Az állami szervek pecsétjéről szóló törvény - elutasítva

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
1. oktobar 2007. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA.

AMANDMAN

U članu 5. Predloga zakona iza stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
"U slučaju kada se, u skladu sa ovim zakonom, tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, sedište organa, organa uprave u sastavu ministarstva, odnosno organizacione jedinice organa, ispisuje se prema njihovoj tradiciji i pravopisu."

U istom članu Predloga zakona dodaje se novi stav 8. koji glasi:
"Tradicionalne nazive gradova, opština i naseljenih mesta u kojima je jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, utvrđuje nacionalni savet određene nacionalne manjine u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona i isti se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije."

U istom članu Predloga zakona dodaje se novi stav 9. koji glasi:
"Tradicionalni nazivi gradova, opština i naseljenih mesta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji su utvrđeni i objavljeni u skladu sa odlukom autonomne pokrajine, stupanjem na snagu ovog zakona postaju tradicionalni nazivi sedišta organa iz stava 2. člana 4. ovog zakona."

Dosadašnji stav 7. postaje stav 10.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 79. stav 1. Ustava Republike Srbije pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da u sredinama gde čine značajnu populaciju, tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica, naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku, a prema članu 11. stav 5. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da na teritorijama na kojima je jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju se i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu.
Članom 7. stav 1. Odluke o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine je utvrđeno da tradicionalne nazive gradova, opština i naseljenih mesta na jeziku nacionalne manjine utvrđuje i dostavlja radi objavljivanja nacionalni savet određene nacionalne manjine u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu te odluke.
Nakon stupanja na snagu ove odluke nacionalni saveti su utvrdili tradicionalne nazive gradova, opština i naseljenih mesta u kojima su jezici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine i isti su objavljeni u "Službenom listu AP Vojvodine".
Na žalost u nekim slučajevima opštinski organi su protivno čak i pravnosnažnoj presudi u upravnom sporu sprečavali službenu upotrebu tradicionalnih naziva jedinice lokalne samouprave na manjinskim jezicima, a u nekim opštinama se ni do dana današnjeg ne poštuju gore navedene zakonske odredbe i nazivi naseljenih mesta se ispisuju protivno tradiciji i pravopisu nacionalnih manjina.
Amandmanom se dakle predlaže da se na nedvosmislen način utvrdi obaveza državnih i drugih organa da nazive svojih sedišta u svojim pečatima ispisuju u skladu sa pravopisom i tradicijom nacionalnih manjina, i da se sa druge strane definiše postupak u kojem će se utvrditi tradicionalni nazivi opština, gradova i naseljenih mesta na jezicima nacionalnih manjine na teritoriji uže Srbije u kojima su jezici nacionalnih manjina u skladu sa zakonom u službenoj upotrebi.
Iz gore navedenih razloga predlažemo usvajanje ovog amandmana.NARODNI POSLANICI


LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)

_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)

_________________________

 ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)

_________________________----------------------------------- I S P R A V K A ----------------------------------


REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
10. oktobar 2007. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosi se ispravka amandmana podnetog dana 1. oktobra 2007. godine u 9,30 časova zavedenog pod brojem 01 031-2821/07 na PREDLOG ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA

U članu 5. Predloga zakona iza stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
"U slučaju kada se, u skladu sa ovim zakonom, tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, sedište organa, organa uprave u sastavu ministarstva, odnosno organizacione jedinice organa, ispisuje se prema njihovoj tradiciji i pravopisu."

U istom članu Predloga zakona dodaje se novi stav 8. koji glasi:
"Nazive gradova, opština i naseljenih mesta koji su u tradicionalnoj upotrebi na jeziku nacionalne manjine, u jedinicama lokalne samouprave u kojima je jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi u skladu sa zakonom, utvrđuje nacionalni savet određene nacionalne manjine. Nazivi se utvrđuju u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona i objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije."

U istom članu Predloga zakona dodaje se novi stav 9. koji glasi:

"Nazivi gradova, opština i naseljenih mesta na jezicima nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji su utvrđeni i objavljeni u skladu sa odlukom autonomne pokrajine, stupanjem na snagu ovog zakona postaju tradicionalni nazivi na jezicima nacionalnih manjina sedišta organa iz stava 2. člana 4. ovog zakona."

Dosadašnji stav 7. postaje stav 10.

OBRAZLOŽENjE

Prema članu 79. stav 1. Ustava Republike Srbije pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da u sredinama gde čine značajnu populaciju, tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica, naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku, a prema članu 11. stav 5. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da na teritorijama na kojima je jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi, imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju se i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu.
Članom 7. stav 1. Odluke o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine je utvrđeno da tradicionalne nazive gradova, opština i naseljenih mesta na jeziku nacionalne manjine utvrđuje i dostavlja radi objavljivanja nacionalni savet određene nacionalne manjine u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu te odluke.
Nakon stupanja na snagu ove odluke nacionalni saveti su utvrdili tradicionalne nazive gradova, opština i naseljenih mesta u kojima su jezici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine i isti su objavljeni u "Službenom listu AP Vojvodine".
Na žalost u nekim slučajevima opštinski organi su protivno čak i pravnosnažnoj presudi u upravnom sporu sprečavali službenu upotrebu tradicionalnih naziva jedinice lokalne samouprave na manjinskim jezicima, a u nekim opštinama se ni do dana današnjeg ne poštuju gore navedene zakonske odredbe i nazivi naseljenih mesta se ispisuju protivno tradiciji i pravopisu nacionalnih manjina.
Amandmanom se dakle predlaže da se na nedvosmislen način utvrdi obaveza državnih i drugih organa da nazive svojih sedišta u svojim pečatima ispisuju u skladu sa pravopisom i tradicijom nacionalnih manjina, i da se sa druge strane definiše postupak u kojem će se utvrditi tradicionalni nazivi opština, gradova i naseljenih mesta na jezicima nacionalnih manjine na teritoriji uže Srbije u kojima su jezici nacionalnih manjina u skladu sa zakonom u službenoj upotrebi.
Iz gore navedenih razloga predlažemo usvajanje ovog amandmana.NARODNI POSLANICI


LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)

_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)

_________________________
 

comments powered by Disqus

2020. április 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

 

2020. április 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,05 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 4.

17,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

 

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 11.

10,00 - Szabadka - Vasutas-települési helyi közösség - VII. Jótékonysági Levendulanapok