Zakon o advokaturi - odbijeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
5. april 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O ADVOKATURI

AMANDMAN I


U članu 28. Predloga zakona posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Ukoliko se sedište advokatske kancelarije nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, na tabli se naziv: „advokat“ ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

OBRAZLOŽENjE

Stavom 5. Člana 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina je utvrđeno da se na područjima lokalnih samouprava u kojima su jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, imena organa koja vrše javna ovlašćenja ispisuju i na jeziku nacionalne manjine.
Advokatura je profesija, koja ima dvojnu prirodu. Pored nesporne povezanosti sa privatnom sferom, predstavlja i sastavni deo pravosudnog sistema. Može se smatrati službom, koja ima značajan broj karakteristika sličnih organima sa javnim ovlašćenjima (npr. zabrana reklamiranja). Štaviše, u slučajevima obavezne odbrane predviđene Zakonikom o krivičnom postupku, okrivljeni mora imati advokata. Članom 84. Zakona o parničnom postupku je utvrđeno da stranku mora zastupati advokat u postupku po reviziji i zahtevu za zaštitu zakonitosti,. Navedeni primeri dokazuju da u određenim životnim situacijama, isključivo advokati imaju ovlašćenja zasnovana na zakonu, da zastupaju interese građana pred pravosudnim organima, stoga se u širem smislu zasigurno mogu smatrati imaocima javnih ovlašćenja.
Amadmanom se, na osnovu gore navedenog, predlaže usklađivanje odredaba Predloga zakona sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

AMANDMAN II

U članu 29. Predloga zakona posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Ukoliko se sedište advokatske kancelarije, zajedničke advokatske kancelarije ili advokatskog ortačkog društva nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, tekst pečata se ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

Dosadašnji st. 4 - 5. postaju st. 5 - 6.

OBRAZLOŽENjE

Stavom 2. člana 4. Zakona o pečatu državnih i drugih organa je utvrđeno da se tekst pečata državnih i drugih organa ili imaoca javnih ovlašćenja, koji imaju sedište na teritoriji na kojoj je, u skladu sa zakonom, u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalnih manjina, ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Advokatura je profesija, koja ima dvojnu prirodu. Pored nesporne povezanosti sa privatnom sferom, predstavlja i sastavni deo pravosudnog sistema. Može se smatrati službom, koja ima značajan broj karakteristika sličnih organima sa javnim ovlašćenjima (npr. zabrana reklamiranja). Štaviše, u slučajevima obavezne odbrane predviđene Zakonikom o krivičnom postupku, okrivljeni mora imati advokata. Članom 84. Zakona o parničnom postupku je utvrđeno da stranku mora zastupati advokat u postupku po reviziji i zahtevu za zaštitu zakonitosti. Navedeni primeri dokazuju, da u određenim životnim situacijama, isključivo advokati imaju ovlašćenja zasnovana na zakonu, da zastupaju interese građana pred pravosudnim organima, stoga se u širem smislu zasigurno mogu smatrati imaocima javnih ovlašćenja.
Amadmanom se predlaže usklađivanje odredaba Predloga zakona koje regulišu pečat advokata, sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa.

AMANDMAN III


U članu 37. Predloga zakona posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Organizacije za osiguranje iz stava 1. ovog člana, opštim uslovima poslovanja, kolektivnim i pojedinačnim ugovorima o osiguranju od profesionalne odgovornosti ne mogu isključiti obavezu na naknadu štete nastale usled:
1)    propuštanja roka ili ročišta od strane advokata,
2)    davanja pogrešnog saveta klijentu od strane advokata,
3)    preduzimanja pogrešnih pravnih radnji u ime i za račun klijenta od strane advokata.”

Dosadašnji st. 2 - 4. postaju st. 3 - 5.

OBRAZLOŽENjE

Ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti može postati efikasno sredstvo u odbrani legitimnih interesa klijenata koji mogu trpeti štetu usled neprofesionalnog rada advokata jedino ukoliko istim budu pokriveni realni vidovi rizika koji prate rad advokata, odnosno njegov odnos sa klijentima. Ukoliko bi pitanje obuhvaćeno ovim amandmanom ostalo neregulisano, ostavio bi se preširok prostor da osiguravajuća društva svojim opštim i pojedinačnim aktima suze ispod svake razumne mere oblike rizika na koje se proteže zaštita koja se uvodi članom 37. Predloga zakona. Osiguravajuća društva bi lako mogla isključiti svoju odgovornost za naknadu štete koja nastupa na teret advokatovog klijenta u situacijama, kao što su propuštanje rokova i ročišta, i ostali slučajevi navedeni u ovom amandmanu. Ukoliko se predloženi amandman ne ugradi u zakon, u potpunosti se gubi smisao celokupnog pravnog instituta osiguranja legitimnog interesa klijenta, koji u određenim slučajevima može trpeti štetu usled neprofesionalnog rada advokata.

AMANDMAN IV


U članu 45. Predloga zakona posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:
„Ukoliko se sedište zajedničke kancelarije nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, na tabli se naziv: „zajednička advokatska kancelarija“ ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

Dosadašnji st. 5 - 6. postaju st. 6 - 7.

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

AMANDMAN V

U članu 50. Predloga zakona posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Ukoliko se sedište advokatske kancelarije društva nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, na tabli se naziv: „advokatsko ortačko društvo“ ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)