Az alkotmánybíróságról szóló törvény - a VMSZ módosítási indítványának vitája

PREDSEDAVAJUĆI: Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor, po amandmanu.
 
PÁSZTOR BÁLINT: Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, prvo, nije mi jasno zašto nije tu gospodin ministar jer bih želeo da govorim prvenstveno gospodinu ministru, jer sam ubeđen, odnosno nadam se da još ima šanse da ministar u ime Vlade Republike Srbije prihvati ovaj naš amandman, ali ako nije prisutan onda ne može da izađe za ovu govornicu i kaže posle mog izlaganja da prihvata u ime Vlade Republike Srbije ovaj predloženi amandman. On to naravno može učiniti i kasnije u toku rasprave tako da se nadam da će prihvatiti u ime Vlade Republike Srbije ovaj amandman.
 
Pre nego što bih rekao nekoliko rečenica o amandmanu želeo bih da odgovorim gospođi Vjerici Radeti. Istina je da nisam u istoj  poslaničkoj grupi gde je gospodin Varga, ali smo u istoj stranci, u Savezu vojvođanskih Mađara, pa vam moram reći da su narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara glasali za vaš predloženi amandman kada je Narodna skupština raspravljala o Predlogu zakona o ministarstvima i nije dobro što kažete da nismo tako učinili i da nismo podržali taj amandman, jer to jednostavno nije tačno. Možete uzeti listing, pa možete proveriti da li je istina ovo što sada govorim. Narodni poslanici SVM su podržali amandman kojim je bilo predloženo da se formira posebno ministarstvo za manjinska prava. Neću da ulazim zbog čega je taj amandman vaša stranka predložila, ali smo mi glasali za taj predloženi amandman, a nismo glasali za izbor ove vlade iz četiri razloga. Prvi razlog je taj što ne postoji spomenuto ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Smatramo da ukoliko ova vlada ima 25 članova i ukoliko ova vlada ima 22 ministarstva, onda bi trebalo da ima i ministarstvo za manjinska prava, s obzirom na činjenicu da jednu trećinu stanovništva Republike Srbije čine pripadnici nacionalnih manjina.
 
Drugi razlog zbog kojeg nismo glasali za predloženi sastav Vlade je taj što jednostavno ova Vlada Republike Srbije neće da učini ništa u interesu poboljšanja položaja nacionalnih manjina i to možemo vrlo argumentovano da kažemo na primerima. Recimo, ja sam u petak govorio o privatizaciji elektronskih medija i sada ne želim da govorim o tom pitanju, jer jednostavno to pitanje sada nije na dnevnom redu. Isto tako postoji problem što u organima državne uprave praktično nema pripadnika nacionalnih manjina, ni u sudovima, ni u tužilaštvima, ni u policiji, ni u organu carine itd. i ne smatramo da pripadnici nacionalnih manjina jednostavno nisu dovoljno dobri stručnjaci da bi radili u tim organima, a četvrti razlog je taj što još uvek nije donet zakon o izboru i nadležnostima nacionalnih saveta. SVM se zalaže od 2003. godine za donošenje ovog posebnog zakona. Svakom nacionalnom savetu je istekao mandat, a na osnovu ovog sada važećeg bivšeg saveznog zakona jednostavno ne može da se obavi reizbor tih nacionalnih saveta.
 
Meni je poznata činjenica, naravno da je formirana radna grupa u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu za izradu tog zakona, ali republička Vlada vrlo mnogo kasni sa izradom tog vrlog važnog zakona za nacionalne manjine. Želeo bih da kažem gospodinu ministru da umesto toga da kaže da je Vlada Republike Srbije spremna da učini mnogo toga u interesu nacionalnih manjina, umesto toga da to ostane na ovakvom verbalnom nivou, bilo bi dobro da zajednički počnemo rešavati ove probleme koji tište pripadnike nacionalnih manjina, ne samo mađarske manjine, nego i ostalih manjina.
 
Kada smo već kod pitanja rešavanja problema nacionalnih manjina, stvarno mi nije jasno zašto gospodin Petrović u ime Vlade Republike Srbije nije prihvatio ovaj predloženi amandman. To još uvek nije kasno da učini i ja ga molim, apelujem na njega sa ovog mesta da to učini iz jednog jednostavnog razloga što ukoliko Vlada ne prihvati ovaj naš amandman ili kasnije skupštinska većina jednostavno bismo došli do smanjenja nivoa stečenih prava nacionalnih manjina. O čemu se radi? Nacionalni saveti, na žalost, nemaju mnogo nadležnosti iz prostog razloga što je još uvek na snazi bivši zakon savezni o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, što je jedan dobar okvirni zakon, ali fali zakon koji bi detaljnije regulisao nadležnosti nacionalnih saveta.
 
Sa druge strane, Vlada Republike Srbije time što nije prihvatila ovaj amandman, smanjuje i ono malo nadležnosti nacionalnih saveta koje su imali na osnovu dosada važećih zakona Republike Srbije. 
 
U članu 23. stav 2. još uvek važećeg Zakona o zaštiti prava i sloboda nacinalnih manjina je utvrđeno da se u skladu sa odredbama Zakona o Saveznom ustavnom sudu, nacionalni saveti nacionalnih manjina ovlašćeni da ulažu ustavnu žalbu Saveznom ustavnom sudu, u slučaju da procene da je došlo do povrede ustavnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina ili u slučaju da im se obrati pripadnik nacionalne manjine koji smatra da je povređen u svojim ustavnim pravima i slobodama.
 
Šta je suština? Ovaj zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina je još uvek važeći sada već republički zakon, ali ova odredba je neprimenjiva, iz prostog razloga što Savezni ustavni sud više ne postoji, jer nemamo saveznu državu.
 
Znači, mi smo predložili jedno rešenje koje je postojalo u našem pravnom sistemu, koje još uvek postoji u našem pravnom sistemu, ali je neprimenjivo. Znači, potrebno je da ova odredba bude sadržana i u sada važećem Zakonu o Ustavnom sudu, koji će Narodna skupština usvojiti za nekoliko dana, a u suprotnom će nacionalni saveti nacionalnih manjina izgubiti jednu nadležnost, i ne samo da ne dobijaju nove  nadležnosti, nego će izgubiti jednu nadležnost koja postoji. 
 
Moram da kažem gospodinu minisru da meni stvarno nije jasno zbog čega Vlada nije prihvatila ovaj amandman i zašto nije prihvatila jedno rešenje koje postoji u našem pravnom sistemu i dan danas, a sa druge strane, moram da kažem i to da trenutno postoji 14 nacionalnih saveta, 14 nacionalnih zajednica je formiralo svoje nacionalne savete i ukoliko se ovaj naš amandman ne usvoji, možete očekivati da će nacionalni saveti svih tih zajednica postaviti isto ovo pitanje Vladi Republike Srbije, zašto ukida neke nadležnosti nacionalnih saveta, umesto da predloži zakon kojim bi se detaljnije regulisala materija nadležnosti nacionalnih saveta, koji su ustavna kategorija prema sada važećem ustavu.
 
PREDSEDAVAJUĆI: Da li još neko želi reč? (Da)

comments powered by Disqus

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)