Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju - odbijeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
14. septembar 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O VRAĆANjU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjU.

AMANDMAN I

Član 1. Preloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju menja se i glasi:
„Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vraćanja oduzete imovine i obeštećenja za oduzetu imovinu, koja je na teritoriji Republike Srbije od 6. aprila 1941. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica, a primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu (u daljem tekstu: vraćanje imovine).“

OBRAZLOŽENjE

Pravičnost nalaže otklanjanje posledica kršenja imovinskih prava građana u svim slučajevima u kojima je imovina oduzimana tokom drugog svetskog rata od strane aktuelnih vlasti, a koja je nakon završetka ratnih zbivanja ostala u vlasništvu Srbije (Jugoslavije), tj. nije vraćena bivšim vlasnicima, i to bez obzira da li je oduzimanje imovine izvršeno od strane vlasti Srbije (Jugoslavije) ili organa strane države.
Poznat je veliki broj primera da su okupacione snage Nemačke oduzimale imovinu od bivših vlasnika, ali da tu imovinu nove komunističke vlasti nisu vraćale, nego su je podržavile.
Amandmanom se predlaže da u svim ovim slučajevima bivši vlasnici imaju pravo na vraćanje oduzete imovine ili obeštećenje.

AMANDMAN II

Tačka 2) stava 1. člana 3. Predloga zakona menja se i glasi:
„2) pod „podržavljenom imovinom” podrazumeva se imovina koja je oduzeta i na osnovu propisa iz člana 2. ovog zakona prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu;

Tačka 10) istog stava istoga člana Predloga zakona menja se i glasi:
„pod pojmom „bivši vlasnik” podrazumeva se fizičko ili pravno lice koje je bilo vlasnik oduzete imovine u momentu oduzimanja;

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

AMANDMAN III

U tački 1) stava 2. član 5. Predloga zakona posle reči: „osnovu“, dodaje se reč: „potvrđenog“.

OBRAZLOŽENjE

Članom 16. stav 2. i članom 194. stav 4. Ustava je utvrđeno da su potvrđeni međunarodni ugovori deo pravnog poretka Republike Srbije.
Članom 19. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Sl. list SFRJ“, br. 55/78 i 47/89) je utvrđeno da se akt o ratifikaciji međunarodnog ugovora sa tekstom tog ugovora i prilozima koji čine sastavni deo ugovora, objavljuju se u Službenom listu najkasnije u roku od 30 dana.
S obzirom da tekst Predloga zakona ostavlja mogućnost za tumačenje da i nepotvrđeni međunarodni ugovori mogu proizvesti pravne posledice, što ne bi bilo u skladu sa Ustavom, predlažem amandmansku korekciju Predloga zakona.

AMANDMAN IV

U članu 5. stav 2. tačka 3) Predloga zakona posle reči: „rata“, dodaje se zapeta i reči: „ukoliko pre 6. aprila 1941. godine nije imalo prebivalište na teritoriji Republike Srbije“.

OBRAZLOŽENjE

Ograničenje koje, bez izuzetaka, isključuje iz procesa restitucije lica iz tačke 3) stava 2. člana 5. Predloga zakona je sa stanovišta pravičnosti neprihvatljivo.
Bilo bi nepravedno ukoliko bi se svima iz ove kategorije lica, dakle i onima, koji su pre 6. aprila 1941. godine imali prebivalište na teritoriji Srbije, po sili zakona oduzelo pravo na vraćanje oduzete imovine. Lokalno stanovništvo, koje se nakon 6. aprila 1941. godine zateklo na područjima, na kojima su strane vlasti u kasnijem periodu vršile suverenitet, a kasnije izvršavalo vojnu obavezu propisanu od strane tada aktuelnih vlasti, ne može zakonodavac, bez utvrđivanja individualne krivice, proglasiti krivim. To bi značilo oživljavanje načela kolektivne krivice u pravnom poretku Republike Srbije. Sa druge strane ovo ograničenje bi bilo u suprotnosti i sa odredbama Zakona o rehabilitaciji, koji ne uskraćuje pravo ovoj kategoriji lica na podnošenje zahteva za rehabilitaciju, kao ni pravo na vraćanje konfiskovane imovine, odnosno obeštećenje za konfiskovanu imovinu, u slučaju rehabilitacije.
Amandmanom se predlaže korekcija Predloga zakona u tom smislu.

AMANDMAN V

U članu 5. Predloga zakona posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Postojanje reciprociteta sa državom koja je uređivala vraćanje imovine, utvrđuje Agencija po službenoj dužnosti.“

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

OBRAZLOŽENjE

Značajan broj oštećenih, odnosno njihovi naslednici su u ovom trenutku strani državljani, koji bi bili pogođeni procesnim pravilima zakona, prema kojima bi podnosilac zahteva imao obavezu dokazivanja postojanja reciprociteta u odnosu na državu čiji je državljanin, odnosno činjenicu da u svojoj državi nije obeštećen.
Amandmanom se predlaže da postojanje reciprociteta utvrđuje državni organ koji odlučuje o zahtevu za restituciju.

AMANDMAN VI

U članu 8. stav 1. Predloga zakona posle reči: „oduzeta“ dodaje se zapeta i reči: „odnosno druga odgovarajuća“.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže, da u skladu sa rešenjem iz važećeg Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, zakon predvidi mogućnost da se u slučajevima kada se originalna imovina ne može vratiti, na osnovu odluke lica koje traži povraćaj imovine, restitucija izvrši putem druge nepokretnosti iste, odnosno slične vrednosti ili obeštećenja putem novca i obveznica.
Čvrsto smo ubeđeni da ne postoji ni jedna prepreka da se u pogledu vraćanja poljoprivrednog zemljišta i šuma, koji stoje na raspolaganju državi u značajno većim količinama od one koja se potražuje, dopuni predloženi model sa mogućnošću realne supstitucije.
Sa druge strane, rešenjem iz Predloga zakona bi lica koja očekuju restituciju na osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju bila stavljena u neravnopravan položaj u odnosu na lica, koja, na osnovu člana 1. stav 3. važećeg Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, imaju pravo na naknadu u obliku drugog odgovarajućeg zemljišta ukoliko se originalno oduzeto zemljište ne može vratiti. S obzirom da izmene citiranog zakona nisu na dnevnom redu tekuće sednice Narodne skupštine, stupanjem na snagu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obestećenju nastupio bi opisani oblik diskriminacije, koji je zabranjen članom 21. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VII

U tački 3) stava 1. člana 18. Predloga zakona posle reči: „tih“ dodaju se reči:  „ustanova, odnosno“.

U istom članu dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Ne vraćaju se nepokretnosti čija je vrednost zbog neodržavanja bitno umanjena u odnosu na slične, adekvatno održavane nekretnine, ukoliko se podnosilac zahteva u svom zahtevu odrekne prava na vraćanje u naturalnom obliku.“

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže preciziranje jednog od izuzetaka od vraćanja u naturalnom obliku, i to u cilju da se otkloni mogućnost različitih tumačenja ove odredbe Predloga zakona od strane Agencije za restituciju.
Amandmanom se istovremeno uvodi mogućnost da u slučaju nekretnine, koja se može vratiti u naturi, ali je zbog neodržavanja njena vrednost bitno umanjena u odnosu na slične, adekvatno održavane nekretnine, na osnovu opredeljenja lica koje traži povraćaj imovine, restitucija izvrši putem drugih oblika koje predviđa zakon.

AMANDMAN VIII


U članu 38. stav 3. Predloga zakona posle reči: „koji“ dodaje se zapeta i reči: „bez izuzetaka“.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže preciziranje odredbe Predloga zakona kojim je utvrđeno da je rad i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda besplatna, u cilju nedvosmislenog otklanjanja mogućnosti da RGZ tumačeći drukčije zakon i dalje naplaćuje neke od svojih usluga koje su neophodne za podnošenje zahteva za restituciju.

AMANDMAN IX


U članu 40. stav 2. Predloga zakona posle reči: „Srbije“ dodaje se zapeta i reči: „odnosno u jednom od sredstava javnog informisanja na svakom od jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi“.

OBRAZLOŽENjE

S obzirom da se značajan broj pripadnika nacionalnih manjina informiše isključivo preko sredstava informisanja na manjinskim jezicima, amandmanom je predloženo uvažavanje ove okolnosti.

AMANDMAN X

U članu 42. stav 5. menja se i glasi:
„Lice koje ima strano državljanstvo dužno je da uz zahtev dostavi izjavu overenu kod nadležnog organa za overu potpisa o tome da nije u stranoj državi obeštećen. Nepostojanje ostalih smetnji iz člana 5. ovog zakona za ostvarivanje prava na vraćanje imovine utvrđuje Agencija po službenoj dužnosti.“

OBRAZLOŽENjE

Veliki broj oštećenih, odnosno njihovi naslednici su u ovom trenutku strani državljani, koji bi bili pogođeni procesnim pravilima zakona, prema kojima bi podnosilac zahteva imao obavezu dokazivanja nepostojanja smetnji iz člana 5. ovog zakona za ostvarivanje prava na vraćanje imovine.
Amandmanom se predlaže korekcija Predloga zakona u tom smislu.

AMANDMAN XI


U stavu 1. član 6. Predloga zakona reči: „9. marta 1945.“, zamenjuju se rečima: „6. aprila 1941.“.

OBRAZLOŽENjE

Pravičnost nalaže otklanjanje posledica kršenja imovinskih prava građana u svim slučajevima u kojima je imovina oduzimana tokom drugog svetskog rata od strane aktuelnih vlasti, a koja je nakon završetka ratnih zbivanja ostala u vlasništvu Srbije (Jugoslavije), tj. nije vraćena bivšim vlasnicima, i to bez obzira da li je oduzimanje imovine izvršeno od strane vlasti Srbije (Jugoslavije) ili organa strane države.
Amandmanom se predlaže korekcija Predloga zakona u tom smislu.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

14. maj 2020.

17,00 - Čoka - Sastanak sa aktivistima SVM 

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)