Az anyakönyvekről szóló törvényről

PREDSEDNIK: Predsednik Poslaničke grupe manjina, gospodin Bálint Pásztor ima reč. Izvolite.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsednice, gospođo Malović, poštovani predstavnici ministarstava, dame i gospodo narodni poslanici, na dnevnom redu imamo zakone koji su neophodni, čije je usvajanje neophodno radi stavljanja naše zemlje na belu šengen listu i taj podatak dovoljno govori o tome da ove zakone što pre treba usvojiti. Ali, ove zakone ne treba usvojiti samo iz razloga što predstavljaju uslov za uvođenje bezviznog režima za građane Republike Srbije, nego ove zakone treba usvojiti i zbog toga što će modernizovati društvene odnose u onim oblastima koje regulišu.
   
Pre svega ću govoriti o Zakonu o matičnim knjigama. Za Poslaničku grupu manjina i za SVM Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i Zakon o međunarodnoj pravnom pomoći u krivičnim stvarima nisu sporni i apsolutno podržavamo ove predloge zakona.
   
Veoma nam je žao, ali ja o tome neću duže govoriti, pošto sam to već na početku radnog dana izneo, što danas na dnevnom redu nemamo Predlog zakona o zabrani diskriminacije, zbog toga što Skupština ovih dana ne može da zaokruži proces usvajanja zakona koji su neophodni zbog stavljanja ili u interesu stavljanja Srbije na belu šengensku listu. Povodom toga sam uputio poslaničko pitanje i premijeru  Cvetkoviću i o tome ne bih želeo duže da govorim, ali moram da naglasim samo u jednoj rečenici da smatramo skandaloznim da na zahtev jedne crkve, ili bilo koje crkve, ili bilo kojih crkava se određeni Predlog zakona može povući iz skupštinske procedure samo nekoliko sati pre započinjanja nove sednice Skupštine, kada je upravo taj Predlog zakona prvi na dnevnom redu Narodne skupštine.
   
Sa druge strane, vrlo je loše što do 15. marta nećemo moći da ispunimo sve uslove za stavljanje Srbije na belu šengensku listu, što je bila namera kada je bila pripremana ova sednica koja je od danas u toku.
   
Da se vratim na Predlog zakona o matičnim knjigama, smatramo da je ovaj Predlog zakona moderan i da na moderan i dobar način uređuje ova pitanja. Kada znamo da sada važeći zakoni koji regulišu ovu oblast potiču iz 1973. i 1990. godine, onda nije potrebno reći da su ti sada važeći zakoni u potpunosti anahroni propisi i da je neophodno donošenje novog, modernog zakona.
   
Za nas je od izuzetnog značaja činjenica da će biti uvedene tzv. "e" ili "i" matične knjige. Drugi primerak matične knjige će se voditi primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka i to je jedan veliki korak ka modernizaciji naše celokupne uprave.
   
Vrlo je dobro i to što će to omogućiti pristupanje određenim međunarodnim ugovorima, a još je bitnije što izvodi iz matičnih knjiga neće imati ograničeni rok važenja od početka primene ovog zakona. Za građane je svakako od prvorazrednog značaja i činjenica što će matičar jednog matičnog područja jedne određene opštine moći izdavati izvode iz matične knjige koja se vodi za druga  matična područja te opštine ili druge opštine, ili drugog grada u Republici Srbiji. To će svakako olakšati izdavanje i ubrzati izdavanje izvoda iz matične knjige.
   
Jedino nam nije jasno i nije dato objašnjenje zbog čega treba toliko vremena za uvođenje te tzv. "e" matične knjige. Iz prelaznih i završnih odredaba ovog Predloga zakona možemo da vidimo da će tek od 1. januara 2012. godine prema planovima biti moguće vođenje drugog primerka matične knjige u elektronskom obliku i smatramo da je taj rok malo dugačak, ali sigurno je Ministarstvo procenilo koliko će vremena trebati za uvođenje jedne takve novine u naš pravni sistem.
   
Savez vojvođanskih Mađara je podneo jedan amandman, za koji se nadamo da će biti usvojen. Odnosi se na upisivanje ličnog imena pripadnika nacionalnih manjina u matičnu knjigu. Smatramo da sadašnje stanje, prema sada važećem zakonu nije jednoobrazno i da sada važeći zakon daje mogućnost za različita tumačenja sada važećeg zakona. Ukoliko ne bi bilo usvojen ovaj naš amandman, onda bi ta različita praksa mogla da ostane i posle usvajanja ovog modernog zakona i baš zbog toga smo predložili jedan amandman, čijim usvajanjem bismo postigli da na nedvosmislen način bude urađeno ono što je bila namera Ministarstva, da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da prema svom jeziku i pravopisu upisuju lična imena, što naravno ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.
   
Na ovo pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo i na osnovu člana 79. Ustava Republike Srbije i na osnovu člana 9. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Problem je u tome što u sadašnjoj praksi postoje opštine gde se imena pripadnika nacionalnih manjina upisuju na srpskom jeziku prema pravopisu srpskog jezika, ćiriličkim pismom na prvom mestu i tek u zagradi se upisuju lična imena pripadnika nacionalnih manjina.
   
To nije način koji odgovara pravima pripadnika nacionalnih manjina i iz Ustava i iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i pošto smatramo da matične knjige treba da budu jednoobrazne, naravno, baš smo želeli ulaganjem ovog amandmana postići rezultat, da se na nedvosmislen način reši ovo pitanje i da nacionalne manjine imaju pravo u svim opštinama da traže upis svojih ličnih imena na prvom mestu na svom maternjem jeziku i onda u zagradi na drugom mestu na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.
   
Usvajanjem ovog amandmana bi bila postignuta namera Ministarstva na bolji način i u većoj meri, odnosno u potpunosti bi bila postignuta jednoobraznost, odnosno ostvarenje načela jednoobraznosti matičnih knjiga. Mi se nadamo da će ovaj naš amandman biti usvojen. Nadamo se da će i ovi zakoni za nekoliko dana biti usvojeni, a isto tako se nadamo da će vrlo skoro i predlog zakona o udruženjima biti vraćen u skupštinsku proceduru i da će narodni poslanici napokon moći usvojiti nov zakon o udruženjima građana i da će na moderan način konačno biti regulisana i oblast rada udruženja građana. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem, gospodine Pásztor.
   
Reč ima predstavnik poslaničke grupe SPS-JS, gospodin Milićević. Izvolite.

comments powered by Disqus

2022. november 13.

07,30 - Szabadka - Szavazás a nemzeti tanácsi választáson

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. november 16.

12,00 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

15,10 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. november 24.

20,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

 

2022. november 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napja alkalmából

2022. november 26.

11,00 - Kishegyes - a Községi Képviselő-testület községnapi díszülése

2022. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2022. november 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. november 30.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. december 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 29. ülése

2022. december 2.

11,00 - Szabadka - Találkozó Szakállas Zsolt vajdasági kormányalelnökkel, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkárral

12,00 - Szabadka - Látogatás a Majsai Úti Általános Iskolában

2022. december 4.

19,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2022. december 5.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,10 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

16,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Összefogás lista tagjaival

2022. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

 

 

2022. december 8.

11,00 - Szabadka - A Magyar-szerb-osztrák üzleti lehetőségek magyar vállalkozások számára c. konferencia megnyitása

2022. december 9.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 14.

10,00 - Szabadka - a zsinagóga audiovizuális prezentációjának átadása és az épület akadálymentes feljárójának használatba helyezése

 

2022. december 15.

08,45 - Szabadka - a Cim Gas Kft.  kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése

2022. december 16.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése

2022. december 17.

12,00 - Belgrád - A Szerbiai Szocialista Párt kongresszusa

2022. december 20.

11,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

2022. december 21.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2022. december 22.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 30. ülése

2022. december 23.

09,30 - Szabadka - a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban ma 14 órakor) 

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. december 26.

07,40 - Szabadka - Vendégszereplés az RTV Reggeli Műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

21,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2022. december 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

 

2022. december 29.

08,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

11,00 - Szabadka - Hagyományos önkormányzati újévi sajtófogadás

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

2022. december 30.

13,15 - Hajdújárás - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács tagjaival

2023. január 10.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19:30-kor)

2023. január 12.

13,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

14,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2023. január 16.

10,00 - Belgrád - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. január 17.

12,00 - Ludas - a Magyarkanizsai út (5-ös számú helyi jellegű út) Szabadka Város Önkormányzatának területén található szakaszán elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

2023. január 18.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. január 19.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 31. ülése

2023. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2023. január 26.

11,00 - Csantavér - Látogatás a Hunyadi János Általános Iskolában

2023. január 27.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

13,30 - Belgrád - Találkozó Maja Popovićtyal, Szerbia igazságügyi miniszterével

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2023. január 31.

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2023. február 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. február 2.

10,00 - Belgrád - A Parlament harmadik alkalmi ülése a Tizenharmadik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

 

2023. február 3.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

21,50 - Belgrád - Parlament - szavazás (Harmadik alkalmi ülés)

2023. február 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. rendkívüli ülés)

13,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 18 órakor)

2023. február 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 6.

11,00 - Belgrád - Találkozó Tomislav Momirovićtyal, bel- és külkereskedelmi miniszterrel

2023. február 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 8.

10,30 - Belgrád - Találkozó a Szerb Haladó Párt végrehajtó bizottságának elnökével, Darko Glišićtyel 

11,30 - Belgrád - Parlamenti ülés