolite.

BALINT PASTOR: Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dinkiću, dame i gospodo narodni poslanici, jedan od članova Vlade Republike Srbije je rekao pre neku nedelju da je budžet proizvod muka vladajuće koalicije. Dozvolite mi da kažem nekoliko rečenica u vezi ovog proizvoda muka vladajuće koalicije. U međuvremenu je budžet dosta radikalno, da upotrebim ovu reč, izmenjen, pošto smo dobili nekoliko amandmana Vlade Republike Srbije na predloženi budžet, pa se neke glavne stavke u budžetu menjaju. Trudiću se da koristim ove najnovije podatke.
   
Ne znam koliko je realno da rast BDP u narednoj godini bude 2% i ne znam koliko je realno da inflacija 2013. godine bude 5,5%. To su neke procene Vlade Republike Srbije. Nadam se da je to realno, ali čisto sumnjam da je tako. Videćemo sledećih meseci da li će biti jednog rebalansa, da li će biti dva rebalansa, koliko su održivi ovi podaci i ove projekcije.
   
Doduše, državni sekretar Senić je nagovestio da je u narednoj godini moguć veći rast privrede od projektovanih 2%. Navijam za to da se ispostavi da je on bio u pravu, jer je to u interesu svih građana Republike Srbije. Ne znam koliko je to realno, još jednom da podvučem.
   
Ovim predlogom budžeta je predviđeno 281 milijarde dinara dotacije PIO fondu, što je više od četvrtine, oko 26% svih rashoda. Nismo čuli ništa o tome koliko je to održivo da u jednoj državi tolike sume idu na PIO fond. Naravno, ne kažem da penzioneri ne treba da dobijaju svoja zaslužena sredstva. Suprotno, ne govorim protiv penzionera, nego govorim o tome da bi država trebala da uradi nešto više u interesu toga da rast zaposlenosti bude veći, da imamo što više radnih mesta i da ne dolazimo u situaciju da ima isto onoliko penzionera koliko ima i zaposlenih u Republici Srbiji. To nije održivo na duže staze ni u jednoj državi, pa to ne može da bude održivo ni u Republici Srbiji.
   
Rekli ste da će kapitalni izdaci biti povećani za oko 4,1 milijardu dinara. Vratićemo se na ovaj podatak, jer je ovo svakako dobro. To znači da je budžet u nekoj meri razvojne prirode, ali ne znam gde su onda sredstva planirana za kapitalna ulaganja na teritoriji AP Vojvodine, ali kažem, kasnije ću se vratiti na to pitanje.
   
Niste rekli ništa ni o tome da li je tačno ono što pišu ekonomski novinari, da ima oko 20 hiljada viška zaposlenih u javnom sektoru? Kako Vlada Republike Srbije želi da se suoči sa ovim problemom? Opet želim da podvučem da se ne zalažemo za otpuštanja, zalažemo se za to da ministar finansija i ekonomije kaže nešto o tome kako želi da sanira ovaj problem i da li je taj problem postojeći, da li je taj problem realan.
   
Govori se i o tome da će biti neophodno da se promeni radno zakonodavstvo u Republici Srbiji. Naravno, to još nije na dnevnom redu, ali ako je to tako, onda ne bi bilo loše da čujemo nekoliko rečenica o tome šta će to značiti sledeće godine, uzevši u obzir ove podatke koji su predviđeni budžetom Republike Srbije, odnosno Predlogom budžeta za 2013. godinu.
   
Niste rekli ni reč o tome da se za prethodna nepuna dva meseca država zadužila za čitavih 1750 milijardi dolara. Ti uslovi su relativno povoljniji nego što su bili uslovi zaduživanja u prethodnom mandatu Vlade, odnosno Narodne skupštine, ali je kraća i ročnost prodatih evroobveznica, pa bi verovatno i o tome trebalo reći nekoliko rečenica.
   
Spomenuli ste veoma iskreno da je javni dug tu negde oko 60% BDP, odnosno da će dostići 60% BDP. O tome govori i Fiskalni savet godinama. Vrlo dobro znate da je taj limit maksimalizovan na 45% BDP, pa ne bi bilo loše da kažemo nekoliko rečenica i o tome da li se planiraju izmene i dopune zakona, da bi jednostavno država funkcionisala unutar zakonskih okvira, odnosno da bi država bila pravna. Ovako se svake godine svesno krši zakon. Mogao bih da kažem malo cinično da ako se konstantno iz godine u godinu krši Ustav, onda i nije neki problem što se neki zakoni pojedinačni, pa makar bili i oni sistemski, krše.
   
Nismo čuli detalje u vezi ruskog kredita. Ne znamo zašto Ruska Federacija još uvek nije donela konačnu odluku u vezi toga, odnosno zašto nisu počeli ni pregovori sa Vladom Republike Srbije u vezi tog ruskog kredita i kada će taj ruski kredit doći ovde na dnevni red Narodne skupštine? Mislim na ratifikaciju. Naravno, meni se čini da je to još na dosta dugom štapu.
   
Kada bih želeo da kažem nekoliko rečenica o pozitivnim elementima Predloga budžeta za 2013. godinu, morao bih da izdvojim finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina. To je predviđeno u visini od 240 miliona dinara, a prošlim rebalansom je bilo 235, budžetom usvojenim pre nešto više od godinu dana je bilo 230, što znači da ima nekih malih pomaka. Pošto želimo da budemo objektivni i realni, to je svakako za pohvalu, kao što je za pohvalu i agrarni budžet. Izdvojili ste činjenicu da će celokupni agrarni budžet biti oko 4,5% budžeta Republike Srbije, ali neće poljoprivredni proizvođači dobiti 4,5% budžeta. Poljoprivredni proizvođači bi želeli da agrarni budžet bude 5% u smislu da izdvajanja za poljoprivredne proizvođače budu 5%. Nadam se da će se to dostići u narednim godinama. Znamo da nije realno da se to dogodi preko noći.
   
Što se tiče ukupnih subvencija u poljoprivredi, to je, prema najnovijim amandmanima Vlade Republike Srbije, u visini od 34,1 milijarde dinara, odnosno oko 3,2% budžeta, odnosno Predloga budžeta za sledeću godinu.
   
Pre nego što pređem na pitanja finansiranja AP Vojvodine i njenih nadležnosti, želeo bih da kažem nekoliko rečenica o jednom amandmanu koji smo podneli, a koji nije vezan za finansiranje Vojvodine. Pošto je Skupština AP Vojvodine dostavila, kao što znate, tri amandmana vezana za finansiranje Pokrajine, amandman SVM se odnosi na finansiranje međuakademijske mešovite komisije istoričara.
   
Vrlo dobro znate, gospodine Dinkiću, o čemu se radi, pošto smo imali amandman bukvalno u istovetnom obliku i prošle godine kada ste vi bili narodni poslanik, šef poslaničke grupe URS i vi ste glasali za taj amandman. Nadam se da ćete sada na funkciji ministra finansija i ekonomije isto tako smatrati važnim da ovo rešenje sadrži budžet za narednu godinu. Radi se o komisiji koja je osnovana od strane Srpske akademije nauka i umetnosti i Mađarske akademije nauka. Oni se bave utvrđivanjem civilnih žrtava u Vojvodini tokom i posle Drugog svetskog rata i na srpskoj i ma mađarskoj strani.
   
Mi smo, kao i prošle godine, predložili 10 miliona dinara za rad ove međuakademijske mešovite komisije. Sigurno znate da je predsednik Republike, gospodin Nikolić, postigao dogovor sa predsednikom Mađarske, da će se u toku sledeće godine njih dvojica pokloniti zajedno žrtvama Drugog svetskog rata u Vojvodini, i mađarskim i srpskim nevinim žrtvama. Bio bi izuzetno loš signal kada sredstva za rad ove međuakademijske mešovite komisije, koja istražuje ova dešavanja na naučnoj osnovi, ne bi bila definisana.
   
Kada se radi o finansiranju AP Vojvodine, meni je veoma drago što ste rekli nekoliko rečenica povodom tog pitanja. Slažem se da se trebamo baviti činjenicama, brojkama, ciframa, a ne politikanstvom, ali se to ne odnosi samo na poslanike koji dolaze sa teritorije AP Vojvodine, nego bi bilo poželjno da se to odnosi i na članove republičke Vlade.
   
Želeo bih da govorim o ciframa. Vi niste govorili o tome da je pre dva meseca izmenjen Zakon o budžetskom sistemu, da je tom prilikom u potpuno redefinisana osnovica za izračunavanje tih 7% i izneli ste podatke, projekcije u vezi naredne godine kao da ta osnovica nije promenjena. Izneli ste te podatke kao da se ta osnovica i prošle godine računala na osnovu poreskih prihoda, a vrlo dobro znate da to nije tačno, pošto su osnovica do pre dva meseca bili prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine, a ne poreski prihodi. Doduše, moram da kažem da u Zakonu o budžetskom sistemu nije ni napisano da su osnovica poreskih prihodi, nego su rashodi iz kojih se finansiraju poreski prihodi.
   
Ako želimo da ostanemo na terenu cifri i brojki, onda moram da kažem da su prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine 965 milijardi dinara, prema projekciji za narednu godinu. Poreski prihodi su 837 milijardi. To znači da je osnovica smanjena za 128 milijardi dinara. To znači da Vojvodina sledeće godine neće dobiti šest milijardi dinara više, kao što je istakla vaša koleginica iz poslaničke grupe URS juče, nego će biti devet milijardi dinara manje.
   
Moram da kažem da greši i pokrajinska Vlada, jer razlika nije 9,6, nego je devet milijardi dinara. Oni nisu gledali ove najnovije amandmane Vlade Republike Srbije. U skladu sa tim amandmanima ta osnovica se smanjuje za 128 milijardi dinara. Znači, brojke, gospodine Dinkiću, nisu na vašoj strani. Ne možete pomešati babe i žabe. Ne možete pomešati kruške i jabuke. Ako se menja osnovica, onda treba gledati koliki bi bio taj iznos po neizmenjenoj osnovici, a ne treba da polazimo od toga da su poreski prihodi bili osnovica i prošle godine, jer to jednostavno ne odgovara realnom stanju i ne odgovara činjenicama. To je ono što se odnosi na 7%.
   
Niste ni reč rekli o tome kako će se realizovati taj drugi deo famozne rečenice iz Ustava Republike Srbije, člana 184. stava 4, koji se odnosi na kapitalne izdatke. Najmanje tri sedmine od tih 7% treba da ide u Vojvodinu na kapitalna ulaganja.     
   
Ovo je prvi budžet, odnosno prvi predlog budžeta Republike Srbije iz kojeg, ili u kojem nisu predviđena transferna sredstva za kapitalne investicije u smislu da organi AP Vojvodine mogu slobodno da raspolažu tim sredstvima i mogu slobodno da odrede kakve kapitalne investicije želi da realizuje.
   
Želim malo detaljnije da vam objasnim na šta mislim, da ne biste rekli da grešim, pošto je predviđena milijarda i 100 miliona dinara za kapitalne investicije. Klinički centar Vojvodine 600 miliona, 450 miliona od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, 92 miliona iz NIP, to je u redu. Ali, u skladu sa principom decentralizacije i regionalizacije, mislim da bi bilo u redu da budu sredstva određene visine sa kojima pokrajna Vojvodina može autonomno da raspolaže. Na primer 2012. godine je za tu namenu bilo predviđeno 3,7 milijarde dinara, 2011. godine tri milijarde dinara, u ovom Predlog budžeta nula, slovima nula dinara.
   
Mislim da to isto tako treba uzeti u obzir, kao što moram da kažem i to da se na raznim mestima može da se nađe još oko 10 milijardi dinara, znači na raznim mestima se može naći oko 10 milijardi dinara, što možemo knjižiti kao sredstva predviđena za kapitalna ulaganja na teritoriji AP Vojvodine. Tu su uglavnom rate, otplate kredita za ovu godinu, zaštita od poplava 96 miliona, kredit za otpadne vode u Subotici 81 milion, granični prelaz Bajmok 5,2 miliona, auto put osam milijardi. To je ukupno oko 10 milijardi. Sa ovih milijardu i 100 miliona ukupno nešto više od 11 milijardi dinara.
   
Ali, još jednom želim da podvučem, ni sa jednim dinarom AP Vojvodina autonomno ne može da raspolaže, a to se dešava sada prvi put od usvajanja Ustava Republike Srbije. Zbog toga možemo da kažemo, na osnovu ovih brojki, i tu nema politikanstva, da fali najmanje 14 milijardi dinara za kapitalne investicije. Zbog čega kažem najmanje 14 milijardi dinara? Pa, zbog toga što ste vi rekli koliko će iznositi budžet AP Vojvodine. Treba uzeti tri sedmine od tog budžeta, a tri sedmine bi bile najmanje 24 milijarde dinara. To jednostavno nije tako.
   
Mislim, gospodine Dinkiću, da je bilo poštenije da ste vi rekli – dame i gospodo, Vlada Republike Srbije je u mogućnosti da obezbedi 7% za Vojvodinu, ali pošto je kriza, pošto je veliki deficit, pošto se suočavamo sa problemom, pošto smo imali, da vas citiram, ne vas nego novu vladu, neodgovoran bivši režim, jednostavno nismo u mogućnosti to da obezbedimo, bićemo u mogućnosti sledeće godine. Ali, ne, vi ste prećutali taj detalj. Vi ste prećutali činjenicu da ćete uskratiti Vojvodinu za najmanje 14 milijardi dinara kapitalnih investicija, da će zahvaljujući tome doći do otkaza u nekoliko hiljada slučajeva na teritoriji AP Vojvodine u građevinskim firmama. Jer jednostavno, oni neće biti u mogućnosti da daju platu tim radnicima, jer će pokrajina biti nesolventna kao što je već godinama zbog juče iznetog nepolititanskog detalja da je Vojvodina uskraćena za oko 70 milijardi dinara od početka 2007. godine.
   
Još jedan mali detalj koji pokazuje koliki ste vi decentralista i regionalista. Sada je predviđeno jedno vrlo opasno rešenje. Prema tom rešenju da citiram iz Predloga budžeta – Za sredstva nacionalnog investicionog plana koja se odnose na realizaciju započetih projekata kao i za sredstva namenjena za započete projekte na teritoriji AP Vojvodine nalogodavac je ministar zadužen za nacionalni investicioni plan. Izvršena sredstva evidentiraju se u budžetu Republike kao izvršeni izdaci budžetu pokrajine. Ova sredstva izvršavaće se prenosom budžetu pokrajine prema dinamici koju određuju ministar zadužen za nacionalni  investicioni plan.
   
To je član 23. Predloga zakona. Gde je tu decentralizacija i regionalizacija, gospodine Dinkiću da se sredstva dobijaju od republičke vlade na kašičicu, da se sredstva dobijaju po nekakvim političkim kriterijumima, ili ne znam kakvim nedefinisanim kriterijumima i da pokrajina Vojvodina uopšte nema, ne bude u mogućnosti da servisira svoja dugovanja koja su se nagomilala prethodnih šest godina zbog toga što je svake godine budžet bio protivustavan.
   
Kad smo kod decentralizacije i regionalizacije, a ovim ću završiti, mislim da bi trebalo govoriti o tome kako će mesne zajednice preživeti sledeću godinu pošto su ukinuti, nedavno izmenjenim Zakonom o budžetskom sistemu, mogućnosti sopstvenih prihoda, sticanje sopstvenih prihoda tih mesnih zajednica. Mi smo se složili, gospodine Dinkiću, pre otprilike godinu dana da su i mesne zajednice izuzetno bitne. Predlažem vam da predložite izmenu tog zakona da mesnim zajednicama omogućimo da funkcionišu, da rade u interesu građana koji žive na teritoriji tih mesnih zajednica, a to je isto tako bitno zbog decentralizacije.
   
Na kraju da kažem samo još jednu rečenicu. Zbog svih ovih iznetih razloga nećemo biti u mogućnosti da podržimo Predlog budžeta, osim ako se amandmani AP Vojvodine ne usvoje zbog toga što bi u tom slučaju Predlog budžeta bio u skladu sa Ustavom Srbije. Hvala. Očekujem odgovore na ova pitanja.
   
PREDSEDNIK: Gospodine Dinkiću, izvolite.
   
MLAĐAN DINKIĆ: Hvala. Prvo da odgovorim na ova opšta pitanja. Pitali ste zašto je Republika Srbija izdala obveznice u ovom relativno kratkom periodu u iznosu od milijardu i 750 miliona dolara. Iz razloga što želimo da obezbedimo finansiranje unapred. Dakle, mi se nismo zadužili da bismo finansirali deficit ove godine, nego da bi zatvorili prvu polovinu sledeće.
   
Dakle, to je isključivo zbog plana likvidnosti i nema nikakve veze sa stanjem u ovoj godini. Mislim da je to odgovorno i sa tim stilom ćemo nastaviti i u narednom periodu. Nećemo da dočekamo minut do 12 nego uvek hoćemo makar šest meseci unapred da imamo sredstva. U tom smislu pregovori oko ruskog kredita ne moraju da se užurbano vode. Imajući u vidu, kao što rekoh, do kraja maja već imamo dovoljna sredstva već sada u ovom trenutku. Tako da očekujemo da do kraja godine krenemo da razgovaramo na osnovu dogovora predsednika Nikolića i Putina i da taj kredit od milijardu dolara bude realizovan tokom naredne godine, čak nećemo tražiti ni povlačenje u poslednjem kvartalu ove godine, jer nam nije potrebno.
   
Što se tiče vašeg predloga amandmana za finansiranje međuakademijske mešovite komisije, s obzirom da on nije upućen u budžetskom procesu, pre mesec dana, mi nismo ni mogli da uvrstimo u originalni tekst budžeta, ali ćemo ga svakako prihvatiti kao vaš amandman, jer sam za to bio i prošli put kada sam bio poslanik i potpuno je prirodno da ćemo ga sada uvažiti i na tekuće budžetske rezerve obezbediti tih 10 miliona dinara za finansiranje ove mešovite komisije.
   
Što se tiče ovog osnovnog pitanja oko osnovice. Slažem se sa vama da to pitanje ne treba politizovati, ali ono što je istina jeste da godinama unazad nikada nije korišćena ova osnovica koju vi sada pominjeta. Uvek je, držim ovde pred sobom budžet za prethodnu godinu koji je donela prethodna vlada, korišćena su budžetska sredstva kao osnovica za obračun tih sedam posto za Vojvodinu i to je prošle godine bilo 750 milijardi dinara, a sada nam je osnovica po novom Zakonu o budžetskom sistemu 837 milijardi dinara. Dakle, to je značajno više.
   
Kada bi se koristila ova osnovica koju vi sada tražite, 7% tog garancijskog minimuma za Vojvodinu iznosilo bi 67,6 milijardi, a prema našem Zakonu o budžetskom sistemu, Vojvodina dobija najmanje 70,5, više nego u odnosu na ovu osnovicu koju vi tražite.
   
Suštinski, ako pričamo mi ne dajemo 7% Vojvodini, nego 8,4% iako je minimum 7% i na taj način iskazujemo odgovornost i prema poštovanju Ustava i prema poštovanju Pokrajine, građana Vojvodine, isto kao što poštujemo sve građane Srbije.
   
Da uđemo malo u strukturu i da vidite da to neće biti sva izdvajanja. Vi ste apsolutno u pravu, da bi trebalo Pokrajini obezbediti da ima sredstva za kapitalna ulaganja o kojima Pokrajina samostalno odlučuje, ali onda Pokrajina ne može da traži sredstva za pokrivanje gubitaka i da dobije i jedno i drugo, da samostalno odlučuje o novim projektima, a da istovremeno Republika pokriva gubitke po osnovu nekih drugih projekata o čemu ću vam sada reći na šta mislim.
   
Hajde da uđemo u strukturu ovih 70,5 milijardi dinara koje su namenjene Pokrajini. Najpre, Pokrajina će imati na samostalnom raspolaganju 18,1 milijardu dinara po osnovu poreskih prihoda koji će pripasti Pokrajini, od poreza na plate i od poreza na dobit koji se ostvaruje na teritoriji Pokrajine, što je značajno više nego što je to bilo u prošloj godini, dakle, 18,1 milijarda dinara i to je taj osnov.
   
Zatim, idu transferi ostali koji zajedno sa ovim prihodima od poreza, čine 56,7 milijardi dinara sredstava namenjenih Vojvodini, po istoj metodologiji obračuna kako je rađeno godinama unazad u ovoj skupštini, odnosno od strane prethodne Vlade.
   
Što se tiče kapitalnog dela, obezbeđeno je 600 miliona dinara za Klinički bolnički centar Vojvodina, nešto što niste pomenuli, obezbeđeno je 675 miliona dinara iz Republičkog budžeta na ime otplate obveznica za Razvojnu banku Vojvodine, to se takođe računa u kapitalna ulaganja, s obzirom da se pokriva trošak iz prethodnog perioda. Takođe, kao što ste rekli, negde je oko 450 miliona dinara iz Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave i iz NIP 92 miliona. Sa istom formulacijom o budžetu o kojem ste pričali, koja je godinama unazad prepisivana i ovog puta nije menjana, slažem se da bi trebalo to promeniti u metodološkom smislu.
   
Dodatno, direktno zaduživanje Republike Srbije za jedan od projekata za koji mi je lično pokrajinski premijer rekao da je najvažniji kapitalni projekat u Vojvodini, a to je izgradnja auto-puta Novi Sad-Ruma sa tunelom kroz Frušku Goru, 12 milijardi dinara je namenjeno Vojvodini za taj kapitalni projekat.
   
Dakle, direktno će se Republika zadužiti za kapitalni projekat na teritoriji Pokrajine.
   
Što se tiče docnje koje postoje Fonda za kapitalna ulaganja prema izvođačima radova pokrajinskih organa, prema građevinskim firmama, putarskim firmama, ako ste pogledali član 34, mi predviđamo da kroz emisiju republičkih obveznica saniramo dugove za kapitalna ulaganja, zaključno sa 31. oktobrom za Pokrajinu i za lokalne samouprave.
   
Taj program će biti ponuđen i Vojvodini, Pokrajini Vojvodina, jednako kao i svim drugim gradovima i opštinama u Srbiji.
   
Nismo rekli koji je to iznos, jer ukupan nivo tih garancija je do 300 miliona evra čak, jer ne znamo koliki su dugovi.
   
Molim vas da nas obavestite koliki su dugovi pokrajinskih organa prema privredi, prema izvođačima radova, kako bi mogli da kalkulišemo precizno, jer mi ne znamo koliki su dugovi.
   
Takođe, po svemu sudeći na osnovu onoga što smo čuli od vaših kolega iz Pokrajine, tražiće se još dodatno 2,7 milijardi dinara po osnovu tog člana koje mi takođe nismo ukalkulisali u ovih 70.
   
Ovih 70 milijardi je ono što sigurno znamo da će biti investirano na teritoriji Pokrajina Vojvodina, prema metodologiji koja je bila usvojena u prethodnom periodu, a za koju se slažem sa vama da možda i nije dobra, ali mi nismo za ta četiri meseca, koliko smo imali da napravimo ovaj budžet, mi smo ga za tri meseca napravili, u prvih 100 dana, mogli da temeljno izmenimo metodologiju koju je prethodna Vlada, koja je sa vama sada u koaliciji u Pokrajini, koristila prethodne četiri godine, ali ja hoću da ga izmenim za naredni budžet.   
   
Predložio sam da usvojimo zakon o finansiranju Vojvodine, gde ćemo tačno definisati šta su to izvorni prihodi, koliki su i da onda više nemamo ovakve debate svake godine.
   
Po istoj toj metodologiji, kako je rađeno u prethodne četiri godine, Pokrajina će dobiti 70,5 milijardi dinara, od čega 13,8 milijardi dinara za kapitalna ulaganja, a 18,1 milijarda su sopstveni prihodi poreski, a ostatak transferna sredstva, plus neki neodređeni novac za izmirivanje docnji pošto Republika ne zna koliko duguje Pokrajina, plus možda 2,7 milijardi dinara po članu 34. za očuvanje finansijske stabilnosti, jer ima sada nekih znakova da će nam i to tražiti pokrajinska Vlada.
   
Više bih voleo da ta sredstva ne dajemo za pokrivanje tih gubitaka o kojima smo puno govorili na onoj prethodnoj sednici, nego da dajemo Fondu za kapitalna ulaganja za nove projekte.
   
Nadam se da, kada se počisti ta situacija iz prošlosti, uključujući i čišćenje svih koji su odgovorni politički i krivično za ono za šta je došlo, da ćemo sledeće godine imati jedan normalni budžet za Vojvodinu. Hvala vam.
   
PREDSEDNIK: Replika, gospodin Pastor.
   
BALINT PASTOR: Gospodine Dinkiću, hvala na ovim odgovorima i što ste iskreni, mislim da ovakve odgovore prethodnih godina nismo imali, vi ste praktično priznali da neka sredstva fale za kapitalna ulaganja na teritoriji AP Vojvodine. Možda sam i ja grešio da ne fali 14 milijardi, nego 13. Ja sam ipak pravnik, nisam ekonomista, pa možda nisam mogao da pohvatam sve ove podatke razbacane u Predlogu budžeta.
   
Pravnik sam, nisam u dobrim odnosima sa ciframa, sa brojkama, ali znam šta je pravna država i znam šta je vladavina prava. Znam da bi po tim principima, pogotovo po principu vladavine prava trebalo da se Ustav poštuje, bez obzira na to da li se to nekome sviđa ili ne.
   
Slažemo se po mojim slobodnim procenama u vezi 95% onoga što sam ja govorio. Slažem se sa vama i u vezi toga da treba doneti zakon o finansiranju AP Vojvodine, samo mi nije jasno, ako ste vi regionalista, zašto je ta radna grupa formirana bez predstavnika AP Vojvodine, zašto se nastavlja ta praksa bivšeg režima kako to želi da kaže novi režim i zašto predstavnici Vlade Vojvodine ili Skupštine Vojvodine nisu u toj radnoj grupi.
   
Pitali ste me kolika su dugovanja Vojvodine? Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim, jer nisam pokrajinski funkcioner. Ja sam narodni poslanik, ali vam predlažem da to pitate gospodina Pajtića, ne zbog toga što je on odgovoran za ta dugovanja, jer nije. Ta dugovanja su nastala zbog višegodišnjeg kršenja Ustava od 2007. pa na ovamo.
   
Predlažem vam da to pitate gospodina Pajtića, zbog toga što je jedan vaš kolega na TV Vojvodina pre neki dan rekao da se vi skoro svakodnevno čujete sa gospodinom Pajtićem, pa predlažem da sutra ili prekosutra kada budete ponovo razgovarali, da mu postavite ovo pitanje i da zajedničkim snagama krenemo u rešavanje ovih problema.
   
PREDSEDNIK: Reč ima ministar Dinkić.
   
MLAĐAN DINKIĆ: Samo da raščistimo jednu pojedinost, ova radna grupa za pisanje zakona o finansiranju Vojvodine je u procesu formiranja. Dakle, Republika je svoje članove utvrdila i tražili smo od Pokrajinske vlade i Skupštine da nam dostavi imena članova iz Pokrajine da bi mogli da radimo.
   
Realan rok da završimo jedan dobar zakon o finansiranju Vojvodine je u prvoj polovini sledeće godine.
   
PREDSEDNIK: Hvala. Reč ima Žika Gojković.

comments powered by Disqus

1. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

4. mart 2024.

13,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Politika”

16,00 - Senta - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

6. mart 2024.

08,00 - Budimpešta - sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom 

09,00 - Budimpešta - održavanje predavanja na Sastanku sa šefovima diplomatskih misija u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu 

10,00 - Budimpešta - sastanak sa državnim sekretarom u parlamentu, zamenikom ministra za spoljne poslove Leventeom Mađarem

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list  "Magyar Szó“

7. mart 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 44. sednica Skupštine Grada Subotice

12,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“ 

11. mart 2024.

17,00 - Bečej - Obeležavanje 125. godišnjce smrti Mora Tana

12. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" Subotičkog mađarskog radija

10,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

13. mart 2024.

13,30 - Subotica - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, poverenikom Vlade za ekonomski razvoj južne Mađarske, Gaborom Banjaijem

18,00 – Palić - svečani prijem u čast mađarske revolucije i borbe za slobodu 1848/49 godine u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske

14. mart 2024.

11,00 - Bački Vinogradi - svečano otkrivanje biste Šandora Petefija

12,00 - Bački Vinogradi - Susret sa državnim sekretarom za nacionalnu politiku Mađarske, Janošom Arpadom Potapijem

15. mart 2024.

10,00 - Novi Itebej - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

15,00 - Stara Moravica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Mađarske, dr Martonom Palom Nobilisom

18,00 - Subotica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

16. mart 2024.

16,00 - Ostojićevo - Svečani program i otkrivanje spomen ploče Ištvanu Pastoru

18,30 - Torda - Polaganje venaca i svečani program

18. mart 2024.

09,00 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet“

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. mart 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Srba iz Mađarske

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko

18. april 2024.

09,30 - Subotica - Sastanak sa predsednikom Paraolimpijskog komiteta Mađarske, Laslom Saboom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

19. april 2024.

10,00 - Subotica - Konferencija za medije u SVM-u

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca

22. april 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM u Subotici

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. april 2024.

09,00 - Subotica - sastanak sa predsednikom Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, Belom Čorbom i predsednikom Stranke mađarskog jedinstva, Zoltanom Smieškom

11,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

25. april 2024.

13,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

17,30 - Budimpešta - Svečani prijem premijera Mađarske, Viktora Orbana, povodom Konferencije CPAC Hungary

18,30 - Budimpešta - sastanak sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom

19,00 - Budimpešta - Gala večera u organizaciji „Alapjogokért Központ“ i „New York Young Republican Club“ povodom Konferencije CPAC Hungary

26. april 2024.

09,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

10,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, glavnim savetnikom premijera Viktora Orbana, Žoltom Njitraijem

15,50 - Budimpešta - Učešće u panel diskusiji „United We Stand“ na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

28. april 2024.

08,15 - Subotica - potpis podrške listi SVM 

29. april 2024.

09,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

14,00 - Subotica - Svečanost povodom uručenja državnog priznanja povodom nacionalnog praznika Mađarske u Generalnom konzulatu Mađarske

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji „Közügyek” na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

1. maj 2024.

12,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Na dnevnom redu: Izbor Vlade

17,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. maj 2024.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,50 - Beograd - Dan za glasanje (Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Izbor Vlade)

6. maj 2024.

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

7. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító“ (na mađarskom jeziku uživo)

09,00 - Subotica - Razgovor sa polaznicima Mathias Corvinus Collegium-a (MCC)

18,00 - Senta - Sastanak kordinatora, aktivista i kandidata SVM-a

8. maj 2024.

10,00 - Subotica - Obilazak investicije na Vodozahvatu 1

10,45 - Subotica - Obilazak radova na asfaltiranju Cvetne ulice, MZ Mali Radanovac

12,00 - Majdan - Obilazak Vizitorskog centra

12,40 - Banatsko Aranđelovo - Obilazak Doma kulture

13,20 - Novi Kneževac - Obilazak obnovljene zgrade Narodne biblioteke i crkve

16,00 - Martonoš - Obilazak obnovljenih javnih objekata

17,00 - Male Pijace - Obilazak Doma kulture

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima, projekcija filma

9. maj 2024.

11,00 - Pačir - Obilazak Eko česme i Termalne banje

12,00 - Stara Moravica - Obilazak sale za fizičko vaspitanje OŠ „Stari Kovač Đula“

12,40 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi velike terase doma kulture

13,00 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi ulice Grofa Ištvana Sečenjija

19,00 - Hajdukovo - Sastanak sa građanima, projekcija filma

10. maj 2024.

10,00 - Čoka - Obilazak Rkt. Crkve Svetog Trojstva

10,30 - Čoka - Obilazak pristupnog puta do reciklažnog dvorišta

11,15 - Ostojićevo - Obilazak pristupnog puta Ostojićevo-Jazovo

11,30 - Jazovo - Obilazak doma Udruženja za očuvanje mađarske nacionalne tradicije „Sent Ištvan Kiralj”

12,15 - Sajan - Obilazak Doma kulture

13,00 - Kikinda - Obilazak OŠ “Klara Feješ”

13,50 - Nova Crnja - Obilazak Doma kulture

16,20 - Torda - Poseta Domu Civilnih organizacija

17,20 - Zrenjanin - Obilazak Salona „Tina“ d.o.o.

17,45 - Zrenjanin - Obilazak Osnovne škole „Sonja Marinković“

18,20 - Mužlja - Obilazak Sportskog centra „Lehel“

19,00 - Mužlja - Sastanak sa građanima

11. maj 2024.

09,30 - Gunaroš - Proslava 100. godišnjice DVD u Gunarošu

10,15 - Bačka Topola - Uređenje obale jezera

11,15 - Subotica - Porodično prepodne u MZ Novo Selo

11,45 - Subotica - Sportski teren (Stipe Grgića 60.) - uređivanje okoline

12. maj 2024.

14,30 - Bačka Topola - Sastanak sa Žigmondom Barnom Palom, zamenikom ministra za poslove Evropske Unije, poslanikom u parlamentu Mađarske

17,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak preduzeća Gemini-GM

18,10 - Bečej - Obilazak Rolometal d.o.o.

19,00 - Bečej – Sastanak sa građanima

13. maj 2024.

13,45 - Beograd - Sastanak sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

17,30 - Bačka Topola - Obilazak bazena 

18,00 - Bačka Topola - Sastanak sa građanima

14. maj 2024.

11,00 - Bačka Topola - Otvaranje Mentorskog programa Fondacije „Prosperitati”

14,00 - Palić - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima ustanovama i udruženjima po konkursu NSMNM

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe Remek dela umetničke kolonije Nađbanja iz privatnih zbirki

18,00 - Subotica - Obilazak Sinagoge i sastanak sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem

15. maj 2024.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji „Hangadó Szerda” Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Subotica - Koncert orkestra “Hot Jazz Band”-a u Subotičkoj sinagogi

16. maj 2024.

11,00 - Mol - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Kulturnog društva “Čoboljo”

11,30 - Ada - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Društva za negovanje tradicije “Vadvirag” i obilazak Biblioteke “Sarvaš Gabor“

12,45 - Senta - Hala sportova - Prezentacija projekta termalnog jezera

18,00 - Kanjiža - Sastanak sa građanima

17. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak OŠ „Miroslav Antić“

10,15 - Palić - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

10,45 - Palić - Obilazak Vikend naselja

11,20 - Šupljak - Obilazak Kostolanji kuće

11,40 - Obilazak puta Šupljak-Male Pijace

14,00 - Subotica - Sastanak sa Tamašom Dajčom, nosiocem liste Fides-KNDP na izborima u Mađarskoj za Evropski parlament

15,25 - Kanjiža - Obilazak Vojvođanske rvačke akademije

18,00 - Bačka Topola - Obilazak TSC Fudbalske akademije

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima

18. maj 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Prva vojvođanska medijska konferencija

12,30 - Hajdukovo - Obilazak uređenja teniskog terena, parka i sportskog centra

19. maj 2024.

09,00 - Šupljak - Sveta misa na praznik Pedesetnice, nakon toga sastanak sa građanima

16,00 - Bački Vinogradi - Svečani program povodom Dana majki

20. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak tabli na šetalištu postavljene u čast Lajošu Vermešu

10,30 - Subotica - Obilazak konzervatorskih radova na Rajhlovoj palati, zgradi Savremene galerije

18,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Zorka

19,00 - Kelebija – Obeležavanje Pedesetnice

21. maj 2024.

09,00 - Subotica - Šetnja ulicom Braće Radića od evangelističke crkve, konferencija za medije u ulici Matije Gupca ispred poslastičarnice „Daraboš” i poseta Pozorištu „Deže Kostolanji”

10,30 - Subotica - Poseta Zubotehničkoj laboratoriji „G-dent“

16,00 - Feketić - Doček Ištvana Holika, poslanika Fides-KDNP u Parlamentu Mađarske i obilazak radova na zgradi OŠ „Nikola Đuraković”

16,30 - Obilazak akumulacionog jezera „Potok” između Malog Iđoša i Lovćenca

17,15 - Mali Iđoš - Obilazak D.o.o. Wood and More

17,45 - Mali Iđoš - Obilazak Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“

18,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa građanima u sali Pozorišta

22. maj 2024.

10,30 - Subotica - Poseta Vojvodini Odbora nacionalnog jedinstva Parlamenta Mađarske

11,30 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

14,00 - Senta - Obilazak atletske staze

16,15 - Senta - Otkrivanje biste Šandora Petefija u OŠ „Šandor Petefi”

17,20 - Kevi - Obilazak radova na asfaltiranju puta Kevi-Buranjšor

17,40 - Tornjoš – Obilazak OŠ „Temerkenj Ištvan“

18,10 - Čantavir - Oblizak završenih radova na objektu ogranka Gradske biblioteke

18,30 - Čantavir - Sastanak sa građanima, projekcija filma

23. maj 2024.

09,15 - Subotica - Sastanak sa Leventeom Mađarem, zamenikom ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske

10,00 - Subotica - Obilazak HEPA projekta D.o.o. za industriju, građevinarstvo i trgovinu „Aktiv” i konferencija za medije

11,10 - Kanjiža - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima po konkursu Fondacije „Prosperitati” za kupovinu seoskih kuća, odnosno za preduzetništva

12,00 - Adorjan - Kontakt d.o.o., svečana predaja poljoprivrednog razvojnog projekta od velikog značaja

14,45 - Mol - Sastanak sa Balažem Đerfijem, predsednikom Nacionalne agrarne komore, kandidatom EP liste Fides-KDNP

15,00 - Mol - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva

15,50 - Senta - Obilazak sedišta Saveza agrarnih udruženja Vojvodine, sastanak sa predstavnicima kancelarija domaćina sela

17,00 - Senta - Osnivačka sednica Udruženja mađarskih trenera Vojvodine

17,30 - Senta - Obilazak „Medica Netter” ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

18,00 - Senta - Sastanak sa građanima

24. maj 2024.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list “Magyar Szó” i nedeljnik Hét Nap”

11,00 - Subotica - Intervju za „Informer TV“

13,00 - Nosa - Obilazak gazdinstva poljoprivrednog proizvođača Andraša Kiš Torme

13,30 - Nosa - Obilak Doma kulture

17,00 - Budimpešta - Svečana dodela nagrade „Mladi za građansku Mađarsku“, dobitnik je Studentski dom „Evropa” iz Novog Sada

25. maj 2024.

09,30 - Palić - Sastanak sa Silardom Nemetom, potpredsednikom Fidesa, poverenikom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, predsednikom Mađarskog rvačkog saveza

10,00 - Palić - Palićke Olimpijske igre i Memorijalni dani „Lajoš Vermeš” – polaganje venaca kod spomenika Lajoša Vermeša

10,15 - Palić - Otvaranje izložbe u Eko centru

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Vojvođanskog galopa

14,00 - Subotica (Veliki Radanovac) - Porodični dan u organizaciji „Radio Marija“, glavni predavač: msgr. Laslo Felfeldi, biskup pečujski

18,00 - Subotica - Finale Vojvođanskog galopa i uručenje nagrada

20,00 - Bezdan - Svečana skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bezdan, povodom 145. godišnjice od osnivanja

26. maj 2024.

16,00 - Palić - Svečano otvaranje festivala folklorne muzike “Folk Music Fest”

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Peščara

20,00 - Palić - Koncert Zvonka Bogdana

27. maj 2024.

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Obilazak ulice Ernesta Kuna

10,00 - Subotica - Otkrivanje spomen ploče Karolju Birou

17,00 - Čoka - Razgovor o sportu osoba sa invaliditetom u Kulturno obrazovnom centru sa Palom Sekerešem olimpijcem i kandidatom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament

18,00 - Čoka - Prisustvo treningu Stonoteniskog kluba

19,00 - Ada - Obilazak obnovljene Hale sportova i sastanak sa rukovodstvom Rukometnog kluba

19,30 - Ada - Sastanak sa građanima

28. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10,00 - Sombor - Stručni sastanak sa rukovodiocima javnih obrazovnih ustanova

10,30 - Sombor - Obilazak radova na obnovi zgrade Doma zdravlja

11,30 - Telečka - Obilazak obnovljene zgrade Mesne zajednice i uvid u planove, obilazak crkve

13,20 - Bezdan - Svečani početak radova na zgradi doma kulture/pozorišta

16,00 - Kupusina - Obilazak radova na obnovi zgrade Rimokatoličke crkve Sv. Ana

17,00 - Sombor - Sastanak sa građanima

29. maj 2024.

09,00 - Subotica - Obilazak radova na obnovljenom igralištu u MZ Makova sedmica

10,00 - Bajmok - Svečanost povodom obnovljenog spomenika bitke kod Kaponje

10,30 - Bajmok - Obilazak Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla

11,00 - Bajmok - Sastanak sa građanima

12,00 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

13,00 - Subotica - Snimanje intervjua za RTV YU ECO (na programu u četvrtak u 20,00)

17,00 - Novi Sad - Obilazak zgrade sedišta „Mađar soa”

17,40 - Novi Sad - Otkrivanje biste Petera Pazmanja u Studentskom domu „Evropa“

18,15 - Novi Sad - Sastanak sa građanima

30. maj 2024.

09,00 - Palić - Obilazak radova na Vodotornju sa Janošem Bokom, ministrom za evropske poslove u Vladi Mađarske

09,30 - Palić - Sastanak sa građanima na Velikoj terasi

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,30 - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet” iz Budimpešte

14,00 - Subotica - Sastanak sa Kingom Gal kandidatkinjom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament u sedištu SVM-a i šetnja centrom Subotice

15,10 - Subotica - Obilazak obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

16,00 - Subotica - Predstavljanje rada institucija u okviru Mađarske medijske kuće

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima i završna manifestacija u izbornoj kampanji SVM-a

19,00 - Subotica - Koncert Zoltana Mage u Sinagogi

20,00 - Subotica - Emitovanje emisije „Razgovor sa povodom“ na YU ECO RTV