Budžet za 2008. g. (u vezi položaja nacionalnih manjina) - odbijeno

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA, LISTE ZA SANDžAK, UNIJE ROMA SRBIJE
10. decembar 2007. godine
B e o g r a d


PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJENa osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2008. GODINU.

AMANDMAN

U članu 5. Predloga zakona u Razdelu 3 u Glavi 3.2 u Funkciji 110 u Ekonomskoj klasifikaciji 423, u Opisu Usluge po ugovoru reči "20.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "10.000.000 dinara".

U članu 5. Predloga zakona u istom Razdelu u istoj Glavi u istoj Funkciji u Ekonomskoj klasifikaciji 01 u Opisima Izvori finansiranja za funkciju 110 - Prihodi iz budžeta, Ukupno za funkciju 110, Izvori finansiranja za glavu 3.2 - Prihodi iz budžeta i Svega za glavu 3.2 iznosi "91.739.000" zamenjuje se iznosima "81.739.000".

U članu 5. Predloga zakona u Razdelu 3 posle Glave 3.13 dodaje se nova Glava 3.14 koja glasi:
"   

1
2
3
4
5
6
7
8


              3.14                             FOND ZA NACIONALNE MANjINE

 
 
160
 
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
 
 
 
 
 
 
424
Specijalizovane usluge
Sredstva ove apropriacije namenjena su za finansiranju aktivnosti i projekata vezanih za podsticanje društvenog, ekonomskog, kulturnog i opšteg razvoja nacionalnih manjina, a raspored i korišćenje ove apropriacije vršiće se po posebnom aktu Vlade
10.000.000
 
10.000.000
 
Izvori finansiranja za funkciju 160:
 
 
 
 
 
 
01
Prihodi iz budžeta
10.000.000
 
10.000.000
 
Ukupno za funkciju 160:
10.000.000
 
10.000.000
 
 
 
 
Izvori finansiranja za glavu 3.14:
 
 
 
 
 
 
01
Prihodi iz budžeta
10.000.000
 
10.000.000
 
Svega za glavu 3.14
10.000.000
 
10.000.000


"

U članu 5. Predloga zakona u Razdelu 23 u Funkciji 820 u Ekonomskoj klasifikaciji 424 u Opisu Specijalizovane usluge posle reči "nalazišta", dodaje se zapeta i reči: "iznos od 46.000.000. dinara za realizaciju konkursa iz oblasti kulture nacionalnih manjina, iznos od 110.000.000 dinara za realizaciju konkursa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina putem elektronskih medija", a reči "1.046.000.000 dinara" se menjaju i glase "890.000.000 dinara".

U članu 5. Predloga zakona u Razdelu 23 u Funkciji 820 u Ekonomskoj klasifikaciji 451 u Opisu Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama posle reči "informisanja" briše se zapeta i slovo "a", stavlja se tačka, dodaju se reči "Deo ovih sredstava u iznosu od 67.000.000 dinara namenjen je za realizaciju konkursa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina putem štampanih medija.", a posle reči "korišćenje", dodaje reč "preostalih".

U članu 5. Predloga zakona u Razdelu 23 u Funkciji 820 u Ekonomskoj klasifikaciji 472 u Opisu Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta posle reči "kulturi" dodaje se zapeta i reči: "kao i kulturi nacionalnih manjina".

OBRAZLOŽENjE

Članom 20. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina je osnovan Fond za nacionalne manjine za podsticanje društvenog, ekonomskog, kulturnog i opšteg razvoja nacionalnih manjina, sa ciljem da učestvuje u finansiranju aktivnosti i projekata iz budžetskih sredstava vezanih za poboljšanje položaja i razvijanje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.
Bez obzira na činjenicu da je od donošenja navedenog zakona proteklo više od pet godina, u nedostatku obezbeđenih budžetska sredstava, Fond nije počeo sa radom.
Amandmanom se predlaže obezbeđivanje sredstava u iznosu od 10.000.000 dinara za početak rada Fonda za nacionalne manjine i istovremeno se predlaže smanjenje izdataka Kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije u istom iznosu, koji je inače u odnosu na 2007. godinu Predlogom budžeta povećan čak 2,5 puta.

Amandmanom je predloženo i preciziranje opisa Specijalizovanih usluga i Subvencija javnim nefinansijskim preduzećima u oblasti kulture i informisanja sa ciljem da se deo sredstava ove dve apropriacije nedvosmisleno opredeli za finansiranje programa i projekata nacionalnih manjina u oblasti kulture i informisanja, imajući u vidu činjenicu da pripadnici nacionalnih manjina bez teritorije AP Kosova i Metohije čine više od 15 procenata stanovništva Republike Srbije.
Predlagači amandmana pored gore navedenog su uzeli u obzir i činjenicu da Autonomna pokrajina Vojvodina za listove na jezicima nacionalnih manjina na njenoj teritoriji izdvaja značajna, a za kulturne aktivnosti nacionalnih manjina određena sredstva. Amandman dakle ima za cilj i da u što većoj meri izjednači položaj nacionalnih manjina koji žive na teritoriji AP Vojvodine i na drugim područjima Republike Srbije.
Posebno bi bilo važno, da se u skladu sa uveravanjima predstavnika Ministarstva kulture koja smo dobijali u poslednjem periodu, predvide značajna sredstva za finansiranje programa na jezicima nacionalnih manjina u okviru elektronskih medija, i privatnih i onih čiji su osnivači u ovom trenutku lokalne samouprave.
 
Amandmanom se predlaže da Republika Srbija putem posebnih priznanja u budućnosti vrednuje i ostvarenja umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina, koja iz objektivnih razloga ne mogu značiti doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji, ali znače izuzetan doprinos kulturi nacionalnih manjina koji žive u ovoj državi.


NARODNI POSLANICI


BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ESAD DžUDžEVIĆ
_________________________

BAJRAM OMERAGIĆ
_________________________

RAJKO ĐURIĆ
_________________________
 

comments powered by Disqus

17. maj 2022.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

20. maj 2022.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

23. maj 2022.

17,30 - Subotica - Svečano otvaranje akademskih dana Evropskog protestantskog slobodnog univerziteta

24. maj 2022.

15,30 - Subotica - Panel diskusija u okviru akademskih dana Evropskog protestantskog slobodnog univerziteta

27. maj 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

19,00 - Palić - Pozdravni govor na VIII Muzičkom festivalu Folk Music Fest

28. maj 2022.

12,00 - Subotica - X Vojvođanski galop

30. maj 2022.

13,00 - Kanjiža - Sastanak sa Nenadom Popovićem, ministrom bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije

31. maj 2022.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Jedanaesta posebna sednica Narodne skupštine u XII sazivu (polaganje zakletve predsednika Republike)

1. jun 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

2. jun 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 23. sednica Skupštine Grada Subotice

4. jun 2022.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

7. jun 2022.

10,00 - Subotica - Press konferencija u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine

8. jun 2022.

19,00 - Subotica - Manifestacija Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

10. jun 2022.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom 60 godina postojanja JKP "Vodovod i kanalizacija" 

16. jun 2022.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom godišnjice deportacije Jevreja

22. jun 2022.

18,00 - Subotica - Svečana dodela priznanja dr Ferenc Bodrogvari

24. jun 2022.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

28. jun 2022.

18,00 - Beograd - Svečani prijem povodom stupanja na dužnost predsednika Republike u drugom mandatu

1. jul 2022.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

09,00 - Subotica - Sastanak sa Ester Čalokezi (Csallóközi Eszter), generalnom konzulkom Mađarske u Subotici

10,00 - Subotica - Sastanak sa Gustavom Kurinom st. i ml. 

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 5. Subotičkog polumaratona 

4. jul 2022.

13,30 - Šupljak - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

6. jul 2022.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

7. jul 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 24. sednica Skupštine Grada Subotice

8. jul 2022.

12,00 - Mali Iđoš - Panel diskusija na 19. Vojvođanskom slobodnom univerzitetu Vojvođanskog omladinskog foruma (VIFO) sa Leventeom Mađarom, zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske i Balintom Juhasom, direktorom Fondacije Prosperitati

12. jul 2022.

10,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

11,00 - Palić - Svečano otvaranje smeštajnog objekta Navigator koji je finansiran sredstvima Fondacije Prosperitati

15. jul 2022.

10,30 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

29. jul 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

30. jul 2022.

09,30 - Beograd - Sastanak sa Pedrom Sančesom (Pedro Sánchez), predsednikom Vlade Španije

1. avgust 2022.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Trinaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. avgust 2022.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Konsultacije predsednika poslaničkih grupa

22,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

3. avgust 2022.

00,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,15 - Subotica - Intervju za Subotički mađarski radio

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,15 - Subotica - Intervju za političku emisiju "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku)

4. avgust 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 25. sednica Skupštine Grada Subotice

13. avgust 2022.

16,30 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)