Saveti neće zavisiti od dobre volje ministra finansija i premijera

Šef poslaničke grupe manjina u Skupštini Srbije Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara pozitivno ocenjuje ponuđena rešenja mada očekuje amandmane

Predlog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina juče je ušao u skupštinsku proceduru. Ovim zakonskim predlogom se precizno regulišu nadležnosti i postupak izbora nacionalnih saveta preko kojih će nacionalne manjine ostvarivati prava na samoupravu u oblasti upotrebe jezika, pisma, obrazovanja, informisanja i kulture.

Osnovni problem koji predloženi zakon treba da reši, kako se navodi u obrazloženju, jeste regulisanje nadležnosti i stvaranje uslova za demokratičan izbor nacionalnih saveta koji će garantovati da taj izbor bude rezultat zajedničke volje svih pripadnika određene nacionalne zajednice.

Šef poslaničke grupe manjina u Skupštini Srbije Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara je ocenio da su rešenja ovog zakonskog predloga dobra zbog toga što je predviđen širok krug nacionalnih saveta.

"Zadovoljni smo i time što je regulisan način finansiranja, jer formiranje nacionalnih saveta koji su najviši organi manjinske samouprave, a ujedno i ustavna kategorija, neće zavisiti od dobre volje ministra finansija i premijera, kao što je to bio slučaj prethodnih godina", rekao je za "Borbu" Balint Pastor. Po njegovi rečima i mogućnost neposrednog biranja saveta je najdemokratskiji način izbora, kao i alternativa izbora putem elektora za one nacionalne zajednice koje ne mogu ili ne žele da organizuju izbore.

Ova zakonska rešenja su u osnovi dobra, jer detaljnije regulišu i ustavnu odredbu koja govori o nacionalnim savetima, istakao je Pastor i dodao da će poslanička grupa sigurno uputiti neki amandman na Predlog kako bi konačna verzija zakona bila što bolja.

Pastor je podsetio i da u izveštaju EK i SE već godinama piše da Srbija mora da usvoji taj zakon i ispuni tu međunarodnu državnu obavezu.

Što se tiče ANEM-ovih kritika, Pastor je rekao da se ne slaže sa konstatacijom da Predlog zakona urušava pravni okvir za medije, jer se mora uzeti u obzir da su mediji manjina u posebnoj situaciji.

"Privatizacija svih medija nije dobro rešenje jer se o manjinskim medijima ne može razmišljati na ekonomskoj osnovi", naglasio je Pastor. On je dodao da se savet manjina stara o institucijama koje su od ogromnog značaja za određenu nacionalnu zajednicu, kao što su to na primer mediji manjina.

Zakonom su veoma jasno i precizno određene i nadležnosti saveta u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma, postupak izbora nacionalnih saveta, na nov način je regulisano i njihovo finansiranje, a regulisana su i druga pitanja od značaja za rad nacionalnih saveta.

Nacionalni savet preko svojih organa samostalno, između ostalog, donosi i menja statut nacionalnog saveta, finansijski plan, finansijski izveštaj i završni račun i raspolaže sopstvenom imovinom.

Takođe, odlučuje o nazivu, simbolima i pečatu nacionalnog saveta, utvrđuje nacionalne simbole, znamenje i praznike nacionalnog saveta, osniva ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva u oblastima kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma i drugim oblastima od značaja za očuvanje identiteta nacionalne manjine.

Nacionalni savet predlaže i predstavnika nacionalne manjine u savetu za međunacionalne odnose u jedinici lokalne samouprave, ustanovljava i dodeljuje priznanja, inicira donošenje i prati sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma...

Savet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda i vršiti prava i obaveze osnivača.

Registar nacionalnih saveta, prema zakonu, vodi ministarstvo nadležno za poslove ljudskih i manjinskih prava, upis se vrši na osnovu zahteva za upis, koji predsednik nacionalnog saveta podnosi u roku od 30 dana od dana konstituisanja saveta, čime nacionalni savet stiče svojstvo pravnog lica.

Nacionalni savet ima statut, predsednika, izvršni organ, odbore za obrazovanje, kulturu, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma, kao i najmanje 15, a najviše 35 članova, što zavisi od broja pripadnika nacionalne manjine.

Mandat članova nacionalnog saveta traje četiri godine. Ministarstvo je zauzelo stav da se, do donošenja zakona kojim će, pored nadležnosti nacionalnih saveta, biti detaljno uređena i oblast izbora nacionalnih saveta, ne vrši reizbor, odnosno izbor nijednog nacionalnog saveta.

Ostvarivanje prava na samoupravu

Pripadnici nacionalnih manjina, radi ostvarivanja prava na samoupravu, mogu da izaberu svoje nacionalne savete, koji je predstavljaju u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja na jeziku nacionalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuju u procesu odlučivanja ili odlučuju o pitanjima iz tih oblasti i osnivaju ustanove, privredna društva i druge organizacije iz tih oblasti.

Izvan mandata

Od 15 registrovanih nacionalnih saveta (Bošnjaka, Bugara, Bunjevaca, Vlaha, Grka, Egipćana, Mađara, Makedonaca, Nemaca, Roma, Rumuna, Rusina, Slovaka, Ukrajinaca i Hrvata), njih 11 su "izvan mandata", navodi se u Predlogu zakona.

U proteklom periodu, jedan broj nacionalnih saveta čiji je mandat istekao obraćao se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava zahtevom da se zakažu elektorski izbori, kao i grupe građana i organizacije nacionalnih manjina koje žele da osnuju nacionalni savet, jer ispunjavaju uslove za to.

Kritika ANEM-a

Predlog u suprotnosti sa zakonima o javnom informisanju i radiodifuziji

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) ocenila je da bi se usvajanjem zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina dodatno urušio pravni okvir za delovanje medija u Srbiji. Kako je ANEM naveo u saopštenju, predloženo zakonsko rešenje je u direktnoj suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju i Zakona o radiodifuziji i predviđa da nacionalni saveti nacionalnih manjina mogu biti osnivači javnih glasila. "Predlogom se takođe predviđa da Republika, pokrajina ili lokalne samouprave mogu preneti osnivačka prava na postojećim javnim medijima na nacionalne savete, uz garancije nastavka njihovog budžetskog finansiranja", ističe se u saopštenju. ANEM navodi da ne može prihvatiti tezu da se dostignuti nivo manjinskih prava, posebno prava na informisanje na manjinskim jezicima, može braniti zadržavanjem državnog, odnosno kreiranjem nekog novog, paradržavnog vlasništva i s njim povezane vlasničke kontrole nad medijima. Ta asocijacija dodaje da će nastaviti da insistira na obezbeđivanju nediskriminatorskih mehanizama državne podrške medijima na manjinskim jezicima na način koji neće dirati u njihovu nezavisnost i autonomnost.

LJILJANA MIHAJLOV

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

10,30 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

1. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

4. mart 2024.

13,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Politika”

16,00 - Senta - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

6. mart 2024.

08,00 - Budimpešta - sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom 

09,00 - Budimpešta - održavanje predavanja na Sastanku sa šefovima diplomatskih misija u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu 

10,00 - Budimpešta - sastanak sa državnim sekretarom u parlamentu, zamenikom ministra za spoljne poslove Leventeom Mađarem

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list  "Magyar Szó“

7. mart 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 44. sednica Skupštine Grada Subotice

12,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“ 

11. mart 2024.

17,00 - Bečej - Obeležavanje 125. godišnjce smrti Mora Tana

12. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" Subotičkog mađarskog radija

10,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

13. mart 2024.

13,30 - Subotica - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, poverenikom Vlade za ekonomski razvoj južne Mađarske, Gaborom Banjaijem

18,00 – Palić - svečani prijem u čast mađarske revolucije i borbe za slobodu 1848/49 godine u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske

14. mart 2024.

11,00 - Bački Vinogradi - svečano otkrivanje biste Šandora Petefija

12,00 - Bački Vinogradi - Susret sa državnim sekretarom za nacionalnu politiku Mađarske, Janošom Arpadom Potapijem

15. mart 2024.

10,00 - Novi Itebej - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

15,00 - Stara Moravica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Mađarske, dr Martonom Palom Nobilisom

18,00 - Subotica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

16. mart 2024.

16,00 - Ostojićevo - Svečani program i otkrivanje spomen ploče Ištvanu Pastoru

18,30 - Torda - Polaganje venaca i svečani program

18. mart 2024.

09,00 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet“

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. mart 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Srba iz Mađarske

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko

18. april 2024.

09,30 - Subotica - Sastanak sa predsednikom Paraolimpijskog komiteta Mađarske, Laslom Saboom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

19. april 2024.

10,00 - Subotica - Konferencija za medije u SVM-u

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca