Budžet za 2010. g. (u vezi Budžetskog fonda za nacionalne manjine) - prihvaćeno

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA MANjINA
11. decembar 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 147. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU.

AMANDMAN

U članu 7. Predloga zakona u Razdelu 25 u Funkciji 820 u Ekonomskoj klasifikaciji 481 u Opisu Dotacije nevladinim organizacijama iznosi "152.000.000" zamenjuju se iznosima "150.000.000", u istom Razdelu u istoj Funkciji u Opisu izvori finansiranja - 01 Prihodi iz budžeta iznosi "2.119.164.000" zamenjuju se iznosima "2.117.164.000", u Opisu Svega iznos "2.119.164.000" zamenjuje se iznosom "2.117.164.000", a iznos "2.203.415.000" zamenjuje se iznosom "2.201.415.000".

U istom članu Predloga zakona u istom razdelu u Opisu Ukupno za razdeo 25 iznos "5.862.797.000" zamenjuje se iznosom "5.860.797.000", a iznos "6.319.268.000" zamenjuje se iznosom "6.317.268.000"

U članu 7. Predloga zakona u Razdelu 28 dodaje se nova Glava 28.1 koja glasi:
"

1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
11


              28.1                        FOND ZA NACIONALNE MANjINE

  

 
160
 
 
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
 
 
 
 
 
 
481
Dotacije nevladinim organizacijama
2.000.000
 
2.000.000
 
Izvori finansiranja za funkciju 160:
 
 
 
 
 
 
01
Prihodi iz budžeta
2.000.000
 
2.000.000
 
Ukupno za funkciju 160:
2.000.000
 
2.000.000
 
 
 
 
Izvori finansiranja za glavu 28.1:
 
 
 
 
 
 
01
Prihodi iz budžeta
2.000.000
 
2.000.000
 
Svega za glavu 28.1
2.000.000
 
2.000.000


"

U članu 7. Predloga zakona u istom Razdelu u Opisu Izvori finansiranja za razdeo 28 - Prihodi iz budžeta iznosi "375.224.000" zamenjuju se iznosima "377.224.000", u Opisu Ukupno za razdeo 28. iznos "375.224.000" zamenjuje se iznosom "377.224.000", a iznos "434.928.000" zamenjuje se iznosom "436.928.000".

OBRAZLOŽENjE

Članom 20. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koji je donet 2002. godine osnovan je Fond za nacionalne manjine za podsticanje društvenog, ekonomskog, kulturnog i opšteg razvoja nacionalnih manjina, sa ciljem da učestvuje u finansiranju aktivnosti i projekata iz budžetskih sredstava vezanih za poboljšanje položaja i razvijanje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.
Bez obzira na činjenicu da je od donošenja navedenog zakona proteklo skoro 7 godina, u nedostatku obezbeđenih budžetska sredstava, Fond nije počeo sa radom.
Član 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji je usvojen u Narodnoj skupštini 31. avgusta 2009. godine predviđa formiranje Budžetskog fonda za nacionalne manjine.
Amandmanom se predlaže usklađivanje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina putem obezbeđivanja sredstava u iznosu od 2.000.000 dinara za početak rada Budžetskog fonda za nacionalne manjine i istovremeno se predlaže smanjenje izdataka dotacija nevladinim organizacijama u Ministarstvu kulture. Amandmanom se ne predlaže povećanje ukupnih rashoda budžeta.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

ESAD DŽUDŽEVIĆ
_________________________

BAJRAM OMERAGIĆ
__________________________

RIZA HALIMI
__________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I S P R A V K A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
POSLANIČKA GRUPA MANjINA
12. decembar 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosi se ispravka amandmana podnetog dana 11. decembra 2009. godine u 15,50 časova zavedenog pod brojem 01 400-3642/09 na PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU.

ISPRAVKA AMANDMANA

U stavu 3. podnetog amandmana ispred reči "FOND" dodaje se reč: "BUDžETSKI".

OBRAZLOŽENjE

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina predviđa formiranje budžetskog fonda za nacionalne manjine. Omaškom je prilikom sastavljanja podnetog amandmana reč: "budžetski" iz teksta izostavljena, stoga ovim podnosimo ispravku amandmana.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

ESAD DŽUDŽEVIĆ
_________________________

BAJRAM OMERAGIĆ
__________________________

RIZA HALIMI
__________________________

comments powered by Disqus

22. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Senta - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

23. oktobar 2019.

11,00 - Kanjiža - Svečano polaganje kamena temeljca Vojvođanske rvačke akademije

12,30 - Kanjiža - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

24. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. oktobar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Tornjoš - Manifestacija povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

27. oktobar 2019.

14,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

28. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine