2007. évi költségvetés - a VMSZ módosítási indítványának vitája

PREDSEDAVAJUĆI (Radojko Obradović): Na član 5, razdeo 12, amandman su zajedno podneli narodni poslanici László Varga  i Pásztor Bálint. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
 
Reč ima gospodin Pásztor Bálint. Molim vas, tiše da se čujemo, samo jedna informacija pre nego što dam reč gospodinu Bálintu, u 18,55 časova se prekida direktan prenos Skupštine fudbalske i odbojkaške utakmice i nakon završetka tih utakmica biće snimak ovoga što se bude dešavalo u međuvremenu, i za sve one koji sada prate da znaju da će moći da prate kako je izgledao rad Skupštine u međuvremenu. Izvolite.

PÁSZTOR BÁLINT:  Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam predlagač ovog amandmana, ali bih sada prvenstveno želeo da kažem nekoliko reči ispred poslaničke grupe manjina. Prvenstveno moram da kažem da sam ja stvarno vodio neke razgovore u toku današnjeg popodneva sa gospodinom ministrom Cvetkovićem, ali mu nisam rekao da je ovo rešenje koje je on malo pre predložio za nas prihvatljivo, ja sam rekao da to nije prihvatljivo, ne zbog toga što mu ne verujemo, mi mu verujemo i mi smo ubeđeni da bi to tako bilo kako je gospodin ministar obećao ali ne možemo prihvatiti ovo rešenje iz prostog razloga što se ne radi samo o sumi novca, nego se radi o tome da su nacionalni saveti nacionalnih manjina ustavna kategorija, zakonska kategorija, jednostavno Republika Srbija mora da nađe neko sistemsko rešenje za finansiranje nacionalnih saveta jer su nacionalni saveti na osnovu Ustava Republike Srbije najviši organi kulturne samouprave, odnosno kulturne autonomije nacionalnih manjina. Trenutno u Srbiji ima 14 nacionalnih saveta, trenutno su 14 nacionalnih zajednica formirali svoje nacionalne savete, a još uvek u budžetu Republike Srbije i za 2007. godinu nacionalni saveti su na poziciji nevladinih organizacija, što jednostavno ne možemo da prihvatimo.

Isto tako moram da kažem da mi je žao što je DS dovela sebe u takvu situaciju da SRS mora da štiti nacionalne savete. Isto tako moram da kažem i to da ja juče nisam rekao da verujem u pravičnost SRS. Ja verujem u to da  je ovaj naš amandman dobar, ne samo za mađarsku nacionalnu zajednicu, nego za sve nacionalne zajednice koje su formirali
nacionalne savete, ujedno želim da se zahvalim svim strankama koje su obećale da će podržati ovaj naš amandman. Moram da vam kažem prvenstveno poslanicima iz DS da postoje dobri izgledi da ovaj naš amandman bude usvojen, a i ako ne bude usvojen od strane Narodne skupštine Republike Srbije i u tom slučaju će dobiti veliki broj glasova. Pitam se kako će se pravdati u svojim sredinama narodni poslanici, prvenstveno DS koji su pripadnici nacionalnih zajednica, nacionalnih manjina. Kako će, na primer, Anatomanova Makanova, koja je predsednica slovačkog nacinalnog saveta, donedavno koordinatorka svih nacionalnih saveta u Republici Srbiji objasniti svojim biračima, odnosno građanima u svojim sredinama da nije glasao za amandman SVM? Kako će sa objasni to da smo se zajednički na koordinaciji nacionalnih saveta pre nekoliko nedelja dogovorili da tražimo sumu od 150 miliona dinara od Vlade Republike Srbije iz budžeta da to nije urađeno, a da će ona ipak glasati za budžet a neće glasati za naš amandman? Meni je jako žao što sam to morao da kažem, ali sam ja ujedno i predsednik Izvršnog odbora mađarskog nacionalnog saveta. Mi ćemo i ovih nedelja i ovih meseci imati sednice koordinacionog tela nacionalnih saveta. Mislim da ćemo svi morati položiti račune ostalim predsednicima nacionalnih saveta, ostalim nacionalnim zajednicama i da će se videti ko su oni poslanici koji rade nešto u interesu nacionalnih manjina, rade nešto u interesu nacionalnih saveta, a ko su oni koji to ne čine.

Isto tako moram da kažem da ukoliko recimo Anatomanova Makanova ipak ne bude glasala za predloženi budžet Repbulike Srbije za 2007. godinu, recimo isto tako ukoliko Petar Kuntić, predsednik Demokratskog saveza vojvođanskih hrvata ne bude glasao za ovaj budžet, a ne znam kako će moći ovako da glasa za ovaj budžet, onda jednostavno budžet neće proći. Zbog toga sam apelovao, starno dobronamerno, na sve narodne poslanike iz DS da se nađe rešenje, ne ovakvo rešenje kako je i predložio gospodin ministar Cvetković, nego sistemsko rešenje da bi se ta stvar mogla rešiti, da bi nacionalni saveti i u budžetu dobili one pozicije koje pripadaju nacionalnim savetima po Ustavu Republike Srbije i prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Još jednom apelujem na sve poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije da prihvate ovaj amandman, da glasaju za amandman SVM iz razloga da bi nacionalni saveti i u budžetu dobili one pozicije koje pripadaju nacionalnim savetima već četiri godine po zakonu i Ustavu Republike Srbije. Hvala lepo.
 
PREDSEDAVAJUĆI: Reč ima narodni poslanik Slobodan Gavrilović, zatim narodni poslanik Srđan Šajn.
 
SLOBODAN GAVRILOVIĆ: Dame i gospodo narodni poslanici, očigledno da je budžet, pa i ova stavka, dobar povod da se vodi određena politička i predizborna kampanja. To je legitimno, svako na to ima pravo ali je ono što se ne može izbrisati za poslednjih 17 godina iz prakse političke u Srbiji, jasno je i vidljivo koje stranke su i delom i rečima bile na stanovištima građanskog, civilnog društva, štiteći interese svih građana, a posebno nacionalnih manjina.

To nismo činili i 1990. godine i na prošlim izborima iz demagoških razloga ili zbog dobijenih glasova, to smo činili iz ubeđenja i uverenja da jedna država koja je u tranziciji mora da se promeni iz osnova i da ta promena mora biti sistemska. U tom delu sa gospodinom Pastorom se slažem, da mi moramo to učiniti sistemski. Stavka u budžetu ne izražava sistem. Mi smo svoju sistemsku opredeljenost jasno izrazili kada smo u saveznom parlamentu usvojili zakon koji je iznad evropskih standarda, koji u sebi sadrži vleiki broj preporuka a ne obavezujućih normi. To nismo učinili pod pritiskom nacionalnih manjina, to nismo učinili pod ničijom ucenom, to nismo učinili trgovački, to smo učinili vrednosno sa ciljem da je to ovoj državi neophodno. Takav zakon je nastao i normalno je da u jednoj zemlji, kao što je Srbija, koja ima ogromne probleme finansijske, ekonomske, strukturne, privredne, kulturološke, koje god hoćete, političke pa i međunacionalne, ne možemo sva pitanja rešiti od Kosovskog boja pa do danas za jednu godinu. To je nemoguće. Pogledajte, molim vas, gospodo draga, i Matica srpska je ukinula svoj časopis koji više ne izlazi zbog sredstava. Ona takođe nema mogućnost da ima svoje izdavaštvo koje je prekinuto. Kakvi su magacini i depoi Narodne biblioteke Srbije? To su činjenice zbog jednog odnosa koji je bio u ovoj državi vrlo dugo. Mi to moramo da menjamo, ali da imamo međusobnog poverenja, da to činimo iz uverenja a ne iz određenih predizbornih ili drugih posebnih demagoških razloga.

Demokratska stranka će zbog stabilnosti sistema u koji veruje i koji gradi, zajedno sa svima koji u to veruju, mislim da je predlog ministra zaista onaj koji uverava da možemo doći u sledećem budžetu, čija će rasprava početi za mesec, dva dana, po odborima i u javnosti, i već u oktobru biti u ovom parlamentu, da onda to izrazimo i o tom budžetu. To nije tako dugo da bismo mogli da vidimo da je to i ozbiljno. Nemojmo sada da prozivamo pojedinačno poslanike koji to ne zaslužuju. Ovo je jedna jasna politička orijentacija. Mi ne želimo da nipodaštavamo nenacionalne manjine i njihove savete, daleko bilo, jer to nismo pokazali ničim, ali želimo da napravimo jedan stabilan sistem koji se izražava kroz budžet. Da smo imali ranije razgovore, možda bi bilo bolje da smo imali i više vremena ili možda što su dugo trajali pregovori o Vladi, taj tesnac vremenski je doterao da dođemo do nekih brojki koje nisu izraz našeg uverenja. Nema sumnje da je stavka o kojoj je ovde reč mala i minorna za rad Nacionalnog saveta, ali nema sumnje naš napor i namera da on bude uvećan kroz određen način. U to neda, samo pokažite veru, jer u politici zaista ne treba nikome verovati na reč nego na delu. Nekoliko meseci i eto, pokazaće šta će biti. Zbog toga svako onaj ko želi da imamo stabilan sistem kroz ovaj budžet treba da razume to. Molim one koji se ovde olako izražavaju o navodnim neispunjenim obećanjima, a kada je reč o našem obećanju od 100 evra po zasejanoj površini po hektaru, to je sadržano u budžetu i to ćemo videti da li je tačno. Čak će neke kulture imati i nekoliko desetina hiljada, jer to je 100 evra u proseku, pa ćemo videti da li je to obećanje koje je samo dato u izborima ili će stvarno biti primenjeno. To će videti oni ljudi koji žive od toga, ne selektivno, sva domaćinstva koja su registrovana kao poljoprivredna domaćinstva, u tom smislu da selektivno. To smo rekli tada kada smo govorili u predizbornoj kampanji, jer želimo da postaknemo da poljoprivrednici se i registruju time i da obezbedimo da u sledećim godinama pokažemo koje su prednosti našim poljoprivrednicima od brzine pristupanja fondovima Evropske unije i ulasku u Evropsku uniju, da pokažemo da je u Evropskoj uniji prošle godine budžet za poljoprivredu bio 46 milijardi dinara, samo za poljoprivredu. Hoćemo da pokažemo da su napori da država mora imati daleko stimulativnija sredstva i veća sredstva odvojena za rad onih koji zaista, na čijoj grbači je ova zemlja izlazila iz kriza, ne znam u kojim vekovima, ali u ovom sigurno i u onom koji je za nama. Zbog toga ja ovde neću da licitiram ko će glasati za ovaj amandman ili ne, nego hoću da čvrsto stojimo iza onoga što smo rekli. Mi ćemo iza ovoga stajati, i ovom budžetu i u njegovoj realizaciji i u budžetu za 2008. godinu, koju možemo da krojimo jer u uvodnoj reči i ministar i gospodin Vlahović, u ime većine, je jasno rekao da smo morali za ovih šest meseci da preuzimamo i određene obaveze koje su nastale kao takve i da nismo bili slobodni u potpunom slobodnom formiranju one političke orijentacije koja će da pokaže određene promene i zaokrete u budžetu. To ćemo videti u Predlogu budžeta za 2008. godinu, mnogo preciznije i mnogo ubedljivije.

PREDSEDAVAJUĆI: Narodni poslanik Bálint Pásztor, replika.

PÁSZTOR BÁLINT: Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Gavriloviću, mi smo vrlo dobro slagali. od kada sam ja poslanik, ja sam naravno u prvom mandatu poslanik, siguran sam da ćemo i ubuduće, moramo sarađivati jer ste vi predsednik Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije. Taj odbor je od velike važnosti za sve nacionalne manjine, pa tako i za mađarsku nacionalnu manjinu, ali moram da kažem i to da je već nekoliko godina Savez vojvođanskih Mađara strateški partner Demokratskoj stranci. Meni je neobjašnjivo kako je to moguće da niste mogli naći sistemsko rešenje za ovaj problem. Jednostavno, nije mi jasno kako je to moguće da sam ja, recimo, predsednik Izvršnog odbora mađarskog nacionalnog saveta, od decembra 2002. godine, od tada su bile razne vlade, a da su sredstva u ovom budžetu planirana najmanja od 2002. godine. Jednostavno nije mi jasno kako je to moguće da u budžetu koji je bio predlagan odnosno izrađen pre nekoliko meseci koji je prethodna vlada uradila, koji je gospodin Dinkić uradio. Da je u tom budžetu bilo predviđeno 68 miliona za nacionalne savete, tu se može vrlo lako pogledati da li je to tačno što sad ja govorim. Od kada je Demokratska stranka u Vladi ta stavka je smanjena za 4,9 miliona dinara. Meni je prosto kao strateškom partneru Demokratske stranke to neshvatljivo.

S druge strane, slažem se da je bilo moguće razgovarati o budžetu, ali ne na način da smo mi budžet dobili u petak, a da je rasprava počela u ponedeljak. Naravno da smo mi bili otvoreni, ja sam i povodom izbora nove vlade rekao da smo mi uvek konstruktivni, da smo mi uvek dobronamerni i da smo mi uvek otvoreni za saradnju i za razgovor, ali, nažalost, ne iz krivice Saveza vojvođanskih Mađara do tog razgovora se nije moglo doći. Što se tiče obećanja, rekao sam, verujem i gospodinu Cvetkoviću, verujem i vama, gospodine Gavriloviću, ali jednostavno nacionalni saveti od 2002. godine slušaju ova obećanja. Jednostavno, želimo, ne zbog toga što vam ne verujemo nego iz razloga da se sistemski reši ovaj problem, da se nađe rešenje da nacionalni saveti ne budu i u istoj stavci gde su nevladine organizacije, jer su najviši organ i kulturne autonomije nacionalnih saveta. Tu je poenta, nije prvenstveno poenta u iznosu nego je poenta u tome što se ovaj problem, položaj nacionalnih saveta koji su ustavna kategorija, sistemski mora rešiti. Hvala lepo.

PREDSEDAVAJUĆI: Ovo je bila replika. Reč ima narodni poslanik László Varga. 

comments powered by Disqus

2023. július 5.

10,00 - Belgrád - Találkozó Nikola Selakovićtyal, a szerbiai Kormány munkaügyi, foglalkoztatási, szociális és harcosügyi kérdésekkel megbízott miniszterével

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

14,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

14,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

18,00 - Szabadka - Központ - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Szabadka - Zorka - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 6.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 37. ülése

14,00 - Palics - II. Nyárhangoló Fesztivál

18,00 - Palics - Találkozó Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével

2023. július 7.

13,00 - Szabadka - Munkamegbeszélés az 6. Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

18,00 - Szabadka - Vasutas - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

18,45 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

19,00 - Szabadka - Makkhetes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Kelebia - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Szabadka - Bajnát-Harcosok Sorakozója - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Nagyfény - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 13.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának alakuló ülése

2023. július 14.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

15,00 - Szabadka - Interjú a Mandiner hetilapnak

19,00 - Szabadka (Zorka HK) - XI. Buckai Lángos Fesztivál

2023. július 15.

18,00 - Palics - A Nyári Koncertek a Zenepavilonban elnevezésű rendezvénysorozat megnyitója

2023. július 16.

11,30 - Hajdújárás - VII. Rózsa Sándor Fesztivál

2023. július 18.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

11,30 - Újvidék - A Gazdasági Akadémia Univerzitás ünnepsége

2023. július 19.

10,00 - Ludas - a gázvezeték-hálózat bővítési munkálatainak megtekintése 

11,00 - Szabadka - Interjú a politika napilapnak

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés)

2023. július 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. július 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. július 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Belgrád - Parlament - szavazás - az oktatási miniszter megválasztása

2023. július 26.

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. július 27.

10,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2023. augusztus 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

16,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2023. augusztus 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 38. ülése

15,40 - Palics - Vendégszereplés a Pannon Rádió Városépítők c. műsorában (élő)

2023. augusztus 19.

16,00 - Szabadka - Találkozó Tuzson Bencével, Magyarország igazságügyi miniszterével

17,00 - Szabadka és Palics - A VMSZ Szent István-napi rendezvénye

2023. augusztus 29.

09,30 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. augusztus 31.

07,30 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Hajdújárás - A vajdasági magyar elsős kisdiákok tanévkezdő központi ünnepsége

10,00 - Nosza - Ünnepség a Noszai Művelődési Ház és a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény noszai kihelyezett tagozata átadása alkalmából

2023. szeptember 1.

12,00 - Szabadka - Ünnepélyes zászlófelvonás

12,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület városnapi ünnepi ülése

2023. szeptember 4.

13,15 - Szabadka - Találkozó Tomislav Momirovićtyal, bel- és külkereskedelmi miniszterrel

2023. szeptember 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (V. rendkívüli ülés)

2023. szeptember 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,30 - Zenta - Találkozó dr. Aleksandar Martinović, szerbiai államigazgatási és önkormányzati miniszterrel 

2023. szeptember 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 39. ülése

10,00 - Palics - a Connect + Grow konferencia megnyitása

2023. szeptember 15.

16,00 - Topolya - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,30 - Topolya - A Gebi Kft. fennállása 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség és a kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztése második ütemének ünnepélyes átadása

2023. szeptember 20.

11,00 - Szabadka - Találkozó Kádár Lara és Priboj István sportolókkal

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2023. szeptember 26.

11,00 - Magyarkanizsa - Találkozó dr. Aleksandar Martinović, szerbiai államigazgatási és önkormányzati miniszterrel 

15,45 - Szabadka - Találkozó a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldöttségével

2023. szeptember 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. október 1.

10,00 - Szabadka - Ferencvárosi (Budapest) küldöttség fogadása

12,00 - Szabadka - a Szabadkai Közkórház napja alkalmából szervezett ünnepség

2023. október 3.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. október 5.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 40. ülése

2023. október 6.

11,00 - Elemér (Nagybecskerek város) - központi megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján (nemzeti gyásznap)