Budžet za 2010. g. (u vezi Budžetskog fonda za nacionalne manjine) - prihvaćeno

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA MANjINA
11. decembar 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 147. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU.

AMANDMAN

U članu 7. Predloga zakona u Razdelu 25 u Funkciji 820 u Ekonomskoj klasifikaciji 481 u Opisu Dotacije nevladinim organizacijama iznosi "152.000.000" zamenjuju se iznosima "150.000.000", u istom Razdelu u istoj Funkciji u Opisu izvori finansiranja - 01 Prihodi iz budžeta iznosi "2.119.164.000" zamenjuju se iznosima "2.117.164.000", u Opisu Svega iznos "2.119.164.000" zamenjuje se iznosom "2.117.164.000", a iznos "2.203.415.000" zamenjuje se iznosom "2.201.415.000".

U istom članu Predloga zakona u istom razdelu u Opisu Ukupno za razdeo 25 iznos "5.862.797.000" zamenjuje se iznosom "5.860.797.000", a iznos "6.319.268.000" zamenjuje se iznosom "6.317.268.000"

U članu 7. Predloga zakona u Razdelu 28 dodaje se nova Glava 28.1 koja glasi:
"

1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
11


              28.1                        FOND ZA NACIONALNE MANjINE

  

 
160
 
 
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
 
 
 
 
 
 
481
Dotacije nevladinim organizacijama
2.000.000
 
2.000.000
 
Izvori finansiranja za funkciju 160:
 
 
 
 
 
 
01
Prihodi iz budžeta
2.000.000
 
2.000.000
 
Ukupno za funkciju 160:
2.000.000
 
2.000.000
 
 
 
 
Izvori finansiranja za glavu 28.1:
 
 
 
 
 
 
01
Prihodi iz budžeta
2.000.000
 
2.000.000
 
Svega za glavu 28.1
2.000.000
 
2.000.000


"

U članu 7. Predloga zakona u istom Razdelu u Opisu Izvori finansiranja za razdeo 28 - Prihodi iz budžeta iznosi "375.224.000" zamenjuju se iznosima "377.224.000", u Opisu Ukupno za razdeo 28. iznos "375.224.000" zamenjuje se iznosom "377.224.000", a iznos "434.928.000" zamenjuje se iznosom "436.928.000".

OBRAZLOŽENjE

Članom 20. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koji je donet 2002. godine osnovan je Fond za nacionalne manjine za podsticanje društvenog, ekonomskog, kulturnog i opšteg razvoja nacionalnih manjina, sa ciljem da učestvuje u finansiranju aktivnosti i projekata iz budžetskih sredstava vezanih za poboljšanje položaja i razvijanje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.
Bez obzira na činjenicu da je od donošenja navedenog zakona proteklo skoro 7 godina, u nedostatku obezbeđenih budžetska sredstava, Fond nije počeo sa radom.
Član 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji je usvojen u Narodnoj skupštini 31. avgusta 2009. godine predviđa formiranje Budžetskog fonda za nacionalne manjine.
Amandmanom se predlaže usklađivanje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina putem obezbeđivanja sredstava u iznosu od 2.000.000 dinara za početak rada Budžetskog fonda za nacionalne manjine i istovremeno se predlaže smanjenje izdataka dotacija nevladinim organizacijama u Ministarstvu kulture. Amandmanom se ne predlaže povećanje ukupnih rashoda budžeta.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

ESAD DŽUDŽEVIĆ
_________________________

BAJRAM OMERAGIĆ
__________________________

RIZA HALIMI
__________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I S P R A V K A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA MANjINA
12. decembar 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosi se ispravka amandmana podnetog dana 11. decembra 2009. godine u 15,50 časova zavedenog pod brojem 01 400-3642/09 na PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU.

ISPRAVKA AMANDMANA

U stavu 3. podnetog amandmana ispred reči "FOND" dodaje se reč: "BUDžETSKI".

OBRAZLOŽENjE

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina predviđa formiranje budžetskog fonda za nacionalne manjine. Omaškom je prilikom sastavljanja podnetog amandmana reč: "budžetski" iz teksta izostavljena, stoga ovim podnosimo ispravku amandmana.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

ESAD DŽUDŽEVIĆ
_________________________

BAJRAM OMERAGIĆ
__________________________

RIZA HALIMI
__________________________

comments powered by Disqus

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)