Budžet za 2014. g. - rasprava o amandmanu SVM-a (u vezi izgradnje subotičkog Narodnog pozorišta)

VIDEO

PREDSEDNIK: Na član 7. razdeo 19 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor i Zoltan Pek. Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.

BALINT PASTOR: Gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM je podnela amandman u vezi nastavka izgradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici.

Molim vas, gospodine ministre, da obratite pažnju na ovo što ću vam govoriti, jer očekujem odgovor, očekujem da obrazložite zbog čega je odbijen ovaj naš amandman i nadam se da će taj vaš usmeni odgovor biti uverljiviji nego što je ovaj u pisanoj formi, koji smo dobili pre neki dan.
   
Isto tako, molim i kolege narodne poslanike da me saslušaju i da podrže ovaj naš amandman, koji se tiče kulture, koji se tiče nastavka i završetka izgradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici.
   
Ta zgrada u Subotici je izgrađena daleke 1854. godine. Godine 1904. je rekonstruisana, 1915. godine je delimično stradala u požaru, 1926. godine je ponovo rekonstruisana, ali je 2006, 2007. godine, nažalost, jedina mogućnost bila da se ta zgrada praktično izgradi ponovo, počevši od temelja, jer je sama zgrada bila u tako lošem stanju godinama i decenijama unazad da više nije bilo moguće da se u toj formi i na taj način očuva.
   
Verovatno znate, gospodine ministre, verovatno ste videli, ako ne uživo, onda na starim razglednicama, fotografijama iz Subotice, tu zgradu sa korintskim stubovima. To je jedan od simbola grada Subotice. Nama Subotičanima izuzetno teško pada što već godinama imamo u samom centru našeg grada jedan nezavršeni objekat, jednu, praktično betonsku konstrukciju.
   
Dvadeset i prvog decembra 2006. godine je potpisan ugovor o zajedničkom finansiranju adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta-Narodnog kazališta-Nepszinhaz u Subotici. Držim u ruci ovaj ugovor od 21. decembra 2006. godine. Ovo je tzv. trojni ugovor, u smislu da se Republička Vlada obavezala da će finansirati 45% troškova izgradnje, da će obezbediti 45% troškova izgradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, isto toliko pokrajinska Vlada, tada Izvršno veće, i 10% opština, danas grad Subotica.
   
Želim da vas podsetim, gospodine ministre, da su svi ministri kulture od tada izjavljivali, ne samo u Subotici, nego i ovde u Beogradu, da je izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija zgrade Narodnog pozorišta u Subotici prvorazredni projekat od nacionalnog značaja i da nosi u sebi najvišu važnost za svagdašnje Ministarstvo kulture. Želim da vas podsetim, gospodine ministre, da smo mi, da je Republika Srbija za ovih sedam godina, od kada je ovaj ugovor na snazi, imala šest ministara kulture i da su svi govorili o tome da je izgradnja i završetak izgradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici projekat od nacionalnog državnog značaja. Prvo je bio gospodin Dragan Kojadinović, pa je bio gospodin Vojislav Brajović, njega je sledio gospodin Nebojša Bradić, posle njega gospodin Predrag Marković je bio ministar kulture, pa Bratislav Petković, a danas Ivan Tasovac. Svi oni su naznačavali i davali na značaju ovom projektu.
   
Bez obzira na ovo što sam izneo, od 2009. godine, Republička Vlada nije davala ni jedan jedini dinar za izgradnju ovog objekta. Do tada, od 2006. do 2009. godine je Republika obezbedila 229 miliona dinara ukupno, AP Vojvodina 243 miliona dinara. Kao što rekoh, ovaj ugovor je važeći ugovor.
   
Znam da u ovoj državi imamo problem sa poštovanjem Ustava, sa implementacijom i sprovođenjem zakona, znam da ima manjkavosti vezano za ostvarenje načela vladine prava i pravne države, ali mislim da je stvarno skandalozno da postoji ugovor čiji je potpisnik i Vlada Republike Srbije, a da u prethodnih pet godina ni jedan jedini dinar nije obezbeđen za izgradnju ove zgrade, ovog objekta i da se Republika Srbija ponaša kao da nema ovog ugovora ili kao da je čitav ovaj projekat završen, a mi Subotičani, ne samo Subotičani, moramo da trpimo tu betonsku konstrukciju u samom centru grada.
   
Kao što znate, verovatno znate, pozorište u Subotici ima tradiciju dužu od 200 godina. U Subotici postoji drama na srpskom jeziku, drama na mađarskom jeziku u Narodnom pozorištu. Lično se zalažem za formiranje i drame na hrvatskom jeziku, jer je to u tradiciji našeg grada.
   
Narodno pozorište i ovi ansambli i ove drame funkcionišu i bez zgrade. Bez obzira što moraju da funkcionišu u neljudskim uslovima, vraćaju se u Suboticu, vraćaju se u Srbiju sa prestižnim nagradama sa međunarodnih pozorišnih festivala.
   
Mislim da bi bilo dobro, gospodine ministre, da objasnite zbog čega Vlada Republike Srbije smatra da ovaj ugovor koji držim u ruci ne postoji. Ja želim da citiram neke odredbe ovog ugovora. Na primer: Ugovorne strane su se u članu 2. ovog ugovora obavezale da zajednički obezbede finansijska sredstva potrebna za realizaciju i završetak adaptacije rekonstrukcije i dogradnje Narodnog pozorišta u sledećim procentima: 45% Vlada, 45% Izvršno veće, danas Vlada Vojvodine i 10% opština, danas grad Subotica.
   
U članu 3. se kaže da su ugovorne strane utvrdile obavezu da će za realizaciju navedenog ugovora obezbediti kontinuiranu dinamiku izgradnje objekta u čijem cilju će blagovremeno planirati i donositi odgovarajuće odluke na obezbeđenju finansijskih sredstava tokom planiranog perioda realizacije i završetka objekta. Naglašavam i podvlačim reči – završetka objekta.
   
Mi smo predložili obezbeđivanje 150 miliona dinara iz budžeta za narednu godinu Republike Srbije. Smatrali smo da je taj iznos realan, s jedne strane, a s druge strane gospodin Pajtić je pre nekoliko meseci obećao u Subotici da će se iz budžeta AP Vojvodine obezbediti 150 miliona dinara u 2014. godini za izgradnju zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Neka sredstva su već i stigla i nastavljena je gradnja u Subotici, ali ta sredstva nisu dovoljna, s jedne strane. S druge strane, opet naglašavam, i Republika Srbija ima ugovorne obaveze, a taj ugovor je na snazi i, nažalost, nije još u potpunosti realizovan, daleko od toga.
   
Razmišljali smo da li bi bilo dobro eventualno da stavimo neki drugi iznos. Ali, mislili smo da će Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, verovatno reagovati, da će početi nekakvi razgovori.
   
Ja ne bih tu da se cenkam i ne bih Skupštinu pretvarao u pijacu, ali ukoliko Vlada smatra da je ovaj iznos previsok, mi možemo da damo ispravku amandmana. Možemo postići nekakav dogovor, neka to bude 70, 100 miliona, koliko Ministarstvo smatra da je realno, ali ipak posle pet godina bilo bi dobro da Vlada nastavlja sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza.
   
Vi ste u mišljenju, odnosno Vlada Republike Srbije je u mišljenju povodom našeg amandmana istakla da su planirana sredstva isključivo namenjena za izmirenje preostalih ugovornih obaveza iz sredstava Nacionalnog investicionog plana i da izuzev započetih projekata, na ovoj ekonomskoj klasifikaciji nema raspoloživih sredstava za nove projekte. Apsolutno ne razumem ovo obrazloženje, pošto se ne radi o novom projektu. Radi se o projektu koji je započet sredstvima Nacionalnog investicionog plana. Ta sredstva su stizala dve, tri godine i pet godina nema ni traga ni glasa od tih sredstava.
   
Vi ste naveli, gospodine ministre, da je u 2009. godini izvršena primopredaja radova, ispostavljena i isplaćena okončana situacija, čime je ugovorna obaveza u potpunosti isplaćena i završena prva faza izgradnje.
   
Kao što vidite, a ja sam citirao i odredbe ugovora, nema ni govora o tome da su obaveze Vlade Republike Srbije prestale završetkom prve faze izgradnje te zgrade. Jednostavno, to ne bi bilo prirodno, to ne bi bilo normalno, jer se tu ugovor odnosi na čitav projekat i na snazi je do završetka tih radova.
   
Predložili smo da se ta sredstva uzmu, odnosno obezbede ne iz sredstava Ministarstva kulture, nego iz sredstava Ministarstva za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj, zbog toga što su kod njih predviđena sredstava, u tom ministarstvu su predviđena sredstva za završetak započetih projekata.
   
Ne mogu da se složim, gospodine ministre sa vama, da nema sredstava za ovu namenu, pošto se u budžetu vidi, a to smo naveli i u obrazloženju našeg amandmana, da su predviđena sredstva za završetak započetih projekata u visini od milijardu i 600 miliona dinara, da deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 763 miliona dinara namenjena su za kapitalni projekat M1.11 Kragujevac-Batočina, što znači da još uvek ostaje oko 838 miliona dinara, koji nisu predviđeni ni za jedan konkretan projekat. Možda ta sredstva imaju svoje mesto, ali to se apsolutno ne vidi iz Predloga budžeta.
   
Molim Vas, gospodine ministre, da mi date odgovor sa prve strane, koji je upotrebljiv, a ne ovakav kakav je Vlada dostavila u mišljenju povodom amandmana. S druge strane, ako još ima prostora, a nadam se da ima, predlažem vam da vidimo da li je ovaj iznos realan ili treba da se koriguje, modifikuje, da stavimo neki drugi iznos, ali bi bilo izuzetno važno da se nastavi sa izgradnjom zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Mislim da to zaslužuju ne samo Subotičani, nego kultura u Republici Srbiji kao državi. S treće strane, želeo bih da apelujem na uvažene kolege, bez obzira na političku pripadnost i na sve poslaničke grupe da u danu za glasanje podrže ovaj amandman u interesu razvijanja kulture u Republici Srbiji. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Reč ima ministar.
   
LAZAR KRSTIĆ: Hvala. Odgovoriću. Mi smo proverili i nakon prijema amandmana sa Ministarstvom kulture, vezano za ovo. Neću prolaziti kroz sve, ali dajte da prođem možda kroz neki. Projekat je započet 2006. godine. Sredstva su obezbeđena u budžetu za 2006. godinu od 278 miliona dinara. Za projekat rekonstrukcije zaključen je ugovor sa preduzećem „Panongrad“ iz Subotice, kao izvođačem radova. Do kraja 2007. godine izvođaču je ukupno isplaćeno 172 miliona dinara.
   
Zakonom o budžetu za 2008. godinu bila je predviđena isplata ostatka ugovora od 56 miliona dinara. Rešenjem od 9. juna izvršen je prenos dodatnih sredstava. Ali, ono što je suština i piše i u obrazloženju koje ste dobili jeste da je izvršenom primopredajom radova, ispostavljeno isplaćenom okončanom situacijom od 3. jula 2009. godine izvođaču radova, preduzeću „Panongrad“ za realizaciju projekta iz NIP isplaćen je celokupan ugovoreni iznos i onaj deo za finansiranje drugih faza, prema informacijama koje imamo iz Ministarstva kulture preuzeo je Fond za razvoj AP Vojvodina.
   
Znam da taj fond više nije kao takav tu, ali sam dok ste vi govorili stupio u kontakt i sa ministrom kulture, koji kaže da je Ministarstvo kulture u stalnom kontaktu sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, između ostalog, i po pitanju ovoga, da je Ministarstvo do sada obezbedilo, odnosno da je ispunilo finansijske obaveze po osnovu dosadašnjih ugovora, ali da je namera da u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom pokrene i reši pitanje kako da se to završi, nakon toga što stoji godinama koliko stoji. Uputio bih vas na resorno ministarstvo po tom pitanju. To je odgovor koji imam na to.
   
PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Balint Pastor, replika.
   
BALINT PASTOR: Gospodine ministre, ja ne mogu da budem zadovoljan ovim odgovorom zbog toga što iz ovog ugovora proizlazi da Republika Srbija ima obaveze povodom ovog pitanja.
   
Naravno, znam, to sam maločas spomenuo, da AP Vojvodina treba da izvrši svoj deo obaveze i to i čini. Bez obzira na tešku finansijsku situaciju u Vojvodini, ne bih da ponavljam sve one argumente koje smo iznosili prethodnih godina, pa i juče. Bez obzira na nepoštovanje ustavne garancije, vezano za finansiranje AP Vojvodine, Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je obezbeđivao sredstva svih ovih godina za izgradnju i završetak tog objekta. To je činio u skladu sa svojim mogućnostima i grad Subotica. Tu isključivo Vlada Republike Srbije, ne ova, nego ni prethodna nije obezbeđivala sredstva, nije izvršavala svoje ugovorne obaveze.
   
Meni je drago što ministar kulture Srbije i pokrajinski sekretar za kulturu sarađuju. To je od izuzetne važnosti. To bi trebalo da bude tako i trebalo bi da se podrazumeva. Nažalost, ne podrazumeva se u odnosu na sve resore, ali to neće, gospodine ministre, rešiti problem odakle će se finansirati 45% izgradnje tog objekta, a 45% treba prema važećem ugovoru do završetka objekta da obezbedi Republika Srbija.
    
Znam da ovo nije vaša obaveza isključivo kao ministra finansija, ali ste vi tu predlagač ispred Vlade i vi ste ovlašćeni predstavnik Vlade. Ja apelujem na celu Vladu Srbije, kao i na vladajuću većinu, da pokrenemo ovo pitanje sa mrtve tačke, jer Subotica i kultura u Republici Srbiji zaslužuju da se posle pet godina nastavi sa gradnjom ovog objekta i da se konačno posle pet godina izvršavaju obaveze ne samo od strane pokrajine i grada, nego i Republike Srbije.
   
PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Suzana Grubješić, po amandmanu.
   
SUZANA GRUBJEŠIĆ: Želim samo da kažem da će u danu za glasanje poslanički klub URS podržati amandman naših dragih kolega iz SVM zato što mislimo da je zaista krajnje vreme da posle toliko natezanja između pokrajinske i republičke vlasti konačno se odobre pare za dovršetak izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici. Ko god je bio tamo, zna da predstavlja simbol grada Subotice i sa tradicijom dugom preko 200 godina.
   
Molim vas, gospodine ministre, pošto do mene sedi vaš prethodnik koji je, dok je bio ministar finansija 2004-2006. godine, dao novac za izgradnju dečjeg pozorišta u Subotici. Sada vi možete ovu lepu tradiciju da nastavite i da vi odobrite novac za završetak ovog većeg Narodnog pozorišta u Subotici.
   
PREDSEDNIK: Po amandmanu, narodni poslanik Jovan Palalić.
   
JOVAN PALALIĆ: Želim da istaknem da će poslanička grupa DSS podržati ovaj amandman, obzirom da je, kao što je i uvaženi kolega Balint Pastor  rekao, i ugovor zaključen 2006. godine i u okviru sredstava koja su tada izdvojena i u okviru projekta NIP koji je tada bio i pokrenut.
   
Vlada Vojislava Koštunice, tada je bio gospodin Dinkić ministar finansija, je obezbedila prva sredstva i u svakom slučaju tada smo i prepoznali značaj da se ovako jedan važan objekat od važnog kulturnog značaja za Srbiju izgradi i rekonstruiše i u tom smislu mislimo da je ovo prirodna stvar da ovakav jedan amandman podržimo. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Na član 7. razdeo 19. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mihajlov. Da li neko želi reč? (Ne.)

comments powered by Disqus

24. april 2019.

08,15 - Subotica - Press konferencija u SVM

4. maj 2019.

10,00 - Doroslovo - Izborna skupština SVM

6. maj 2019.

19,00 - Hajdukovo - Konstitutivna sednica Saveta SVM

20,15 - Hajdukovo - Konstitutivna sednica Predsedništva SVM

7. maj 2019.

13,30 - Bačka Topola - Svečano otvaranje logističkog centra Doo "KITE" 

14,30 - Bačka Topola - Svečano otvaranje fabrike Doo "Gebi"

8. maj 2019.

19,00 - Rusko Selo - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

9. maj 2019.

14,00 - Subotica - Sastanak sa članovima Odbora za nacionalno zajedništvo Parlamenta Mađarske

13. maj 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

14. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Bački Vinogradi - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

15. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17. maj 2019.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

21. maj 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (V sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

16,00 - Subotica - Sastanak sa predsednicima opštinskih odbora SVM u Bečeju, Kanjiži, Senti i Adi

18,00 - Subotica - Sastanak sa predsednicom gradskog odbora SVM u Subotici

22. maj 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VI sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

26. maj 2019.

19,00 - Budimpešta - Iščekivanje izbornih rezultata u štabu Fidesa (Fidesz) nakon izbora za Evropski parlament

27. maj 2019.

16,00 - Beograd - XXII posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (Izveštaj o Kosovu i Metohiji)

28. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,15 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXII posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu)

29. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,10 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,10 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

16,00 - Hajdukovo - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM

20,15 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM

30. maj 2019.

17,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Skala Garden" 

31. maj 2019.

18,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

3. jun 2019.

10,00 - Budimpešta - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

 

4. jun 2019.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

6. jun 2019.

18,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

10. jun 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

19,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM

12. jun 2019.

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Snimanje gostovanja u emisiji "Fokus" na O2 TV (na programu u 16,25)

18,00 - Senta - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Senta - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

14. jun 2019.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

18,00 - Horgoš - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Trešnjevac - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Kanjiža - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

21,00 - Kanjiža - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

17. jun 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

18,00 - Kelebija - Sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima

18. jun 2019.

08,00 - Subotica - Press konferencija povodom 25 godina od osnivanja SVM

10,00 - Beograd - XXIV posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu 

18,00 - Subotica - Makova Sedmica - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Čantavir - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Hajdukovo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Bački Vinogradi - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Bačko Petrovo Selo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Bečej - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Bačko Gradište - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

21,00 - Bečej - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

21. jun 2019.

19,00 - Subotica - Novo Selo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

24. jun 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

25. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XII vanredna sednica)

16,00 - Utrine - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

17,30 - Mol - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Ada - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Ada - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

26. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Bajmok - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

27. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

28. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

16,30 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VII Festival mekike

1. jul 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,30 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

19,45 - Subotica - Sednica Saveta SVM

2. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20,00 - Senta - Tribina Fondacije Prosperitati

3. jul 2019.

08,00 - Subotica - Press konferencija SVM-a

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - MZ Mali Radanovac - Tribina SVM i SNS o komunalnim pitanjima

19,00 - Subotica - Tribina Fondacije Prosperitati

4. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Ada - Tribina Fondacije Prosperitati

5. jul 2019.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije "Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza - OPTI-BIKE"

 

7. jul 2019.

12,00 - Subotica - Glasanje na izborima za savete mesnih zajednica

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

8. jul 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XII vanredna sednica)

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIII vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

9. jul 2019.

19,00 - Brisel - Svečanost delegacije mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu povodom konstituisanja EP

 

10. jul 2019.

12,00 - Brisel - Sastanak sa delegacijom mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu 

14,30 - Brisel - Sastanak sa Andrašom Đirkom (Gyürk András) i Balažem Hidvegijem (Hídvéghi Balázs), poslanicima u Evropskom parlamentu

16,15 - Brisel - Sastanak sa Laslom Tročanjijem (Trócsányi László), poslanikom u Evropskom parlamentu

18,00 - Brisel - Intervju za RTV

11. jul 2019.

10,00 - Brisel - Sastanak sa Anom Hrustanović, šefom Misije Srbije pri EU 

11,30 - Brisel - Intervju za Pannon Televiziju (na mađarskom jeziku)

12. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

15,30 - Subotica - Komemorativna sednica u znak sećanja na Martu Feldi (Földi Márta)

13. jul 2019.

10,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - VI Humanitarni dani lavande

14. jul 2019.

12,00 - Hajdukovo - IV Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2019.

09,45 - Beograd - Dan za glasanje (XXV posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIV vanredna sednica)

16,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "In medias res" na TV Yu Eco (na programu sutra u 20 časova)

 

 

16. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

 

17. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

19. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Hajdukovo - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

20. jul 2019.

15,30 - Bačko Petrovo Selo - pokušaj obaranja mađarskog rekorda najvećeg broja tamburaša na jednom mestu - otvaranje

22. jul 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XIV vanredna sednica)

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XV vanredna sednica)

11,00 - Zemun - Svečano otkrivanje biste Janka Sibinjanina (Hunyadi János)

23. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

24. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

26. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine