A Büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvényről és a magyarverésekről

PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsedavajuća, gospođo Malović, dame i gospodo narodni poslanici, govoriću isključivo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.
   
Smatramo da se predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u značajnoj meri upotpunjuju pravni okviri za  sankcionisanje krivičnih dela koji se vrše sa etničkom ili verskom motivacijom i to je svakako za pohvalu.
   
Gospođo Malović, znate da sam 7. aprila tekuće godine ovde u Narodnoj skupštini postavio pitanje u vezi sa incidentima na nacionalnoj osnovi prema pripadnicima nacionalnih manjina. Tada sam rekao da SVM nije stranka koja svoj imidž ili svoju popularnost gradi na nesreći drugih i nikada nam nije bio cilj da uveličavamo značaj ovih incidenata na nacionalnoj osnovi, ali da se ipak dešavaju i država mora da se izbori sa tom negativnom pojavom.
   
Tada, 7. aprila, rekao sam i to da se ponovo intenziviraju nekakvi agresivni impulsi prema pripadnicima nacionalnih manjina.
    
Naveo sam nekoliko konkretnih slučajeva koji su se dešavali u martu i aprilu ove godine i rekao sam da se, nažalost, imamo utisak da se ta dela ne kvalifikuju na način kako bi trebalo.
   
Nažalost, ili imamo situaciju da policija ne obavi svoj deo posla na način kako bi trebala ili imamo situaciju koja se još češće dešava, da javno tužilaštvo ne pokrene postupak po službenoj dužnosti. Nemamo optužnice u tim slučajevima, nego se ti negativni slučajevi podvode pod prekršaj i to tretiraju se kao slučajevi protiv javnog reda i mira. To je svakako nedopustivo, jer se ne radi ni o kakvim kafanskim tučama, tu se ne radi ni o kakvim bezazlenim događajima, nego se radi o slučajevima kada neko ide ulicom,  šeta sa prijateljem pa ga provociraju i dobija šamar samo zbog toga što razgovaraju mađarskim jezikom. To je jedna pojava koja je nedopustiva i smatramo da se protiv toga možemo boriti isključivo na način da kada se radi o krivičnom delu na nacionalnoj osnovi, onda to i kažemo a izvršilac tog krivičnog dela treba da dobije odgovarajuću kaznu.
   
Nažalost, prethodnih meseci i prethodnih godina to nije bio uvek slučaj. Nažalost i 7. juna se desio jedan takav slučaj u Novom Sadu, kada su mladići mađarske nacionalnosti bili provocirani u javnom prevozu samo zbog toga što su koristili mađarski jezik, što su međusobno razgovarali na mađarskom jeziku, a posle toga je došlo i do fizičkog obračuna.
   
Nažalost fizički obračun je izgledao tako da je oštećeni Robert Sabo (Szabó Róbert) zadobio vrlo teške telesne povrede. Imamo svu dokumentaciju, ali nažalost taj slučaj je tretiran kao prekršaj i nikada neće dobiti sudski epilog na način kako mi smatramo da bi bilo normalno.
   
Ne želim da govorim o konkretnim slučajevima, samo sam kao ilustraciju naveo primer i da još jednom kažem da sam o toj temi ovde govorio 7. aprila i pitao sam vas u koliko slučajeva je podignuta optužnica, a pre toga u koliko slučajeva je došlo do podnošenja prijava povodom krivičnog dela iz člana 317. Krivičnog zakonika. To je krivično delo izazivanja nacionalne, verske mržnje i netrpeljivosti.
   
Imam podatke koje ste poslali kao odgovor na moje pitanje. Iz te tabele možemo videti da pravosudni organi bolje reaguju na te slučajeve u odnosu na period od recimo pre pet godina, ali je neznatan broj optuženih i osuđenih povodom tog krivičnog dela i to jednostavno ne odgovara stanju na terenu, stanju u našem društvu.
   
Problem je u tome što je ovo krivično delo izazivanja nacionalne, verske mržnje i netrpeljivosti u velikom broju slučajeva neprimenljiva zbog toga što treba dokazati da je došlo do izazivanja te netrpeljivosti ili mržnje i probuđivanja toga u drugima. To je veoma teško dokazati. To je jedan od razloga zbog čega nemamo više ni optužnica ni osuđujućih presuda povodom tog krivičnog dela. Zbog toga nas raduje što ste predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika uveli nekoliko novih krivičnih dela u vezi sa dešavanjima odnosno krivičnim delima koja se vrše sa etničkom ili verskom motivacijom. To je na primer krivično delo rasne i druge diskriminacije - upotpunili ste taj član.     Do sada je i ovaj član bilo vrlo teško primenjivati na svakodnevne slučajeve. Sada ćemo imati, posle usvajanja Krivičnog zakonika u Narodnoj skupštini u toku jula, oblike krivičnog dela, na primer, sada ću da citiram stav 4. člana 172. Predloga - ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju ili koje oslikavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo kojeg lica ili grupe lica zasnovanih na rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom svojstvu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. To je svakako dobro.
   
Isto tako uvodite i novo krivično delo – nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i ovde imamo taj nacionalni ili verski, etnički element i to je dobro.
   
Isto tako ste predložili preciziranje krivičnog dela i povećavanje kazne za krivično delo – povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne i druge pripadnosti.
   
Smatramo da se ta regulativa još može poboljšati. Predložili smo dva amandmana. Nadam se da će ti amandmani biti usvojeni i ukoliko to tako bude imaćemo ceo kompleks krivičnih dela na osnovu nacionalne, verske pripadnosti i upotpunićemo sistem zaštite pripadnika nacionalnih manjina. Radi se o krivičnim delima lake i teške telesne povrede.
   
Što se tiče krivičnog dela teške telesne povrede, tu ste predložili izmene i dopune i vi sami, gospođo ministarka. U predloženim izmenama i dopunama se kaže – ako je delo teške telesne povrede učinjeno prema maloletnom licu ili prema ženi ili prema licu koje obavlja poslove od javnog značaja, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina itd. Tu predlažemo da se istom kaznom kazni i ono lice koje krivično delo učini zbog pripadnosti oštećenog određenoj rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkog porekla ili zbog nekog drugog ličnog svojstva.
   
Smatramo da ovo što smo predložili se u potpunosti uklapa u ovo što ste vi predložili u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, a isto to smo predložili i za krivično delo lake telesne povrede. Gledali smo da pođemo od nekakve analogije, ali se može desiti da kazne koje smo predložili nisu adekvatne. Ukoliko mislite da je tako onda možemo dati ispravku amandmana i videti koje kazne da se predvide u tom slučaju.
   
Smatramo da rasna ili verska mržnja ili netrpeljivost kao motiv za izvršenje krivičnih dela lake i teške telesne povrede se ni Predlogom zakona ne smatraju kvalifikatornom okolnošću. S obzirom na činjenicu da u određenom broju slučajeva fizičko nasilje prema pripadnicima nacionalnih manjina se vrši upravo zbog postojanja nacionalne ili verske mržnje kod izvršilaca, smatramo da je potrebno uvođenje novih kvalifikovanih oblika ovih krivičnih dela.
   
Ovim amandmanima predlažemo definisanje etničkog elementa u vidu utvrđivanja kvalifikovanih oblika krivičnih dela, koje imaju za posledicu telesne povrede, bilo lake ili teške. Nadam se da će ovi amandmani biti usvojeni i da ćemo zajednički učiniti nešto u interesu toga da ove negativne pojave iz našeg društva, koje nesumnjivo postoje, nestanu. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Petar Petrović, pa posle njega narodna poslanica Jorgovanka Tabaković.

comments powered by Disqus

2019. március 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

17,00 - Ludas - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. március 27.

09,45 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése) 

2019. március 29.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

11,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése)

2019. április 2.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. április 3.

10,00 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése)

18,00 - Szabadka - Kisradanovác - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2019. április 4.

10,30 - Belgrád - az RTV1 Politbiro c. műsorának felvétele (szerb nyelven)

11,00 - Belgrád - a VMSZ Nyugdíjas Fóruma küldöttségének fogadása a Parlamentben

2019. április 8.

19,00 - Topolya - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 9.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Hajdújárás - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 11.

19,00 - Ada - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 12.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

20,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 13.

20,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 15.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

 

2019. április 16.

10,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

19,00 - Kishegyes - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 17.

19,00 - Kúla - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 18.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak IV. ülése)

2019. április 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. április 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Csonoplya - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 24.

08,15 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2019. május 4.

10,00 - Doroszló - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2019. május 6.

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának alakuló ülése

20,15 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének alakuló ülése

2019. május 7.

13,30 -  Topolya - A KITE Kft. logisztikai központjának ünnepélyes átadása

14,30 - Topolya - A Gebi Kft. telephelyének ünnepélyes átadása

2019. május 8.

19,00 - Kisorosz - a VMSZ lakossági fóruma

2019. május 9.

14,00 - Szabadka - Találkozó az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjaival

2019. május 13.

12,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2019. május 14.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak V. ülése)

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2019. május 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. május 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. május 17.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. május 21.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak V. ülése)

12,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

16,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ adai, magyarkanizsai, óbecsei és zentai községi szervezeteinek elnökeivel

18,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ szabadkai városi szervezetének elnökével

2019. május 22.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak VI. ülése)

2019. május 23.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 24.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 26.

19,00 - Budapest - a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvénye

2019. május 27.

16,00 - Belgrád - A Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

2019. május 28.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,15 - Belgrád - Szavazás  (a Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban) 

2019. május 29.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

10,10 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak VI. ülése)

16,00 - Hajdújárás - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

20,15 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. május 30.

17,00 - Szabadka - A Skala Garden Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása 

2019. május 31.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2019. június 3.

10,00 - Budapest (Ferencváros) - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 6.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2019. június 10.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. június 12.

10,30 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

15,00 - Belgrád - Vendégszereplés az O2 TV Fokus c. műsorában (szerb nyelven; adásban: ma 16,25-kor)

18,00 - Zenta - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Zenta - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 14.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Horgos - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Oromhegyes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 17.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

18,00 - Kelebia - Találkozó a helyi teremelőkkel

2019. június 18.

08,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ fennállásának 25. évfordulója alkalmából

10,00 - Belgrád - A Parlament XXIV.  alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban 

18,00 - Szabadka - Makkhetes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Csantavér - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 19.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Királyhalom - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

 

2019. június 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

18,00 - Péterréve - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Óbecse - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Bácsföldvár - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Óbecse - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 21.

19,00 - Szabadka - Újfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 24.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. június 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XII. rendkívüli ülés)

16,00 - Törökfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

17,30 - Mohol - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

18,30 - Ada - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Ada - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése