Az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDNIK: Dame i gospodo narodni poslanici, prelazimo na 5. tačku dnevnog red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj revizorskoj instituciji…

Među predsednicima, odnosno predstavnicima poslaničkih grupa, reč najpre želi Bálint Pásztor. Izvolite.

BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam jedan od predlagača ovih izmena i dopuna Zakona o DRI i veoma  mi je drago što je ovaj predlog zakona stigao na dnevni red, zbog toga što se u ovom sazivu samo jednom desilo da predlog zakona čiji predlagač nije Vlada stigne na dnevni red.

Ovo je druga takva prilika kada govorimo o predlozima zakona. Bilo je još jedne deklaracije koja je stigla na dnevni red, a čiji predlagač nije bila Vlada.
   
Mislim da bismo ovakve mogućnosti morali češće koristiti. U regionu nema ni jednog parlamenta u kojem su samo u par navrata poslanici bili u mogućnosti da njihovi predlozi zakona stignu na dnevni red parlamenta i očekujem da će se ova praksa nastaviti u budućnosti u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
   
Kada govorimo o DRI, mi smo svesni važnosti nezavisnih regulatornih tela za razvoj demokratije u Republici Srbiji. Sada ne govorim isključivo o DRI nego i o poverenicima, o zaštitniku građana i o drugim nezavisnim regulatornim telima, odnosno organima koji postoje i funkcionišu u Republici Srbiji.
   
Kada govorimo o funkcionisanju i radu DRI, onda moramo reći to da prethodnih godina od kada DRI funkcioniše po Ustavu i zakonu u Republici Srbiji nisu bili stvoreni uslovi za vršenje onih funkcija koje spadaju u nadležnost ovog tela. Ovde mislim, pre svega, na poteškoće u radu ove institucije s obzirom na nedovoljan broj revizora i nedovoljno dobre uslove rada DRI.
   
Ove napomene je dala i Grupa država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope koja je rekla da funkcionisanje DRI u punom kapacitetu je jedna od njihovih preporuka. Takođe i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2008. i 2009. godinu su date preporuke. U izveštaju za 2008. godinu je rečeno da zbog nedostatka kapaciteta DRI još uvek nije u potpunosti operativna, a u izveštaju o napretku Srbije za 2009. godinu je istaknuto da je DRI počela da obavlja svoje prve revizije, ali da zbog manjka ljudskih resursa i revizorskih kapaciteta još uvek nije obezbeđen adekvatan nadzor javnih rashoda i da još uvek nije potpuno operativan ovaj veoma značajan organ. Potrebno je da se kadrovski ojača.
   
Ovde dolazimo do problema na koji ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama želi da da odgovor, a to je dosadašnja nemogućnost zapošljavanja kvalitetnog revizorskog kadra. Želeo bih sve vas da podsetim da po javnom konkursu iz oktobra 2008. godine je primljeno četiri ovlašćena državna revizora, a po konkursu iz jula 2009. godine svega jedan državni revizor. Razlog za ovo su, naravno, nedovoljno visoke plate, pogotovo kada znamo kakvu odgovornost nose revizori i DRI kao organ, kao institucija.
   
Prema sada još uvek važećem zakonu plata državnog revizora sa zvanjem ovlašćenog državnog revizora je oko 63 hiljade dinara, a plata državnog revizora sa zvanjem državnog revizora je oko 50 hiljada dinara. Naravno da ove plate nisu adekvatne i da ne možemo očekivati od ljudi koji imaju adekvatno stručno znanje za obavljanje ovih funkcija da se zaposle u DRI kada u privatnom sektoru za možda manje odgovoran rad, za manje odgovorne poslove dobijaju platu koja je možda i dvostruko veća u odnosu na dosadašnju platu revizora u DRI.
   
Ovim izmenama i dopunama je predviđeno da će osnovna plata predsednika Saveta te institucije biti u visini osnovne plate ovlašćenog državnog revizora uvećana za 30%. Ovde ima amandmana, i od strane opozicije i od stranaka koje čine vladajuću većinu da, umesto 30%, to bude 40% ili 50%. Naravno, o tome možemo i treba da razgovaramo i što se tiče nas iz SVM, mi smo spremni da podržimo i drugačije predloge ako se stvori dogovor u vezi plate predsednika Saveta DRI. Veoma je bitno da među amandmanima nema predloga tipa "briše se", što znači da se sve parlamentarne stranke slažu da plate treba povećati u DRI i sve parlamentarne stranke su postigle saglasnost o važnosti DRI.
   
Takođe je predviđeno ovim izmenama i dopunama da potpredsednik i članovi Saveta imaju pravo na osnovnu platu od 90% od osnovne plate predsednika Saveta DRI. Treba reći da su plate do sada bile tako niske u DRI zbog toga što su bile vezane za platu predsednika i potpredsednika Skupštine Republike Srbije i da, obzirom na to, one nisu mogle biti menjane dok se ne promeni plata predsednika i potpredsednika parlamenta. Znamo da naše plate više od pet godina nisu povećavane. To nije dovoljan razlog za to da ne povećamo plate u DRI.
   
Predloženim izmenama se stvaraju mogućnosti da se DRI kadrovski ojača, kako bi u potpunosti mogla da odgovori Ustavom i zakonom određenim obavezama. DRI trenutno ima pet državnih revizora i dva vrhovna državna revizora i oni su za sada jedini koji mogu vršiti reviziju u 2010. godini. Taj broj je apsolutno nedovoljan.
   
Predloženim rešenjima je predviđeno da se broj državnih revizora određuje aktom institucije, da državni revizor radni odnos zasniva nakon sprovedenog javnog konkursa, a da odluku o imenovanju državnog revizora donosi predsednik DRI. Izmenama zakona bi se stvorile mogućnosti za prijem revizorskog kadra, a u 2010. godini je planirano da se u toj instituciji zaposli još tri vrhovna revizora i 27 državnih revizora. Za to će biti u budžetu Republike Srbije, iz budžetskih rezervi obezbeđeno 25 miliona dinara, što bi trebalo da bude dovoljno.
   
Smatramo da će se usvajanjem ovih izmena i dopuna DRI moći kadrovski da ojača, da bude nezavisna i samostalna u svom radu i zbog toga ćemo podržati ove izmene i dopune. Kada se DRI ojača onda očekujemo da izvrši reviziju i budžeta onih  korisnika državnog budžeta, čije poslovanje nije bila u mogućnosti da kontroliše. Pre svega tu mislim i na kontrolu toga da li AP Vojvodina zaista, u skladu sa članom 184. Ustava Republike Srbije, dobija 7% od republičkog budžeta. Znamo da to nije tako, ali to treba da kaže institucija koja ima nadležnost da o tome vodi računa. Za sada nije bila u mogućnosti zbog nepostojanja kadrovskih i drugih uslova, ali će biti u mogućnosti nakon usvajanja ovih izmena i dopuna.
   
Znači, mi ćemo glasati za predlog ovih izmena i očekujem da velikom većinom ove izmene zakona izglasa Narodna skupština u danu za glasanje.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Kasalović.

comments powered by Disqus

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)