Fegyverek nélküli harc Vajdaság jussáért

Igazi érdekérvényesítés csak a politikai és a civil erők összefogásával lehetséges

Egyre szélesebb körben beszélnek a vajdasági ellenállási front megalakításáról. Az első ilyen irányú utalások a civil szférából érkeztek, mostanra pedig mind több politikus támogatja az elképzelést. Szerintük csakis határozott, egységes fellépéssel vehetik vissza azt, amit a Szerbiai Alkotmánybíróság döntésével elvettek a tartománytól.

Živan Berisavljević a Vajdasági Konvenció egyik alelnöke és vezéregyénisége, aki évtizedekkel ezelőtt, Jugoszlávia idejében magas rangú tartományi funkcionárius volt, az elsők között beszélt a nyilvánosság előtt a vajdasági ellenállási front megalakításáról. Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke tovább fokozta a hangulatot, amikor kijelentette: forró ősz vár Vajdaságra. A Liberális Demokrata Párt vajdasági tisztségviselői szerint is szükség van egy erős ellenállási front létrehozására.

Berisavljevićtyel, valamint Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetőjével beszélgettünk a lehetséges ellenállás formájáról és esélyeiről.

VAJDASÁG NEM LEHET EGY AKÁRMILYEN SZERBIÁNAK A RÉSZE

Kik alkothatnák a vajdasági ellenállást, és van-e már előjele az ellenállási front megalakulásának?


Živan Berisavljević: A Szerbiai Alkotmánybíróság a döntése által fontos funkcióinak igencsak nagy részétől fosztotta meg Vajdaság Autonóm Tartományt. Hiszem, hogy emiatt egyre kifejezettebbé válik a vajdasági politikum ellenállása és hamarosan megalakul az ellenállási front, amelyet a tartomány demokratikus és európai erői alkotnak majd. Ez a réteg pontosan érti a szerbiai és a vajdasági kérdést, Szerbia és Vajdaság összekapcsolódását. A pártok frontjának a köztársasági és a tartományi parlamentben is közös blokkot kellene létrehoznia. Nem helyes, ha az egymás közti csatározásra fecsérelik az erejüket. Ez a front védhetné meg Vajdaságot az alkotmánybíróság döntése képében érkező politikai támadással szemben. Vajdaság statútuma – ebben a formájában – csupán vakolata az igazi autonómiának. A statútum persze azért olyan, amilyen, mert az alkotmány nem enged teret szélesebb körű autonómiának. Szerbia alkotmánya vérszívó és Vajdaság-ellenes, a tartomány polgárai a népszavazáson nemet is mondtak rá. Hasonló dolog történt a májusi választásokon: a vajdasági emberek az Európa-párti erőket támogatták, nem pedig azokat, akik az országot és a tartományt visszaröpítenék a középkor Ázsiájába. Ezért hiszem, hogy Vajdaság, annak polgárai, civil szervezetei és politikai erői nem fognak ölbe tett kézzel ülni és csöndben végignézni, ahogyan még az autonómia vakolatát is elveszik tőlük. A vajdasági frontnak kellene síkra szállnia a szerb alkotmány módosításáért is, a mostani változat ugyanis egyszerűen nem teszi lehetővé a vajdasági helyzet tartós rendezését. De nem ez az egyetlen oka az új alaptörvény megfogalmazásának: a szerb alkotmány az országban uralkodó általános politikai válság első számú generátora.

A jelenlegi összetételű köztársasági hatalomból tényleg kinézi, hogy ha módosítják is az alkotmányt, akkor azt úgy teszik meg, hogy igazságosabb legyen Vajdasággal szemben?

– Az utolsó két Vajdasági Konvención már elmondtam: Vajdaság hatásköre akkora lesz, amekkora a tartományért folytatott küzdelem. Tudom, akadnak olyanok, akik úgy vélik: a Szerbián belüli erőviszonyok miatt a Vajdaságért folytatott harc nem lehet sikeres. Ezek az emberek nem veszik tudomásul a tartomány történelmi jogait. Vajdaság történelmi és politikai szempontból is Szerbia határain kívül jött létre. Nem lehet a tartomány történelmi jogait úgy meghatározni, hogy közben azon törjük a fejünket: vajon Szerbia elfogadja-e ezeket, teret ad-e nekik. Szerbia Vajdaságot két alkalommal is a tartomány akarata ellenére csatolta magához. A tartománynak jogában áll eldönteni, hogy milyen módon lesz része Szerbiának, illetve milyen Szerbiának lesz a része. Azt persze nem kérdőjelezem meg, hogy Vajdaság Szerbiához tartozik-e. Szerbiának azonban valóban meg kell változnia. Vajdaság Szerbiája nem lehet centralizált ország, amelyet a köztársasági hatalom csúcsáról teljesen érzelemmentesen irányítanak, úgy, mintha a tartomány harci zsákmány vagy gyarmat lenne.

De ki vagy mi fogja megváltoztatni a köztársasági hatalmat?


– Nem változtathatja meg más, csak a harc. Ha Vajdaságban nem állnak talpra és nem kezdenek el küzdeni ezért a célért, ha nem válnak egymás szövetségeseivé a tartomány politikai erői, akkor persze nem változnak meg az országon belüli erőviszonyok és a tartomány iránti viszonyulás sem. A harcnak bölcsnek és egyértelműen körvonalazottnak kell lennie, amelybe beletartozik a tartományi parlamenti pártok, a civil szektor és a Vajdaság-barát egyének agilis, ésszerű fellépése. Egy, a második Jugoszláviából megmaradt, megoldatlan kérdés megválaszolásáról van szó. Jugoszlávia hét tagállama önállósította magát, vagy Szerbia beleegyezésével, vagy anélkül. Egyedül Vajdaság maradt Szerbia teljesen anonim északi tartománya, először Milošević, majd Koštunica alkotmányának szájíze szerint. Ez nem maradhat így. A vajdasági demokratikus erők, ha figyelembe kívánják venni az őket megválasztó polgárok akaratát, elkezdenek foglalkozni ezzel az üggyel. Továbbra is kitartok amellett, hogy Vajdaságnak és Szerbiának föderatív állammá kellene alakulnia. Ha most azt kérdezné tőlem, hogy mindezt meg lehet-e tenni egy nap alatt, azt válaszolom, hogy nem. Ha pedig azt kérdezi, hogy lehajtott fejjel el kell-e tűrnünk a tartomány gazdasági és intellektuális kizsákmányolását, politikai, alkotmányos és jogi elnyomását, akkor azt mondom, hogy nem.

Lát-e elegendő erőt és akaratot a vajdasági demokratikus erőkben az összefogásra?

– Emlékeztetném rá, hogy áprilisban, a választások előtt megtartottuk a Negyedik Vajdasági Konvenciót, ahol körülbelül tíz párt, valamint legalább ennyi civil szervezet képviselője jelent meg. A résztvevők aláírtak egy közös deklarációt, amely azokat a dolgokat részletezi, amelyekről eddig beszéltem. A konvención megállapodtunk, hogy a köztársasági kormány megalakulása utáni egy hónapon belül pontosan definiálni fogjuk, milyen mechanizmusokkal kellene küzdeni Vajdaság érdekeiért. A célért folyó küzdelem egyik legfontosabb szereplője a Vajdasági Magyar Szövetség lehet. Ez a párt aktívan részt vett a negyedik konvenció megszervezésében. A VMSZ álláspontja az, hogy Vajdaságnak autonóm tartományként kellene Szerbia részének lennie, úgy, hogy lényegi autonómiát élvez. Jómagam és a konvenció résztvevői közül mások is úgy véljük, hogy a föderációs viszony nagyobb biztosíték az egyenjogúságra. A VMSZ céljai ugyanakkor alapjaikban megegyeznek a miéinkkel. Az autonómiáért folytatott küzdelem történelme során a VMSZ az első olyan egyértelmű profilú párt, amely ugyanolyan mértékben küzd a magyar közösség jogaiért, mint a tartomány regionális jogaiért. A VMSZ vezetősége szerencsére megértette: addig Vajdaság egyetlen nemzetisége sem érvényesítheti teljes mértékben kisebbségi jogait, amíg a tartományt ennyire kizsákmányolják és elnyomják.

Egy kérdés erejéig utazzunk vissza az időben: a Vajdaságra mért egyik legnagyobb csapás a joghurtforradalom volt. Ön abban az időben magas rangú tartományi tisztségviselő volt. Nem tudták volna valamilyen módon megakadályozni a történteket?

– Vajdaságnak nem volt alkotmányos felhatalmazása erőszak bevetésére. A föderációt pedig, amely felhatalmazása által erőszakkal is megvédhette volna Vajdaság alkotmányos helyzetét, javarészt már széttúrták és Szerbia ellenőrzése alá helyezték. Ha rendőrséggel és fegyverekkel kíséreltük volna megvédeni Vajdaság autonómiáját, az csak vérontáshoz és tragédiához vezetett volna. Hosszú távon egyébként sem akadályozhattuk volna meg azt, amit elterveztek és véghezvittek. Emlékeztetnék Milošević egyik hírhedt szlogenjére: „Alkotmányos vagy nem alkotmányos, intézményes vagy nem intézményes, törvényes vagy nem törvényes, céljaidat valósítsd meg.”

EDDIG IS VOLT EGYSZEMÉLYES ELLENÁLLÁS


Úgy tűnik, hogy a civil szférából egyesek nagy reményeket fűznek a VMSZ-hez a Vajdaság autonómiájáért folytatott küzdelemben. Érdekeltek-e egy ellenállási fronthoz való csatlakozásban?

Pásztor Bálint: Ami a frontot illeti, azt hiszem, hogy a vajdasági magyarság és a tartományi lakosság többségében ez a szó negatív érzéseket ébreszt, ezért inkább eltekintenék a használatától. Ami pedig az ellenállást illeti: nem tudom, hogy kivel szemben kellene ellenállást tanúsítani. Ha mondjuk a köztársasági kormánnyal kellene valamiféle front létrehozásával szembeszállni, akkor továbbra sem értem, hogy miért tudnánk ilyen formában előbbre vinni a vajdasági problémák megoldását. Észre kellene venni, hogy az elmúlt négy évben is létezett ilyen ellenállási front, azzal, hogy egyszemélyes volt: a VMSZ jelentette az egyszemélyes vajdasági frontot a köztársasági parlamentben. Akkor sem az ellenállás szándékával léptünk fel, hanem azzal, hogy Vajdaság gazdasági és egyéb érdekeinek szempontjából jobb törvények szülessenek. Itt vissza lehet utalni a szavazásokra az állami költségvetésről, a Vajdaság-ellenes vasúti törvény megbuktatására, a köztulajdonról szóló jogszabály elleni szavazásra. Azok a pártok viszont, amelyek most elkezdtek hangoskodni valamiféle vajdasági ellenállásról, az előző ciklusban mind asszisztáltak a Vajdaság-ellenes törvények meghozatalánál: vagy igennel szavaztak, vagy ők biztosították a kvórumot. Persze ha ezek a pártok a jövőben csatlakozni kívánnak a VMSZ-hez és elkezdik fontosnak tartani Vajdaság érdekeinek a képviseletét a köztársasági parlamentben, akkor az mindenféleképpen üdvözlendő dolog és megkönnyíti pártunk dolgát. Mi továbbra is azt folytatjuk, amit eddig tettünk: feltételek nélkül síkra szállunk Vajdaság érdekeiért. Azt azonban nem lehet nem észrevenni, hogy a többi párt vehemenciája a Vajdaságért folytatott küzdelemben attól függ, hogy éppen ki van hatalmon Belgrádban. Amíg a Demokrata Párt köré tömörült a kormány, addig mindannyian csendben asszisztáltak Vajdaság kirablásához, amint viszont más került hatalomra, történetesen a Szerb Haladó Párt, akkor azonnal hangossá váltak és magasra tűzték Vajdaság zászlaját. Nem az ellenállásnak vagy az olcsó politikai pontszerzésnek van értelme, hanem a párbeszédnek, amelynek során kiharcoljuk azt, ami Vajdaságnak jár. Azt kellene elérni, hogy a tartományi és a köztársasági hatalom képviselői minél előbb tárgyalóasztalhoz üljenek és legalább a legégetőbb három problémát megkíséreljék megoldani. Ezen három megválaszolatlan kérdés egyike a Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény, amelyet az alkotmány értelmében 2008 végéig el kellett volna fogadni, a másik a hatáskörökről szóló törvény módosítása, olyan módon, hogy az egyrészt tiszteletben tartsa az alkotmánybíróság döntését, másrészt ne akadályozza Vajdaságot hatásköreinek az ellátásában. A harmadik nagy probléma pedig a köztulajdonról szóló törvény, amelyet csaknem egy évvel ezelőtt fogadtak el, és amely alkalmazásának folyamatában komoly gondok merültek fel. Emiatt Vajdaság csak 15 ingatlan felett gyakorolhatja tulajdonjogát a több száz helyett.

Van-e már utalás arra, hogy mikor ülhetnek össze a köztársasági és a tartományi hatalom vezetői?


– Ezt nem tudom, mert a köztársasági kormány csak néhány héttel ezelőtt alakult meg, még nem lehetünk tisztában azzal, milyen politikát fog képviselni. Ezért is szavazott a VMSZ a kormány ellen, és ezért vagyunk ellenzékben a köztársasági parlamentben. Tudni kell viszont, hogy az SZHP és a Szerbiai Szocialista Párt előtt most történelmi esély áll. Egyebek mellett éppen Vajdaság példáján bizonyíthatnák be, hogy az embereik már nem úgy gondolkodnak, mint 20 évvel ezelőtt. Remélem, ezek a pártok is meglátják ezt a hatalmas lehetőséget. Az ellenállásra egyébként sosem késő. Ha viszont még van esély párbeszéddel megoldani bizonyos kérdéseket, akkor a VMSZ szerint élni kell a lehetőséggel.

PESEVSZKI EVELYN

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés

2024. május 21.

09,00 - Szabadka - Séta a Rádity fivérek utcában az evangélikus templom elől, sajtótájékoztató a Darabos cukrászda előtt a Gubec Máté utcában és a Kosztolányi Dezső Színház megtekintése

10,30 - Szabadka - A G-dent fogtechnikai laboratórium megtekintése

16,00 - Bácsfeketehegy - Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének fogadása és a Nikola Đurković Általános Iskola felújítási munkálatainak megtekintése

16,30 - A Potok víztározó megtekintése a kishegyesi és szikicsi határ között

17,15 - Kishegyes – A Wood and More kft. meglátogatása

17,45 - Kishegyes – A Petőfi Sándor Közösségi- és Magyar Művelődési Központ megtekintése

18,00 - Kishegyes - Közösségi találkozó a Színházteremben

2024. május 22.

10,30 - Szabadka - Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának vajdasági látogatása

11,30 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ székházában

14,00 - Zenta – Az atlétikapálya megtekintése

16,15 - Zenta – A Petőfi-mellszobor leleplezése a Petőfi Sándor Általános Iskolában

17,20 - Kevi – A Kevi-Buránysor út aszfaltozási munkálatainak megtekintése

17,40 - Tornyos - A Tömörkény István Általános Iskola megtekintése

18,10 - Csantavér - A Városi Könyvtár Csantavéri Fiókkönyvtára fejlesztéseinek megtekintése

18,30 - Csantavér - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 23.

09,15 - Szabadka - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettesével

10,00 - Szabadka - Az Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. HEPA projektjének megtekintése és sajtótájékoztató

11,10 - Magyarkanizsa - Ünnepélyes szerződéskötés a Prosperitati Alapítány falusi házvásárlás és vállalkozói pályázatainak nyertes pályázóival

12,00 - Adorján - A Kontakt Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,45 - Mohol - Találkozó Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, a Fidesz-KDNP EP lista jelöltjével

15,00 - Mohol - Mezőgazdasági vállalkozó gazdaságának megtekintése

15,50 - Zenta - A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége székházának megtekintése, találkozó a falugazdász irodák vezetőivel

17,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Edzők Egyesületének alakuló ülése

17,30 - Zenta - A Medica Netter orvosi és fizikoterápiás magánrendelő megtekintése

18,00 - Zenta - Közösségi találkozó

2024. május 24.

10,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak és interjú a Hét Nap hetilapnak

11,00 - Szabadka - Interjú az Informer TV-nek

13,00 - Nosza - Kis Torma András mezőgazdasági termelő gazdaságának megtekintése

13,30 - Nosza - A Művelődési Ház megtekintése

17,00 - Budapest - A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj átadó ünnepsége, a díjazott az újvidéki Európa Kollégium

2024. május 25.

09,30 - Palics - Találkozó Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével, kormánybiztossal, országgyűlési képviselővel, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével

10,00 - Palics - A Palicsi Olimpiai Játékok és Vermes Lajos-emléknapok második napja - Vermes Lajos szobrának koszorúzása

10,15 - Palics - Kiállításmegnyitó az Öko-közpotban

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta ünnepélyes megnyitója

14,00 - Szabadka (Nagyradanovác) - Családi nap a Mária Rádió szervezésében, a rendezvény fő előadója: msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök

18,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta döntője és díjátadó

20,00 - Bezdán - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület díszközgyűlése, az egyesület fennállásának 145. évfordulója alkalmából

2024. május 26.

16,00 - Palics - A Folk Music Fest népzenei fesztivál megnyitó ünnepsége

17,00 - Szabadka - Utcafórum a Pescsara Helyi Közösségben

20,00 - Palics - Zvonko Bogdan koncert

2024. május 27.

09,00 - Szabadka (Vasutas HK) - A Kun Ernő utca megtekintése

10,00 - Szabadka - Bíró Károly emléktábla-avató ünnepség

17,00 - Csóka - Beszélgetés a parasportról a Művelődési és Oktatási Központban - Szekeres Pál, magyar olimpikon, a Fidesz-KDNP EP-lista jelöltjének részvétele a VMSZ kampányában 

18,00 - Csóka - A helyi Asztalitenisz Klub edzésének megtekintése

19,00 - Ada - A felújított Sportcsarnok épületének megtekintése és találkozó a Kézilabda Klub vezetőségével

19,30 - Ada - Közösségi találkozó

2024. május 28.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Zombor - Közoktatási intézmények vezetőinek szakmai találkozója

10,30 - Zombor - Az Egészségház felújítási munkálatainak megtekintése

11,30 - Bácsgyulafalva - A Helyi Közösség felújított épületének bemutatása, a tervek ismertetése, templom megtekintése

13,20 - Bezdán - A kultúrotthon/színházterem felújítási munkálatainak ünnepi kezdete

16,00 - Bácskertes - A Szent Anna Római Katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

17,00 - Zombor - Közösségi találkozó

2024. május 29.

09,00 - Szabadka - Makkhetes HK - a felújított játszótér munkálatainak megtekintése

10,00 - Bajmok - A felújított Kaponyai emlékmű felavatása

10,30 - Bajmok - A Szent Péter és Pál Apostolok Római Katolikus templom felújításának megtekintése

11,00 - Bajmok - Utcafórum

12,00 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ székházban

13,00 - Szabadka - Interjú felvétele a YU ECO RTV-ben (adásban csütörtökön 20,00-kor)

17,00 - Újvidék - A Magyar Szó székházának megtekintése

17,40 - Újvidék - Pázmány Péter mellszobrának felavatása az Európa Kollégiumban

18,15 - Újvidék - Közösségi találkozó

2024. május 30.

09,00 - Palics - A Víztorony felújítási munkálatainak megtekintése 

09,20 - Palics - Találkozó Bóka Jánossal, Magyarország európai ügyekért felelős miniszterével

09,30 - Palics - Beszélgetés a polgárokkal a Vigadó nagyteraszán

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,30 - Interjú a budapesti Magyar Nemzet c. napilapnak

14,00 - Szabadka - Találkozó Gál Kingával, a Fidesz–KDNP EP-lista jelöltjével a VMSZ székházában és séta Szabadka belvárosában 

15,10 - Szabadka - A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújított épületének megtekintése

16,00 - Szabadka - A Magyar Médiaház keretein belül működő intézmények munkájának bemutatása

17,00 - Szabadka - Közösségi találkozó és a VMSZ kampányzáró rendezvénye

19,00 - Szabadka - Mága Zoltán koncertje a Zsinagógában

20,00 - Szabadka - „Razgovor sa povodom“ c. műsor a YU ECO TV-n

2024. június 2.

07,30 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben