Zakon o javnoj svojini - odbijeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
19. septembar 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI.

AMANDMAN I

Član 10. stav 4. Predloga zakona menja se i glasi:
„Dobra u opštoj upotrebi su u svojini Republike Srbije izuzev državnih puteva II reda koji saobraćajno povezuju područje dva ili više okruga ili područje okruga i kanalske mreže koji su u svojini autonomne pokrajine na čijoj terotoriji se nalaze i opštinskih puteva, ulica, a koje nisu deo autoputa, državnog puta I reda ili magistralnog puta, trgova, javnih parkova koji su u javnoj svojini jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalaze.“.
U istom članu Predloga zakona dodaje se novi stav 6. koji glasi:
„Posebnim zakonima koji uređuju dobra od opšteg interesa odrediće se uslovi sticanja javne svojine na dobrima od opšteg interesa od strane autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, izuzev šuma i šumskog zemljišta koje koristi javno preduzeće čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina saglasno Zakonu o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, na kojima u skladu sa ovim zakonom pravo javne svojine stiče Autonomna pokrajina Vojvodina.“.
Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže da državni putevi II reda budu u javnoj svojini autonomne pokrajine, kao dobra u opštoj upotrebi, s obzirom da je u tački 1) stava 1. člana 30. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine utvrđeno da AP Vojvodina uređuje i obezbeđuje uslove i način upravljanja, zaštite, održavanja i finansiranja državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine.
Amandanom se predlaže i da se nedvosmiselno utvrdi da šume koje koristi javno preduzeće čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina prenosi u svojinu AP Vojvodine.
Istovremeno predlažemo i da se opštinski putevi prenesu u svojinu jedinica lokalnih samouprava s obzirom da je tačkom 12) stava 1. člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno da jedinica lokalne samoprave uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima.
Amandmanom je predloženo i da se Zakonom o javnoj svojini predvidi mogućnost da posebnim zakonima koji uređuju dobra od opšteg interesa urede i uslovi pod kojima nad tim dobrima od opšteg interesa autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu steći pravo javne svojine.

AMANDMAN II


Stav 2. člana 18. Predloga zakona menja se i glasi:
„Gradska opština, odnosno mesna zajednica i drugi oblik mesne samouprave stiče pravo svojine na pokretnim i na nepokretnim stvarima neophodnim za rad njegovih organa i organizacija, kao i na stvarima koje pribavlja.“
Stav 3. člana 18. Predloga zakona menja se i glasi:
„Na ostalim sredstvima u državnoj svojini na kojima je na dan stupanja na snagu ovog zakona upisan kao korisnik, gradska opština, odnosno mesna zajednica i drugi oblik mesne samouprave stiče pravo trajnog besteretnog korišćenja.“
Stav 4. istog člana menja se i glasi:
 „Gradska opština, odnosno mesna zajednica i drugi oblik mesne samouprave može, na osnovu akta jedinice lokalne samouprave, steći pravo korišćenja i na drugim sredstvima u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave. “
Stav 5. istog člana briše se, a dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

OBRAZLOŽENjE

Na osnovu Predloga zakona, imovina koju na osnovu prava korišćenja u ovom trenutku koriste mesne zajednice, prešla bi u svojinu jedinica lokalne samouprave, a mesne zajednice bi ostale korisnici na osnovu ugovora koje bi zaključile sa lokalnim samoupravama. (Član 18. stav 5.)
S obzirom da bi na osnovu Predloga zakona jedinice lokalne samouprave dobile široke mogućnosti za oduzimanje nepokretnosti od sadašnjih korisnika, ovo rešenje bi dalje slabilo poziciju mesnih zajednica. (Član 22. st 7. do 10.)
Pored tri oblika javne svojine (državne, pokrajinske i opštinske/gradske), na osnovu Predloga zakona, određena imovina koju su javna preduzeća do sada na osnovu prava korišćenja koristila prenosi se u svojinu javnih preduzeća.
Iz gore navedenog proizilazi da ne postoje pravne prepreke da se primenom analogije, mesne zajednice, kao i gradske opštine postanu vlasnici dela imovine, koja je do sada bila u državnoj svojini, a koju su do sada na osnovu prava korišćenja koristile.
Ne postoje pravne prepreke ni da na delu imovine koju mesne zajednice u ovom trenutku koriste, a koja se prenosi u javnu svojinu jedinica lokalnih samouprava, mesnim zajednicama ostavi pravo trajnog besteretnog korišćenja.
Amandmanom se predlaže korekcija Predloga zakona u tom smislu.

AMANDMAN III

U članu 22. Predloga zakona posle stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi:
„Nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave date na trajno besteretno korišćenje gradskoj opštini, mesnoj zajednici i drugom obliku mesne samouprave ne mogu se oduzeti.“
Dosadašnji st. 11. i 12. postaju st. 12. i 13.

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana II.

AMANDMAN IV


Član 72. stav 3. Predloga zakona menja se i glasi:
„Na sredstvima iz stava 1. ovog člana koja koriste autonomna pokrajina uspostavlja se pravo javne svojine autonomne pokrajine danom stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.“
U istom članu dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Na sredstvima iz stava 1. ovog člana koja koristi jedinica lokalne samouprave uspostavlja se pravo javne svojine jedinice lokalne samouprave, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.“

U dosadašnjem stavu 4. istog člana, koji postaje stav 5. reči: „stava 3.“ zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.“, posle reči: „mesna zajednica pravo“ dodaju se reči: „trajnog besteretnog“, a posle reči: „korišćenja“ dodaje se zapeta i reči: „osim sredstava na kojima pravo svojine stiče mesna zajednica“.
U dosadašnjem stavu 5. istog člana, koji postaje stav 6. reči: „stava 3.“ zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.“, i dodaju se nove alineje 1. do 5. koje glase:
„- izgrađena sredstvima iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, iz dela koji se po Ustavu koristi za finansiranje kapitalnih rashoda,
 - izgrađena zajedničkim ulaganjem Republike Srbije i/ili autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave, srazmerno učešću autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave,
 -  udeo ili akcije Republike Srbije i prava po osnovu tih akcija odnosno udela, u javnim preduzećima i društvima kapitala koja u celini obavljaju delatnost na teritoriji autonomne pokrajine, a obavljanje tih delatnosti je zakonom utvrđeno kao nadležnost autonomne pokrajine,
-   dobra u opštoj upotrebi u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne  samouprave iz stava 4. člana 10. ovog zakona i
- objekti na teritoriji bivših jugoslovenskih republika koji su bili u društvenoj svojini, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja bila upisana Autonomna Pokrajina Vojvodina, odnosno javna preduzeća ili ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina “.
Dosadašnje alineje jedan i dva postaju alineje šest i sedam, dosadašnja alineja tri briše se, a dosadašnja alineja četiri postaje alineja osam.
U stavu 6. istog člana, koji postaje stav 7., brojevi: „4. i 5.“ zamenjuju se brojevima: „5. i 6.“.
Stav 7. istog člana postaje stav 8.
U stavu 8. istog člana, koji postaje stav 9., broj: „7.“ zamenjuje se brojem: „8“.
U stavu 9. istog člana, koji postaje stav 10., brojevi: „7. i 8.“ zamenjuju se brojevima: „8. i 9.“.
U stavu 10. istog člana, koji postaje stav 11., broj: „7.“ zamenjuje se brojem: „8“.
U stavu 11. istog člana, koji postaje stav 12., broj: „4.“ zamenjuje se brojem: „5“, a brojevi „7. i 8.“ zamenjuju se brojevima: „8. i 9.“.
Dosadašnji st. 12. i 13. postaju st. 13. i 14.
U stavu 14. istog člana, koji postaje stav 15. posle reči: „člana“ dodaje se zapeta i reči: „odnosno prava svojine autonomne pokrajine na nepokretnostima iz st. 3. i 5. ovog člana“.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom predlažemo da se, kao što je to Predlogom zakona predviđeno za pokretne strvari, i u slučaju onih nepokretnosti, koje u ovom trenutku koristi autonomna pokrajina, a kod kojih nema nikakve potrebe za dodatnim postupkom za utvrđivanje njihovog sadašnjeg statusa, pravo javne svojine autonomne pokrajine danom stupanja na snagu ovog zakona uspostavi i da se po službenoj dužnosti upiše. Predlažemo identično rešenje koje sadrži važeći Zakon o planiranju i izgradnji u pogledu uspostavljanja javne svojine nad građevisnkim zemljištem.
Amandmanom se predlaže i usklađivanje teksta Predloga zakona u pogledu svojinskih prava mesnih zajednica sa rešenjem iz Amandmana II.
Amandmanom se predlaže i da u stavu 5. Predloga zakona, koji postaje stav 6. dodaju nove alineje kojima se proširuje obim i vrsta sredstava koja nisu obuhvaćena u stavu 3. ovog člana, i na taj način:
- uređuje se pitanje svojine na objektima urađenim sredstvima budžeta autonomne pokrajine, koja se u skladu sa Ustavom moraju koristiti za finansiranje izgradnje kapitalnih objekata. Ukoliko su objekti izgrađeni zajedničkim ulaganjem Republike Srbije i/ili autonomne pokrajine i/ili lokalne samouprave na njima će se upisati pravo susvojine.
- stvaraju se uslovi da Republika Srbija prenese udeo i akcije u javnu svojinu AP Vojvodine Novosadskog sajma i drugih preduzeća i društava kapitala koja u celini obavljaju delatnost na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obavljanje tih delatnosti je zakonom utvrđeno kao nadležnost Autonomne Pokrajine Vojvodine.
- uređuje se pitanje svojine nad kanalskom mrežom koja je tačkom 3) stava 1. člana 16. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine poverena na upravljanje AP Vojvodini.

AMANDMAN V

U stavu 1. člana 73. Predloga zakona reči: „člana 72. stav 4. i stav 5. alineja prva“ zamenjuju se rečima: „člana 72. stav 5. i stav 6. alineja šesta“.
U alineji tri istog stava istog člana reči: „od 10“, zamenjuju se rečima: „do 3“.
U istom članu posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Nakon isteka roka iz alineje tri stava 1. ovog člana uspostaviće se zakupni odnos pod tržišnim uslovima.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže usklađivanje numeracije sa Amandmanom IV.
Predlogom zakona je predviđeno da Republika Srbija, odnosno državni organi i organizacije koje u trenutku stupanja na snagu zakona faktički koriste nepokretnosti koje prelaze u svojinu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave imaju pravo da nastave besteretno korišćenje istih u trajanju od 10 godina.
Smatramo da je ovaj rok neprimereno dugačak. Stoga predlažemo da se isti skrati na tri godine, a da nakon isteka ovog perioda sadašnji korisnik nastavi sa korišćenjem uz obavezu plaćanja tržišne zakupnine autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave, i to do isteka roka od 10 godina.

AMANDMAN VI


Član 75. stav 1. Predloga zakona menja se i glasi:
„Pravo javne svojine autonomne pokrajine na nepokretnostima iz stava 6. člana 72. ovog zakona i pravo javne svojine jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima iz člana 72. ovog zakona stiče se upisom prava javne svojine u javnu knjigu o nepokretnostima i pravima na njima.“.
U istom članu Predloga zakona posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„U slučaju prenošenja osnivačkih prava ustanove i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, na autonomnu pokrajinu, odnosno jedinicu lokalne samouprave, danom upisa u registar osnivača autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stiče pravo javne svojine na nepokretnostima ustanove i druge organizacije.“
Dosadašnji st. 2. do 4. postaju st. 3. do 5.

OBRAZLOŽENjE

Ovim amandmanom se vrši usaglašavnje Predloga zakona sa Amandmanom IV.
Sa druge strane, cilj amandmana je i otklanjanje jedne potencijalne pravne praznine. U tački 16) stava 1. člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi je utvrđeno da jedinice lokalne samouprave osnivaju ustanove u oblasti osnovnog obrazovanja tj. osnovne škole. S obzirom da u prethodnom periodu nije izvršen prenos osnivačkih prava osnovnih škola na opštine i gradove, neophodno je dopuniti Predlog zakona sa odredbom koja će regulistai ovo pitanje.

AMANDMAN VII

Naslov iznad člana 82. menja se i glasi: „Upis svojine gradske opštine, mesne zajednice i drugog oblika mesne samouprave“
Član 82. Predloga zakona menja se i glasi:
„Pravo svojine gradske opštine, mesne zajednice i drugog oblika mesne samouprave na nepokretnostima iz člana 22. st. 2. i 3. ovog zakona, stiče se upisom u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis javne svojine jedinice lokalne samouprave shodno će se primenjivati i na upis svojine gradske opštine, mesne zajednice i drugog oblika mesne samouprave.„
Dosadašnji čl. 82. do 90. postaju čl. 83. do 91.

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana II.

AMANDMAN VIII

U stavu 4. člana 10. Predloga zakona, posle reči: „izuzev“ dodaju se reči: „magistralne, regionalne i lokalne železničke infrastrukture, a koja nije deo mreže evropskog koridora X, koja su u svojini autonomne pokrajine na čijoj teritoriji se nalaze i.“

OBRAZLOŽENjE

Amandmanom se predlaže prenošenje u svojinu AP Vojvodine dela železničke infrastukture. Cilj amandmana je da se Zakonom o javnoj svojini stvore svojinskopravne pretpostakve za brži infrastrukturalni razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine u pogledu železničkih pruga, koje nisu deo mreže evropskog koridora X.

AMANDMAN IX


Alineja tri u stavu 5. člana 72. Predloga zakona menja se i glasi:
„- dobra u opštoj upotrebi u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave iz stava 4. člana 10. ovog zakona“

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana VIII.
   
NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_______________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

- - - - - - - - - - I S P R A V K A  - - - - - - - - - -

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANIK SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
21. septembar 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Podnosim ispravku amandmana podnetih dana 19. septembra u 15,00 časova zavedenih pod brojem 01 011-2988/11, na PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA VIII


Naziv člana 10. i član 10. Predloga zakona menjaju se i glase:
„Dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi u javnoj svojini

Član 10.

Dobra od opšteg interesa u javnoj svojini, u smislu ovog zakona, su stvari koje su zakonom određene kao dobra od opšteg interesa (poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vodno zemljište, vodni ojekti, zaštićena prirodna dobra, kulturna dobra i dr.), zbog čega uživaju posebnu zaštitu.
Dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojni, u smislu ovog zakona, smatraju se one stvari koje su zbog svoje prirode namenjene korišćenju svih i koje su kao takve određene zakonom (javni putevi, javne pruge, most i tunel na javnom putu, pruzi ili ulici, ulice, trgovi, javni parkovi, granični prelazi, administrativni prelaz i dr.).
Način i uslovi iskorišćavanja i upravljanja dobrima u opštoj upotrebi i dobrima od opšteg interesa uređuju se posebnim zakonom.
Na dobrima u opštoj upotrebi može se steći pravo predviđeno posebnim zakonom (koncesija, zakup i sl.).
Svako ima pravo da dobra u opštoj upotrebi koristi na način koji je, radi ostvarenja te namene propisan zakonom, odnosno odlukom organa ili pravnog lica kome su ta dobra data na upravljanje.
Dobra od opšteg interesa na kojima postoji pravo javne svojine su u svojini Republike Srbije, ako zakonom nije drukčije određeno.
Šume i šumsko zemljište, koje koristi javno preduzeće čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina saglasno Zakonu o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, su u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.
Dobra u opštoj upotrebi su u svojini Republike Srbije, izuzev državnih puteva II reda, magistralne, regionalne i lokalne železničke infrastrukture, a koja nije deo mreže evropskog koridora X, koji su u svojini autonomne pokrajine na čijoj se teritoriji nalaze, kao i izuzev nekategorisanih puteva, opštinskih puteva i ulica (koji nisu deo autoputa ili državnog puta I i II reda) i trgova i javnih parkova, koji su u svojini jedinice lokalne samopurave na čijoj teritoriji se nalaze.“

OBRAZLOŽENjE


Amandmanom se predlaže usklađivanje Predloga zakona sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

ISPRAVKA AMANDMANA IX

U članu 72. stav 2. Predloga zakona posle reči: „opšteg interesa“ dodaju se zapeta i reči: „dobra u opštoj upotrebi“.
U stavu 3. posle reči: „člana“ dodaju se zapeta i reči: „uključujući i sredstva u inostranstvu,“.
U stavu 5. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju alineja 5 – 9, koje glase:
„- u potpunosti izgrađena iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, iz dela koji se po Ustavu Repulike Srbije koristi za finansiranje kapitalnih rashoda, pod uslovom da ta sredstva mogu biti u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa ovim zakonom;
- izgrađena zajedničkim ulaganjem Republike Srbije i/ili autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave, srazmerno učešću autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave;
- kanalske mreže na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
- udeo ili akcije Republike Srbije i prava po osnovu tih akcija odnosno udela, u javnim preduzećima i društvima kapitala koja u celini obavljaju delatnost na teritoriji autonomne pokrajine, a obavljanje tih delatnosti je zakonom utvrđeno kao nadležnost autonomne pokrajine;
- objekti na teritoriji bivših jugoslovenskih republika koji su bili u društvenoj svojini, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja bila upisana Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave.“

OBRAZLOŽENjE


Amandmanom se predlaže usklađivanje Preloga zakona sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine.

NARODNI POSLANIK

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_______________________

comments powered by Disqus

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)