Zakon o javnoj svojini - odbijeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
19. septembar 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI.

AMANDMAN I

Član 10. stav 4. Predloga zakona menja se i glasi:
„Dobra u opštoj upotrebi su u svojini Republike Srbije izuzev državnih puteva II reda koji saobraćajno povezuju područje dva ili više okruga ili područje okruga i kanalske mreže koji su u svojini autonomne pokrajine na čijoj terotoriji se nalaze i opštinskih puteva, ulica, a koje nisu deo autoputa, državnog puta I reda ili magistralnog puta, trgova, javnih parkova koji su u javnoj svojini jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalaze.“.
U istom članu Predloga zakona dodaje se novi stav 6. koji glasi:
„Posebnim zakonima koji uređuju dobra od opšteg interesa odrediće se uslovi sticanja javne svojine na dobrima od opšteg interesa od strane autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, izuzev šuma i šumskog zemljišta koje koristi javno preduzeće čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina saglasno Zakonu o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, na kojima u skladu sa ovim zakonom pravo javne svojine stiče Autonomna pokrajina Vojvodina.“.
Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže da državni putevi II reda budu u javnoj svojini autonomne pokrajine, kao dobra u opštoj upotrebi, s obzirom da je u tački 1) stava 1. člana 30. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine utvrđeno da AP Vojvodina uređuje i obezbeđuje uslove i način upravljanja, zaštite, održavanja i finansiranja državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine.
Amandanom se predlaže i da se nedvosmiselno utvrdi da šume koje koristi javno preduzeće čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina prenosi u svojinu AP Vojvodine.
Istovremeno predlažemo i da se opštinski putevi prenesu u svojinu jedinica lokalnih samouprava s obzirom da je tačkom 12) stava 1. člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno da jedinica lokalne samoprave uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima.
Amandmanom je predloženo i da se Zakonom o javnoj svojini predvidi mogućnost da posebnim zakonima koji uređuju dobra od opšteg interesa urede i uslovi pod kojima nad tim dobrima od opšteg interesa autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu steći pravo javne svojine.

AMANDMAN II


Stav 2. člana 18. Predloga zakona menja se i glasi:
„Gradska opština, odnosno mesna zajednica i drugi oblik mesne samouprave stiče pravo svojine na pokretnim i na nepokretnim stvarima neophodnim za rad njegovih organa i organizacija, kao i na stvarima koje pribavlja.“
Stav 3. člana 18. Predloga zakona menja se i glasi:
„Na ostalim sredstvima u državnoj svojini na kojima je na dan stupanja na snagu ovog zakona upisan kao korisnik, gradska opština, odnosno mesna zajednica i drugi oblik mesne samouprave stiče pravo trajnog besteretnog korišćenja.“
Stav 4. istog člana menja se i glasi:
 „Gradska opština, odnosno mesna zajednica i drugi oblik mesne samouprave može, na osnovu akta jedinice lokalne samouprave, steći pravo korišćenja i na drugim sredstvima u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave. “
Stav 5. istog člana briše se, a dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

OBRAZLOŽENjE

Na osnovu Predloga zakona, imovina koju na osnovu prava korišćenja u ovom trenutku koriste mesne zajednice, prešla bi u svojinu jedinica lokalne samouprave, a mesne zajednice bi ostale korisnici na osnovu ugovora koje bi zaključile sa lokalnim samoupravama. (Član 18. stav 5.)
S obzirom da bi na osnovu Predloga zakona jedinice lokalne samouprave dobile široke mogućnosti za oduzimanje nepokretnosti od sadašnjih korisnika, ovo rešenje bi dalje slabilo poziciju mesnih zajednica. (Član 22. st 7. do 10.)
Pored tri oblika javne svojine (državne, pokrajinske i opštinske/gradske), na osnovu Predloga zakona, određena imovina koju su javna preduzeća do sada na osnovu prava korišćenja koristila prenosi se u svojinu javnih preduzeća.
Iz gore navedenog proizilazi da ne postoje pravne prepreke da se primenom analogije, mesne zajednice, kao i gradske opštine postanu vlasnici dela imovine, koja je do sada bila u državnoj svojini, a koju su do sada na osnovu prava korišćenja koristile.
Ne postoje pravne prepreke ni da na delu imovine koju mesne zajednice u ovom trenutku koriste, a koja se prenosi u javnu svojinu jedinica lokalnih samouprava, mesnim zajednicama ostavi pravo trajnog besteretnog korišćenja.
Amandmanom se predlaže korekcija Predloga zakona u tom smislu.

AMANDMAN III

U članu 22. Predloga zakona posle stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi:
„Nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave date na trajno besteretno korišćenje gradskoj opštini, mesnoj zajednici i drugom obliku mesne samouprave ne mogu se oduzeti.“
Dosadašnji st. 11. i 12. postaju st. 12. i 13.

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana II.

AMANDMAN IV


Član 72. stav 3. Predloga zakona menja se i glasi:
„Na sredstvima iz stava 1. ovog člana koja koriste autonomna pokrajina uspostavlja se pravo javne svojine autonomne pokrajine danom stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.“
U istom članu dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Na sredstvima iz stava 1. ovog člana koja koristi jedinica lokalne samouprave uspostavlja se pravo javne svojine jedinice lokalne samouprave, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.“

U dosadašnjem stavu 4. istog člana, koji postaje stav 5. reči: „stava 3.“ zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.“, posle reči: „mesna zajednica pravo“ dodaju se reči: „trajnog besteretnog“, a posle reči: „korišćenja“ dodaje se zapeta i reči: „osim sredstava na kojima pravo svojine stiče mesna zajednica“.
U dosadašnjem stavu 5. istog člana, koji postaje stav 6. reči: „stava 3.“ zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.“, i dodaju se nove alineje 1. do 5. koje glase:
„- izgrađena sredstvima iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, iz dela koji se po Ustavu koristi za finansiranje kapitalnih rashoda,
 - izgrađena zajedničkim ulaganjem Republike Srbije i/ili autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave, srazmerno učešću autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave,
 -  udeo ili akcije Republike Srbije i prava po osnovu tih akcija odnosno udela, u javnim preduzećima i društvima kapitala koja u celini obavljaju delatnost na teritoriji autonomne pokrajine, a obavljanje tih delatnosti je zakonom utvrđeno kao nadležnost autonomne pokrajine,
-   dobra u opštoj upotrebi u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne  samouprave iz stava 4. člana 10. ovog zakona i
- objekti na teritoriji bivših jugoslovenskih republika koji su bili u društvenoj svojini, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja bila upisana Autonomna Pokrajina Vojvodina, odnosno javna preduzeća ili ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina “.
Dosadašnje alineje jedan i dva postaju alineje šest i sedam, dosadašnja alineja tri briše se, a dosadašnja alineja četiri postaje alineja osam.
U stavu 6. istog člana, koji postaje stav 7., brojevi: „4. i 5.“ zamenjuju se brojevima: „5. i 6.“.
Stav 7. istog člana postaje stav 8.
U stavu 8. istog člana, koji postaje stav 9., broj: „7.“ zamenjuje se brojem: „8“.
U stavu 9. istog člana, koji postaje stav 10., brojevi: „7. i 8.“ zamenjuju se brojevima: „8. i 9.“.
U stavu 10. istog člana, koji postaje stav 11., broj: „7.“ zamenjuje se brojem: „8“.
U stavu 11. istog člana, koji postaje stav 12., broj: „4.“ zamenjuje se brojem: „5“, a brojevi „7. i 8.“ zamenjuju se brojevima: „8. i 9.“.
Dosadašnji st. 12. i 13. postaju st. 13. i 14.
U stavu 14. istog člana, koji postaje stav 15. posle reči: „člana“ dodaje se zapeta i reči: „odnosno prava svojine autonomne pokrajine na nepokretnostima iz st. 3. i 5. ovog člana“.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom predlažemo da se, kao što je to Predlogom zakona predviđeno za pokretne strvari, i u slučaju onih nepokretnosti, koje u ovom trenutku koristi autonomna pokrajina, a kod kojih nema nikakve potrebe za dodatnim postupkom za utvrđivanje njihovog sadašnjeg statusa, pravo javne svojine autonomne pokrajine danom stupanja na snagu ovog zakona uspostavi i da se po službenoj dužnosti upiše. Predlažemo identično rešenje koje sadrži važeći Zakon o planiranju i izgradnji u pogledu uspostavljanja javne svojine nad građevisnkim zemljištem.
Amandmanom se predlaže i usklađivanje teksta Predloga zakona u pogledu svojinskih prava mesnih zajednica sa rešenjem iz Amandmana II.
Amandmanom se predlaže i da u stavu 5. Predloga zakona, koji postaje stav 6. dodaju nove alineje kojima se proširuje obim i vrsta sredstava koja nisu obuhvaćena u stavu 3. ovog člana, i na taj način:
- uređuje se pitanje svojine na objektima urađenim sredstvima budžeta autonomne pokrajine, koja se u skladu sa Ustavom moraju koristiti za finansiranje izgradnje kapitalnih objekata. Ukoliko su objekti izgrađeni zajedničkim ulaganjem Republike Srbije i/ili autonomne pokrajine i/ili lokalne samouprave na njima će se upisati pravo susvojine.
- stvaraju se uslovi da Republika Srbija prenese udeo i akcije u javnu svojinu AP Vojvodine Novosadskog sajma i drugih preduzeća i društava kapitala koja u celini obavljaju delatnost na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obavljanje tih delatnosti je zakonom utvrđeno kao nadležnost Autonomne Pokrajine Vojvodine.
- uređuje se pitanje svojine nad kanalskom mrežom koja je tačkom 3) stava 1. člana 16. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine poverena na upravljanje AP Vojvodini.

AMANDMAN V

U stavu 1. člana 73. Predloga zakona reči: „člana 72. stav 4. i stav 5. alineja prva“ zamenjuju se rečima: „člana 72. stav 5. i stav 6. alineja šesta“.
U alineji tri istog stava istog člana reči: „od 10“, zamenjuju se rečima: „do 3“.
U istom članu posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Nakon isteka roka iz alineje tri stava 1. ovog člana uspostaviće se zakupni odnos pod tržišnim uslovima.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže usklađivanje numeracije sa Amandmanom IV.
Predlogom zakona je predviđeno da Republika Srbija, odnosno državni organi i organizacije koje u trenutku stupanja na snagu zakona faktički koriste nepokretnosti koje prelaze u svojinu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave imaju pravo da nastave besteretno korišćenje istih u trajanju od 10 godina.
Smatramo da je ovaj rok neprimereno dugačak. Stoga predlažemo da se isti skrati na tri godine, a da nakon isteka ovog perioda sadašnji korisnik nastavi sa korišćenjem uz obavezu plaćanja tržišne zakupnine autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave, i to do isteka roka od 10 godina.

AMANDMAN VI


Član 75. stav 1. Predloga zakona menja se i glasi:
„Pravo javne svojine autonomne pokrajine na nepokretnostima iz stava 6. člana 72. ovog zakona i pravo javne svojine jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima iz člana 72. ovog zakona stiče se upisom prava javne svojine u javnu knjigu o nepokretnostima i pravima na njima.“.
U istom članu Predloga zakona posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„U slučaju prenošenja osnivačkih prava ustanove i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, na autonomnu pokrajinu, odnosno jedinicu lokalne samouprave, danom upisa u registar osnivača autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stiče pravo javne svojine na nepokretnostima ustanove i druge organizacije.“
Dosadašnji st. 2. do 4. postaju st. 3. do 5.

OBRAZLOŽENjE

Ovim amandmanom se vrši usaglašavnje Predloga zakona sa Amandmanom IV.
Sa druge strane, cilj amandmana je i otklanjanje jedne potencijalne pravne praznine. U tački 16) stava 1. člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi je utvrđeno da jedinice lokalne samouprave osnivaju ustanove u oblasti osnovnog obrazovanja tj. osnovne škole. S obzirom da u prethodnom periodu nije izvršen prenos osnivačkih prava osnovnih škola na opštine i gradove, neophodno je dopuniti Predlog zakona sa odredbom koja će regulistai ovo pitanje.

AMANDMAN VII

Naslov iznad člana 82. menja se i glasi: „Upis svojine gradske opštine, mesne zajednice i drugog oblika mesne samouprave“
Član 82. Predloga zakona menja se i glasi:
„Pravo svojine gradske opštine, mesne zajednice i drugog oblika mesne samouprave na nepokretnostima iz člana 22. st. 2. i 3. ovog zakona, stiče se upisom u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis javne svojine jedinice lokalne samouprave shodno će se primenjivati i na upis svojine gradske opštine, mesne zajednice i drugog oblika mesne samouprave.„
Dosadašnji čl. 82. do 90. postaju čl. 83. do 91.

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana II.

AMANDMAN VIII

U stavu 4. člana 10. Predloga zakona, posle reči: „izuzev“ dodaju se reči: „magistralne, regionalne i lokalne železničke infrastrukture, a koja nije deo mreže evropskog koridora X, koja su u svojini autonomne pokrajine na čijoj teritoriji se nalaze i.“

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže prenošenje u svojinu AP Vojvodine dela železničke infrastukture. Cilj amandmana je da se Zakonom o javnoj svojini stvore svojinskopravne pretpostakve za brži infrastrukturalni razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine u pogledu železničkih pruga, koje nisu deo mreže evropskog koridora X.

AMANDMAN IX


Alineja tri u stavu 5. člana 72. Predloga zakona menja se i glasi:
„- dobra u opštoj upotrebi u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave iz stava 4. člana 10. ovog zakona“

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana VIII.
   
NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_______________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

- - - - - - - - - - I S P R A V K A  - - - - - - - - - -

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANIK SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
21. septembar 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Podnosim ispravku amandmana podnetih dana 19. septembra u 15,00 časova zavedenih pod brojem 01 011-2988/11, na PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA VIII


Naziv člana 10. i član 10. Predloga zakona menjaju se i glase:
„Dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi u javnoj svojini

Član 10.

Dobra od opšteg interesa u javnoj svojini, u smislu ovog zakona, su stvari koje su zakonom određene kao dobra od opšteg interesa (poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vodno zemljište, vodni ojekti, zaštićena prirodna dobra, kulturna dobra i dr.), zbog čega uživaju posebnu zaštitu.
Dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojni, u smislu ovog zakona, smatraju se one stvari koje su zbog svoje prirode namenjene korišćenju svih i koje su kao takve određene zakonom (javni putevi, javne pruge, most i tunel na javnom putu, pruzi ili ulici, ulice, trgovi, javni parkovi, granični prelazi, administrativni prelaz i dr.).
Način i uslovi iskorišćavanja i upravljanja dobrima u opštoj upotrebi i dobrima od opšteg interesa uređuju se posebnim zakonom.
Na dobrima u opštoj upotrebi može se steći pravo predviđeno posebnim zakonom (koncesija, zakup i sl.).
Svako ima pravo da dobra u opštoj upotrebi koristi na način koji je, radi ostvarenja te namene propisan zakonom, odnosno odlukom organa ili pravnog lica kome su ta dobra data na upravljanje.
Dobra od opšteg interesa na kojima postoji pravo javne svojine su u svojini Republike Srbije, ako zakonom nije drukčije određeno.
Šume i šumsko zemljište, koje koristi javno preduzeće čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina saglasno Zakonu o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, su u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.
Dobra u opštoj upotrebi su u svojini Republike Srbije, izuzev državnih puteva II reda, magistralne, regionalne i lokalne železničke infrastrukture, a koja nije deo mreže evropskog koridora X, koji su u svojini autonomne pokrajine na čijoj se teritoriji nalaze, kao i izuzev nekategorisanih puteva, opštinskih puteva i ulica (koji nisu deo autoputa ili državnog puta I i II reda) i trgova i javnih parkova, koji su u svojini jedinice lokalne samopurave na čijoj teritoriji se nalaze.“

OBRAZLOŽENjE


Amandmanom se predlaže usklađivanje Predloga zakona sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

ISPRAVKA AMANDMANA IX

U članu 72. stav 2. Predloga zakona posle reči: „opšteg interesa“ dodaju se zapeta i reči: „dobra u opštoj upotrebi“.
U stavu 3. posle reči: „člana“ dodaju se zapeta i reči: „uključujući i sredstva u inostranstvu,“.
U stavu 5. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju alineja 5 – 9, koje glase:
„- u potpunosti izgrađena iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, iz dela koji se po Ustavu Repulike Srbije koristi za finansiranje kapitalnih rashoda, pod uslovom da ta sredstva mogu biti u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa ovim zakonom;
- izgrađena zajedničkim ulaganjem Republike Srbije i/ili autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave, srazmerno učešću autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave;
- kanalske mreže na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
- udeo ili akcije Republike Srbije i prava po osnovu tih akcija odnosno udela, u javnim preduzećima i društvima kapitala koja u celini obavljaju delatnost na teritoriji autonomne pokrajine, a obavljanje tih delatnosti je zakonom utvrđeno kao nadležnost autonomne pokrajine;
- objekti na teritoriji bivših jugoslovenskih republika koji su bili u društvenoj svojini, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja bila upisana Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave.“

OBRAZLOŽENjE


Amandmanom se predlaže usklađivanje Preloga zakona sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine.

NARODNI POSLANIK

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_______________________

comments powered by Disqus

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko

18. april 2024.

09,30 - Subotica - Sastanak sa predsednikom Paraolimpijskog komiteta Mađarske, Laslom Saboom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

19. april 2024.

10,00 - Subotica - Konferencija za medije u SVM-u

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca

22. april 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM u Subotici

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. april 2024.

09,00 - Subotica - sastanak sa predsednikom Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, Belom Čorbom i predsednikom Stranke mađarskog jedinstva, Zoltanom Smieškom

11,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

25. april 2024.

13,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

17,30 - Budimpešta - Svečani prijem premijera Mađarske, Viktora Orbana, povodom Konferencije CPAC Hungary

18,30 - Budimpešta - sastanak sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom

19,00 - Budimpešta - Gala večera u organizaciji „Alapjogokért Központ“ i „New York Young Republican Club“ povodom Konferencije CPAC Hungary

26. april 2024.

09,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

10,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, glavnim savetnikom premijera Viktora Orbana, Žoltom Njitraijem

15,50 - Budimpešta - Učešće u panel diskusiji „United We Stand“ na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

28. april 2024.

08,15 - Subotica - potpis podrške listi SVM 

29. april 2024.

09,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

14,00 - Subotica - Svečanost povodom uručenja državnog priznanja povodom nacionalnog praznika Mađarske u Generalnom konzulatu Mađarske

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji „Közügyek” na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

1. maj 2024.

12,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Na dnevnom redu: Izbor Vlade

17,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. maj 2024.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,50 - Beograd - Dan za glasanje (Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Izbor Vlade)

6. maj 2024.

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

7. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító“ (na mađarskom jeziku uživo)

09,00 - Subotica - Razgovor sa polaznicima Mathias Corvinus Collegium-a (MCC)

18,00 - Senta - Sastanak kordinatora, aktivista i kandidata SVM-a

8. maj 2024.

10,00 - Subotica - Obilazak investicije na Vodozahvatu 1

10,45 - Subotica - Obilazak radova na asfaltiranju Cvetne ulice, MZ Mali Radanovac

12,00 - Majdan - Obilazak Vizitorskog centra

12,40 - Banatsko Aranđelovo - Obilazak Doma kulture

13,20 - Novi Kneževac - Obilazak obnovljene zgrade Narodne biblioteke i crkve

16,00 - Martonoš - Obilazak obnovljenih javnih objekata

17,00 - Male Pijace - Obilazak Doma kulture

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima, projekcija filma

9. maj 2024.

11,00 - Pačir - Obilazak Eko česme i Termalne banje

12,00 - Stara Moravica - Obilazak sale za fizičko vaspitanje OŠ „Stari Kovač Đula“

12,40 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi velike terase doma kulture

13,00 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi ulice Grofa Ištvana Sečenjija

19,00 - Hajdukovo - Sastanak sa građanima, projekcija filma

10. maj 2024.

10,00 - Čoka - Obilazak Rkt. Crkve Svetog Trojstva

10,30 - Čoka - Obilazak pristupnog puta do reciklažnog dvorišta

11,15 - Ostojićevo - Obilazak pristupnog puta Ostojićevo-Jazovo

11,30 - Jazovo - Obilazak doma Udruženja za očuvanje mađarske nacionalne tradicije „Sent Ištvan Kiralj”

12,15 - Sajan - Obilazak Doma kulture

13,00 - Kikinda - Obilazak OŠ “Klara Feješ”

13,50 - Nova Crnja - Obilazak Doma kulture

16,20 - Torda - Poseta Domu Civilnih organizacija

17,20 - Zrenjanin - Obilazak Salona „Tina“ d.o.o.

17,45 - Zrenjanin - Obilazak Osnovne škole „Sonja Marinković“

18,20 - Mužlja - Obilazak Sportskog centra „Lehel“

19,00 - Mužlja - Sastanak sa građanima

11. maj 2024.

09,30 - Gunaroš - Proslava 100. godišnjice DVD u Gunarošu

10,15 - Bačka Topola - Uređenje obale jezera

11,15 - Subotica - Porodično prepodne u MZ Novo Selo

11,45 - Subotica - Sportski teren (Stipe Grgića 60.) - uređivanje okoline

12. maj 2024.

14,30 - Bačka Topola - Sastanak sa Žigmondom Barnom Palom, zamenikom ministra za poslove Evropske Unije, poslanikom u parlamentu Mađarske

17,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak preduzeća Gemini-GM

18,10 - Bečej - Obilazak Rolometal d.o.o.

19,00 - Bečej – Sastanak sa građanima

13. maj 2024.

13,45 - Beograd - Sastanak sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

17,30 - Bačka Topola - Obilazak bazena 

18,00 - Bačka Topola - Sastanak sa građanima

14. maj 2024.

11,00 - Bačka Topola - Otvaranje Mentorskog programa Fondacije „Prosperitati”

14,00 - Palić - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima ustanovama i udruženjima po konkursu NSMNM

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe Remek dela umetničke kolonije Nađbanja iz privatnih zbirki

18,00 - Subotica - Obilazak Sinagoge i sastanak sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem

15. maj 2024.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji „Hangadó Szerda” Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Subotica - Koncert orkestra “Hot Jazz Band”-a u Subotičkoj sinagogi

16. maj 2024.

11,00 - Mol - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Kulturnog društva “Čoboljo”

11,30 - Ada - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Društva za negovanje tradicije “Vadvirag” i obilazak Biblioteke “Sarvaš Gabor“

12,45 - Senta - Hala sportova - Prezentacija projekta termalnog jezera

18,00 - Kanjiža - Sastanak sa građanima

17. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak OŠ „Miroslav Antić“

10,15 - Palić - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

10,45 - Palić - Obilazak Vikend naselja

11,20 - Šupljak - Obilazak Kostolanji kuće

11,40 - Obilazak puta Šupljak-Male Pijace

14,00 - Subotica - Sastanak sa Tamašom Dajčom, nosiocem liste Fides-KNDP na izborima u Mađarskoj za Evropski parlament

15,25 - Kanjiža - Obilazak Vojvođanske rvačke akademije

18,00 - Bačka Topola - Obilazak TSC Fudbalske akademije

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima

18. maj 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Prva vojvođanska medijska konferencija

12,30 - Hajdukovo - Obilazak uređenja teniskog terena, parka i sportskog centra

19. maj 2024.

09,00 - Šupljak - Sveta misa na praznik Pedesetnice, nakon toga sastanak sa građanima

16,00 - Bački Vinogradi - Svečani program povodom Dana majki

20. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak tabli na šetalištu postavljene u čast Lajošu Vermešu

10,30 - Subotica - Obilazak konzervatorskih radova na Rajhlovoj palati, zgradi Savremene galerije

18,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Zorka

19,00 - Kelebija – Obeležavanje Pedesetnice

21. maj 2024.

09,00 - Subotica - Šetnja ulicom Braće Radića od evangelističke crkve, konferencija za medije u ulici Matije Gupca ispred poslastičarnice „Daraboš” i poseta Pozorištu „Deže Kostolanji”

10,30 - Subotica - Poseta Zubotehničkoj laboratoriji „G-dent“

16,00 - Feketić - Doček Ištvana Holika, poslanika Fides-KDNP u Parlamentu Mađarske i obilazak radova na zgradi OŠ „Nikola Đuraković”

16,30 - Obilazak akumulacionog jezera „Potok” između Malog Iđoša i Lovćenca

17,15 - Mali Iđoš - Obilazak D.o.o. Wood and More

17,45 - Mali Iđoš - Obilazak Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“

18,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa građanima u sali Pozorišta

22. maj 2024.

10,30 - Subotica - Poseta Vojvodini Odbora nacionalnog jedinstva Parlamenta Mađarske

11,30 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

14,00 - Senta - Obilazak atletske staze

16,15 - Senta - Otkrivanje biste Šandora Petefija u OŠ „Šandor Petefi”

17,20 - Kevi - Obilazak radova na asfaltiranju puta Kevi-Buranjšor

17,40 - Tornjoš – Obilazak OŠ „Temerkenj Ištvan“

18,10 - Čantavir - Oblizak završenih radova na objektu ogranka Gradske biblioteke

18,30 - Čantavir - Sastanak sa građanima, projekcija filma

23. maj 2024.

09,15 - Subotica - Sastanak sa Leventeom Mađarem, zamenikom ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske

10,00 - Subotica - Obilazak HEPA projekta D.o.o. za industriju, građevinarstvo i trgovinu „Aktiv” i konferencija za medije

11,10 - Kanjiža - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima po konkursu Fondacije „Prosperitati” za kupovinu seoskih kuća, odnosno za preduzetništva

12,00 - Adorjan - Kontakt d.o.o., svečana predaja poljoprivrednog razvojnog projekta od velikog značaja

14,45 - Mol - Sastanak sa Balažem Đerfijem, predsednikom Nacionalne agrarne komore, kandidatom EP liste Fides-KDNP

15,00 - Mol - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva

15,50 - Senta - Obilazak sedišta Saveza agrarnih udruženja Vojvodine, sastanak sa predstavnicima kancelarija domaćina sela

17,00 - Senta - Osnivačka sednica Udruženja mađarskih trenera Vojvodine

17,30 - Senta - Obilazak „Medica Netter” ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

18,00 - Senta - Sastanak sa građanima

24. maj 2024.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list “Magyar Szó” i nedeljnik Hét Nap”

11,00 - Subotica - Intervju za „Informer TV“

13,00 - Nosa - Obilazak gazdinstva poljoprivrednog proizvođača Andraša Kiš Torme

13,30 - Nosa - Obilak Doma kulture

17,00 - Budimpešta - Svečana dodela nagrade „Mladi za građansku Mađarsku“, dobitnik je Studentski dom „Evropa” iz Novog Sada

25. maj 2024.

09,30 - Palić - Sastanak sa Silardom Nemetom, potpredsednikom Fidesa, poverenikom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, predsednikom Mađarskog rvačkog saveza

10,00 - Palić - Palićke Olimpijske igre i Memorijalni dani „Lajoš Vermeš” – polaganje venaca kod spomenika Lajoša Vermeša

10,15 - Palić - Otvaranje izložbe u Eko centru

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Vojvođanskog galopa

14,00 - Subotica (Veliki Radanovac) - Porodični dan u organizaciji „Radio Marija“, glavni predavač: msgr. Laslo Felfeldi, biskup pečujski

18,00 - Subotica - Finale Vojvođanskog galopa i uručenje nagrada

20,00 - Bezdan - Svečana skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bezdan, povodom 145. godišnjice od osnivanja

26. maj 2024.

16,00 - Palić - Svečano otvaranje festivala folklorne muzike “Folk Music Fest”

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Peščara

20,00 - Palić - Koncert Zvonka Bogdana

27. maj 2024.

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Obilazak ulice Ernesta Kuna

10,00 - Subotica - Otkrivanje spomen ploče Karolju Birou

17,00 - Čoka - Razgovor o sportu osoba sa invaliditetom u Kulturno obrazovnom centru sa Palom Sekerešem olimpijcem i kandidatom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament

18,00 - Čoka - Prisustvo treningu Stonoteniskog kluba

19,00 - Ada - Obilazak obnovljene Hale sportova i sastanak sa rukovodstvom Rukometnog kluba

19,30 - Ada - Sastanak sa građanima

28. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10,00 - Sombor - Stručni sastanak sa rukovodiocima javnih obrazovnih ustanova

10,30 - Sombor - Obilazak radova na obnovi zgrade Doma zdravlja

11,30 - Telečka - Obilazak obnovljene zgrade Mesne zajednice i uvid u planove, obilazak crkve

13,20 - Bezdan - Svečani početak radova na zgradi doma kulture/pozorišta

16,00 - Kupusina - Obilazak radova na obnovi zgrade Rimokatoličke crkve Sv. Ana

17,00 - Sombor - Sastanak sa građanima

29. maj 2024.

09,00 - Subotica - Obilazak radova na obnovljenom igralištu u MZ Makova sedmica

10,00 - Bajmok - Svečanost povodom obnovljenog spomenika bitke kod Kaponje

10,30 - Bajmok - Obilazak Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla

11,00 - Bajmok - Sastanak sa građanima

12,00 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

13,00 - Subotica - Snimanje intervjua za RTV YU ECO (na programu u četvrtak u 20,00)

17,00 - Novi Sad - Obilazak zgrade sedišta „Mađar soa”

17,40 - Novi Sad - Otkrivanje biste Petera Pazmanja u Studentskom domu „Evropa“

18,15 - Novi Sad - Sastanak sa građanima

30. maj 2024.

09,00 - Palić - Obilazak radova na Vodotornju 

09,20 - Palić - Sastanak sa Janošem Bokom, ministrom za evropske poslove u Vladi Mađarske

09,30 - Palić - Sastanak sa građanima na Velikoj terasi

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,30 - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet” iz Budimpešte

14,00 - Subotica - Sastanak sa Kingom Gal kandidatkinjom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament u sedištu SVM-a i šetnja centrom Subotice

15,10 - Subotica - Obilazak obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

16,00 - Subotica - Predstavljanje rada institucija u okviru Mađarske medijske kuće

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima i završna manifestacija u izbornoj kampanji SVM-a

19,00 - Subotica - Koncert Zoltana Mage u Sinagogi

20,00 - Subotica - „Razgovor sa povodom“ na YU ECO TV

1. jun 2024.

11,00 - Zrenjanin - Biskupsko ređenje zrenjaninskog biskupa mons. Mirka Štefkovića

2. jun 2024.

07,30 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

3. jun 2024.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

4. jun 2024.

11,00 - Gest (Mađarska) - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva, predaja dvorca Tisa, govor premijera Mađarske, Viktora Orbana

16,00 - Bački Vinogradi - Svečanost povodom Dana mađarskog nacionalnog jedinstva

18,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. jun 2024.

10,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu Srpski telegraf

12,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Magyar Hangok“ mađarskom nacionalnom radiju Hír FM (na mađarskom jeziku; emitovanje u subotu u 8 časova)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM-a u Subotici

6. jun 2024.

12,00 - Segedin - Sastanak sa predstavnicima Samouprave Srba u Mađarskoj i državnim sekretarom u Kabinetu premijera Mađarske za saradnju sa crkvama i nacionalnim manjinama, Miklošem Šoltesom

7. jun 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za jutarnji dnevnik RTS-a (emitovanje 9. juna)

8. jun 2024.

11,00 - Ada - 60. folklorni festival „Gyöngyösbokréta”; svečano otvaranje u 12,40

9. jun 2024.

19,00 - Budimpešta - Praćenje izbornih rezultata koalicije Fides-KDNP za Evropski parlament

11. jun 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

08,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom za oblast građevinarstva u Ministarstvu saobraćaja i građevinarstva Mađarske, Regeom Lanskijem i predstavnicima „ÉMI Nonprofit Kft.” (Neprofitno d.o.o. za kontrolu kvaliteta u građevinarstvu i inovacije) iz Mađarske, zatim obilazak Katedrale Sv. Terezije Avilske

12. jun 2024.

18,00 - Budimpešta - Sednica Stalnog komiteta Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

13. jun 2024.

09,00 - Budimpešta - Sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

14. jun 2024.

10,00 - Senta - Svečano otvaranje nove prodavnice Manufakture Réel Chocolate

18,00 - Kula - Gala program poljoprivrednog priloga „Magvető” dnevnog lista na mađarskom jeziku „Magyar Szó” i program MKC „Nepker” iz Kule povodom zatvaranja sezone

15. jun 2024.

11,00 - Čantavir - Učešće na obeležavanju Dana naselja

16. jun 2024.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom godišnjice deportacije Jevreja

17. jun 2024.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Đurović, ambasadorkom Srbije u Mađarskoj

14,00 - Beograd - Intervju za Mađarsku nacionalnu agenciju MTI

18. jun 2024.

11,00 - Subotica - Sastanak sa subotičkim biskupom, mons. Ferencom Fazekašem

17,00 - Kanjiža - Obeležavanje 30. rođendana Saveza vojvođanskih Mađara