2008. évi költségvetés - a VMSZ (nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatos) módosítási indítványának vitája

PREDSEDAVAJUĆI: Na član 5. razdele 3. i 23. amandman su zajendo podneli narodni poslanici Bálint Pásztor, Esad Džudžević, Bajram Omeragić i Rajko Đurić.
 
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman. 
 
Zakonodavni odbor smatra da je amanmdan pravno moguć.
 
Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.
 
PÁSZTOR BÁLINT: Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici,  pre neki dan u načelnoj raspravi sam rekao da će SVM glasati protiv predloženo budžeta iz formalnih i suštinskih razloga. Što se tiče suštinskih razloga rekao sam da je to zbog enormno velike javne potrošnje koja se planira ovim budžetom, zbog položaja Vojvodine, zbog položaja poljoprivrednih proizvođača u ovom predlogu budžeta, zbog toga što ni reči nema o denacionalizaciji u ovom predlogu budžeta i zbog položaja manjina. 
 
Sada bih želeo da govorim o položaju manjina u predloženom budžetu i želeo bih da vam tu predstavim nekoliko amanmdana koje smo u interesu poboljšanja položaja nacionalnih manjina u predloženom budžetu podneli.
 
Podneli smo četiri amamndmana, odnosno podamandmana kojima želimo da poboljšamo položaj nacionalnih manjina u budžetu i meni je veoma žao što Vlada nije smatrala celishodnim da prihvati ove naše amanmdane, ali se još uvek nadam da će gospodin ministar finansija prihvatiti ove amanmdane u raspravi u ime Valde Republike Srbije i da će ovi amanmdani postati deo predloženog budžeta za 2008. godinu.
 
Što se tiče prvog amandmana predložili smo da se u budžetu za 2008. godinu izdvoji 10 miliona dinara za Fond za nacionalne manjine. Rekao sam u načelnoj raspravi da je dobro što se naša upornost isplatila i dobro je što u ovom predloženom budžetu stoji da će nacionalni saveti nacionalnih manjina imati 150 miliona dinara u 2008. godini.
 
Upornost se isplatila, jer smo se mi dogovorili sa ministrom finansija u junu mesecu da će to tako biti bez obzira na to što tada naš amandman za povećanje sredstava za NIP nacionalnih manjina nije bio usvojen, ali je sada pozicija nacionalnih saveta nacionalnih manjina sasvim u redu, što je glavni problem što se nacionalne zajednice pominju na samo jednom mestu, na toj poziciji, ali nema ni reči o fondu za nacionalne manjine, bez obzira na to što je fond za nacionalne manjine formiran još Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina 2002. godine i da je tim zakonom osnovan fond za nacionalna manjine sa ciljem podsticanja društvenog, ekonomskog, kulturno i opšteg razvoja nacioinalnih manjina.
 
Ja sam ovu odredbu citirao iz Zakona o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina iz 2002. godine, koji je važeći zakon u Republici Srbiji, a bez obzira na to, u budžetu za 2008. godinu nije planiran ni jedan dinar za rad ovog fonda za nacionalne manjine.
 
Želeo bih da skrenem pažnju ministru da nije dovoljno da se izdvoje sredstva za rad nacioinalnih saveta nacionalnih manjina, nego je od prvorazrednog značaja i formiranje fonda za nacionalne manjine, odnosno otpočinjanje rada tog fonda koji je osnovan Zakonom još 2002. godine.
 
Mi smo našim amandmanom planirali jednu simboličnu sumu od 10 miliona dinara, prosto iz razloga da taj fond počne sa radom i mi smo predložili da se ta sredstva obezbede iz praktično, iz budžeta kabineta potpredsednika Vlade Božidara Đelića, jer smatramo nedopustivim da je budžet potpredsednika Vlade gospodina Đelića povišen za više od dva i po puta u odnosu na 2007. godinu, jer mi smatramo da bi bilo dobro da iz tih sredstava, da se izdvoji 10 miliona dinara za otpočinjanje rada ovog fonda za nacionalne manjine koji, da još jednom citiram odredbu važećeg zakona, koji je formiran sa ciljem podsticanja društvenog, ekonomskog, kulturnog i opšteg razvoja nacionalnih manjina. Ovaj naš amandman je odbijen sa obrazloženjem Vlade da fond za nacionalne manjine nije osnovan ni jednim propisom, pa samim tim nema ni osnova za opredeljivanje sredstava iz budžeta Republike Srbije. Ja bih želeo da kažem ministru da to jednostavno nije tačno.
 
Ja sam to dva puta citirao već, mislim na odredbu važećeg zakona Republike Srbije o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina, pa bi bilo dobro da šest godina posle usvajanja tog zakona otpočne sa radom i ovaj fond. Što se tiče drugih amandmana koje smo podneli u cilju poboljšanja položaja nacionalnih manjina, ja bih želeo da kažem sledeće. Mi smo planirali amandmanom da se u razdelu 23 koji je razdeo Ministarstva kulture, planiraju iznosi, tačno 46 miliona dinara za realizaciju konkursa iz oblasti kulture nacionalnih manjina, a isto tako da se obezbedi iznos od 110 miliona dinara za realizaciju konkursa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina putem elektronskih medija.
 
Mi smo tu dodali dve nove namene, ali nismo oduzeli ni jedan dinar sa neke druge pozicije, jednostavno se radi o tome da je planiran iznos od milijardu i 46 miliona o čemu će, odnosno sa kojim će raspolagati Vlada, odnosno Ministarstvo kulture i mi smo želeli da našim amandmanom obezbedimo ta sredstva za finansiranje kulture nacionalnih manjina i za finansiranje elektronskih medija nacionalnih zajednica. 
 
Na ovom mestu bih želeo da kažem da ovaj amandman kao što su i svi drugi amandmani, ne samo amandmani SVM, nego su amandmani narodnih poslanika koalicije Lista za Sandžak i Unije Roma Srbije i radi se o tome da u budžetu AP Vojvodine su obezbeđena neka sredstva za finansiranje kulture nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodina i neka sredstva su isto tako planirana iz budžeta Vojvodine za projekte elektronskih medija koji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina, ali to nije slučaj na teritoriji ostatka Srbije.
 
Na primer, Bošnjaci, Romi, Bugari, Vlasi i druge nacionalne zajednice koje žive, ne samo na teritoriji Vojvodine oštećene su, jer ove nacionalne zajednice praktično ne dobijaju sredstva iz budžeta, ne dobijaju sredstva za svoju kulturu i za svoje informisanje.
 
Upravo iz ovog razloga smo mi zajednički predložili da se ova sredstva izdvoje iz budžeta i još jednom bih želeo da napomenem da nismo predložili da se i jedan dinar uzme sa bilo koje druge pozicije, mi smo jednostavno predložili da ova neraspoređena sredstva, odnosno deo ovih sredstava kojima će raspolagati Ministarstvo kulture dobiju namenu, a ta namena bi bila finansiranje kulture i finansiranje elektronskih medija nacionalnih zajednica.
 
Isto tako smo predložili da se 67 miliona dinara nameni za realizaciju konkursa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina putem štampanih medija. U ovom slučaju je situacija ista, znači, nismo kao u prošlom, da tako nazovem, amandmanu, da se i jedan dinar uzme sa bilo koje druge pozicije, jednostavno smo predložili da ova neraspoređena sredstva kojima će Vlada raspolagati budu namenjena cilju finansiranja štampanih medija nacionalnih manjina.
 
Ako uzmemo u obzir činjenicu da stanovništvo Republike Srbije, odnosno da jednu trećinu stanovništva Republike Srbije sa AP KiM čine nacioinalne manjine, znači, jednu trećinu stanovništva Republike Srbije, a bez KiM oko 18% stanovništva čine nacionalne manjine, onda mi smatramo iz SVM, iz Liste za Sandžak i iz Unije Roma Srbije, da nije puno 46 miliona za kulturu nacionalnih manjina, nije puno 110 miliona za informisanje nacionalnih manjina putem elektronskih medija i 67 miliona dinara za informisanje nacionalnih manjina putem štampanih medija. 
 
Nažalost, Vlada Republike Srbije je smatrala da ovaj amandman ne treba da prihvati, a obrazloženje je da će se raspored ovih sredstava vršiti nakon usvajanja budžeta posle usvajanja kriterijuma, a da ti kriterijumi nisu trenutno definisani.
 
Naravno da nisu definisani, ali ja bih želeo da pozovem Vladu da te kriterijume definiše u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Trenutno postoji 15 nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Pre dva dana je nacionalna zajednica Nemaca formirala svoj nacionalni savet i jednostavno smatram da nije dovoljno dati 150 miliona dinara za te savete, nego Vlada Republike Srbije treba da te savete konsultuje prilikom raspodele sredstava za kulturu i za informisanje nacionalnih zajednica.
 
Isto takok smi predložili amandman da se putem posebnih priznanja u budućnosti vrednuju i ostvarenja umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina koja iz objektivnih razloga ne mogu značiti doprinos nacionalnoj kulturu i Republici Srbiji, ali znači izuzetan doprinos kulturi nacionalnih manjina koje žive u ovoj državi. 
 
Mi smo jednostavno predložili da se ova posebna priznanja dodeljuju i pripadnicima nacionalnih manjina i tu smo jednostavno predložili da se samo tekst u članu 5. u razdelu 23 u ekonomskoj klasifikaciji 472 promeni i da nedvosmisleno stoji da se ova posebna priznanja mogu dodeljivati i pripadnicima odnosno umetnicima nacionalnih manjina. Tu isto tako ne treba ni dinar da se da pripadnicima nacionalnih manjina, samo smo predložili tekstualnu izmenu u Predlogu zakona o budžetu, ali, nažalost, taj naš amandman isto tako nije prihvaćen od strane Vlade Republike Srbije.
 
Još jednom bih želeo da apelujem na ministra Cvetkovića, koji trenutno nije, nažalost, u sali da prihvati ove naše amandmane u ime Vlade Republike Srbije, a ukoliko to ne želi da uradi, savetujem mu da u Predlogu budžeta za 2009. godinu ova rešenja predvidi. To je isto tako uradio i ove godine. Znači, ono što smo mi prošle godine, u formi amandmana predložili, to je sada napisano u budžetu za 2008. godinu. Ne znam zašto se amandmani opozicije ne prihvataju, ali postoje realne šanse da ovi amandman budu uključeni u Predlogu budžeta za 2009. godinu. Nadam se da će to tako biti, jer će se onda budžet popraviti, odnosno predlog budžeta će se popraviti, bar u onom delu koji se odnosi na nacionalne zajednice. 
 
Što se tiče položaja Vojvodine, položaja poljoprivrednih proizvođača, Savez vojvođanskih Mađara je predložio amandmane u vezi ovih tematika. O tim amandmanima ćemo u toku sutrašnjeg dana, a možda prekosutra govoriti. Isto tako, smatram da će ti amandmani biti usvojeni, jer jednostavno nije dobro da se usvoji budžet Republike Srbije u ovoj formi koji gotovo da i ne govori o nacionalnim manjinama, kojima se krši Ustav što se tiče položaja Vojvodine i u kojem budžetu nisu predviđene odgovarajuće sume za poljoprivredne proizvođače. Hvala lepo.
 
PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem.

comments powered by Disqus

2022. november 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - Találkozó dr. Gyeney Laurával, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójával  

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2022. november 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 28. ülése

19,00 - Belgrád - a VMSZ Belgrádi Városi Szervezete lakossági fóruma (vendégek: Főtisztelendő Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek-metropolita és Pásztor Bálint)

2022. november 4.

12,00 - Szabadka - a Jasenovac és Janko Čmelik utcák kereszteződésénél levő beruházás megtekintése, ahol megtörtént a régi átemelő szivattyú cseréje

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. november 7.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

11,00 - Belgrád - a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának és Magyar Összefogás listájának látogatása a szerbiai Parlamentben 

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

 

2022. november 8.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2022. november 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2022. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

17,00 - Szabadka - a Magyar Összefogás lakossági fóruma

2022. november 13.

07,30 - Szabadka - Szavazás a nemzeti tanácsi választáson

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. november 16.

12,00 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

15,10 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. november 24.

20,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

 

2022. november 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napja alkalmából

2022. november 26.

11,00 - Kishegyes - a Községi Képviselő-testület községnapi díszülése

2022. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2022. november 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. november 30.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. december 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 29. ülése

2022. december 2.

11,00 - Szabadka - Találkozó Szakállas Zsolt vajdasági kormányalelnökkel, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkárral

12,00 - Szabadka - Látogatás a Majsai Úti Általános Iskolában

2022. december 4.

19,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2022. december 5.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,10 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

16,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Összefogás lista tagjaival

2022. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

 

 

2022. december 8.

11,00 - Szabadka - A Magyar-szerb-osztrák üzleti lehetőségek magyar vállalkozások számára c. konferencia megnyitása

2022. december 9.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 14.

10,00 - Szabadka - a zsinagóga audiovizuális prezentációjának átadása és az épület akadálymentes feljárójának használatba helyezése

 

2022. december 15.

08,45 - Szabadka - a Cim Gas Kft.  kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése

2022. december 16.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése

2022. december 17.

12,00 - Belgrád - A Szerbiai Szocialista Párt kongresszusa

2022. december 20.

11,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

2022. december 21.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2022. december 22.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 30. ülése

2022. december 23.

09,30 - Szabadka - a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban ma 14 órakor) 

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. december 26.

07,40 - Szabadka - Vendégszereplés az RTV Reggeli Műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

21,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2022. december 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

 

2022. december 29.

08,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

11,00 - Szabadka - Hagyományos önkormányzati újévi sajtófogadás

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

2022. december 30.

13,15 - Hajdújárás - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács tagjaival

2023. január 10.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19:30-kor)

2023. január 12.

13,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

14,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2023. január 16.

10,00 - Belgrád - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. január 17.

12,00 - Ludas - a Magyarkanizsai út (5-ös számú helyi jellegű út) Szabadka Város Önkormányzatának területén található szakaszán elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

2023. január 18.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. január 19.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 31. ülése

2023. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2023. január 26.

11,00 - Csantavér - Látogatás a Hunyadi János Általános Iskolában

2023. január 27.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

13,30 - Belgrád - Találkozó Maja Popovićtyal, Szerbia igazságügyi miniszterével

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából