Zakon o advokaturi - odbijeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
5. april 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O ADVOKATURI

AMANDMAN I


U članu 28. Predloga zakona posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Ukoliko se sedište advokatske kancelarije nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, na tabli se naziv: „advokat“ ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

OBRAZLOŽENjE

Stavom 5. Člana 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina je utvrđeno da se na područjima lokalnih samouprava u kojima su jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, imena organa koja vrše javna ovlašćenja ispisuju i na jeziku nacionalne manjine.
Advokatura je profesija, koja ima dvojnu prirodu. Pored nesporne povezanosti sa privatnom sferom, predstavlja i sastavni deo pravosudnog sistema. Može se smatrati službom, koja ima značajan broj karakteristika sličnih organima sa javnim ovlašćenjima (npr. zabrana reklamiranja). Štaviše, u slučajevima obavezne odbrane predviđene Zakonikom o krivičnom postupku, okrivljeni mora imati advokata. Članom 84. Zakona o parničnom postupku je utvrđeno da stranku mora zastupati advokat u postupku po reviziji i zahtevu za zaštitu zakonitosti,. Navedeni primeri dokazuju da u određenim životnim situacijama, isključivo advokati imaju ovlašćenja zasnovana na zakonu, da zastupaju interese građana pred pravosudnim organima, stoga se u širem smislu zasigurno mogu smatrati imaocima javnih ovlašćenja.
Amadmanom se, na osnovu gore navedenog, predlaže usklađivanje odredaba Predloga zakona sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

AMANDMAN II

U članu 29. Predloga zakona posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Ukoliko se sedište advokatske kancelarije, zajedničke advokatske kancelarije ili advokatskog ortačkog društva nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, tekst pečata se ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

Dosadašnji st. 4 - 5. postaju st. 5 - 6.

OBRAZLOŽENjE

Stavom 2. člana 4. Zakona o pečatu državnih i drugih organa je utvrđeno da se tekst pečata državnih i drugih organa ili imaoca javnih ovlašćenja, koji imaju sedište na teritoriji na kojoj je, u skladu sa zakonom, u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalnih manjina, ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Advokatura je profesija, koja ima dvojnu prirodu. Pored nesporne povezanosti sa privatnom sferom, predstavlja i sastavni deo pravosudnog sistema. Može se smatrati službom, koja ima značajan broj karakteristika sličnih organima sa javnim ovlašćenjima (npr. zabrana reklamiranja). Štaviše, u slučajevima obavezne odbrane predviđene Zakonikom o krivičnom postupku, okrivljeni mora imati advokata. Članom 84. Zakona o parničnom postupku je utvrđeno da stranku mora zastupati advokat u postupku po reviziji i zahtevu za zaštitu zakonitosti. Navedeni primeri dokazuju, da u određenim životnim situacijama, isključivo advokati imaju ovlašćenja zasnovana na zakonu, da zastupaju interese građana pred pravosudnim organima, stoga se u širem smislu zasigurno mogu smatrati imaocima javnih ovlašćenja.
Amadmanom se predlaže usklađivanje odredaba Predloga zakona koje regulišu pečat advokata, sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa.

AMANDMAN III


U članu 37. Predloga zakona posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Organizacije za osiguranje iz stava 1. ovog člana, opštim uslovima poslovanja, kolektivnim i pojedinačnim ugovorima o osiguranju od profesionalne odgovornosti ne mogu isključiti obavezu na naknadu štete nastale usled:
1)    propuštanja roka ili ročišta od strane advokata,
2)    davanja pogrešnog saveta klijentu od strane advokata,
3)    preduzimanja pogrešnih pravnih radnji u ime i za račun klijenta od strane advokata.”

Dosadašnji st. 2 - 4. postaju st. 3 - 5.

OBRAZLOŽENjE

Ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti može postati efikasno sredstvo u odbrani legitimnih interesa klijenata koji mogu trpeti štetu usled neprofesionalnog rada advokata jedino ukoliko istim budu pokriveni realni vidovi rizika koji prate rad advokata, odnosno njegov odnos sa klijentima. Ukoliko bi pitanje obuhvaćeno ovim amandmanom ostalo neregulisano, ostavio bi se preširok prostor da osiguravajuća društva svojim opštim i pojedinačnim aktima suze ispod svake razumne mere oblike rizika na koje se proteže zaštita koja se uvodi članom 37. Predloga zakona. Osiguravajuća društva bi lako mogla isključiti svoju odgovornost za naknadu štete koja nastupa na teret advokatovog klijenta u situacijama, kao što su propuštanje rokova i ročišta, i ostali slučajevi navedeni u ovom amandmanu. Ukoliko se predloženi amandman ne ugradi u zakon, u potpunosti se gubi smisao celokupnog pravnog instituta osiguranja legitimnog interesa klijenta, koji u određenim slučajevima može trpeti štetu usled neprofesionalnog rada advokata.

AMANDMAN IV


U članu 45. Predloga zakona posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:
„Ukoliko se sedište zajedničke kancelarije nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, na tabli se naziv: „zajednička advokatska kancelarija“ ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

Dosadašnji st. 5 - 6. postaju st. 6 - 7.

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

AMANDMAN V

U članu 50. Predloga zakona posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Ukoliko se sedište advokatske kancelarije društva nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, na tabli se naziv: „advokatsko ortačko društvo“ ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.“

OBRAZLOŽENjE


Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

22. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Senta - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

23. oktobar 2019.

11,00 - Kanjiža - Svečano polaganje kamena temeljca Vojvođanske rvačke akademije

12,30 - Kanjiža - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

24. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. oktobar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Tornjoš - Manifestacija povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

27. oktobar 2019.

14,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

28. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine