Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - amandman br. 1. prihvaćen

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
11. jun 2013. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA.

AMANDMAN  I

U članu 12. Predloga zakona kojim se menja član 28. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dodaje se novi stav 1. koji glasi:
„U članu 28. stav 1. menja se i glasi:
'Ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica loklane samouprave, nacionalni savet nacionalne manjine i drugo pravno ili fizičko lice'”

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

OBRAZLOŽENjE

Kako je članom 11. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (''Sl.glasnik RS'' broj 72/2009),  propisano da ustanove obrazovanja i vaspitanja mogu osnivati i nacionalni saveti odnosno da isti mogu osnivati ustanove vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda i vršiti prava i obaveze osnivača, samostalno ili zajedno sa republikom, autnomonmnom pokrajinom, lokalnom samoupravom ili drugim pravnim licem u skladu sa zakonom, predlaže se izmena člana 12. Predloga zakona kako bi isti bio uslklađen sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Takođe skrećemo pažnju da izostavljanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina iz reda osnivača javnih škola, može imati negativne implikacije na status obrazovno-vaspitnih ustanova kod kojih je osnivač (Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave) preneo ili je u toku proces prenošenja dela osnivačkih prava u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN  II


U članu 29. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„Dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačke 5) ovog člana utvrđuje ministar.“
Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

OBRAZLOŽENjE

Smatramo da kada se obrazovno vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, lice prilikom zasnivanja radnog odnosa treba da dostavi i dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje vaspitno obrazovni rad, s tim da Vlada treba da precizira šta se može uzeti kao dokaz o znanju određenog jezika.

AMANDMAN III

U članu 30. stav 3. menja se i glasi:
„Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
'Poslove vaspitača u predškolskoj ustanovi i nastavnika razredne nastave, kada se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na srpskom jeziku, može da obavlja lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku ili je položilo ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove.'“

U istom članu stav 4. menja se i glasi:
„Posle novog stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
'Poslove nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na srpskom jeziku, može da obavlja lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je položilo ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. '“

OBRAZLOŽENjE

Članom 30. st. 3. i 4. Predloga zakona se ukida distinkcija između obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku i obrazovno-vaspitnog rada na jezicima nacionalnih manjina. Budući da su posebnosti obrazovanja i vaspitanja na jezicima nacionalnih manjina priznati članom 79. stav 1. Ustava Republike Srbije, smatramo celishodnijim rešenje koje bi u potpunosti poštovalo specifičnosti obrazovanja na manjinskim jezicima, ali bi sa druge strane uvažio i ciljeve koje je predlagača zakona naveo u svom obrazloženju dostavljenom uz Predlog zakona.

AMADMAN IV

U članu 32. stav 2. posle reči: „lokalne samouprave“ dodaju se reči: „ukoliko zaposleni ispunjava uslove za prijem u radni odnos za radno mesto koje se popunjava putem preuzimanja“.

OBRAZLOŽENjE

Predloženim amandmanom se otklanja mogućnost preuzimanja zaposlenih koji ne ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos za radno mesto koje se putem preuizmanja popunjava.

AMANDMAN  V

Član 34. briše se.

OBRAZLOŽENjE

Smatramo da treba zadržati postojeće rešenje na koje upućuje Zakon o radu, kako lice koje napuni 40 godine staža osiguranja ili 65 godina života ne bi bilo primorano da radi do kraja školske godine. Zakon o radu daje već mogućnost da poslodavac i zaposleni, ako postoji obostrana volja, produže radni odnos do kraja školske godine.

AMANDMAN  VI

Član 42. menja se i glasi:

„Član 166. stav 1. menja se i glasi:
'Poslovi utvrđeni članom 28. stav 3, članom 29. st. 5-8, članom 31. stav 2, članom 32. stav 4, članom 33. stav 6, članom 34. stav 3, članom 35. stav 2. i st. 4-8, članom 36. stav 2, članom 54. stav 7, članom 55. st. 5. i 6, članom 56. stav 1, članom 59. (poslovi polaganja ispita za direktora), članom 60. st. 7, 8, 11. i 12, članom 61. stav 2, članom 62. stav 2, članom 63. st. 7-9, članom 68. (poslovi polaganja ispita za sekretara), članom 79. stav 4, članom 88. st. 5. i 6, članom 90. st. 2. i 3, članom 91. stav 6, članom 111, članom 123. (poslovi polaganja ispita za licencu), članom 146. st. 4. i 5. i članom 149. ovog zakona, poveravaju se autonomnoj pokrajini.'”

OBRAZLOŽENjE

Smatramo da utvrđivanje liste vežbaonica propisanih članom 28. stav 3. Predloga zakona za ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina treba poveriti Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz razloga što ista kao osnivač može celishodnije da utvrdi listu vežbaonica na teritoriji AP Vojvodine.
Članom 166. važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja su poslovi iz člana 29. st. 5-8 povereni AP Vojvodini. Predlogom zakona je brisan stav 8. a koji se odnosi na donošenje akta o mreži srednjih škola. Smatramo da donošenje akta kojim se utvrđuje mreža srednjih škola na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine treba i dalje da ostane u nadležnosti AP Vojvodine, samim tim što je ovo pravo utvrđeno i članom 34. stav 1. tačka 2) Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (''Sl.glasnik RS'' broj 99/2009, Odluka Ustavnog suda US RS broj IU3 -353/2009-67/2012).

NARODNI POSLANICI:

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

ZOLTÁN PÉK (ZOLTAN PEK)
_________________________

comments powered by Disqus

5. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Nikolom Selakovićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi R. Srbije

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

14,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

14,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

18,00 - Subotica - Centar - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Subotica - Zorka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

6. jul 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 37. sednica Skupštine Grada Subotice

14,00 - Palić - II „Festival – Uvod u leto na Paliću“

18,00 - Palić - Sastanak sa Hunorom Kelemenom (Kelemen Hunor), predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

7. jul 2023.

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 6. Subotičkog polumaratona 

18,00 - Subotica - Željezničko naselje - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,45 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

19,00 - Subotica - Makova sedmica - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

10. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Kelebija - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Bajnat-Prozivka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Stari Žednik - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

13. jul 2023.

18,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. jul 2023.

10,00 - Subotica - Press konferencija u SVM-u

15,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

19,00 - Subotica (MZ Zorka) - XI Festival mekike

15. jul 2023.

18,00 - Palić - Svečano otvaranje manifestacije „Letnji koncerti u Muzičkom paviljonu“

16. jul 2023.

11,30 - Hajdukovo - VII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

18. jul 2023.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

11,30 - Novi Sad - Svečanost Univerziteta Privredna akademija

19. jul 2023.

10,00 - Šupljak - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

13,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica)

20. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje - izbor ministra prosvete

26. jul 2023.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. jul 2023.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. avgust 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

16,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

3. avgust 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 38. sednica Skupštine Grada Subotice

15,40 - Palić - Gostovanje u emisiji "Városépítők" na Radio Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19. avgust 2023.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Benceom Tužonom (Tuzson Bence), ministrom pravde Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

29. avgust 2023.

09,30 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

31. avgust 2023.

07,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

09,00 - Hajdukovo - Centralna svečanost učenika koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku u Vojvodini povodom početka nove školske godine

10,00 - Nosa - Svečanost povodom završetka izgradnje doma kulture i otvaranja izdvojenog odeljenja Mađarske predškolske ustanove i vežbaone „Vackor“ iz Subotice

1. septembar 2023.

12,00 - Subotica - Svečano podizanje zastave Subotice

12,30 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2023.

13,15 - Subotica - Sastanak sa Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi R. Srbije

5. septembar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

6. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

13,30 - Senta - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

7. septembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 39. sednica Skupštine Grada Subotice

10,00 - Palić - Otvaranje konferencije "Connect + Grow"

15. septembar 2023.

16,00 - Bačka Topola - Sastanak sa Leventeom Mađar (Magyar Levente), zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

16,30 - Bačka Topola - Puštanje u pogon novoizgrađenog silosnog kompleksa povodom 40. godišnjice preduzeća „Gebi” d.o.o.

20. septembar 2023.

11,00 - Subotica - Sastanak sa sportistima Larom Kadar i Ištvanom Pribojem

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

26. septembar 2023.

11,00 - Kanjiža - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

15,45 - Subotica - Sastanak sa delegacijom Nacionalnog univerziteta za javne službe iz Budimpešte

29. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

1. oktobar 2023.

10,00 - Subotica - Sastanak sa delegacijom iz Ferencvaroša (Budimpešta)

12,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Opšte bolnice Subotica

3. oktobar 2023.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

5. oktobar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 40. sednica Skupštine Grada Subotice

6. oktobar 2023.

11,00 - Elemir (grad Zrenjanin) - centralna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice pogubljenja mađarskih generala u Aradu 1849. godine (nacionalni dan žalosti)